Pentilin - süstelahus (20mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C04AD03
Toimeaine: pentoksüfülliin
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Pentilin, 20 mg/ml süstelahus

Pentoksüfülliin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekri või meditsiiniõega.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Pentilin ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Pentilin'i kasutamist
 3. Kuidas Pentilin'i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Pentilin'i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Pentilin ja milleks seda kasutatakse

Pentilin 20 mg/ml süstelahus sisaldab toimeainet pentoksüfülliin.

Pentoksüfülliin vähendab vere paksust (viskoossust) ja mõningate vereosiste kokkukleepumisvõimet ning suurendab erütrotsüütide (vere punaliblede) deformeerumisvõimet. Kõik see parandab haiguse tõttu halvenenud verevooluga väikeste veresoonte vereringet (mikrotsirkulatsiooni) ja kudede varustatust vere ja hapnikuga.

Pentilin'i kasutatakse:

Mida on vaja teada enne Pentilin'i kasutamist

 • ateroskleroosist, suhkurtõvest ja vasospasmidest (veresoonte spasmid) tingitud jäsemete arteriaalse vereringe häirete raviks.

Ärge kasutage Pentilin'i:

 • kui olete pentoküfülliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui olete ülitundlik mõne teise sarnase ravimi suhtes, nagu teofülliin, kofeiin, koliinteofüllinaat, aminofülliin või teobromiin;
 • kui teil on hiljuti olnud äge südameinfarkt;
 • kui teil on esinenud tugevat verejooksu või silma võrkkesta verejooksu;
 • kui teil on suurenenud veritsusriskiga haigusi.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Pentilin'i kasutamist pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

 • kui teil on raskekujuline südame rütmihäire;
 • kui te saate südamepuudulikkuse ravi;
 • kui teil on madal või ebastabiilne vererõhk;
 • kui teil on suhkurtõbi;
 • kui teil on raske koronaarne või tserebraalne ateroskleroos koos kõrge vererõhuga;
 • kui teil on neerupuudulikkus (ja kui te olete dialüüsis);
 • kui teil on raske maksapuudulikkus;
 • kui teil seisab ees kirurgiline operatsioon (k.a hamba eemaldamine) või diagnostiline protseduur, millega kaasneb verejooksude oht;
 • kui te olete alla 18aastane

Muud ravimid ja Pentilin

Teatage oma arstile või meditsiiniõele, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Teavitage kindlasti oma arsti sellest, kui võtate järgmisi ravimeid:

 • vererõhku alandavad ravimid (vererõhku alandatavate ravimite annuseid tuleb korrigeerida),
 • vere hüübimist takistavad ravimid (antikoagulandid, agregatsioonivastased ravimid; on suurenenud risk verejooksu tekkeks),
 • diabeedivastased ravimid (insuliin, suukaudsed veresuhkru taset alandavad ravimid; diabeedivastaste ravimite annuseid tuleb korrigeerida),
 • seedetrakti haavandite puhul kasutatavad ravimid (tsimetidiin; Pentilini annust tuleb korrigeerida),
 • bakteriaalsete infektsioonide vastased ravimid (tsiprofloksatsiin; Pentilini annust tuleb korrigeerida),
 • astma ja/või kroonilise bronhiidi raviks kasutatavad ravimid (teofülliin; teofülliini annust tuleb korrigeerida),
 • valuvaigistid (ketorolak, meloksikaam; koosmanustamine ei ole soovitatav suurenenud

verejooksu ohu tõttu).

Konsulteerige oma arstiga, kui olete ülalmainitud ravimeid võtnud ka kunagi varem.

Pentilin toidu ja joogiga

Toidu tarvitamine ei mõjuta Pentilin'i toimimist.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Pentilini mõju lootele ei ole uuritud; seega te ei tohi seda kasutada raseduse ajal, välja arvatud juhul, kui arst peab ravimi kasutamist möödapääsmatuks.

Pentilin ja selle metaboliidid erituvad rinnapiima; seega teie arst kaalub tõsiselt ravimilt oodatavat kasu emale ja riski lapsele, enne kui otsustab Pentilin-ravi kasuks.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige autot ega kasutage tööriistu või masinaid, kuni te ei tea, millist mõju ravim teile avaldab. Mõnedel patsientidel võib Pentilin põhjustada pearinglust ja läbi selle vähendada autojuhtimise ja masinate käsitlemise toimet.

