Pram 20mg - õhukese polümeerikattega tablett (20mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N06AB04
Toimeaine: tsitalopraam
Tootja: G.L. Pharma GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Pram 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Pram 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Pram 40 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Tsitalopraam

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Pram ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Pram’i võtmist
 3. Kuidas Pram’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Pram’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Pram ja milleks seda kasutatakse

Pram on selektiivne serotoniini tagasihaarde inhibiitor, mis sisaldab toimeainena tsitalopraami. Tsitalopraam pärsib selektiivset serotoniini tagasihaaret ajus ja omab depressioonivastast toimet. Pram’i kasutatakse

Mida on vaja teada enne Pram’i võtmist

 • depressiooni ja meeleolu häirete raviks,
 • paanikahoogude raviks,
 • ja obsessiivkompulsiivse häire raviks.

Ärge võtke Pram’i

 • kui olete tsitalopraami või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui te võtate või olete viimase kahe nädala jooksul võtnud ravimeid, mida nimetatakse monoamiini oksüdaasi inhibiitoriteks. Sellised ravimid on selegiliin (Parkinson’i tõve raviks), moklobemiid (depressiooni raviks) ja linesoliid (infektsiooni raviks). Ravi muutmine peab toimuma arstliku järelvalve tingimustes;
 • kui teil on kaasasündinud südame rütmihäire või teil on varem olnud rütmihäirete episoode (QT intervalli pikenemise sündroom nähtavad muutused EKGs, so uuring südamefunktsiooni hindamiseks);
 • kui te võtate südame rütmihäirete ravimeid või kui need ravimid võivad mõjutada südame rütmi (nt antipsühhootiline ravim pimosiid) . Vt lõik ka 2 „Muud ravimid ja Pram“.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Pram’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Pram’i tuleb võtta ettevaatusega:

 • Kui teil tekib nahalööve või muu allergiline sümptom. Võtke kohe ühendust oma arstiga. Arst otsustab kas võite ravi jätkata.
 • Kui teil on varasemalt esinenud krampe. Enne ravi alustamist peate sellest arsti teavitama. Võtke kohe ühendust arstiga kui teil esmakordselt tekivad krambid või krambihood sagenevad. Arst otsustab kas võite ravi jätkata.
 • Kui teil on varem esinenud raskekujulisi meeleoluhäireid. Enne ravi alustamist peate sellest arsti teavitama. Võtke kohe ühendust arstiga kui teil tekib ülev meeleolu, mis kestab mitmeid päevi. Arst otsustab kas võite ravi jätkata.
 • Kui teil on paanikahäire. Ravi alustamisel võivad ärevussümptomid süveneda.
 • Kui ärevustunne süveneb ravi alustamisel Pram’iga. Tavaliselt selline toime taandub 2 nädalat pärast ravi alustamist. Teavitage arsti kui ärevustunne süveneb.
 • Kui teil esineb maksatalitlusehäire. Maksatalitlusehäire korral arst määrab annuse ja vajadusel teostab vastavad uuringud.
 • Kui teil esineb diabeet. Ravimid nagu Pram võivad mõjutada veresuhkrusisaldust. Arst otsustab kas insuliini või teiste diabeedivastaste ravimite annuse kohandamine on vajalik.
 • Kui teil esineb või on esinenud südameprobleeme või hiljuti on olnud südameatakk.
 • Kui teil on puhkeseisundis madal südame löögisagedus ja/või te teate, et teil võib olla soolade kadu pikaleveninud tugeva kõhulahtisuse ja oksendamise tagajärjel või diureetikumide (vett väljutavad tabletid) kasutamisest.
 • Kui teil on esinenud kiireid või ebaregulaarseid südamelööke, minestamist, kokkukukkumist või peapööritust püsti seistes, mis võib viidata ebatavalisele südamerütmile.
 • Kui teil varasemalt on esinenud veritsemist, võib see ravi ajal Pram’iga taastekkida. Seetõttu tuleb ettevaatusega võtta teisi ravimeid, mis võivad mõjutada vereliistakute talitlust ja/või suurendada veritsuse tekkeohtu. See kehtib teatud ravimite kohta, nt psüühhiliste häirete ravimid (atüüpilised neuroleptikumid nagu klosapiin ja fenotiasiin), deprssioonivastased ravimid (tritsüklilised antidepressandid) ning valu ja põletikuvastased ravimid (atsetüülsalitsüülhape ja teised mittesteroidsed põletikuvastased ained).
 • Kui te saate elekterkrampravi ravi ajal Pram’iga, sest krambihood võivad pikeneda.
 • Kui te tunnete väsimust, segasust ja lihastõmblusi. Need võivad olla madala naatriumisisalduse nähud (hüponatreemia).
 • Kui teil esineb probleeme silmadega, nt teatud tüüpi glaukoom või varasemalt esinenud glaukoom.
 • Kui teil on raskekujuline neeruhaigus.

