Padevix - kihisev tablett (300mg +7,5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N02BE99
Toimeaine: paratsetamool +dekstrometorfaan
Tootja: PharmaEstica Manufacturing OÜ

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Padevix, 300 mg/7,5 mg kihisevad tabletid

Paratsetamool, dekstrometorfaanvesinikbromiid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Padevix ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Padevix’i kasutamist
 3. Kuidas Padevix’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Padevix’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Padevix ja milleks seda kasutatakse

Padevix sisaldab kahte toimeainet: paratsetamool ning dekstrometorfaanvesinikbromiid. Paratsetamool leevendab valu ja alandab palavikku. Dekstrometorfaanvesinikbromiidi kasutatakse köha sümptomaatiliseks raviks.

Mida on vaja teada enne Padevix’i kasutamist

Ärge kasutage Padevix’i:

- kui Te olete paratsetamooli, dekstrometorfaanvesinibromiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.- kui Teil on raske maksapuudulikkus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud:

 • maksa ja/või neerukahjustuse ning alkoholisõltuvuse korral
 • Gilberti sündroomi korral (perekondlik mittehemolüütiline ikterus)
 • samaaegse MAOinhibiitorravi korral
 • verehaiguste korral
 • soolavaese dieedi kasutamise korral
 • bronhiaalastma korral
 • glükoos6fosfaathüdrogenaasi geneetilise puuduse korral (esineb hemolüütilise aneemia oht)

Enne Padevix’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Padevix.

Teatage oma arstile või apteekrile kui Te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Dekstrometorfaani kasutamisel koos MAO-inhibiitoritega (teatud liiki antidepressandid) on oht tõsiste toksiliste reaktsioonide tekkeks.

Samaaegne uinutite, epilepsiavastaste ravimite, rifampitsiini või naistepuna (Hypericum perforatum) ürti sisaldavate taimsete preparaatide kasutamine võib ka lubatud annustes põhjustada maksakahjustust.

Paratsetamooli ja klooramfenikooli samaaegsel kasutamisel võib aeglustuda klooramfenikooli eritumine organismist, samas suureneb toksilisus.

Samaaegne ravi vere hüübimist pärssivate ravimitega peab toimuma arsti järelvalve all.

Paratsetamooli toime saabumist võivad mõjutada mao tühjenemise kiirust mõjutavad ravimid (nt metoklopramiid, domperidoon).

Paratsetamool tõstab atsetüülsalitsüülhappe (aspiriin) plasmakontsentratsiooni. Nende preparaatide koos kasutamine on lubatud ainult lühiajaliselt - neerukahjustuse risk).

Naistepuna samaaegne kasutamine võib suurendada paratsetamooli toksiliste metaboliitide hulka ja maksa toksilisust.

Samaaegselt ei tohi kasutada teisi paratsetamooli sisaldavaid valuvaigistavaid ja palavikku alandavaid ravimeid vältimaks üleannustamist ja eluohtlikku mürgistust.

Padevix koos alkoholiga:

Ravi ajal tuleb vältida alkoholi tarbimist. Alkoholi kroonilise tarvitamise korral suureneb ravimmürgistuse oht isegi raviannuste kasutamisel.

Rasedus ja imetamine.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu arsti või apteekriga.

Dekstrometorfaanvesinikbromiidi sisalduse tõttu ei tohi ravimit kasutada raseduse viimasel trimestril ja rinnaga toitmise ajal. Raseduse esimesel ja teisel trimestril tohib ravimit kasutada ainult arsti loal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine.

Padevix võib dekstrometorfaani sisalduse tõttu põhjustada uimasust ning häirida autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Padevix sisaldab naatriumi, aspartaami, glükoosi ja sahharoosi.

Preparaadi koostisesse kuuluvad glükoos ja sahharoos (1,302 g/tablett), sellega tuleb arvestada suhkurtõbe põdevatel patsientidel.

Preparaat sisaldab aspartaami (fenüülalaniini allikas).

Padevix sisaldab 219 mg naatriumi. Seda tuleb arvestada patsientide puhul, kellele on määratud kontrollitud naatriumisisaldusega dieet.

Kuidas Padevix’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Manustamisviis: kihisev tablett tuleb enne manustamist lahustada klaasitäies vees ja juua koheselt.

