Panacur granules - graanulid (222mg 1g)

ATC Kood: QP52AC13
Toimeaine: fenbendasool
Tootja: Intervet International B.V.

Artikli sisukord

Panacur granules
graanulid (222mg 1g)


PAKENDI INFOLEHT

Panacur granules, 222 mg/g graanulid hobustele ja veistele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

Partii vabastamise eest vastutav tootja: Intervet GesmbH

Siemensstrasse 107 1210 Viin

Austria

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Panacur granules, 222 mg/g graanulid hobustele ja veistele

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeaine:

 

1 g graanuleid sisaldab:

 

Fenbendasooli

222 mg

NÄIDUSTUS(ED)

Veiste ja hobuste seedetraktis ja hingamisteedes parasiteerivate larvide ja täiskasvanud nematoodide tõrjeks.

Kliiniliselt oluline toimespekter

Hobune: suured ja väikesed strongüliidid, askariidid, oksüuurised ja strongüloidid.

Veis: Haemonchus spp, Ostertagia spp, Trichostrongylus spp, Cooperia spp, Nematodirus spp, Bunostomum spp, Strongyloides spp, Oesophagostomum spp, Dictyocaulus spp ja Moniezia spp.

VASTUNÄIDUSTUSED

Ei ole.

KÕRVALTOIMED

Ei ole teada.

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti. Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.

LOOMALIIGID

Hobune ja veis.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Tavaline annus veistele ja hobustele on 7,5 mg fenbendasooli 1 kg kehamassi kohta, mis vastab 5 g Panacur granules 150 kg kehamassi kohta. Strongylodes westeri põhjustatud diarröa raviks imevatel varssadel on annus 50 mg fenbendasooli 1 kg kehamassi kohta. Mukoosas tsüsteerunud väikeste strongüliidide tõrjeks tuleb manustada 7,5 mg fenbendasooli 1 kg kehamassi kohta 5 päeva jooksul. Graanulid puistatakse sööda peale või segatakse väikese söödaportsjoni sisse.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Ravieelne ja -järgne dieet ei ole vajalik.

Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass.

KEELUAEG

Keeluajad:

 

 

Veis

Liha ja söödavad koed:

9 päeva

 

Piim:

5 päeva

Hobune

Liha ja söödavad koed:

5 päeva

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Hoiduda tuleb järgnevatest tegevustest, kuna need suurendavad riski ravimresistentsuse väljakujunemiseks ning võivad tulemusena põhjustada ravi mittetoimimist:

liiga sage ja korduv sama klassi anthelmintikumide kasutamine pikema perioodi vältel;

alaannustamine, mis võib olla tingitud looma kehamassi ebaõigest hindamisest.

Kliinilise anthelmintikumiresistentsuse kahtlusel teha vastavad uuringud (nt test parasiidimunade arvu vähenemisele roojas). Kui test kinnitab resistentsust antud anthelmintikumi suhtes, tuleb kasutada mõnda teise farmakoloogilisse klassi kuuluvat ning teistsuguse toimemehhanismiga anthelmintikumi. Bensimidasoolide vastasest resistentsusest on teatatud hobuste ja veiste seedetrakti nematoodidel. Seetõttu peab selle preparaadi kasutamine põhinema kohalikul epidemioloogilisel teabel nematoodide tundlikkuse kohta ja soovitustel, kuidas piirata edasist resistentsuse teket anthelmintikumide suhtes.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Vältida otsest kontakti nahaga. Pärast kasutamist pesta käed.

Tiinus

Lubatud kasutada kogu tiinuse ajal.

Laktatsioon

Lubatud kasutada laktatsiooni ajal.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid) Fenbendasool on madala toksilisusega.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Märts 2018

LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Panacur granules, 222 mg/g graanulid hobustele ja veistele.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Toimeaine:

 

1 g graanuleid sisaldab:

 

Fenbendasooli

222 mg

Abiained: Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.

RAVIMVORM

Graanulid.

Valged või kollakasvalged graanulid.

KLIINILISED ANDMED

.Loomaliigid

Hobune, veis.

.Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Veiste ja hobuste seedetraktis ja hingamisteedes parasiteerivate larvide ja täiskasvanud nematoodide tõrjeks.

Kliiniliselt oluline toimespekter:

Hobune: suured ja väikesed strongüliidid, askariidid, oksüuurised ja strongüloidid

Veis: Haemonchus spp, Ostertagia spp, Trichostrongylus spp, Cooperia spp, Nematodirus spp, Bunostomum spp, Strongyloides spp, Oesophagostomum spp, Dictyocaulus spp ja Moniezia spp.