Esimeste ravinädalate jooksul Pram’iga, on võimalik, et teie seisund ei parane. Kui meeleoluhäire süveneb, pidage nõu oma arstiga (vt lõik 3 „Ravikestus“).

Ravi alustamisel võivad enesetapumõtted (sh enesetapukatsed) püsida või isegi süveneda. Sel juhul pidage nõu oma arstiga.

Kui te lõpetate ravi Pram’iga järsku, võivad ilmneda nn ärajätusümptomid (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“). Seetõttu ei tohi ravi Pram’iga lõpetada järsku ega iseseisvalt. Kui soovite lõpetada ravi Pram’iga, pidage esmalt nõu oma arstiga (vt ka lõik 3 „Kui te lõpetate Pram’i võtmise“).

Arst võib määrata teile vereanalüüse maksatalitluse, naatriumitaseme ja vere seisundi kontrolliks.

Ravi ajal tuleb vältida alkoholi tarbimist vaatamata sellele, et uuringud ei ole näidanud Pram’i alkoholi tugevdavat toimet (vt ka lõik 3 „Pram alkoholiga).

Lapsed ja noorukid

Tsitalopraami ei tohi kasutada laste ja alla 18-aastaste noorukite ravimisel. Tuleb silmas pidada, et alla 18aastastel lastel esineb antud ravimigruppi kuuluvate preparaatide kasutamisel suurenenud risk kõrvaltoimete, nagu näiteks enesetapukatse, suitsiidimõtted ja vaenulik käitumine (peamiselt vägivaldsus, vastanduv käitumine ja viha), tekkeks. Lisaks ei ole antud vanusegrupis veel tõestatud tsitalopraami kasutamise pikaajaline ohutus kasvamisele, küpsemisele ja kognitiivsele ning käitumuslikule arengule. Sellele vaatamata võib arst tsitalopraami määrata ka alla 18-aastastele

patsientidele juhul, kui ta leiab, et see on patsiendi huvides. Sellisel juhul tuleb patsienti suitsidaalse käitumise sümptomite tekke osas hoolikalt jälgida. Kui teie arst on tsitalopraami välja kirjutanud alla 18-aastasele isikule ning te soovite seetõttu konsultatsiooni, pöörduge uuesti oma arsti poole.

Informeerige oma arsti, kui alla 18-aastasel tsitalopraami kasutajal tekib või süveneb mõni ülaltoodud kõrvaltoimetest.

Muud ravimid ja Pram

Teatage oma arstile, kui te võtate või kasutate või olete hiljuti võtnud või kasutanud või kavatsete võtta või kasutada mistahes muid ravimeid.

Pram’i kooskasutamine teiste ravimitega võib tugevdada või vähendada ravimi toimet. Arst otsustab kas neid ravimeid võib koos kasutada.

Koostoimeid võib esineda järgnevate ravimitega:

 • Monoamiini oksüdaasi inhibiitorid (vt ka lõik 2 „Ärge võtke Pram’i“)

Pram’i ei tohi manustada patsientidele, kes võtavad selegiliini üle 10 mg/ööpäevas. Pram’i ei tohi võtta enne 14 päeva möödumist ravi lõpetamisest pöördumatute monoamiini oksüdaasi inhibiitoritega.

Ajavahemiku osas, mis jääb pöörduvate monoamiini oksüdaasi inhibiitoriga ravi lõpetamise ja Pram’iga ravi alustamise vahele, peate nõu pidama oma arstiga ning juhinduma pöörduvate monoamiini oksüdaasi inhibiitorite ravimi omaduste kokkuvõttest.

Ravi monoamiini oksüdaasi inhibiitoritega võib alustada 7 päeva pärast ravi lõppu Pram’iga.

