Parvovax - süsteemulsioon (1,6hai.u 1annust) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: QI09AA02
Toimeaine: sigade inaktiveeritud parvoviirusvaktsiin
Tootja: Ceva Santé Animale

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Parvovax, süsteemulsioon sigadele

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

2 ml vaktsiini annus sisaldab:

 

Toimeaine:

 

Sigade inaktiveeritud parvoviirus

≥ 1,6 HAI.U*

Abiained:

 

Tiomersaal

≤ 0,2 mg

Bensüülalkohol (E1519)

10,56 mg

Adjuvandid:

 

Kerge parafiinõli

449,6...488,2 mg

Polüetüleenrasvhapped

43,6...69 mg

Rasvalkoholi ja polüoolide eeter

31,3...57 mg

* 1 HAI.U: antigeeni kogus, mille manustamisel tekib merisigadel hemaglutinatsiooni pidurdavate antikehade

tiiter tasemel 1 log10.

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

RAVIMVORM

Süsteemulsioon

KLIINILISED ANDMED

.Loomaliigid

Siga (sugusead või tulevased sugusead).

.Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Sigade aktiivne immuniseerimine parvoviroosi vastu.

.Vastunäidustused

Ei ole.

.Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Kultide vaktsineerimisel peab igale vaktsineerimisele järgnema vähemalt 3-nädalane puhkeperiood.

. Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Mitte vaktsineerida haigeid loomi.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Kasutajale:

See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Juhuslik süstimine iseendale võib põhjustada tugevat valu ja turset, eriti kui on süstitud liigesepiirkonda või sõrme. Harvadel juhtudel võib see viia

vigastatud sõrme kaotuseni, kui viivitamatult ei pöörduta arsti poole.

Kui olete juhuslikult endale seda veterinaarravimit süstinud, võtta kaasa pakendi infoleht ja pöörduda viivitamatult arsti poole, isegi kui süstitud kogus oli väga väike.

Juhul kui valu püsib rohkem kui 12 tundi pärast arstlikku kontrolli, pöörduda uuesti arsti poole.

Arstile:

See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Isegi kui süstitud kogus on väike, võib juhuslik veterinaarravimi manustamine põhjustada tugevat turset, mis võib kaasa tuua isheemilise nekroosi ja isegi sõrme kaotuse. Tuleb osutada KOHEST kirurgilist abi, vajalikuks võib osutuda süstepiirkonna lõikus ja loputamine, eriti kui kaasatud on sõrme koed või kõõlus.

.Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Ei ole teada.

.Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Tiinus:

Lubatud kasutada tiinuse ajal.

Laktatsioon:

Laktatsiooniperioodil näidustatud.

.Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimitt otsustada igal erineval juhul eraldi.

.Annustamine ja manustamisviis

Enne kasutamist loksutada.

Rakendada tavalisi aseptilisi protseduure.

Manustada 2 ml intramuskulaarselt sügavale lihastesse kõrva taha vastavalt järgnevale skeemile:

Esmane vaktsineerimine:

Emised: üks annus imetamise ajal, hiljemalt viimasel võõrutuspäeval.

Nooremised ja noorkuldid:

Sigade parvoviiruse vastaste antikehade puudumisel: Üks annus 2 nädalat enne paaritamist või seemendamist.

Kui ei ole teada sigade parvoviiruse vastaste maternaalsete antikehade olemasolu: manustada 2 korda 15 kuni 21 päevase vahega, teine annus vähemalt 10 päeva enne paaritamist.

Kordusvaktsineerimine:

Emised: järgneva imetamisperioodi ajal, hiljemalt viimasel võõrutuspäeval; järgnevalt iga 2

aasta järel. Kuldid:

6 kuud pärast esmast vaktsineerimist; järgnevalt iga 2 aasta järel.

Vaktsineerimisprogrammi raames on soovitatav vaktsineerida kõik sugusead. Emiseid soovitatakse vaktsineerida imetamisperioodi jooksul.

. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Vaktsiini kahekordse annuse manustamisel soovimatuid kõrvaltoimeid ei täheldatud.

. Keeluaeg (-ajad)

0 päeva.

IMMUNOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: Sigade parvoviroosi vastane inaktiveeritud viirusvaktsiin adjuvandis.

ATC-vet kood: QI09AA02.

Vaktsiin kutsub esile immuunsuse sigade parvoviroosi suhtes, mis on tõestatud nakatamiskatsete ning hemaglutinatsiooni pidurdavate antikehade olemasoluga.

FARMATSEUTILISED ANDMED

.Abiainete loetelu

Tiomersaal

Bensüülalkohol (E1519)

Kerge parafiinõli

Polüetüleenrasvhapped

Rasvalkoholi ja polüoolide eeter

.Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

.Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheseks kasutamiseks.

.Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2°C ... 8°C).

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

.Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

1 –annuseline (klaas) pudel, 1 pudel pakendis

5 –annuseline (klaas) pudel, 1 pudel pakendis

25 –annuseline (klaas) pudel, 1 pudel pakendis

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6.Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Prantsusmaa

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.02.2004

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 14.11.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Juuni 2017

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.