Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Quarlintan - tabl 300mg n28

ATC Kood: C09CA04
Toimeaine: Irbesartan
Tootja: Medis ehf.

Artikli sisukord

QUARLINTAN
tabl 300mg N28


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Quarlintan, 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Quarlintan, 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Quarlintan, 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Irbesartaan

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Quarlintan ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Quarlintani võtmist

3.Kuidas Quarlintani võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Quarlintani säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Quarlintan ja milleks seda kasutatakse

Quarlintan kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse angiotensiin II retseptorite antagonistideks. Angiotensiin II on organismi poolt toodetav aine, mis seondub veresoontes olevate retseptoritega, põhjustades veresoonte ahenemist. See kutsub esile vererõhu tõusu. Quarlintan takistab angiotensiin II seondumise nende retseptoritega, põhjustades sellega veresoonte lõõgastumise ja vererõhu languse. Quarlintan aeglustab neerufunktsiooni halvenemist kõrge vererõhu ja II tüüpi diabeediga patsientidel.

Quarlintani kasutatakse täiskasvanud patsientidel

kõrge vererõhu (essentsiaalne hüpertensioon) raviks.

neerude kaitsmiseks kõrge vererõhuga II tüüpi diabeediga patsientidel, kellel on laboratoorselt tõestatud neerufunktsiooni kahjustus.

2. Mida on vaja teada enne Quarlintani võtmist

Ärge võtke Quarlintani:

kui olete irbesartaani või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

kui olete rohkem kui 3 kuud rase (samuti on parem Quarlintani kasutamisest hoiduda ka raseduse alguses – vt raseduse lõik).

kui põete suhkruhaigust või teil on neerufunktsiooni häire ja te saate ravi aliskireeni sisaldava vererõhku langetava ravimiga

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Quarlintani võtmist pidage nõu oma arstiga:

kui teil tekib tugev oksendamine või kõhulahtisus,

kui teil on probleeme neerudega,

kui teil on probleeme südamega,

kui te saate Quarlintani suhkurtõvega seotud neeruhaiguse raviks. Sellisel juhul võib arst teha teile regulaarselt vereanalüüse, eriti vere kaaliumisisalduse määramiseks neerufunktsiooni

languse korral,

kui teil on tulemas (kirurgiline) operatsioon või tehakse anesteesia,

kui te võtate mis tahes ravimit järgmistest kõrge vererõhu vastastest ravimitest:

OAKE-inhibiitor (näiteks enalapriil, lisinopriil, ramipriil), eriti kui teil on diabeediga seotud probleemid,

Oaliskireeni.

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaalium) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Quarlintani”.

Te peate rääkima oma arstile, kui te arvate, et olete (või võite olla) rase. Quarlintani ei ole soovitatav kasutada raseduse algul ja seda ei tohi võtta, kui te olete rohkem kui 3 kuud rase, sest selles staadiumis võetuna võib see ravim tõsiselt kahjustada teie last (vt raseduse lõik).

Lapsed ja noorukid

Seda ravimit ei tohi kasutada lastel ja noorukitel (noorematel kui 18 eluaastat), sest ravimi ohutus ja efektiivsus ei ole veel täielikult tõestatud.

Muud ravimid ja Quarlintan

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid:

kui te võtate AKE-inhibiitorit või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke Quarlintani” ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Te võite vajada vereanalüüside tegemist, kui te võtate:

kaaliumipreparaate,

kaaliumi sisaldavaid soolaasendajaid,

kaaliumi säästvaid ravimeid (nt teatud diureetikumid),

liitiumi sisaldavaid ravimeid.

Kui te võtate teatud valuvaigisteid, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks, võib irbesartaani toime väheneda.

Quarlintan koos toidu ja joogiga

Quarlintani võib võtta koos toiduga või ilma. Tabletid tuleb neelata alla koos joogiveega.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Te peate rääkima oma arstile, kui te arvate, et olete (või võite olla) rase. Tavaliselt soovitab arst teil lõpetada Quarlintani võtmise enne rasestumist või niipea, kui saate teada, et olete rasestunud ning soovitab teile mõnda muud ravimit Quarlintani asemel. Quarlintani ei ole soovitatav kasutada raseduse algul ja seda ei tohi võtta, kui te olete rohkem kui 3 kuud rase, sest see ravim võib tõsiselt kahjustada teie last, kui seda võtta pärast kolmandat raseduskuud.

Imetamine

Rääkige oma arstile, kui te toidate last rinnaga või kavatsete alustada rinnaga toitmist. Imetavatel emadel ei ole soovitatav Quarlintani kasutada. Teie arst võib valida teile teise ravimi, kui soovite last rinnaga toita, eriti kui teie laps on vastsündinu või sündis enneaegsena.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Quarlintan ei mõjuta tõenäoliselt autojuhtimise ega masinatega töötamise võimet. Kuid kõrgvererõhu ravi ajal võib mõnikord tekkida pearinglus või väsimus. Nimetatud nähtude esinemisel pidage nõu oma arstiga, enne kui püüate neid tegevusi teha.

3.Kuidas Quarlintani võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Saadaval on järgmised ravimitugevused: 75 mg, 150 mg ja 300 mg

Manustamisviis

Quarlintani võetakse suu kaudu koos toiduga või ilma. Tabletid tuleb alla neelata koos joogiveega. Püüdke ööpäevane annus võtta iga päev kindlal kellaajal. Tähtis on jätkata Quarlintani võtmist, kui arst ei ole teisiti soovitanud.

Kõrge vererõhuga patsiendid

Soovitatav annus on 150 mg üks kord ööpäevas. Annust võib sõltuvalt vererõhu väärtusest suurendada kuni 300 mg, võetuna üks kord päevas.

Kõrge vererõhu ja II tüüpi diabeediga kaasuva neeruhaigusega patsiendid

Kõrge vererõhu ja II tüüpi diabeediga patsientidel on kaasuva neeruhaiguse korral soovitatav kasutada säilitusannust 300 mg ööpäevas.

Arst võib soovitada väiksemat annust, eriti kui ravi alustatakse teatud patsientidel, nagu hemodialüüsi saavad patsiendid või üle 75-aastased patsiendid.

Maksimaalne vererõhku langetav toime saabub 4…6 nädalat pärast ravi algust.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Quarlintani ei tohi anda alla 18-aastastele lastele. Kui laps neelab mõne tableti alla, pöörduge otsekohe oma arsti poole.

Kui te võtate Quarlintani rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate kogemata liiga palju tablette, pöörduge otsekohe oma arsti poole. Üleannustamise nähud võivad olla vererõhu langus ja kiire või aeglane südamerütm.

Kui te unustate Quarlintani võtta

Kui te unustate kogemata ööpäevase annuse võtmata, siis võtke järgmine annus tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Mõned kõrvaltoimetest võivad olla tõsised ja vajada arsti tähelepanu.