 • Krambiläve alandavad ravimid, nt antidepressandid, antipsühhootilised ravimid (butürofenoonid, tioksanteenid), meflokviin (kasutatakse malaaria raviks), bupropioon (kasutatakse depressiooni raviks) ja tramadool (valuvaigistis).
 • triptaanid (migreeni ja tugeva peavalu raviks),
 • teised depressiooni või psüühhiliste haiguste korral kasutatavad ravimid ( nt liitium, selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid ja tritsüklilised antidepressandid, nt desipramiin, imipramiin, klomipramiin, nortriptülliin või antipsühhootikumid, nt risperidoon fenotiasiid, pimosiid, haloperidool, oksitriptaan või trüptofaan),
 • linesoliid (infektsioonivastane ravim). Seda ei tohi Pram’iga koosmanustada.
 • ravimid, mis pikendavad QTintervalli või vähendavad veres kaaliumi või magneesiumisisaldust;
 • ravimid, mis lõhustuvad organismis sarnaselt Pram’iga, nt arütmiavastane ravim flekainiid ja

propafenoon; või psühhoosivastane ravim tioridasiin; -retseptoriH antagonist tsimetidiin; prootonpumba inhibiitor omeprasool, lansoprasool ja esomeprasool; antidepressandid kloipramiin ja fluvoksamiin ja verehüübimist pärssiv ravim tiklopidiin.

 • veritsemise tekkeohtu suurendavad ravimid, nt atüüpilised antipsühhootikumid, mittesteroidsed põletikuvastased ained, atsetüülsalitsüülhape, dispüridamool ja tiklopidiin (ravimid, mis pärsivad veretrombide moodustumist);

naistepuna – kõrvaltoimed võivad esineda sagedamini kui samaaegselt kasutatakse naistepuna;

 • metoprolool (kasutatakse kõrge vererõhu või migreeni raviks).

Ärge võtke Pram’i kui te võtate ravimeid südamerütmi probleemide tõttu või ravimeid, mis võivad mõjutada südame rütmi, nagu näiteks IA ja III klassi antiarütmikumid, antipsühhootikumid (nt fenotiasiini derivaadid, pimosiid, haloperidool), tritsüklilised antidepressandid, teatud antimikroobsed ained (nt sparfloksatsiin, moksifloksatsiin, veenisiseselt manustatav erütromütsiin, pentamidiin, malaariavastane ravi, eriti halofantriin), teatud antihistamiinid (astemisool, misolastiin). Lisaküsimuste korral pidage nõu oma arstiga.

Pram alkoholiga

Ravi ajal tuleb vältida alkoholi tarbimist.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Rasedus

Teavitage oma ämmaemandat ja/või arsti sellest, et kasutate Pram’i. Raseduse ajal võetuna, eriti raseduse 3 viimase kuu jooksul, võivad ravimid nagu Pram suurendada vastsündinul tõsise seisundi riski, mida nimetatakse vastsündinu püsivaks pulmonaalseks hüpertensiooniks, mistõttu vastsündinu hakkab kiiremini hingama ja tema nahk muutub sinakaks. Tavaliselt ilmnevad need sümptomid esimese 24 tunni jooksul pärast sündi. Kui see juhtub teie lapsega, võtke koheselt ühendust oma ämmaemanda ja/või arstiga.

On teada, et sellesse ravimirühma kuuluvate ravimite (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid) kasutamisel raseduse viimasel trimestril võivad vastsündinul põhjustada ärajätunähte (vt ka lõik „Võimalikud kõrvaltoimed“).

Rasedad tohivad Pram’i võtta ainult arsti ettekirjutusel.

Imetamine

Pram’i toimeaine eritub rinnapiima väikeses koguses. Kui ravimit on vaja kasutada rinnaga toitmise ajal, ei tohi last ravi ajal rinnaga toita.

Viljakus

Loomkatsed on näidanud tsitalopraami kahjulikku toimet sperma kvaliteedile. Teoreetiliselt võib see avaldada kahjulikku toimet viljakusele, kuid toime inimese viljakusele ei ole veel tõestatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Tsitalopraamil puudub ebasoodne mõju reaktsioonikiirusele. Siiski võib ravi mõjutada autojuhtimise ja liikuvate mehhanismidega töötamise võimet. Kui teil esineb ravi ajal pearinglust, uimasust või unisust, ei tohi te autot juhtida ega masinate või mehhanismidega töötada.

Kuidas Pram’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:

Täiskasvanud

Depressioon

Tavaline annus on 20 mg ööpäevas. Seda võib arsti soovitusel suurendada maksimaalselt 40 mg-ni ööpäevas.

Paanikahäire

Algannus on 10 mg päevas, mida võib pärast nädala möödumist suurendada 20...30 mg-ni päevas. Maksimaalne annus on 40 mg ööpäevas.

Obsessiiv-kompulsiivne häire

Algannus on 20 mg ööpäevas. Seda võib arsti soovitusel suurendada maksimaalselt 40 mg-ni ööpäevas.

