Parvovax - süsteemulsioon (1,6hai.u 1annust)

ATC Kood: QI09AA02
Toimeaine: sigade inaktiveeritud parvoviirusvaktsiin
Tootja: Ceva Santé Animale

Artikli sisukord

Parvovax
süsteemulsioon (1,6HAI.U 1annust)


PAKENDI INFOLEHT

Parvovax, süsteemulsioon sigadele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: Ceva Santé Animale 10, av. de la Ballastière 33500 Libourne Prantsusmaa

Partii vabastamise eest vastutav tootjad: MERIAL Laboratoire de Porte des Alpes 99 rue de l'aviation

69800 SAINT-PRIEST Prantsusmaa

Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co.Ltd.

Szállás u. 5

BUDAPEST 1107

Ungari

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Parvovax, süsteemulsioon sigadele

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

2-ml vaktsiini annus sisaldab:

 

Toimeained:

 

Sigade inaktiveeritud parvoviirus....................................

≥ 1,6 HAI.U*

Abiained: tiomersaal, bensüülalkohol (E1519)

 

*1 HAI.U: antigeeni kogus, mille manustamisel tekib merisigadel hemaglutinatsiooni pidurdavate antikehade tiiter tasemel 1 log10

NÄIDUSTUS(ED)

Sigade aktiivne immuniseerimine parvoviroosi vastu.

VASTUNÄIDUSTUSED

Ei ole.

KÕRVALTOIMED

Ei ole teada.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Siga (sugusead või tulevased sugusead).

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Manustada 2 ml intramuskulaarselt sügavale lihastesse kõrva taha vastavalt järgnevale skeemile:

Esmane vaktsineerimine:

Emised: üks annus imetamise ajal, hiljemalt viimasel võõrutuspäeval. Nooremised ja noorkuldid:

Sigade parvoviiruse vastaste antikehade puudumisel: Üks annus 2 nädalat enne paaritamist või seemendamist.

Kui ei ole teada sigade parvoviiruse vastaste maternaalsete antikehade olemasolu: manustada 2 korda 15 kuni 21 päevase vahega, teine annus vähemalt 10 päeva enne paaritamist.

Kordusvaktsineerimine:

Emised: järgneva imetamisperioodi ajal, hiljemalt viimasel võõrutuspäeval; järgnevalt iga 2 aasta järel.

Kuldid:

6 kuud pärast esmast vaktsineerimist; järgnevalt iga 2 aasta järel.

Vaktsineerimisprogrammi raames on soovitatav vaktsineerida kõik sugusead. Emiseid soovitatakse vaktsineerida imetamisperioodi jooksul.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Enne kasutamist loksutada. Rakendada tavalisi aseptilisi meetmeid.

KEELUAEG

0 päeva.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida külmkapis (2°C ... 8°C).

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaja lõppu, mis on märgitud sildil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: koheseks kasutamiseks.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta:

Kultide vaktsineerimisel peab igale vaktsineerimisele järgnema vähemalt 3-nädalanen puhkeperiood.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:

Mitte vaktsineerida haigeid loomi. Rakendada tavalisi meetmeid loomade kohtlemisel.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule: Kasutajale:

See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Juhuslik süstimine iseendale võib põhjustada tugevat valu ja turset, eriti kui on süstitud liigesepiirkonda või sõrme. Harvadel juhtudel võib see viia vigastatud sõrme kaotuseni, kui kiiresti ei pöörduta arsti poole. Kui olete juhuslikult endale preparaati süstinud, võtta kaasa pakendi infoleht ja pöörduda viivitamatult arsti poole isegi kui süstitud kogus oli väga väike. Juhul kui valu kestab rohkem kui 12 tundi pärast arsti läbivaatust, pöördu uuesti arsti poole. Arstile:

See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Isegi kui süstitud kogus on väike võib juhuslik preparaadi manustamine põhjustada tugevat turset, mis võib kaasa tuua isheemilise nekroosi ja isegi sõrme kaotuse. Tuleb osutada KOHEST kirurgilist abi, vajalik võib olla süstepiirkonna lõikus ja loputamine eriti kui kaasatud on sõrme luuüdi või kõõlus.

Tiinus:

Lubatud kasutada tiinuse ajal.

Laktatsioon:

Laktatsiooniperioodil näidustatud.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:

Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

Vaktsiini kahekordse annuse manustamisel soovimatuid kõrvaltoimeid ei täheldatud.