Täiskasvanud ja üle 15-aastased lapsed (kehakaaluga üle 50 kg):

Soovitatav annus on 2…3 tabletti vajadusel 3...4 korda ööpäevas, kuid mitte tihemini kui iga 4 tunni järel. Maksimaalset ööpäevast annust 12 tabletti ei tohi ületada.

6...15-aastased lapsed:

Lapse annuse määramisel tuleb arvestada lapse kehakaaluga. Paratsetamooli suurim soovitatav ööpäevane annus on 60 mg/kg, mis jagatakse 4...6 manustamiskorraks. 6-tunnise intervalli korral 15 mg/kg, 4-tunnise intervalli korral 10 mg/kg.

Tavaline annus lastel on 1...2 tabletti ühekordse annusena. Manustamiskordade vahele peab jääma eelistatult 6 tundi ja mitte vähem kui 4 tundi. Maksimaalset ööpäevast annust 6 tabletti ei tohi ületada.

Alla 6-aastased lapsed

PADEVIX ei sobi toimeaine suure sisalduse tõttu alla 6-aastastele lastele.

Kui te kasutate Padevix’i rohkem kui ette nähtud:

Üleannustamisel tekivad 24 tunni jooksul iiveldus, oksendamine, isutus, kahvatus, kõhuvalu, nägemishäired, kesknärvisüsteemi häired ja uriinipeetus.

Maksakahjustus võib ilmneda 12...48 tunni jooksul.

Üleannustamise ja selle kahtluse korral on oluline kohene ravi. Vaatamata varajaste sümptomite puudumisele tuleb viivitamatult kutsuda kiirabi. Kutsuda esile oksendamine, manustada aktiveeritud sütt.

Kõikide eelpoolloetletud sümptomite ilmnemisel või üleannustamise kahtluse korral pöörduge kohe arsti poole. Võtke ravimi pakend arsti juurde kaasa. Informeerige arsti kasutuselevõetud esmaabivõtetest.

Kui te unustate Padevix’i võtta:

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Dekstrometorfaan võib põhjustada uimasust, iiveldust ja pearinglust.

Paratsetamool

Harva esinevad kõrvaltoimed:, maksakahjustus (maksaensüümide aktiivsuse tõus). Väga harva esinevad kõrvaltoimed: erinevad nahalööbed (eksanteem, urtikaaria), tõsised

ülitundlikkus reaktsioonid (anafülaksia), eelsoodumusega isikutel bronhospasmi (analgeetiline astma).

Paratsetamooli kasutamisel on kirjeldatud ka veresuhkru langust (hüpoglükeemiat), vereloome häireid (trombotsütopeeniat, leukopeeniat, pantsütopeeniat või agranulotsütoosi).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Padevix’i säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25ºC, niiskuse ja valguse eest kaitstult. Tuub tuleb pärast kasutamist hoolikalt sulgeda.

Hoidke seda ravimita laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Padevix sisaldab

Toimeained on paratsetamool ja dekstrometorfaanvesinikbromiid.

1 kihisev tablett sisaldab 300 mg paratsetamooli ja 7,5 mg dekstrometorfaanvesinikbromiidi. Teised koostisosad on: veevaba sidrunhape, veevaba glükoos, naatriumvesinikkarbonaat, sahharoos, makrogool 6000, aspartaam, looduslikud apelsini ja sidruni lõhna- ja maitseained, povidoon, magneesiumstearaat (jääkidena).

Kuidas Padevix välja näeb ja pakendi sisu.

Valge kollaste täppidega ümmargune lame kaldservadega sidruni-apelsinilõhnaline tablett. Tableti diameeter on 25 mm.

Sisepakendiks on turvakorgiga polüpropüleentuubid, fooliumblistrid või neljakihilisest lamineeritud paberist (paber/PE/alumiinimum/ionomeer) hermeetiliselt suletud ribapakendid. Tuubis on 10 või 20 tabletti. Turvakork on silikageeliga. Blisterpakendis on 20 tabletti. Ribapakendis on 10 (2x5) või 20 (2x10) tabletti.Tuub, blistrid või ribapakendid koos pakendi infolehega on pappkarbis.

Müügiloa hoidja ja tootja. PharmaEstica Manufacturing OÜ Vanapere tee 3

Pringi, Viimsi

74011 Harjumaa

Eesti Vabariik Tel.+372 6546922, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

Infoleht on viimati uuendatud mais 2018.