Potassium iodide g.l. pharma - tablett (65mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: V03AB21
Toimeaine: kaaliumjodiid
Tootja: G.L. Pharma GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Potassium iodide G.L. Pharma, 65 mg tabletid

Kaaliumjodiid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu apteeker on teile selgitanud.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Potassium iodide G.L. Pharma ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Potassium iodide G.L. Pharma võtmist
 3. Kuidas Potassium iodide G.L. Pharma’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Potassium iodide G.L. Pharma’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Potassium iodide G.L. Pharma ja milleks seda kasutatakse

Kaaliumjodiidi kasutatakse tuumaõnnetuste või tuumareaktori avariide korral, et hoida ära radioaktiivse joodi neeldumist kilpnäärmes.

Tuumareaktori avarii korral võib vabaneda radioaktiivset joodi. Saastumise korral seob kilpnääre radioaktiivset joodi. Radioaktiivse joodi neeldumist kilpnäärmes saab vältida, manustades mitteradioaktiivset joodi (nt kaaliumjodiidina) enne saastumist või pärast seda.

Mida on vaja teada enne Potassium iodide G.L. Pharma võtmist

Ärge võtke Potassium iodide G.L. Pharma’t:

kui olete kaaliumjodiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil on kilpnäärme liigtalitlus, st kilpnääre toodab hormoone ülemääraselt (hüpertüreoos);

kui teil on veresooneseinte teatud tüüpi kahjustus (hüpokomplementaalne vaskuliit);

kui teil on autoimmuunhaigus, millega kaasneb sügelemine ja villide teke nahal (Dermatitis herpetiformis van Dühring).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Potassium iodide G.L. Pharma võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

kui teil on pahaloomuline kilpnäärmekasvaja või teil kahtlustatakse seda;

kui teil on hingetoru ahenemine (põhjustab hingamishäireid); Potassium iodide G.L. Pharma kasutamine võib seda seisundit raskendada;

kui te ravite või olete ravinud kilpnäärmehaigust;

kui teil on spetsiifiline häire, mida nimetatakse kilpnäärme autonoomiaks, ja seda ei ravita;

kui teie neerud ei tööta korralikult;

kui teie neerupealised ei tööta korralikult või te saate ravi selle tõttu;

kui teie organismis on vedelikuvaegus (dehüdratsioon e veetustumine) või teil on krambid ülemäärase kuumuse tõttu;

kui te võtate ravimeid, mis on nimetatud lõigus „Muud ravimid ja Potassium iodide G.L. Pharma“.

Mõne nädala vanused imikud tuleb pärast Potassium iodide G.L. Pharma manustamist viia võimalikult kiiresti arsti vastuvõtule kilpnäärme talitluse hoolikaks jälgimiseks.

Muud ravimid ja Potassium iodide G.L. Pharma

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Palun pidage meeles, et see teave puudutab ka hiljuti võetud või kasutatud ravimeid. Teatage oma arstile, kui te võtate järgnevaid ravimeid:

kilpnäärmetalitlust pärssivad ravimid; samaaegsel võtmisel Potassium iodide G.L. Pharma'ga peab arst teid hoolikalt jälgima;

kaptopriil või enalapriil; need ravimid võivad suurendada kaaliumi sisaldust teie veres;

kinidiin; Potassium iodide G.L. Pharma tugevdab kinidiini toimet südamele;

kaaliumit säästvad diureetikumid (vett väljutavad tabletid), nt amiloriid või triamtereen; need ravimid võivad suurendada kaaliumi sisaldust teie veres.

Potassium iodide G.L. Pharma kasutamine võib mõjutada ravi radioaktiivse joodiga ja kilpnäärmeuuringute tulemusi.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedad võivad võtta maksimaalselt 2 annust (st 2 tabletti kaks korda). Kui Potassium iodide G.L. Pharma’t võetakse raseduse hilisjärgus, on soovitatav kontrollida vastsündinu kilpnäärmetalitlust . Imetavad naised võivad võtta maksimaalselt 2 annust (st 2 tabletti kaks korda).

Jood eritub rinnapiima, kuid see kogus ei ole piisav imiku kaitsmiseks. Seetõttu tuleb kaaliumjodiidi manustada ka imikule (vt lõik 3 „Kuidas Potassium iodide G.L. Pharma’t võtta“).

