Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Quarlintan - tabl 300mg n28 - Pakendi infoleht

ATC Kood: C09CA04
Toimeaine: Irbesartan
Tootja: Medis ehf.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Quarlintan, 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Quarlintan, 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Quarlintan, 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Irbesartaan

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Quarlintan ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Quarlintani võtmist

3.Kuidas Quarlintani võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Quarlintani säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Quarlintan ja milleks seda kasutatakse

Quarlintan kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse angiotensiin II retseptorite antagonistideks. Angiotensiin II on organismi poolt toodetav aine, mis seondub veresoontes olevate retseptoritega, põhjustades veresoonte ahenemist. See kutsub esile vererõhu tõusu. Quarlintan takistab angiotensiin II seondumise nende retseptoritega, põhjustades sellega veresoonte lõõgastumise ja vererõhu languse. Quarlintan aeglustab neerufunktsiooni halvenemist kõrge vererõhu ja II tüüpi diabeediga patsientidel.

Quarlintani kasutatakse täiskasvanud patsientidel

kõrge vererõhu (essentsiaalne hüpertensioon) raviks.

neerude kaitsmiseks kõrge vererõhuga II tüüpi diabeediga patsientidel, kellel on laboratoorselt tõestatud neerufunktsiooni kahjustus.

2. Mida on vaja teada enne Quarlintani võtmist

Ärge võtke Quarlintani:

kui olete irbesartaani või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

kui olete rohkem kui 3 kuud rase (samuti on parem Quarlintani kasutamisest hoiduda ka raseduse alguses – vt raseduse lõik).

kui põete suhkruhaigust või teil on neerufunktsiooni häire ja te saate ravi aliskireeni sisaldava vererõhku langetava ravimiga

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Quarlintani võtmist pidage nõu oma arstiga:

kui teil tekib tugev oksendamine või kõhulahtisus,

kui teil on probleeme neerudega,

kui teil on probleeme südamega,

kui te saate Quarlintani suhkurtõvega seotud neeruhaiguse raviks. Sellisel juhul võib arst teha teile regulaarselt vereanalüüse, eriti vere kaaliumisisalduse määramiseks neerufunktsiooni

languse korral,

kui teil on tulemas (kirurgiline) operatsioon või tehakse anesteesia,

kui te võtate mis tahes ravimit järgmistest kõrge vererõhu vastastest ravimitest:

OAKE-inhibiitor (näiteks enalapriil, lisinopriil, ramipriil), eriti kui teil on diabeediga seotud probleemid,

Oaliskireeni.

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaalium) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Quarlintani”.

Te peate rääkima oma arstile, kui te arvate, et olete (või võite olla) rase. Quarlintani ei ole soovitatav kasutada raseduse algul ja seda ei tohi võtta, kui te olete rohkem kui 3 kuud rase, sest selles staadiumis võetuna võib see ravim tõsiselt kahjustada teie last (vt raseduse lõik).

Lapsed ja noorukid

Seda ravimit ei tohi kasutada lastel ja noorukitel (noorematel kui 18 eluaastat), sest ravimi ohutus ja efektiivsus ei ole veel täielikult tõestatud.

Muud ravimid ja Quarlintan

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid:

kui te võtate AKE-inhibiitorit või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke Quarlintani” ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Te võite vajada vereanalüüside tegemist, kui te võtate:

kaaliumipreparaate,

kaaliumi sisaldavaid soolaasendajaid,

kaaliumi säästvaid ravimeid (nt teatud diureetikumid),

liitiumi sisaldavaid ravimeid.

Kui te võtate teatud valuvaigisteid, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks, võib irbesartaani toime väheneda.

Quarlintan koos toidu ja joogiga

Quarlintani võib võtta koos toiduga või ilma. Tabletid tuleb neelata alla koos joogiveega.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Te peate rääkima oma arstile, kui te arvate, et olete (või võite olla) rase. Tavaliselt soovitab arst teil lõpetada Quarlintani võtmise enne rasestumist või niipea, kui saate teada, et olete rasestunud ning soovitab teile mõnda muud ravimit Quarlintani asemel. Quarlintani ei ole soovitatav kasutada raseduse algul ja seda ei tohi võtta, kui te olete rohkem kui 3 kuud rase, sest see ravim võib tõsiselt kahjustada teie last, kui seda võtta pärast kolmandat raseduskuud.

Imetamine

Rääkige oma arstile, kui te toidate last rinnaga või kavatsete alustada rinnaga toitmist. Imetavatel emadel ei ole soovitatav Quarlintani kasutada. Teie arst võib valida teile teise ravimi, kui soovite last rinnaga toita, eriti kui teie laps on vastsündinu või sündis enneaegsena.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Quarlintan ei mõjuta tõenäoliselt autojuhtimise ega masinatega töötamise võimet. Kuid kõrgvererõhu ravi ajal võib mõnikord tekkida pearinglus või väsimus. Nimetatud nähtude esinemisel pidage nõu oma arstiga, enne kui püüate neid tegevusi teha.

3.Kuidas Quarlintani võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Saadaval on järgmised ravimitugevused: 75 mg, 150 mg ja 300 mg

Manustamisviis

Quarlintani võetakse suu kaudu koos toiduga või ilma. Tabletid tuleb alla neelata koos joogiveega. Püüdke ööpäevane annus võtta iga päev kindlal kellaajal. Tähtis on jätkata Quarlintani võtmist, kui arst ei ole teisiti soovitanud.