Nagu ka teiste sarnaste ravimite puhul, on irbesartaani võtvatel patsientidel harvadel juhtudel teatatud allergilistest nahareaktsioonidest (lööve, urtikaaria), aga ka näo, huulte ja/või keele lokaliseerunud tursest. Kui teil tekib mõni nimetatud haigusnäht või hingeldus, lõpetage Quarlintani võtmine ja

võtke kohe arstiga ühendust.

Kliinilistes uuringutes irbesartaaniga ravitud patsientidel on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:

Väga sage (võivad esineda rohkem kui ühel inimesel 10-st): kui teil esineb kõrge vererõhk ja II tüüpi suhkurtõbi koos kaasuva neeruhaigusega, võivad vereanalüüsid näidata kaaliumisisalduse suurenemist.

Sage (võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st): pearinglus, iiveldus/oksendamine, väsimus ja vereanalüüsides võib esineda teatud ensüümisisalduse suurenemine, mis peegeldab lihaste ja südame funktsiooni (ensüüm kreatiinkinaas). Patsientidel, kellel on kõrge vererõhk ja II tüüpi suhkurtõbi koos neeruhaigusega, on kirjeldatud ka pearinglust lamavast või istuvast asendist püsti tõusmisel, vererõhu langust lamavast või istuvast asendist püsti tõusmisel, liigese- või lihasvalu ja punaste vererakkude proteiinisisalduse (hemoglobiin) vähenemist.

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st): südametöö kiirenemine, nahaõhetus, köha, kõhulahtisus, seedehäired/kõrvetised, seksuaalhäired (probleemid vahekorra sooritusega), valu rinnus.

Mõningaid kõrvaltoimeid on kirjeldatud pärast irbesartaani turuletulekut. Nendeks kõrvaltoimeteks, mille sagedus on teadmata, on pöörlemistunne, peavalu, maitsetundlikkuse häired, helin kõrvus, lihasspasmid, valu liigestes ja lihastes, maksafunktsiooni häired, vere kaaliumisisalduse suurenemine, neerufunktsiooni häired ja väikeste, peamiselt nahaveresoonte põletik (seisund, mida teatakse kui leukotsütoklastiline vaskuliit). Samuti on aeg-ajalt teatatud kollatõvest (nahk ja/või silmavalged muutuvad kollaseks).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee. kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Quarlintani säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Quarlintan sisaldab

Toimeaine on irbesartaan. Üks tablett sisaldab 75 mg, 150 mg või 300 mg irbesartaani.

Teised koostisosad on: TABLETI SISU: kroskarmelloosnaatrium (E468), mikrokristalliline tselluloos (E460), hüpromelloos (E464), mannitool (E421), magneesiumstearaat (E572), kolloidne veevaba ränidioksiid (E551); TABLETI KATE: hüdroksüpropüültselluloos (E463), hüpromelloos (E464), makrogool 400, titaandioksiid (E171).

Kuidas Quarlintan välja näeb ja pakendi sisu

75 mg tabletid on valged, ellipsikujulised, kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega kaetud, ühel poolel märgis „I” ja teisel poolel märgis „75”.

150 mg tabletid on valged, ellipsikujulised, kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega kaetud, ühel poolel märgis „I” ja teisel poolel märgis „150”.

300 mg tabletid on valged, ellipsikujulised, kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega kaetud, ühel poolel märgis „I” ja teisel poolel märgis „300”.

PAKENDI SUURUSED

Blister:

Quarlintan 75 mg: 28 tabletti.

Quarlintan 150 mg: 28 tabletti.

Quarlintan 300 mg: 28 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Medis ehf. Reykjavikurvegur 78 220 Hafnarfjordur Island

Tootja:

Actavis Hf.,

Reykjavikurvegi 78,

P.O.Box 420,

IS-220 Hafnarfjörður,

Island

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesrikides järgmiste nimetustega:

Eesti

Quarlintan

Itaalia

Quarlintan 75 mg compresse rivestite con film

 

Quarlintan 150 mg compresse rivestite con film

 

Quarlintan 300 mg compresse rivestite con film

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2014


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Quarlintan, 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Quarlintan, 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Quarlintan, 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

75 mg: Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 75 mg irbesartaani. 150 mg: Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg irbesartaani. 300 mg: Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 300 mg irbesartaani.

INN. Irbesartanum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

75 mg tabletid on valged, ellipsikujulised, kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega kaetud, ühel poolel märgis „I” ja teisel poolel märgis „75”.

150 mg tabletid on valged, ellipsikujulised, kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega kaetud, ühel poolel märgis „I” ja teisel poolel märgis „150”.

300 mg tabletid on valged, ellipsikujulised, kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega kaetud, ühel poolel märgis „I” ja teisel poolel märgis „300”.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Essentsiaalne hüpertensioon täiskasvanutel.

Neeruhaiguse ravi ühe osana antihüpertensiivse ravi skeemist hüpertensiooni ja II tüüpi diabeediga täiskasvanud patsientidel (vt lõik 5.1).

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Tavaline soovitatav alg- ja säilitusannus on 150 mg üks kord ööpäevas. Quarlintan annuses 150 mg üks kord ööpäevas annab üldiselt parema 24-tunnise kontrolli vererõhu üle kui 75 mg. Siiski võib kaaluda ravi alustamist 75 mg annusega, eriti hemodialüüsitavatel patsientidel ja üle 75-aastastel eakatel patsientidel.

Patsientidele, kellel 150 mg üks kord ööpäevas ei taga rahuldavat vererõhu langust, võib Quarlintani annust suurendada kuni 300 mg-ni või lisada raviskeemi teise antihüpertensiivse ravimi. Eriti on diureetikumi, nt hüdroklorotiasiidi lisamine näidanud aditiivset toimet irbesartaaniga (vt lõik 4.5).

Hüpertensiivsetel II tüüpi diabeediga haigetel tuleb ravi alustada 150 mg irbesartaaniga üks kord ööpäevas ja tiitrida see 300 mg-ni üks kord ööpäevas, mis on neeruhaiguse korral soovitatav säilitusannus. Irbesartaani toime II tüüpi diabeediga haigete neerukahjustusele põhineb uuringutel, kus irbesartaani kasutati vajaliku vererõhu väärtuste saavutamiseks lisaks teistele antihüpertensiivsetele ravimitele (vt lõik 5.1).

Neerukahjustus: neerufunktsiooni häirega patsientidel ei ole vaja annust kohandada. Hemodialüüsitavatel patsientidel võib kaaluda ravi alustamist väiksema annusega (75 mg) (vt lõik 4.4).

Maksakahjustus: kerge kuni keskmise raskusega maksafunktsiooni häirega patsientidel ei ole vaja annust kohandada. Raske maksafunktsiooni häirega patsientidega puuduvad kliinilised kogemused.