Sobimatus:

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma loomaarstilt kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Juuni 2017

LISAINFO

Vaktsiin kutsub esile immuunsuse põrsaste parvoviroosi suhtes, mis on tõestatud nakatamiskatsete ning hemaglutinatsiooni pidurdavate antikehade olemasoluga. 1 –annuseline (klaas) pudel, 1 pudel pakendis

5 –annuseline (klaas) pudel, 1 pudel pakendis

25 –annuseline (klaas) pudel, 1 pudel pakendis Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. OÜ Zoovetvaru

Uusaru 5 Saue 76505 Tel: 800 9000

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Parvovax, süsteemulsioon sigadele

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

2 ml vaktsiini annus sisaldab:

 

Toimeaine:

 

Sigade inaktiveeritud parvoviirus

≥ 1,6 HAI.U*

Abiained:

 

Tiomersaal

≤ 0,2 mg

Bensüülalkohol (E1519)

10,56 mg

Adjuvandid:

 

Kerge parafiinõli

449,6...488,2 mg

Polüetüleenrasvhapped

43,6...69 mg

Rasvalkoholi ja polüoolide eeter

31,3...57 mg

* 1 HAI.U: antigeeni kogus, mille manustamisel tekib merisigadel hemaglutinatsiooni pidurdavate antikehade

tiiter tasemel 1 log10.

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

RAVIMVORM

Süsteemulsioon

KLIINILISED ANDMED

.Loomaliigid

Siga (sugusead või tulevased sugusead).

.Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Sigade aktiivne immuniseerimine parvoviroosi vastu.

.Vastunäidustused

Ei ole.

.Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Kultide vaktsineerimisel peab igale vaktsineerimisele järgnema vähemalt 3-nädalane puhkeperiood.

. Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Mitte vaktsineerida haigeid loomi.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Kasutajale:

See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Juhuslik süstimine iseendale võib põhjustada tugevat valu ja turset, eriti kui on süstitud liigesepiirkonda või sõrme. Harvadel juhtudel võib see viia

vigastatud sõrme kaotuseni, kui viivitamatult ei pöörduta arsti poole.

Kui olete juhuslikult endale seda veterinaarravimit süstinud, võtta kaasa pakendi infoleht ja pöörduda viivitamatult arsti poole, isegi kui süstitud kogus oli väga väike.

Juhul kui valu püsib rohkem kui 12 tundi pärast arstlikku kontrolli, pöörduda uuesti arsti poole.

Arstile:

See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Isegi kui süstitud kogus on väike, võib juhuslik veterinaarravimi manustamine põhjustada tugevat turset, mis võib kaasa tuua isheemilise nekroosi ja isegi sõrme kaotuse. Tuleb osutada KOHEST kirurgilist abi, vajalikuks võib osutuda süstepiirkonna lõikus ja loputamine, eriti kui kaasatud on sõrme koed või kõõlus.

.Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Ei ole teada.

.Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Tiinus:

Lubatud kasutada tiinuse ajal.

Laktatsioon:

Laktatsiooniperioodil näidustatud.

.Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimitt otsustada igal erineval juhul eraldi.

.Annustamine ja manustamisviis

Enne kasutamist loksutada.

Rakendada tavalisi aseptilisi protseduure.

Manustada 2 ml intramuskulaarselt sügavale lihastesse kõrva taha vastavalt järgnevale skeemile:

Esmane vaktsineerimine:

Emised: üks annus imetamise ajal, hiljemalt viimasel võõrutuspäeval.

Nooremised ja noorkuldid:

Sigade parvoviiruse vastaste antikehade puudumisel: Üks annus 2 nädalat enne paaritamist või seemendamist.

Kui ei ole teada sigade parvoviiruse vastaste maternaalsete antikehade olemasolu: manustada 2 korda 15 kuni 21 päevase vahega, teine annus vähemalt 10 päeva enne paaritamist.

Kordusvaktsineerimine:

Emised: järgneva imetamisperioodi ajal, hiljemalt viimasel võõrutuspäeval; järgnevalt iga 2

aasta järel. Kuldid:

6 kuud pärast esmast vaktsineerimist; järgnevalt iga 2 aasta järel.

Vaktsineerimisprogrammi raames on soovitatav vaktsineerida kõik sugusead. Emiseid soovitatakse vaktsineerida imetamisperioodi jooksul.

. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Vaktsiini kahekordse annuse manustamisel soovimatuid kõrvaltoimeid ei täheldatud.

. Keeluaeg (-ajad)

0 päeva.

IMMUNOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: Sigade parvoviroosi vastane inaktiveeritud viirusvaktsiin adjuvandis.

ATC-vet kood: QI09AA02.

Vaktsiin kutsub esile immuunsuse sigade parvoviroosi suhtes, mis on tõestatud nakatamiskatsete ning hemaglutinatsiooni pidurdavate antikehade olemasoluga.

FARMATSEUTILISED ANDMED

.Abiainete loetelu

Tiomersaal

Bensüülalkohol (E1519)

Kerge parafiinõli

Polüetüleenrasvhapped

Rasvalkoholi ja polüoolide eeter

.Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

.Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheseks kasutamiseks.

.Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2°C ... 8°C).

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

.Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

1 –annuseline (klaas) pudel, 1 pudel pakendis

5 –annuseline (klaas) pudel, 1 pudel pakendis

25 –annuseline (klaas) pudel, 1 pudel pakendis

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6.Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Prantsusmaa

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.02.2004

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 14.11.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Juuni 2017

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.