Poulvac ib qx - suspensiooni lüofilisaat - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: QI01AD07
Toimeaine: lindude nakkava bronhiidi viirusvaktsiin
Tootja: Zoetis Belgium S.A.

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Poulvac IB QX, suspensiooni lüofilisaat pihusena kanadele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

 

Üks annus sisaldab:

 

Toimeaine:

 

Lindude nakkava bronhiidi nõrgestatud elusviirus (IBV), tüvi L1148

5,0–103,010EID*

* EID50 = 50% embrüoid nakatav annus.

Abiained:

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

RAVIMVORM

Suspensiooni lüofilisaat pihusena.

Valkjasbeeži värvusega lüofilisaat. Pärast manustamiskõlblikuks muutmist läbipaistev kuni läbipaistmatu valge suspensioon (sõltuvalt kasutatud lahusti kogusest).

KLIINILISED ANDMED

Loomaliigid

Kana.

Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Kanade aktiivseks immuniseerimiseks, et vähendada lindude nakkava bronhiidi viiruse QX-i laadsete variantide põhjustatud nakkava bronhiidi respiratoorseid tunnuseid.

Immuunsuse teke: 3 nädalat pärast vaktsineerimist.

Immuunsuse kestus: 63 päeva pärast vaktsineerimist.

Vastunäidustused

Mitte vaktsineerida tulevasi munakanu/sugukanu enne 1. elunädalat.

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Vaktsiiniviirus on võimeline levima omavahel kokkupuutuvatele lindudele minimaalselt 14 päeva jooksul pärast vaktsineerimist. Vaktsineeritud kanad tuleb hoolikalt eraldada mittevaktsineeritutest. Loodusesse leviku vältimiseks tuleb tarvitusele võtta ettevaatusabinõud.

Pärast vaktsineerimist soovitatakse ruumid puhastada ja desinfitseerida.

Seda vaktsiini tohib kasutada ainult siis, kui on kindlaks tehtud IB QX-i laadse viiruse tüve levik.

Tähtis on vältida IB QX-i vaktsiiniviiruse toomist karjadesse, kus looduslikku viirust ei esine. Haudejaamades tohib IB QX-i vaktsiini kasutada ainult siis, kui tarvitusele võetakse piisavad

ettevaatusabinõud, et vältida vaktsiiniviiruse levikut lindudele, kes viiakse IB QX-iga mitte kokkupuutunud karjadesse.

On tõestatud, et vaktsiin kaitseb viiruse QX-i laadse variandi eest. Kaitset teiste tsirkuleerivate IB tüvede vastu ei ole uuritud.

Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Vaktsineerida ainult terveid loomi.

Kõik ühes kohas viibivad kanad tuleb vaktsineerida samal ajal.

Et vahemik efektiivse ja ebaefektiivse vaktsiiniannuse vahel on väike, tuleb hoolikalt jälgida, et manustataks õige annus.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Vaktsiini lahustamisel ja manustamisel tuleb olla ettevaatlik. Kanda sobivat hingamisteid kaitsvat maski ja silmade kaitsevahendit, et vältida otsest kokkupuudet õhku sattunud vaktsiiniga. Pärast kasutamist pesta ja desinfitseerida käed.

Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Väga harva on pärast vaktsineerimist teatatud respiratoorsetest nähtudest: need nähud on tavaliselt kerged ja kestavad mõne päeva.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

  • Väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1l 10 looma hulgast)
  • Sage (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 100st)
  • Aegajalt (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 1000st)
  • Harv (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 10 000st)
  • Väga harv (vähem kui 1l loomal 10 000st, kaasaarvatud üksikjuhud)

Poulvac IB QX-i ohutust on näidatud manustamisel munemisperioodil. Poulvac IB QX-i tõhusust manustamisel munemisperioodil ei ole näidatud.

Selle vaktsiini kasutamine tuleb otsustada igal erineval juhul eraldi.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.

Annustamine ja manustamisviis

Vaktsineerimisskeem:

Broilerid: üks vaktsiini annus alates 1. elupäevast manustatuna pihusena.

Tulevased muna- või sugukanad: üks vaktsiini annus alates 7. elupäevast manustatuna pihusena.

Manustamisviis

Poulvac IB QX-i saab kasutada enamiku pihustusseadmetega. Seade peab tekitama jämeda pihuse (tilgakesed suuremad kui 100 µm). Kaugus pihustusseadme peast linnuni oleneb kasutatava pihusti tüübist. Enne kasutamist on soovitatav lugeda pihustusseadme tootjapoolset juhendit.

Ka taassuspendeerimise kogused varieeruvad sõltuvalt pihustusseadmete tüübist. Ühe annuse taassuspendeerimiseks soovitatav kogus on 0,15–0,5 ml.

Eemaldada vaktsiiniviaalilt alumiiniumkate. Vaktsiinipelleti lahustamiseks tuleb kummikork eemaldada siis, kui viaal on plastist mõõtkannus, mis sisaldab vajaliku koguse puhast külma vett. Täita viaal pooleni veega, sulgeda korgiga ja loksutada allesjäänud vaktsiini lahustamiseks. Seejärel tuleb vaktsiini kontsentraat lisada pihustusanumas olevale veele ja põhjalikult segada.

Manustada üks annus manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiini linnu kohta.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Pärast kümnekordse üleannuse manustamist võib täheldada neerukahjustusi (kahvatus, mikroskoopilised kahjustused).

Keeluaeg (-ajad)

0 päeva.

IMMUNOLOOGILISED OMADUSED

Aktiivne immuniseerimine lindude nakkava bronhiidi viiruse IB QX-i laadse tüve vastu, mis põhjustab nakkavat bronhiiti kanadel.

ATCvet kood: QI01AD07

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

D-mannitool Želatiin Müo-inositool Peptoon

Süstevesi

Sobimatus

Mitte segada teiste veterinaarravimitega.

Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 18 kuud.

Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 2 tundi.

.Säilitamise eritingimused

Hoida ja transportida külmas (2°C...8°C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida valguse eest kaitstult.

Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Klaasviaalid.

Klaasviaalid on suletud klorobutüülist punnkorgiga ja kaetud pressitud alumiiniumkattega.

Pakendi suurused:

Karp 10 × 2000 annusega.

Karp 10 × 5000 annusega.

Karp 10 × 10 000 annusega.

  1. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Veterinaarravimi jäätmed hävitada keetes, põletades või sobiva desinfektsioonivahendiga, mille on kasutamiseks heaks kiitnud pädevad asutused.

MÜÜGILOA HOIDJA

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgia

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 20.05.2013

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 06.01.2016

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Aprill 2016

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.