Eakad patsiendid: kuigi üle 75-aastastel patsientidel võib kaaluda ravi alustamist annusega 75 mg, ei ole annuse kohandamine eakatel patsientidel tavaliselt vajalik.

Lapsed: irbesartaani ohutust ja efektiivsust lastel vanuses 0 kuni 18 eluaastat ei ole hinnatud. Praegu olemasolevaid andmeid on kirjeldatud lõikudes 4.8, 5.1 ja 5.2, aga ühtegi annustamissoovitust ei ole võimalik anda.

Manustamisviis

Tablett tuleb neelata alla piisava koguse vedelikuga (nt üks klaasitäis vett). Tableti võib võtta koos söögiga või ilma.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes. Raseduse teine ja kolmas trimester (vt lõigud 4.4 ja 4.6).

Ravimi Quarlintan samaaegne kasutamine koos aliskireeni sisaldavate ravimitega on vastunäidustatud suhkurtõve või neerukahjustusega (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) patsientidele (vt lõigud 4.5 ja 5.1).

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Intravaskulaarse vedelikumahu vähenemine: vähenenud vedelikumahu ja/või naatriumisisaldusega patsientidel võib, eriti ravi algul tekkida sümptomaatiline hüpotensioon. Vähenenud vedelikumaht võib olla tingitud tugevast diureetikumravist, soola hulga piiramisest dieedis, kõhulahtisusest või oksendamisest. Sellised seisundid tuleb korrigeerida enne ravi alustamist Quarlintaniga.

Renovaskulaarne hüpertensioon: bilateraalse neeruarteri stenoosi või ühe funktsioneeriva neeruarteri stenoosiga patsientide ravimisel reniin-angiotensiin-aldosteroonisüsteemi toimivate ravimitega on suurenenud oht raske hüpotensiooni ja neerupuudulikkuse tekkeks. Kuigi seda irbesartaani puhul ei ole dokumenteeritud, tuleb arvestada angiotensiin-II retseptorite antagonistide samasuguse toimega.

Neerukahjustus ja neerutransplantatsioon: Quarlintani manustamisel neerufunktsiooni häirega patsientidele on soovitatav perioodiliselt kontrollida seerumi kaaliumi ja kreatiniini sisaldust. Irbesartaani manustamise kohta neerutransplantaadiga patsientidele puuduvad kliinilised kogemused.

Hüpertensiivsed II tüüpi diabeediga ja neeruhaigusega patsiendid: raske neeruhaigusega patsientide uuringu analüüsis ei olnud kõikides alarühmades irbesartaani toimed nii neeru kui kardiovaskulaarsete juhtude korral ühesugused. Tulemused olid vähem soodsad naistel ja mitte-valgenahalistel patsientidel (vt lõik 5.1).

Reniin-angiotensiin-aldosteroonisüsteemi (RAAS) kahekordne blokaad: on tõestatud, et AKE- inhibiitorite, angiotensiin II retseptori blokaatorite või aliskireeni samaaegne kasutamine suurendab

hüpotensiooni, hüperkaleemia ja neerufunktsiooni languse (k.a äge neerupuudulikkus) ohtu. Seetõttu ei soovitata RAAS-i kahekordset blokaadi AKE-inhibiitorite, angiotensiin II retseptori antagonistide või aliskireeni samaaegse kasutamisega (vt lõigud 4.5 ja 5.1).

Kui kahekordselt blokeerivat ravi peetakse hädavajalikuks, tohib seda rakendada ainult spetsialisti järelevalve all ning neerufunktsiooni, elektrolüüte ja vererõhku sagedasti ja täpselt jälgides. AKE- inhibiitoreid ja angiotensiin II retseptori blokaatoreid ei tohi diabeetilise nefropaatiaga patsientidel koos kasutada.

Hüperkaleemia: nagu ka teiste ravimitega, mis mõjutavad reniin-angiotensiin-aldosteroonisüsteemi, võib ravi ajal Quarlintaniga tekkida hüperkaleemia, eriti neerukahjustuse, diabeetilisest neeruhaigusest tingitud väljendunud proteinuuria ja/või südamepuudulikkuse esinemisel. Riskirühma patsientidel on soovitatav seerumi kaaliumisisalduse täpne jälgimine (vt lõik 4.5).

Liitium: liitiumi ja Quarlintani kombinatsioon ei ole soovitatav (vt lõik 4.5).

Aordi- ja mitraalklapi stenoos, obstruktiivne hüpertroofiline kardiomüopaatia: sarnaselt teiste vasodilataatoritega on aordi- või mitraalklapi stenoosi või obstruktiivse hüpertroofilise kardiomüopaatiaga patsientide ravi puhul vaja olla eriti ettevaatlik.

Primaarne aldosteronism: primaarse aldosteronismiga patsiendid ei allu tavaliselt antihüpertensiivsele ravile reniin-angiotensiinisüsteemi pärssimise kaudu toimivate ravimitega. Seetõttu ei ole Quarlintani kasutamine soovitatav.

Üldine: patsientide puhul, kelle vaskulaarne toonus ja neerufunktsioon sõltuvad peamiselt reniin- angiotensiin-aldosteroonisüsteemi aktiivsusest (nt südame raskekujulise paispuudulikkuse või neeruhaigusega, sh neeruarteri stenoosiga patsiendid), on ravi sellesse süsteemi toimivate ravimitega, nagu angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid või angiotensiin-II retseptorite blokaatorid, seostatud ägeda hüpotensiooni, asoteemia, oliguuria või harva ägeda neerupuudulikkuse tekkega

(vt lõik 4.5). Nagu ükskõik millise antihüpertensiivse ravimi kasutamisel, võib suur vererõhu langus isheemilise kardiopaatia või isheemiatõvega patsientidel põhjustada müokardiinfarkti või ajuinfarkti. Nagu ka angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid, langetavad irbesartaan ja teised angiotensiini antagonistid vererõhku mustanahalistel märgatavalt vähem kui mittemustanahalistel, võib olla seetõttu, et hüpertensiivsete mustanahaliste populatsioonis on vähese reniinisisaldusega seisundid sagedasemad (vt lõik 5.1).

Lapsed: kuigi 6…16-aastastel lastel on irbesartaaniga uuringuid läbi viidud, ei saa olemasolevate ebapiisavate andmete põhjal laiendada ravimi kasutamist lastele kuni edasiste andmete avalikustamiseni (vt lõigud 4.8, 5.1 ja 5.2).

Rasedus: ravi angiotensiin II retseptori antagonistidega (AIIRA) ei tohi alustada raseduse ajal. Kui ravi jätkamist AIIRA-ga peetakse hädavajalikuks, tuleb rasestumist planeerival patsiendil antihüpertensiivne ravi asendada sellisega, mille ohutusprofiil lubab kasutamist raseduse ajal. Raseduse diagnoosimisel tuleb ravi angiotensiin II retseptori antagonistidega otsekohe lõpetada ning vajadusel alustada asjakohase alternatiivse raviga (vt lõigud 4.3 ja 4.6).