Kuidas Pentilin'i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Ravimi täpse annuse ja ravi kestuse määrab alati arst vastavalt teie haiguse raskusastmele ja toimeaine individuaalsele taluvusele.

Enne ravi algust Pentilin'iga teeb arst kindlaks teie tundlikkuse pentoksüfülliini suhtes manustades intravenoosselt 50 mg pentoksüfülliini lahustatuna 10 ml füsioloogilises lahuses (0,9% NaCl lahus).

Veeniinfusiooni annus:

Pentilin manustatakse infusioonina intavenoosselt või intraarteriaalselt.

Injektsiooni annus:

Üks 5 ml ampull (100 mg) manustatakse aeglaselt (üle 5 min) teie veeni või arterisse.

Kui haigus hakkab taanduma, võite infusiooni saamise asemel hakata manustama Pentilin'i tablette.

Annustamine neerupuudulikkuse korral

Neerupuudulikkuse korral on annused tavalisest väiksemad.

Annustamine maksapuudulikkuse korral

Maksapuudulikkuse korral on annused tavalisest väiksemad.

Eakad

Eakatel ei ole vaja annust korrigeerida.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Pentilin ei sobi kasutamiseks lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Kui te saate Pentilin'i rohkem kui ette nähtud

Pentilin'i üleannustamisega võivad kaasneda naha punetus, unisus, vererõhu langus, teadvusetus, oksendamine, palavik, rahutus ja krambid.

Kui teil on tunne, et te olete saanud suurema annuse ravimit kui ette nähtud, rääkige koheselt oma arstiga.

Kui teile on unustatud manustada Pentilin'i

Teie arst otsustab süstimise sageduse üle. Kui, mingil põhjusel, te ei ole saanud plaanitud infusiooni või injektsiooni, rääkige koheselt oma arstiga.

Kui teile lõpetatakse Pentilin'i manustamine

Teie arst otsustab, millal lõpetada ravi Pentilin'iga. Kui te lõpetate ravi liiga vara, võivad haigusnähud tagasi tulla.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Suurem osa kõrvaltoimetest on annusest sõltuvad. Pentilin'i annuse vähendamisega on kõrvaltoimeid võimalik kõrvaldada või vähendada. Ravi katkestamine on vajalik ainult harva.

Esineda võivad järgmised kõrvaltoimed: näopunetus, peavalu, peapööritus, unetus, käte värisemine (treemor), valu rindkeres, südame pekslemine.

Võimalikud on ka ülitundlikkusreaktsioonid (sügelemine, naha punetus, urtikaaria, angioödeem, šokk).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed: vereliistakute vähesus veres (trombotsütopeenia), valgeliblede vähesus veres (leukopeenia), vererõhu langus (hüpotensioon), rahutus, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kolestaas (seisund, mille puhul sapivool maksast on blokeeritud), maksaensüümide aktiivsuse tõus, veresuhkru taseme langus (hüpoglükeemia), veritsusaja pikenemine (protrombiini aja või INR-i pikenemine), silma võrkkesta verejooks.

Kui mõni kõrvaltoime muutub tõsiseks või kui te märkate kõrvaltoimeid, mida selles infolehes ei ole nimetatud, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Pentilin'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Pärast esmast avamist/manustamiskõlblikuks muutmist tuleb ravim kohe ära kasutada.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Pentilin sisaldab

 • Toimeaine on pentoksüfülliin.

1 ml süstelahust sisaldab 20 mg pentoksüfülliini.

5 ml (1 ampull) süstelahust sisaldab 100 mg pentoksüfülliini.

15 ml (1 ampull) süstelahust sisaldab 300 mg pentoksüfülliini.

 • Teised koostisosad dinaatriumedetaat, naatriumkloriid, naatriumdivesinikfosfaat (dihüdraadina), dinaatriumvesinikfosfaat (dihüdraadina), süstevesi.

Kuidas Pentilin välja näeb ja pakendi sisu

Süstelahus on selge ja värvitu.

Pentilin on saadaval karbis: 5 ampulli 5 ml süstelahusega

10 ampulli 15 ml süstelahusega

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Tel. (+372) 6671658

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2017.