.Vastunäidustused

Ei ole.

.Erihoiatused

Hoiduda tuleb järgnevatest tegevustest, kuna need suurendavad riski ravimresistentsuse väljakujunemiseks ning võivad tulemusena põhjustada ravi mittetoimimist:

liiga sage ja korduv sama klassi anthelmintikumide kasutamine pikema perioodi vältel;

alaannustamine, mis võib olla tingitud looma kehamassi ebaõigest hindamisest.

Kliinilise anthelmintikumiresistentsuse kahtlusel teha vastavad uuringud (nt test parasiidimunade arvu vähenemisele roojas). Kui test kinnitab resistentsust antud anthelmintikumi suhtes, tuleb kasutada mõnda teise farmakoloogilisse klassi kuuluvat ning teistsuguse toimemehhanismiga anthelmintikumi. Bensimidasoolide vastasest resistentsusest on teatatud hobuste ja veiste seedetrakti nematoodidel. Seetõttu peab selle preparaadi kasutamine põhinema kohalikul epidemioloogilisel teabel nematoodide

tundlikkuse kohta ja soovitustel, kuidas piirata edasist resistentsuse teket anthelmintikumide suhtes.

. Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ei ole.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Vältida otsest kontakti nahaga. Pärast kasutamist pesta käed.

.Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Ei ole teada.

.Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Lubatud kasutada kogu tiinuse ja laktatsiooni ajal.

.Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

.Annustamine ja manustamisviis

Tavaline annus veistele ja hobustele on 7,5 mg fenbendasooli 1 kg kehamassi kohta, mis vastab 5 g Panacur granules 150 kg kehamassi kohta. Strongyloides westeri põhjustatud diarröa raviks imevatel varssadel on annus 50 mg fenbendasooli 1 kg kehamassi kohta. Mukoosas tsüsteerunud väikeste strongüliidide tõrjeks tuleb manustada 7,5 mg fenbendasooli 1 kg kehamassi kohta 5 päeva jooksul.

Graanulid puistatakse sööda peale või segatakse väikese söödaportsjoni sisse.

Ravieelne ja -järgne dieet ei ole vajalik.

Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass.

. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Fenbendasool on madala toksilisusega.

. Keeluaeg (-ajad)

Veis

Liha ja söödavad koed:

9 päeva

 

Piim:

5 päeva

Hobune

Liha ja söödavad koed:

5 päeva

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: anthelmintikumid

ATCvet kood: QP52AC13

.Farmakodünaamilised omadused

Fenbendasool on bensimidasool-karbamaatide gruppi kuuluv anthelmintikum. Ta toimib häirides nematoodide energia metabolismi.

Anthelmintikum toimib nii täiskasvanud kui larvaalses staadiumis seedetrakti ja hingamisteede nematoodidesse. Anthelmintiline toime põhineb tubuliini polümerisatsiooni inhibeerimisel mikrotuubuliks.

.Farmakokineetilised andmed

Fenbendasool imendub suukaudsel manustamisel ainult osaliselt ja metaboliseerub seejärel maksas. Soovituslikes annustes suukaudselt manustatud fenbendasooli poolväärtusaeg vereseerumis on veistel 10...18 tundi, lammastel 21...33 tundi ja sigadel 10 tundi. Fenbendasool ja tema metaboliidid kantakse laiali mööda keha, kuid kõrgeimad kontsentratsioonid on leitud maksas. Fenbendasooli ja tema metaboliitide väljutamine toimub peamiselt väljaheidetega (>90%) ja väiksemas osas uriini ja piimaga.

Fenbendasool metaboliseerub sulfoksiidiks, seejärel sulfooniks ja amiinideks.

FARMATSEUTILISED ANDMED

.Abiainete loetelu

Laktoosmonohüdraat, maisitärklis, polüvidoon 25000.

.Sobimatus

Ei ole teada.

.Kõlblikkusaeg

5 aastat.

.Säilitamise eritingimused

Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

.Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

10 g lamineeritud väikese tihedusega polüetüleenist/alumiiniumfooliumist/paberist kotikesed ja 1 kg polüetüleenist karbid.

Pakendi suurused: 10 g – 10 kotti karbis, 1kg N1. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6.Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 04.04.2003

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 26.03.2013

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Märts 2018

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.