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Diureetikumid jt antihüpertensiivsed ravimid: teised antihüpertensiivsed ravimid võivad suurendada irbesartaani hüpotensiivset toimet; kuid irbesartaani on siiski ohutult kasutatud koos teiste antihüpertensiivsete ravimitega, nt beeta-adrenoblokaatorite, kaltsiumikanalite prolongeeritud toimega blokaatorite ja tiasiiddiureetikumidega. Eelnev ravi diureetikumi suurte annustega võib põhjustada vedelikumahu vähenemist ja hüpotensiooni ohtu ravi alustamisel Quarlintaniga (vt lõik 4.4).

Aliskireeni sisaldavad ravimid või AKE-inhibiitorid: kliiniliste uuringute andmed on näidanud, et reniin-angiotensiin-aldosteroonisüsteemi (RAAS) kahekordne blokaad AKE-inhibiitorite, angiotensiin

QUARLINTAN_22453_SPC_224534x1

II retseptorite antagonistide või aliskireeniga on seotud kõrvaltoimete, nt hüpotensioon, hüperkaleemia ja neerutalitluse langus (k.a äge neerupuudulikkus) esinemissageduse suurenemisega, võrreldes vaid ühe RAAS-ile mõjuva ravimi kasutamisega (vt lõigud 4.3, 4.4 ja 5.1).

Kaaliumilisandid ja kaaliumi säästvad diureetikumid: reniin-angiotensiinisüsteemi toimivate teiste ravimite kasutamise kogemuste põhjal võib samaaegselt kaaliumi säästvate diureetikumide, kaaliumilisandite, kaaliumi sisaldavate soolaasendajate või teiste ravimite kasutamine, mis suurendavad kaaliumi sisaldust seerumis (nt hepariin), põhjustada kaaliumi sisalduse suurenemist seerumis, mistõttu nende kooskasutamine ei ole soovitatav (vt lõik 4.4).

Liitium: liitiumi ja AKE-inhibiitorite kooskasutamisel on teatatud liitiumi seerumikontsentratsiooni ja toksilisuse pöörduvast suurenemisest. Sarnast toimet on irbesartaaniga siiani kirjeldatud väga harva. Seetõttu taolist kombinatsiooni ei soovitata (vt lõik 4.4). Kui samaaegne manustamine osutub vajalikuks, on soovitatav hoolikalt jälgida liitiumisisaldust seerumis.

Mittesteroidsed põletikuvastased ained: angiotensiin II antagonistide samaaegsel manustamisel mittesteroidsete põletikuvastaste ainetega (nt selektiivsed COX-2 inhibiitorid, atsetüülsalitsüülhape (> 3 g ööpäevas) ja mitte-selektiivsed MSPVA-d) võib antihüpertensiivne toime väheneda.

Nagu AKE-inhibiitorite korral, võib ka angiotensiin II antagonistide ja MSPVA-te kooskasutamine põhjustada neerufunktsiooni halvenemise riski suurenemist, sealhulgas võimalikku ägedat neerupuudulikkust ja seerumi kaaliumisisalduse suurenemist, eeskätt eelnevalt nõrgenenud neerufunktsiooniga patsientidel. Kombinatsiooni manustamine nõuab ettevaatust, eriti eakatel. Patsient peab olema eelnevalt adekvaatselt hüdreeritud ning kaasneva ravi alustamisel ning perioodiliselt pärast seda tuleb kaaluda neerufunktsiooni jälgimist.

Lisainformatsioon irbesartaani koostoimete kohta: hüdroklorotiasiid ei mõjutanud kliinilistes uuringutes irbesartaani farmakokineetikat. Irbesartaan metaboliseerub peamiselt CYP2C9 vahendusel ja vähemal määral glükuronidatsioonil. Irbesartaani manustamisel koos varfariiniga, ravimiga, mis metaboliseerub CYP2C9 kaudu, ei ilmnenud märkimisväärseid farmakokineetilisi ega farmakodünaamilisi koostoimeid. CYP2C9 indutseerijate, nagu näiteks rifampitsiini mõju irbesartaani farmakokineetikale ei ole hinnatud. Irbesartaani samaaegne manustamine ei mõjutanud digoksiini farmakokineetikat.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

AIIRA kasutamine ei ole raseduse esimesel trimestril soovitatav (vt lõik 4.4).AIIRA kasutamine raseduse teisel ja kolmandal trimestril on vastunäidustatud (vt lõigud 4.3 ja 4.4).

Epidemioloogilised andmed ei võimalda üheselt määrata riski teratogeensuse tekkeks AKE inhibiitorite kasutamisel raseduse esimesel trimestril, sellegipoolest ei saa ka välistada selle riski vähest suurenemist. Kuivõrd usaldusväärsed epidemioloogilised andmed angiotensiin II retseptori antagonistidega (AIIRA) seotud riskist puuduvad, võivad sarnased ohud olla seotud ka selle ravimiklassiga. Kui ravi jätkamist AIIRA-ga peetakse hädavajalikuks, tuleb rasestumist planeerival patsiendil antihüpertensiivne ravi asendada sellisega, mille ohutusprofiil lubab kasutamist raseduse ajal. Raseduse tuvastamisel tuleb ravi angiotensiin II retseptori antagonistidega koheselt lõpetada ja vajadusel alustada alternatiivse raviga.

Ravi AIIRA-ga raseduse teisel ja kolmandal trimestril põhjustab inimesel teadaolevalt fetotoksilisust (neerufunktsiooni nõrgenemine, oligohüdramnion, kolju luustumise peetus) ning toksilisust vastsündinul (neerupuudulikkus, hüpotensioon, hüperkaleemia) (vt lõik 5.3).

Kui AIIRA-sid on kasutatud alates raseduse teisest trimestrist, on soovitatav sonograafiliselt kontrollida loote neerufunktsiooni ja koljut.

Imikut, kelle ema on kasutanud AIIRA-d, tuleb tähelepanelikult jälgida hüpotensiooni suhtes (vt lõigud 4.3 ja 4.4).

Imetamine

Kuna puudub informatsioon irbesartaani kasutamise kohta imetamise ajal, ei ole Quarlintani kasutamine soovitatav ja eelistatav on alternatiivne ravi, millel on tõestatud ohutusprofiil imetamise ajal, eriti kui rinnaga toidetakse vastsündinut või enneaegset.

Ei ole teada, kas irbesartaan või selle metaboliidid erituvad inimese rinnapiima. Olemasolevad farmakodünaamika/toksikoloogilised andmed rottide kohta näitavad, et irbesartaan või selle metaboliidid erituvad piima (vt lähemalt lõigust 5.3).