Kõrge vererõhuga patsiendid

Soovitatav annus on 150 mg üks kord ööpäevas. Annust võib sõltuvalt vererõhu väärtusest suurendada kuni 300 mg, võetuna üks kord päevas.

Kõrge vererõhu ja II tüüpi diabeediga kaasuva neeruhaigusega patsiendid

Kõrge vererõhu ja II tüüpi diabeediga patsientidel on kaasuva neeruhaiguse korral soovitatav kasutada säilitusannust 300 mg ööpäevas.

Arst võib soovitada väiksemat annust, eriti kui ravi alustatakse teatud patsientidel, nagu hemodialüüsi saavad patsiendid või üle 75-aastased patsiendid.

Maksimaalne vererõhku langetav toime saabub 4…6 nädalat pärast ravi algust.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Quarlintani ei tohi anda alla 18-aastastele lastele. Kui laps neelab mõne tableti alla, pöörduge otsekohe oma arsti poole.

Kui te võtate Quarlintani rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate kogemata liiga palju tablette, pöörduge otsekohe oma arsti poole. Üleannustamise nähud võivad olla vererõhu langus ja kiire või aeglane südamerütm.

Kui te unustate Quarlintani võtta

Kui te unustate kogemata ööpäevase annuse võtmata, siis võtke järgmine annus tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Mõned kõrvaltoimetest võivad olla tõsised ja vajada arsti tähelepanu.

Nagu ka teiste sarnaste ravimite puhul, on irbesartaani võtvatel patsientidel harvadel juhtudel teatatud allergilistest nahareaktsioonidest (lööve, urtikaaria), aga ka näo, huulte ja/või keele lokaliseerunud tursest. Kui teil tekib mõni nimetatud haigusnäht või hingeldus, lõpetage Quarlintani võtmine ja

võtke kohe arstiga ühendust.

Kliinilistes uuringutes irbesartaaniga ravitud patsientidel on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:

Väga sage (võivad esineda rohkem kui ühel inimesel 10-st): kui teil esineb kõrge vererõhk ja II tüüpi suhkurtõbi koos kaasuva neeruhaigusega, võivad vereanalüüsid näidata kaaliumisisalduse suurenemist.

Sage (võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st): pearinglus, iiveldus/oksendamine, väsimus ja vereanalüüsides võib esineda teatud ensüümisisalduse suurenemine, mis peegeldab lihaste ja südame funktsiooni (ensüüm kreatiinkinaas). Patsientidel, kellel on kõrge vererõhk ja II tüüpi suhkurtõbi koos neeruhaigusega, on kirjeldatud ka pearinglust lamavast või istuvast asendist püsti tõusmisel, vererõhu langust lamavast või istuvast asendist püsti tõusmisel, liigese- või lihasvalu ja punaste vererakkude proteiinisisalduse (hemoglobiin) vähenemist.

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st): südametöö kiirenemine, nahaõhetus, köha, kõhulahtisus, seedehäired/kõrvetised, seksuaalhäired (probleemid vahekorra sooritusega), valu rinnus.

Mõningaid kõrvaltoimeid on kirjeldatud pärast irbesartaani turuletulekut. Nendeks kõrvaltoimeteks, mille sagedus on teadmata, on pöörlemistunne, peavalu, maitsetundlikkuse häired, helin kõrvus, lihasspasmid, valu liigestes ja lihastes, maksafunktsiooni häired, vere kaaliumisisalduse suurenemine, neerufunktsiooni häired ja väikeste, peamiselt nahaveresoonte põletik (seisund, mida teatakse kui leukotsütoklastiline vaskuliit). Samuti on aeg-ajalt teatatud kollatõvest (nahk ja/või silmavalged muutuvad kollaseks).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee. kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Quarlintani säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Quarlintan sisaldab

Toimeaine on irbesartaan. Üks tablett sisaldab 75 mg, 150 mg või 300 mg irbesartaani.

Teised koostisosad on: TABLETI SISU: kroskarmelloosnaatrium (E468), mikrokristalliline tselluloos (E460), hüpromelloos (E464), mannitool (E421), magneesiumstearaat (E572), kolloidne veevaba ränidioksiid (E551); TABLETI KATE: hüdroksüpropüültselluloos (E463), hüpromelloos (E464), makrogool 400, titaandioksiid (E171).

Kuidas Quarlintan välja näeb ja pakendi sisu

75 mg tabletid on valged, ellipsikujulised, kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega kaetud, ühel poolel märgis „I” ja teisel poolel märgis „75”.

150 mg tabletid on valged, ellipsikujulised, kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega kaetud, ühel poolel märgis „I” ja teisel poolel märgis „150”.

300 mg tabletid on valged, ellipsikujulised, kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega kaetud, ühel poolel märgis „I” ja teisel poolel märgis „300”.

PAKENDI SUURUSED

Blister:

Quarlintan 75 mg: 28 tabletti.

Quarlintan 150 mg: 28 tabletti.

Quarlintan 300 mg: 28 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Medis ehf. Reykjavikurvegur 78 220 Hafnarfjordur Island

Tootja:

Actavis Hf.,

Reykjavikurvegi 78,

P.O.Box 420,

IS-220 Hafnarfjörður,

Island

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesrikides järgmiste nimetustega:

Eesti

Quarlintan

Itaalia

Quarlintan 75 mg compresse rivestite con film

 

Quarlintan 150 mg compresse rivestite con film

 

Quarlintan 300 mg compresse rivestite con film

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2014