Panthenol-ratiopharm wundbalsam - kreem (50mg 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: D03AX03
Toimeaine: dekspantenool
Tootja: ratiopharm GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Panthenol-ratiopharm Wundbalsam, 50 mg/g kreem

Dekspantenool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Panthenol-ratiopharm Wundbalsam ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Panthenol-ratiopharm Wundbalsam’i kasutamist
 3. Kuidas Panthenol-ratiopharm Wundbalsam’it kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Panthenol-ratiopharm Wundbalsam’it säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Panthenol-ratiopharm Wundbalsam ja milleks seda kasutatakse

Panthenol-ratiopharm Wundbalsam’it kasutatakse kergete nahakahjustuste toetavaks raviks.

Mida on vaja teada enne Panthenol-ratiopharm Wundbalsam´i kasutamist

Ärge kasutage Panthenol-ratiopharm Wundbalsam’it

 • kui te olete dekspantenooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui te olete allergiline (ülitundlik) kaaliumsorbaadi suhtes.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Panthenol-ratiopharm Wundbalsam´i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Samaaegne kondoomide ja Panthenol-ratiopharm Wundbalsam’i kasutamine genitaal- või anaalpiirkonnas võib vähendada kondoomide vastupidavust ning seoses sellega ka nende usaldusväärsust.

Muud ravimid ja Panthenol-ratiopharm Wundbalsam

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Raseduse ja rinnaga toitmise ajal on Panthenol-ratiopharm Wundbalsam’i kasutamine lubatud.

Panthenol-ratiopharm Wundbalsam sisaldab lanoliini, tsetostearüülalkoholi ja kaaliumsorbaati

Lanoliin, tsetostearüülalkohol ja kaaliumsorbaat võivad põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit).

Kuidas Panthenol-ratiopharm Wundpalsam´it kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kui ei ole teisiti määratud, võib kreemi määrida üks või mitu korda päevas õhukese kihina ravitavale nahapinnale. Ravi kestus sõltub haiguse iseloomust ja raskusest. Haigusnähtude püsimisel konsulteerige arstiga.

Kui teil on tunne, et Panthenol-ratiopharm Wundbalsam’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Panthenol-ratiopharm Wundbalsam’it rohkem kui ette nähtud

Panthenol-ratiopharm Wundbalsam’i mitte-eesmärgipärane (näiteks seespidine) kasutamine suurtes annustes ei ole põhjustanud toksilisi kõrvaltoimeid.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harva (vähem kui ühel patsiendil 1000-st, kuid rohkem kui ühel patsiendil 10 000-st) on täheldatud ülitundlikkusreaktsioonide (nt allergilised nahareaktsioonid, ärritus, nahapõletik) teket. Ülitundlikkuse esinemisel tsetostearüülalkoholi suhtes võivad tekkida allergilised reaktsioonid. Seoses kaaliumsorbaadi sisaldusega ravimis võivad nimetatud ainele tundlikel patsientidel tekkida ärritusnähud näiteks nahapõletike näol.

Kui nimetatud kõrvaltoimed ilmnevad esimest korda või teie seisund halveneb, lõpetage Panthenol- ratiopharm Wundbalsam’i kasutamine ja konsulteerige oma arstiga.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Panthenol-ratiopharm Wundbalsam´it säilitada.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25ºC. Pärast avamist säilib kreem 12 kuud temperatuuril kuni 25ºC.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „EXP:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Panthenol-ratiopharm Wundbalsam sisaldab

 • Toimeaine on dekspantenool. 1 g kreemi sisaldab 50 mg (5%) dekspantenooli.
 • Teised koostisosad on villarasv, villarasvaalkoholi salv (koosneb tsetostearüülalkoholist, villarasvaalkoholist ja valgest vaseliinist), valge vaseliin, polüglütserüül3polüritsinoleaat (Imwitor 600), keskmise ahelaga triglütseriidid , naatriumtsitraat, sidrunhappe monohüdraat, kaaliumsorbaat, puhastatud vesi.

Kuidas Panthenol-ratiopharm Wundbalsam välja näeb ja pakendi sisu

Valge kuni kergelt kollakas homogeenne määritav iseloomuliku villarasva lõhnaga kreem. Pakendis on 35 g või 100 g kreemi polüetüleenkorgiga alumiiniumtuubis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja: ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Saksamaa

Tootja:

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Hallivanamehe 4

11317 Tallinn

Tel: +372 661 0801

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2018.