Fertiilsus

Irbesartaan ei mõjutanud ravitud rottide viljakust ja nende järglasi kuni annusteni, mille puhul ilmnesid vanematel esimesed toksilisuse nähud (vt lõik 5.3).

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Tulenevalt farmakodünaamilistest omadustest on vähetõenäoline, et irbesartaan neid võimeid mõjutab. Autojuhtimisel või masinate käsitsemisel tuleb arvestada, et ravi ajal võib ilmneda pearinglus või väsimus.

4.8Kõrvaltoimed

Platseebokontrolliga uuringutes hüpertensiooniga patsientidel ei erinenud kõrvaltoimete üldine esinemissagedus irbesartaanirühmas (56,2%) ja platseeborühmas (56,5%). Kliiniliste või laboratoorsete kõrvaltoimete tekkimise tõttu tuli ravi harvem katkestada irbesartaanirühmas (3,3%) kui platseeborühmas (4,5%). Kõrvaltoimete esinemissagedus ei sõltunud annusest (soovitatud annuste vahemikus), soost, vanusest, rassist ega ravi kestusest.

Hüpertensiivsetel diabeedihaigetel, kellel esines mikroalbuminuuria ja kelle neerutalitlus oli normaalne, täheldati pearinglust ja ortostaatilist hüpotensiooni 0,5%-l patsientidest (st aeg-ajalt), mida on rohkem kui platseebo korral.

Platseebokontrollitud kliinilistes uuringutes, milles 1965 hüpertensiivset patsienti said irbesartaani, teatati järgnevatest kõrvaltoimetest. Terminid, mis on tärnikesega (*) märgistatud, on kõrvaltoimed, mida on täiendavalt teatatud >2% kroonilise neerupuudulikkuse ja märgatava proteinuuriaga hüpertensiivsetel diabeedihaigetel suuremal määral kui platseeborühmas.

Allpool toodud kõrvaltoimete esinemissagedus on määratletud järgmiselt: väga sage (≥ 1/10);

sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100); harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000); väga harv (< 1/10 000).

Igas esinemissageduse rühmas on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Samuti on loetletud turuletulekujärgselt täiendavalt registreeritud kõrvaltoimed. Need kõrvaltoimed pärinevad spontaansetest teatistest.

Immuunsüsteemi häired:

Teadmata: ülitundlikkusreaktsioonid, nagu angioödeem, nahalööve, nõgestõbi.

Ainevahetus- ja toitumishäired:

Teadmata:

hüperkaleemia.

Närvisüsteemi häired:

Sage:

pearinglus, ortostaatiline pearinglus*

Teadmata:

vertiigo, peavalu.

Kõrva ja labürindi kahjustused:

Teadmata:

tinnitus.

Südame häired:

 

Aeg-ajalt:

tahhükardia.

Vaskulaarsed häired:

Sage:

ortostaatiline hüpotensioon*

Aeg-ajalt:

nahaõhetus.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired:

Aeg-ajalt:

köha.

Seedetrakti häired:

 

Sage:

iiveldus/oksendamine

Aeg-ajalt:

kõhulahtisus, düspepsia/kõrvetised

Teadmata:

maitsetundlikkuse häired.

Maksa ja sapiteede häired:

Aeg-ajalt:

ikterus

Teadmata:

hepatiit, kõrvalekalded maksatalitluse analüüsides.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:

Teadmata:

leokotsütoklastiline vaskuliit.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused:

Sage:

lihasskeleti valu*

Teadmata:

liigesvalu, lihasvalu (mõnel juhul seotud kreatiinkinaasi suurenenud

 

plasmasisaldusega), lihaskrambid.

Neerude ja kuseteede häired:

Teadmata:

neerufunktsiooni häired, sh neerupuudulikkus riskirühma patsientidel (vt lõik 4.4).

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired:

Aeg-ajalt:

seksuaalfunktsiooni häired.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid:

Sage:

kurnatus

Aeg-ajalt:

valu rinnus.

Uuringud:

 

Väga sage:

hüperkaleemia* ilmnes sagedamini diabeedihaigetel, keda raviti irbesartaaniga,

 

võrreldes platseeboga. Normaalse neerufunktsiooni ja mikroalbuminuuriaga

 

diabeetilistel hüpertensiivsetel patsientidel esines hüperkaleemiat (≥ 5,5 mEq/l)

 

29,4% patsientidest irbesartaan 300 mg rühmas ja 22% platseeborühmas.

 

Kroonilise neerupuudulikkuse ja väljendunud proteinuuriaga diabeetilistel

 

hüpertensiivsetel patsientidel esines hüperkaleemiat (≥ 5,5 mEq/l) 46,3%

 

irbesartaani rühma ja 26,3% platseeborühma patsientidel.

Sage:

irbesartaaniga ravitud patsientidel täheldati sageli (1,7%) plasma kreatiinkinaasi

sisalduse olulist suurenemist. Ükski nendest suurenemistest ei olnud seotud kliiniliselt avaldunud lihas-skeleti haigusjuhtudega.

Hemoglobiinisisalduse vähenemist* (mis ei olnud kliiniliselt oluline) täheldati 1,7%-l kaugelearenenud diabeetilise neeruhaigusega hüpertensiooni põdeval patsiendil, keda raviti irbesartaaniga.

Lapsed

Randomiseeritud uuringus, kus osales 318 hüpertensiivset last ja noorukit vanuses 6…16 aastat, täheldati 3-nädalases topeltpimedas faasis järgnevaid ravimiga seotud kõrvaltoimeid: peavalu (7,9%), hüpotensioon (2,2%), pearinglus (1,9%), köha (0,9%). Selle uuringu 26-nädalases avatud faasis täheldati 2%-l pediaatrilistel patsientidel laboratoorsetest näitajatest kõige sagedamini kõrvalekaldeid kreatiniini (6,5%) ja CK taseme tõusus.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Sümptomid:

Täiskasvanutel, kellele manustati kuni 900 mg ööpäevas 8 nädala jooksul, ei avaldunud toksilisust. Üleannustamise korral tekivad kõige suurema tõenäosusega hüpotensioon ja tahhükardia; võib tekkida ka bradükardia.

Ravi:

Üleannustamise ravi kohta ei ole spetsiifilist informatsiooni. Patsiendid peavad olema pideva järelevalve all, ravi on sümptomaatiline ja toetav. Soovitatav on kutsuda esile oksendamine ja/või teha maoloputust. Üleannustamise ravis on soovitatav manustada aktiivsütt. Irbesartaan ei ole hemodialüüsitav.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: angiotensiin II antagonistid.

ATC-kood: C09CA04.

