Panacur granules - graanulid (222mg 1g) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: QP52AC13
Toimeaine: fenbendasool
Tootja: Intervet International B.V.

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Panacur granules, 222 mg/g graanulid hobustele ja veistele.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Toimeaine:

 

1 g graanuleid sisaldab:

 

Fenbendasooli

222 mg

Abiained: Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.

RAVIMVORM

Graanulid.

Valged või kollakasvalged graanulid.

KLIINILISED ANDMED

.Loomaliigid

Hobune, veis.

.Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Veiste ja hobuste seedetraktis ja hingamisteedes parasiteerivate larvide ja täiskasvanud nematoodide tõrjeks.

Kliiniliselt oluline toimespekter:

Hobune: suured ja väikesed strongüliidid, askariidid, oksüuurised ja strongüloidid

Veis: Haemonchus spp, Ostertagia spp, Trichostrongylus spp, Cooperia spp, Nematodirus spp, Bunostomum spp, Strongyloides spp, Oesophagostomum spp, Dictyocaulus spp ja Moniezia spp.

.Vastunäidustused

Ei ole.

.Erihoiatused

Hoiduda tuleb järgnevatest tegevustest, kuna need suurendavad riski ravimresistentsuse väljakujunemiseks ning võivad tulemusena põhjustada ravi mittetoimimist:

liiga sage ja korduv sama klassi anthelmintikumide kasutamine pikema perioodi vältel;

alaannustamine, mis võib olla tingitud looma kehamassi ebaõigest hindamisest.

Kliinilise anthelmintikumiresistentsuse kahtlusel teha vastavad uuringud (nt test parasiidimunade arvu vähenemisele roojas). Kui test kinnitab resistentsust antud anthelmintikumi suhtes, tuleb kasutada mõnda teise farmakoloogilisse klassi kuuluvat ning teistsuguse toimemehhanismiga anthelmintikumi. Bensimidasoolide vastasest resistentsusest on teatatud hobuste ja veiste seedetrakti nematoodidel. Seetõttu peab selle preparaadi kasutamine põhinema kohalikul epidemioloogilisel teabel nematoodide

tundlikkuse kohta ja soovitustel, kuidas piirata edasist resistentsuse teket anthelmintikumide suhtes.

. Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ei ole.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Vältida otsest kontakti nahaga. Pärast kasutamist pesta käed.

.Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Ei ole teada.

.Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Lubatud kasutada kogu tiinuse ja laktatsiooni ajal.

.Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

.Annustamine ja manustamisviis

Tavaline annus veistele ja hobustele on 7,5 mg fenbendasooli 1 kg kehamassi kohta, mis vastab 5 g Panacur granules 150 kg kehamassi kohta. Strongyloides westeri põhjustatud diarröa raviks imevatel varssadel on annus 50 mg fenbendasooli 1 kg kehamassi kohta. Mukoosas tsüsteerunud väikeste strongüliidide tõrjeks tuleb manustada 7,5 mg fenbendasooli 1 kg kehamassi kohta 5 päeva jooksul.

Graanulid puistatakse sööda peale või segatakse väikese söödaportsjoni sisse.

Ravieelne ja -järgne dieet ei ole vajalik.

Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass.

. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Fenbendasool on madala toksilisusega.

. Keeluaeg (-ajad)

Veis

Liha ja söödavad koed:

9 päeva

 

Piim:

5 päeva

Hobune

Liha ja söödavad koed:

5 päeva

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: anthelmintikumid

ATCvet kood: QP52AC13

.Farmakodünaamilised omadused

Fenbendasool on bensimidasool-karbamaatide gruppi kuuluv anthelmintikum. Ta toimib häirides nematoodide energia metabolismi.

Anthelmintikum toimib nii täiskasvanud kui larvaalses staadiumis seedetrakti ja hingamisteede nematoodidesse. Anthelmintiline toime põhineb tubuliini polümerisatsiooni inhibeerimisel mikrotuubuliks.

.Farmakokineetilised andmed

Fenbendasool imendub suukaudsel manustamisel ainult osaliselt ja metaboliseerub seejärel maksas. Soovituslikes annustes suukaudselt manustatud fenbendasooli poolväärtusaeg vereseerumis on veistel 10...18 tundi, lammastel 21...33 tundi ja sigadel 10 tundi. Fenbendasool ja tema metaboliidid kantakse laiali mööda keha, kuid kõrgeimad kontsentratsioonid on leitud maksas. Fenbendasooli ja tema metaboliitide väljutamine toimub peamiselt väljaheidetega (>90%) ja väiksemas osas uriini ja piimaga.

Fenbendasool metaboliseerub sulfoksiidiks, seejärel sulfooniks ja amiinideks.

FARMATSEUTILISED ANDMED

.Abiainete loetelu

Laktoosmonohüdraat, maisitärklis, polüvidoon 25000.

.Sobimatus

Ei ole teada.

.Kõlblikkusaeg

5 aastat.

.Säilitamise eritingimused

Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

.Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

10 g lamineeritud väikese tihedusega polüetüleenist/alumiiniumfooliumist/paberist kotikesed ja 1 kg polüetüleenist karbid.

Pakendi suurused: 10 g – 10 kotti karbis, 1kg N1. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6.Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 04.04.2003

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 26.03.2013

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Märts 2018

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.