Poulvac ib qx - suspensiooni lüofilisaat - Pakendi infoleht

ATC Kood: QI01AD07
Toimeaine: lindude nakkava bronhiidi viirusvaktsiin
Tootja: Zoetis Belgium S.A.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Poulvac IB QX, suspensiooni lüofilisaat pihusena kanadele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve Belgia

Partii vabastamise eest vastutav tootja: Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L. De Camprodon, S/N “La Riba”

Vall de Bianya 17813 Girona Hispaania

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Poulvac IB QX, suspensiooni lüofilisaat pihusena kanadele

3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

 

Üks annus sisaldab:

 

Toimeaine:

 

Lindude nakkava bronhiidi nõrgestatud elusviirus (IBV), tüvi L1148

5,0–103,010EID*

NÄIDUSTUS(ED)

* EID50 = 50% embrüoid nakatav annus.

Kanade aktiivseks immuniseerimiseks, et vähendada lindude nakkava bronhiidi viiruse QX-i laadsete variantide põhjustatud nakkava bronhiidi respiratoorseid tunnuseid.

Immuunsuse teke: 3 nädalat pärast vaktsineerimist.

Immuunsuse kestus: 63 päeva pärast vaktsineerimist.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte vaktsineerida tulevasi munakanu/sugukanu enne 1. elunädalat.

KÕRVALTOIMED

Väga harva on pärast vaktsineerimist teatatud respiratoorsetest nähtudest: need nähud on tavaliselt kerged ja kestavad mõne päeva.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

  • Väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1l 10 looma hulgast)
  • Sage (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 100st)
  • Aegajalt (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 1000st)
  • Harv (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 10 000st)
  • Väga harv (vähem kui 1l loomal 10 000st, kaasaarvatud üksikjuhud)

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Kana.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD

Broilerid: üks vaktsiini annus alates 1. elupäevast manustatuna pihusena.

Tulevased muna- või sugukanad: üks vaktsiini annus alates 7. elupäevast manustatuna pihusena.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Poulvac IB QX-i saab kasutada enamiku pihustusseadmetega. Seade peab tekitama jämeda pihuse (tilgakesed suuremad kui 100 µm). Kaugus pihustusseadme peast linnuni oleneb kasutatava pihusti tüübist. Enne kasutamist on soovitatav lugeda pihustusseadme tootjapoolset juhendit. Ka taassuspendeerimise kogused varieeruvad sõltuvalt pihustusseadmete tüübist. Ühe annuse taassuspendeerimiseks soovitatav kogus on 0,15–0,5 ml.

Eemaldage vaktsiiniviaalilt alumiiniumkate. Vaktsiinipelleti lahustamiseks tuleb kummikork eemaldada siis, kui viaal on plastist mõõtkannus, mis sisaldab vajaliku koguse puhast külma vett. Täita viaal pooleni veega, sulgeda korgiga ja loksutada allesjäänud vaktsiini lahustamiseks. Seejärel tuleb vaktsiinikontsentraat lisada pihustusanumas olevale veele ja põhjalikult segada.

Manustada üks annus manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiini linnu kohta.

KEELUAEG

0 päeva.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida välispakendis valguse eest kaitstult.

Hoida ja transportida külmas (2°C...8°C). Mitte lasta külmuda.

Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 2 tundi.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Vaktsiiniviirus on võimeline levima omavahel kokkupuutuvatele lindudele minimaalselt 14 päeva jooksul pärast vaktsineerimist. Vaktsineeritud kanad tuleb hoolikalt eraldada mittevaktsineeritutest. Loodusesse leviku vältimiseks tuleb tarvitusele võtta ettevaatusabinõud. Pärast vaktsineerimist soovitatakse ruumid puhastada ja desinfitseerida.

Seda vaktsiini tohib kasutada ainult siis, kui on kindlaks tehtud QX-i laadse tüve levik.

Tähtis on vältida IB QX-i vaktsiiniviiruse toomist karjadesse, kus looduslikku viirust ei esine. Haudejaamades tohib IB QX-i vaktsiini kasutada ainult siis, kui tarvitusele võetakse piisavad ettevaatusabinõud, et vältida vaktsiiniviiruse levikut lindudele, kes viiakse IB QX-iga mitte kokkupuutunud karjadesse.

On tõestatud, et vaktsiin kaitseb viiruse QX-i laadse variandi eest. Kaitset teiste tsirkuleerivate IB tüvede vastu ei ole uuritud.

Vaktsineerida ainult terveid loomi. Kõik ühes kohas viibivad kanad tuleb vaktsineerida samal ajal.

Et vahemik efektiivse ja ebaefektiivse vaktsiiniannuse vahel on väike, tuleb hoolikalt jälgida, et manustataks õige annus.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Vaktsiini lahustamisel ja manustamisel tuleb olla ettevaatlik. Kanda sobivat hingamisteid kaitsvat maski ja silmade kaitsevahendit, et vältida otsest kokkupuudet õhku sattunud vaktsiiniga. Pärast kasutamist pesta ja desinfitseerida käed.

Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Poulvac IB QX-i ohutust on näidatud manustamisel munemisperioodil. Poulvac IB QX-i tõhusust manustamisel munemisperioodil ei ole näidatud.

Selle vaktsiini kasutamine tuleb otsustada igal erineval juhul eraldi.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Veterinaarravimi jäätmed hävitada keetes, põletades või sobiva desinfektsioonivahendiga, mille on kasutamiseks heaks kiitnud pädevad asutused.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Aprill 2016

LISAINFO

Vaktsiin tarnitakse I tüüpi (Ph. Eur.) 3 ml klaasviaalis, mis on suletud punnkorgiga ja kaetud pressitud alumiiniumkattega.

Karbis on kümme viaali, milles on 2000, 5000 või 10 000 annust. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.