Toimemehhanism

Irbesartaan on tugevatoimeline, suukaudselt aktiivne, selektiivne angiotensiin II retseptori (tüüp AT1) antagonist. Eeldatavasti blokeerib ta kõik angiotensiin II AT1-retseptoriga seotud toimed, olenemata angiotensiin II päritolust ja sünteesi teest. Angiotensiin II (AT1) retseptorite selektiivne antagonism põhjustab plasmas reniini ja angiotensiin II sisalduse suurenemist ning aldosterooni plasmakontsentratsiooni vähenemist. Irbesartaani soovitatud annuste manustamisel monoteraapiana ei muutu seerumi kaaliumisisaldus märkimisväärselt. Irbesartaan ei inhibeeri angiotensiini konverteerivat ensüümi (kininaas-II), mis genereerib angiotensiin II ja lammutab bradükiniini inaktiivseteks metaboliitideks. Irbesartaani toimimiseks ei ole vajalik metaboolne aktivatsioon.

Kliiniline efektiivsus

Hüpertensioon

Irbesartaan langetab vererõhku, kuid südame löögisagedus muutub minimaalselt. Manustamisel üks kord ööpäevas on vererõhu langus annusest sõltuv kuni platooni annustes üle 300 mg. Annused 150…300 mg üks kord ööpäevas langetavad vererõhku lamavas ja istuvas asendis kõige madalama

kontsentratsiooni korral (24 tundi pärast manustamist) keskmiselt 8…13/5…8 mm Hg (süstoolne/diastoolne) enam kui platseebo. Maksimaalne vererõhu langus saabub 3…6 tundi pärast manustamist ja vererõhku langetav toime püsib vähemalt 24 tundi. 24 tundi pärast soovitatud annuste manustamist oli vererõhu langus 60…70% vastavast maksimaalsest süstoolse ja diastoolse vererõhu langusest. 150 mg üks kord ööpäevas manustamisel oli vererõhu langus kõige madalama kontsentratsiooni korral ja keskmine langus 24 tunni jooksul sarnane 2 korda ööpäevas manustamisele samas koguannuses. Quarlintani vererõhku langetav toime ilmneb 1…2 nädala jooksul, maksimaalne toime tekib 4…6 nädalat pärast ravi algust. Antihüpertensiivne toime säilib pikaajalise ravi ajal. Ravi katkestamisel taastub järk-järgult esialgne vererõhk. „Tagasilöögi” hüpertensiooni ei ole täheldatud. Irbesartaani ja tiasiiddiureetikumide vererõhku langetav toime on aditiivne. Patsientidel, kellel irbesartaani monoteraapiaga ei saada adekvaatset vererõhu langust, annab hüdroklorotiasiidi väikese annuse (12,5 mg) lisamine üks kord ööpäevas täiendava vererõhu languse 7…10/3…6 mm Hg (süstoolne/diastoolne) enam kui platseebo kasutamise korral.

Quarlintani efektiivsust ei mõjuta vanus ega sugu. Nagu teiste reniin-angiotensiin- aldosteroonisüsteemi mõjutavate ravimite puhul, alluvad hüpertensiooniga mustanahalised patsiendid ravile ainult irbesartaaniga märgatavalt halvemini. Kui irbesartaani manustatakse koos hüdroklorotiasiidi väikese annusega (nt 12,5 mg ööpäevas), on antihüpertensiivne toime mustanahalistel patsientidel sarnane valgete patsientidega. Kliiniliselt olulist toimet ei ole seerumi kusihappesisaldusele või kusihappe sekretsioonile uriinis.

Kardiovaskulaarsete haiguste ennetamine

Kahes suures randomiseeritud, kontrollitud uuringus (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) ja VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes) uuriti kombinatsioonravi AKE-inhibiitori ja angiotensiin II retseptori antagonistiga.

ONTARGET uuring hõlmas eelneva südame- või ajuveresoonkonna haigusega või II tüüpi diabeedi ja tõendatud kaasuva elundikahjustusega patsiente. VA NEPHRON-D hõlmas II tüüpi diabeedi ja diabeetilise nefropaatiaga patsiente.

Uuringud näitasid olulise kasu puudumist neerude ja/või südameveresoonkonna tulemusnäitajatele ja suremusele, samas täheldati hüperkaleemia, ägeda neerukahjustuse ja/või hüpotensiooni riski suurenemist monoteraapiaga võrreldes. Tulemused on asjakohased ka teiste AKE-inhibiitorite ja angiotensiin II retseptori antagonistide jaoks, arvestades nende sarnaseid farmakodünaamilisi omadusi. AKE-inhibiitoreid ja angiotensiin II retseptori antagoniste ei tohi seetõttu kasutada samaaegselt diabeetilise nefropaatiaga patsientidel.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) oli uuring, mis oli kavandatud hindama kasu aliskireeni lisamisest standardravile AKE-inhibiitori või angiotensiin II retseptori antagonistiga II tüüpi diabeediga patsientidel, kellel oli krooniline neeruhaigus, südameveresoonkonna haigus või mõlemad. Uuring lõpetati varakult ohutusnäitajate riski tõusu tõttu. Südameveresoonkonnaga seotud surma ja insuldi juhtumeid oli aliskireeni rühmas arvuliselt rohkem kui platseeborühmas ning kõrvaltoimetest ja huvi pakkuvatest tõsistest kõrvaltoimetest (hüperkaleemia, hüpotensioon ja neerutalitluse häire) teatati aliskireeni rühmas sagedamini kui platseeborühmas.

Lapsed

318 hüpertensiivsetel või riskiga (diabeet, perekondlik hüpertensioon) lastel ja noorukitel vanuses 6…16 aastat hinnati vererõhu alanemist irbesartaani tiitritud annuste 0,5 mg/kg (väike), 1,5 mg/kg (keskmine) ja 4,5 mg/kg (suur) kasutamisel kolme nädala vältel. Kolmanda nädala lõpuks oli istuvas asendis süstoolse vererõhu (seated systolic blood pressure, SeSBP) keskmine langus esmase efektiivsusnäitaja algväärtusest: 11,7 mm Hg (väike annus), 9,3 mm Hg (keskmine annus),

13,2 mm Hg (suur annus). Märkimisväärset erinevust nende annuste vahel ei olnud. Istuvas asendis diastoolse vererõhu (seated diastolic blood pressure, SeDBP) kohaldatud keskmine muutus oli järgnev: 3,8 mm Hg (väike annus), 3,2 mm Hg (keskmine annus), 5,6 mm Hg (suur annus). Kahenädalasel perioodil, kui patsiendid randomiseeriti saama uuritavat ravimit või platseebot, esines platseebot saanud patsientidel 2,4 ja 2,0 mm Hg tõus SeSBP-s ja SeDBP-s võrreldes erinevates annustes irbesartaani saanutega, vastavalt +0,1 ja –0,3 mm Hg (vt lõik 4.2).