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kaaliumjodiid ei mõjuta autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

Potassium iodide G.L. Pharma sisaldab laktoosi

See ravim sisaldab laktoosi (piimasuhkur). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Kuidas Potassium iodide G.L. Pharma’t võtta

Jooditablette tohib võtta ainult tuumaõnnetuse korral ja kui sellest on ametlikult teavitatud, nt raadios või televisioonis.

Ärge võtke tablette iseseisvalt.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Parima võimaliku kaitse saavutamiseks on vajalik võtta tabletid esimesel võimalusel (2 tunni jooksul) pärast radioaktiivse joodi leket.

Võttes tablette 4…6 tundi pärast kokkupuudet radioaktiivse joodiga, on kaitse ligikaudu 50%. 12 tundi pärast kokkupuudet, on manustamine kasutu, sest radioaktiivne jood on juba neeldunud kilpnäärmes.

Tablette võib närida või tervelt alla neelata. Imetatavale lapsele võib tabletid purustada või lahustada vees, siirupis või muus vedelikus. Tablettide täielikuks lahustumiseks võib kuluda kuni 6 minutit. Veenduge, et tabletid on täielikult lahustunud enne lapsele manustamist.

Soovitatav annus

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: 2 tabletti. 3…12-aastased lapsed: 1 tablett.

1 kuu kuni 3 aasta vanused lapsed: pool tabletti. Vastsündinud ja kuni 1 kuu vanused imikud: veerand tabletti.

Rasedad (igas vanuses): 2 tabletti. Selle annusega on kaitstud ka sündimata laps. Imetavad naised (igas vanuses): 2 tabletti.

Rasedad ja imetavad naised tohivad võtta maksimaalselt kaks annust (st 2 tabletti kaks korda). Vastsündinutele tohib manustada ainult ühekordse annuse. Lastele, kellel pärast esmast annust on tekkinud nahareaktsioonid, ei tohi rohkem ravimit manustada.

Üle 40 aasta vanustele isikutele ei ole jooditablettide manustamine soovitatav, sest selles vanuses ei suurene kilpnäärmevähi risk radioaktiivse joodi neeldumise tagajärjel.

Ülalnimetatud annuste ühekordne manustamine kaitseb radioaktiivse pilve möödumisel sisse hingatava radioaktiivse joodi neeldumise eest.

Kui radioaktiivse joodi vabanemine jätkub ning seega ka sissehingatava õhuga organismi sattumine, tuleb eelnimetatud annuseid võtta iga päev nii kaua, kuni radioaktiivse joodi vabanemine kestab.

Tableti saab jagada võrdseteks osadeks.

Kui te võtate Potassium iodide G.L. Pharma’t rohkem kui ette nähtud

Potassium iodide G.L. Pharma ettenähtud annusest suurema võtmine ei suurenda kaitsvat toimet. Kui te olete võtnud Potassium iodide G.L. Pharma’t rohkem kui ette nähtud, võib tekkida joodimürgistus koos tõsiste kõrvaltoimetega, nagu hingamis- ja südameprobleemid.

Kui te olete võtnud Potassium iodide G.L. Pharma’t rohkem kui ette nähtud, võtke kohe ühendust oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st).

 • Mööduv nahalööve.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

 • Kilpnäärme liigtalitlus (seda iseloomustab kehakaalu langus, söögiisu tõus, kuumatalumatus ja suurenenud higistamine).
 • Kilpnäärme suurenemine koos müksödeemiga (seisund, mida iseloomustab naha ja keha kudede paksenemine, kõige enam näol) või ilma.
 • Võivad esineda ülitundlikkusreaktsioonid, nagu süljenäärmete turse, peavalu, vilistav hingamine või köha ja mao ärritusnähud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Potassium iodide G.L. Pharma’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitsult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blisterribal ja karbil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Potassium iodide G.L. Pharma sisaldab

 • Toimeaine on kaaliumjodiid. Üks tablett sisaldab 65 mg kaaliumjodiidi, mis vastab 50 mg joodile.
 • Teised koostisosad on maisitärklis, laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos (E 460), aluseline butüülmetakrüülkopolümeer, magneesiumstearaat (E572).

Kuidas Potassium iodide G.L. Pharma välja näeb ja pakendi sisu

Valged kuni pruunikasvalged, ümarad, kumerad tabletid, mille siseküljel on ristikujuline rõhktundlik murdmisjoon ja välisküljel sälgud.

Blisterriba sisaldab 2, 6, 10 või 20 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Covalent OÜ,

Pärnu mnt 102c, Tallinn 11312, Eesti Telefon: 6600945

Faks: 6600946

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2017.