Hüpertensioon ja II tüüpi diabeet koos neeruhaigusega

"Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial (IDNT)” uuring näitas, et irbesartaan vähendab kroonilise neerupuudlikkusega ja väljendunud proteinuuriaga patsientidel neeruhaiguse progresseerumist. IDNT oli topeltpime, kontrollrühmaga, haigestumuse ja suremuse uuring, kus võrreldi irbesartaani, amlodipiini ja platseebot. 1715 patsiendil, kellel esinesid hüpertensioon, II tüüpi diabeet, proteinuuria (≥ 900 mg ööpäevas) ja seerumi kreatiniini kontsentratsioon oli vahemikus 1…3 mg/dl (IDNT), uuriti irbesartaani pikaajalist (keskmine 2,6 aastat) toimet neeruhaiguse progresseerumisele ja üldsuremusele. Patsientide annuseid tiitriti irbesartaani 75 mg annusest kuni säilitusannuseni 300 mg, amlodipiini 2,5 mg annusest kuni annuseni 10 mg või platseeboga, lähtudes taluvusest. Patsiendid said kõikides ravirühmades tüüpiliselt 2 kuni 4 antihüpertensiivset ravimit (nt diureetikumid, beetablokaatorid, alfablokaatorid), saavutamaks eelnevalt kindlaksmääratud vererõhu sihtväärtust

≤ 135/85 mm Hg või süstoolse vererõhu 10 mm Hg langust, kui algväärtus oli > 160 mm Hg. 60% platseeborühma patsientidest saavutasid selle vererõhu sihtväärtuse, samal ajal kui see näitaja oli 76% ja 78% vastavalt irbesartaani ja amlodipiini rühmas. Irbesartaan vähendas oluliselt esmase kombineeritud tulemusnäitaja (seerumi kreatiniinisisalduse kahekordistumine, lõppstaadiumis neeruhaigus (end-stage renal disease, ESRD) või üldine suremus) suhtelist riski. Ligikaudu 33% irbesartaani rühma patsientidest esines esmane renaalne kombineeritud tulemusnäitaja võrreldes 39% ja 41%-ga vastavalt platseebo ja amlodipiini rühmas [20% suhtelise riski vähenemine platseeboga võrreldes (p = 0,024) ja 23% suhtelise riski vähenemine amlodipiiniga võrreldes (p = 0,006)]. Kui analüüsiti esmase tulemusnäitaja üksikuid komponente, ei täheldatud toimet üldisele suremusele, kuid täheldati ESRD esinemissageduse langustrendi ja seerumi kreatiniinisisalduse kahekordistumise märkimisväärset vähenemist.

Ravitoime hindamiseks jälgiti alarühmi vastavalt soole, rassile, vanusele, diabeedi kestusele, vererõhu algväärtusele, seerumi kreatiniinisisaldusele ja albumiini eritumisele. Naiste ja mustanahaliste alarühmades, mis moodustasid vastavalt 32% ja 26% uuringupopulatsioonist, ei olnud soodne renaalne toime ilmne, kuigi usaldusvahemikud seda ei välista. Fataalseid ja mittefataalseid kardiovaskulaarseid tüsistusi hõlmava teisese tulemusnäitaja osas ei olnud kolme uuritavate rühma vahel erinevust, kuigi naistel esines irbesartaani rühmas platseeboga võrreldes rohkem ja meestel vähem mittefataalset müokardiinfarkti. Amlodipiiniga võrreldes esines irbesartaani saanud naistel sagedamini mittefataalset müokardiinfarkti ja insulti, samas vähendas irbesartaan amlodipiiniga võrreldes südamepuudulikkuse tõttu hospitaliseerimise sagedust. Nende leidude mehhanismi naistel ei osata seletada.

Uuring IRMA 2 (Effects of Quarlintan on Microalbuminuria in Hypertensive Patients with type 2 Diabetes Mellitus) näitas, et irbesartaan annuses 300 mg lükkab mikroalbuminuuriaga patsientidel edasi proteinuuria avaldumist. IRMA 2 oli platseebokontrollitud topeltpime haigestumuse uuring 590-l II tüüpi diabeedi, mikroalbuminuuria (30…300 mg ööpäevas) ja normaalse neerufunktsiooniga (seerumi kreatiniinisisaldus ≤ 1,5 mg/dl meestel ja < 1,1 mg/dl naistel) patsiendil. Uuring hindas irbesartaani pikaajalisi toimeid (2 aastat) kliinilise (väljendunud) proteinuuria süvenemisele (albumiini eritumine uriiniga (UAER) > 300 mg ööpäevas ja UAER tõus vähemalt 30% algtasemest). Eelnevalt kindlaksmääratud vererõhu sihtväärtus oli ≤ 135/85 mm Hg. Lisaks kasutati ka teisi antihüpertensiivseid ravimeid vererõhu sihtväärtuse saavutamiseks (v.a AKE inhibiitorid, angiotensiin II retseptori antagonistid ja dihüdropüridiini rühma kaltsiumikanali blokaatorid). Kuigi kõikides ravirühmades saavutati sarnased vererõhu väärtused, tekkis väljendunud proteinuuria irbesartaani

300 mg rühmas harvem (5,2%) võrreldes platseeborühma (14,9%) või irbesartaani 150 mg rühmaga (9,7%), näidates suhtelise riski 70% vähenemist võrreldes platseeboga (p = 0,0004) suurema annuse korral. Esimesel kolmel ravikuul ei täheldatud kaasuvat glomerulaarfiltratsiooni kiiruse paranemist. Kliiniliselt avaldunud proteinuuria tekke aeglustumine avaldus juba kolme kuu pärast ja püsis kogu 2-aastase perioodi jooksul. Taandumine normoalbuminuuriaks (< 30 mg ööpäevas) oli sagedasem irbesartaani 300 mg rühmas (34%) kui platseeborühmas (21%).

5.2Farmakokineetilised omadused

Suukaudsel manustamisel imendub irbesartaan hästi: absoluutse biosaadavuse uuringute andmetel

ligikaudu 60…80%. Samaaegne toidu tarbimine ei mõjuta märkimisväärselt irbesartaani biosaadavust. Plasmavalkudega seondub ligikaudu 96%, vere rakuliste komponentidega seondumine on ebaoluline. Jaotusruumala on 53…93 liitrit. Pärast 14 C-märgistatud irbesartaani suukaudset või intravenoosset manustamist moodustas 80…85% plasmas ringlevast radioaktiivsusest muutumatul kujul irbesartaan. Irbesartaan metaboliseerub maksas glükuroniidkonjugatsiooni ja oksüdatsiooni teel. Peamine tsirkuleeriv metaboliit on irbesartaanglükuroniid (ligikaudu 6%). In vitro uuringud näitavad, et irbesartaan oksüdeeritakse esmalt tsütokroom P450 ensüümi CYP2C9 poolt; isoensüüm CYP3A4 toime on ebaoluline.

Irbesartaani farmakokineetika on 10…600 mg annuste kasutamisel lineaarne ja proportsionaalne annusega. Suuremate kui 600 mg (kahekordne maksimaalne soovitatav annus) suukaudsete annuste kasutamisel oli imendumise suurenemine vähem kui proportsionaalne, selle nähtuse mehhanism ei ole selge. Maksimaalne plasmakontsentratsioon saabub 1,5…2 tundi pärast suukaudset manustamist. Organismi totaalne ja renaalne kliirens olid vastavalt 157…176 ja 3…3,5 ml/min. Irbesartaani lõplik eliminatsiooni poolväärtusaeg on 11…15 tundi. Püsikontsentratsioon plasmas saabub 3 ööpäeva jooksul pärast ravi alustamist üks kord ööpäevas manustamise alustamist. Korduval üks kord ööpäevas manustamisel täheldati irbesartaani vähest kumuleerumist plasmas (< 20%). Uuringus täheldati hüpertensiooniga naispatsientidel pisut suuremat plasmakontsentratsiooni. Kuid irbesartaani poolväärtusaegades ja kumulatsioonis erinevusi ei esinenud. Naispatsientidel ei ole vaja annust kohandada. Irbesartaani AUC ja CMAX olid pisut suuremad eakatel patsientidel (≥ 65-aastastel) kui noorematel isikutel (18 kuni 40-aastastel). Kuid poolväärtusaeg ei olnud märkimisväärselt muutunud. Eakatel patsientidel ei ole vaja annust kohandada.

Irbesartaan ja selle metaboliidid erituvad nii sapiga kui ka neerude kaudu. Pärast C irbesartaani manustamist kas suukaudselt või intravenoosselt oli ligikaudu 20% radioaktiivsusest määratav uriinis ja ülejäänu roojas. Vähem kui 2% annusest eritub uriiniga muutumatul kujul irbesartaanina.

Lapsed

23-l hüpertensiivsel lapsel määrati irbesartaani farmakokineetilisi näitajaid, manustades ravimit ühe- ja mitmekordselt ööpäevases annuses (2 mg/kg) kuni maksimaalse annuseni 150 mg irbesartaani ööpäevas nelja nädala vältel. Nendest 23 lapsest kahekümne ühel oli farmakokineetika võrreldav täiskasvanu omaga (12 last olid vanemad kui 12 eluaastat, 9 last olid vanuses 6…12 aastat). Tulemused näitasid, et CMAX, AUC ja kliirens olid võrreldavad täiskasvanute andmetega, kes said päevas 150 mg irbesartaani. Üks kord ööpäevas manustamise korral täheldati irbesartaani piiratud kuhjumist plasmas (18%).

Neerukahjustus: irbesartaani farmakokineetilised näitajad ei muutu märkimisväärselt neerukahjustusega või hemodialüüsitavatel patsientidel. Irbesartaan ei ole hemodialüüsitav.

Maksakahjustus: irbesartaani farmakokineetilised näitajad ei muutu märkimisväärselt kerge kuni keskmise raskusega maksatsirroosiga patsientidel. Raske maksakahjustusega patsientidega ei ole uuringuid tehtud.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Teadaolevalt ei ole kliiniliselt kasutatavate annuste puhul ilmnenud ühtegi süsteemset või sihtelundile toksilist toimet. Mittekliinilistes ohutusuuringutes tekitasid irbesartaani suured annused

(≥ 250 mg/kg/ööpäevas rottidel ja ≥ 100 mg/kg/ööpäevas makaakidel) languse punavereliblede parameetrites (erütrotsüüdid, hemoglobiin, hematokrit). Irbesartaani väga suurte annuste

(≥ 500 mg/kg/ööpäevas) kasutamisel tekkisid rottidel ja makaakidel neerudes degeneratiivsed muutused (nt interstitsiaalne nefriit, tubulaarne distensioon, basofiilsed tuubulid, uurea- ja kreatiniinisisalduse tõus plasmas), mis arvatakse tekkivat sekundaarselt ravimi hüpotensiivsele toimele, mis viib neeruperfusiooni vähenemiseni. Lisaks põhjustas irbesartaan jukstaglomerulaarrakkude hüperplaasiat/hüpertroofiat (rottidel annuses ≥ 90 mg/kg/ööpäevas, makaakidel ≥ 10 mg/kg/ööpäevas). Kõik need muutused arvati olevat seotud irbesartaani

farmakoloogilise toimega. Irbesartaani terapeutilised annused inimesel ei paista omavat jukstaglomerulaarrakkude hüperplaasiale/hüpertroofiale mingit tähendust.

Mutageenset, klastogeenset ega kartsinogeenset toimet ei ole täheldatud.

Isastel ja emastel rottidel läbi viidud uuringutes ei leitud mõju viljakusele ja reproduktiivsele käitumisele, kui kasutati isegi selliseid irbesartaani suukaudseid annuseid, mis põhjustasid teatavat toksilist toimet vanematele (alates 50 kuni 650 mg/kg ööpäevas), sh suremust suurima annuse juures. Olulisi toimeid kollaskehade, implanteerumiste või elusloodete arvule ei täheldatud. Irbesartaan ei mõjutanud järglaste elulemust, arengut ega viljakust. Loomkatsed on näidanud, et radioaktiivselt märgistatud irbesartaani leiti roti ja küülikute loodetes. Irbesartaan imendub imetavate rottide piima.

Loomkatsed irbesartaaniga näitasid roti lootel mööduvat toksilist toimet (neeruvaagna suurenenud kavitatsioon, hüdroureeter või nahaalune turse), mis pärast sündi taandusid. Küülikutel tekkis abort või varajane resorptsioon annustes, mis on emasorganismile toksiline, sh surmav. Rottidel ega küülikutel ei täheldatud teratogeenset toimet.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Tableti sisu

Kroskarmelloosnaatrium (E468)

Mikrokristalliline tselluloos (E460)

Hüpromelloos (E464)

Mannitool (E421)

Magneesiumstearaat (E572)

Kolloidne veevaba ränidioksiid (E551)

Tableti kate

Hüdroksüpropüültselluloos (E463)

Hüpromelloos (E464)

Makrogool 400

Titaandioksiid (E171)

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

2 aastat

6.4Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Blisterpakend (PVC/PVdC-Alu blister)

Pakendi suurused:

Blister:

Quarlintan 75 mg: 28 tabletti.

Quarlintan 150 mg: 28 tabletti. Quarlintan 300 mg: 28 tabletti.

.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Medis ehf. Reykjavikurvegur 78 220 Hafnarfjordur Island

8.MÜÜGILOA NUMBRID

75 mg: 663009

150 mg: 662809

300 mg: 662909

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 22.12.2009

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV Ravimiametis kinnitatud novembris 2014