Eakad patsiendid (üle 65-aastased)

Algannust peab vähendama pooleni soovituslikust annusest, s o 10...20 mg ööpäevas. Eakatel patsientidel ei soovitata kasutada üle 20 mg ööpäevas.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Lapsed ja noorukid ei tohi Pram tablette kasutada.

Neerutalitlusehäirega patsiendid

Kerge kuni mööduka neerutalitlusehäirega patsientidel ei ole vaja annust kohandada. Raskekujulise neerutalitlusehäirega patsientide kohta andmed puuduvad.

Maksatalitlusehäirega patsiendid

Maksahaigusi põdevatele patsientidele ei tohi määrata 20 mg ületavaid ööpäevaseid annuseid.

CYP ensüümide aeglase biotransformatsiooniga patsiendid

On olemas inimesed, kellel on ensümaatiline aktiivsus teatud ravimite suhtes madalam kui teistel. See puudutab tsütokroom P450 ensüüme (CYP ensüümid).

Patsientidele, kellel on teada CYP2C19 madal ensümaatiline aktiivsus, on soovitatav algannus 10 mg ööpäevas esimese kahe nädala jooksul. Sõltuvalt ravivastusest ja taluvusest võib annust suurendada maksimaalselt kuni 20 mg ööpäevas.

Manustamisviis

Võtke Pram tablette närimata koos rohke vedelikuga üks kord päevas. Neid võib võtta söögi ajal või pärast sööki.

Ravi kestus

Ravimi toime avaldub tavaliselt 1...2 nädala pärast pärast ravi alustamist. Obsessiiv-kompulsiivsete häirete ravis avaldub toime 2...4 nädala pärast.

Ravi tuleb jätkata piisavalt kaua, tavaliselt 6 kuud või kauem, et ära hoida haiguse taasteket. Ravi Pram’iga ei tohi lõpetada järsku või iseseisvalt.

Kui teil on tunne, et Pram tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile (vt ka lõik allpool „Kui te lõpetate Pram’i võtmise“).

Kui te võtate Pram’i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise sümptomid on väsimus, nõrkustunne, letargia, käte värisemine, iiveldus, pööritustunne, rahutus ja liikumatus ja hingamisraskus.

Kui teil tekib mistahes eelnimetatud sümptom, pöörduge otsekohe arsti poole.

Kui te unustate Pram’i võtta

Kui te unustate Pram tablette võtta, võtke järgmine tablett tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Pram’i võtmise

Ärge katkestage Pram’i võtmist enne, kui arst ütleb teile seda. Kui teil on tunne, et Pram’i toime on liiga tugev või liiga nõrk või soovite ravi Pram’iga lõpetada, rääkige sellest arstiga.

Isegi kui teie seisund ei parane, ei tohi te ravi Pram’iga muuta või katkestada enne kui arst ütleb teile seda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võivad ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harva ja peamiselt teiste samatoimeliste ravimitega kooskasutamisel on teatatud järgnevatest kõrvaltoimetest, mis võivad viidata serotoniinisündroomile, nt kõrge palavik, lihasjäikus, lihastõmblused, kiire pulsi ja hingamsisageduse muutus koos teadvuse seisundi muutusega, sh segasus, ärrituvus ja väljendunud agiteeritus ning deliiriumi ja kooma teke. See võib olla eluohtlik seisund. Kui sellised sümptomid tekivad, tuleb viivitamatult pöörduda arsti poole. Arst määrab edasise ravi (vt ka lõik 2). Kui teil tekib mõni järgnevatest sümptomitest, siis lõpetage Pram’i võtmine ja võtke kohe ühendust arstiga: kiire, ebaregulaarne südamerütm, minestushoog, mis võivad olla eluohtliku seisundi Torsade de pointes sümptomiteks.

Kõige sagedamini esinevad kõrvaltoimed Pram’i kasutamisel on:

suurenenud higistamine, suukuivus, kõrgendatud erutuvus, söögiisu puudumine, impotentsus, rõõmutunde vähenemine, unetus, haigutamine, iiveldus, ejakulatsioonihäired ja orgasmi häired naistel ja meestel.

Kõrvaltoimed nagu suurenenud higistamine, suukuivus, insomnia, unetus, diarröa, iiveldus ja jõuetus sõltuvad manustatud annusest.

Väga sage (võib esineda enam kui 1 ravitud patsiendil 10-st):

 • unetus, insomnia;
 • peavalu;
 • suukuivus, iiveldus;
 • suurenenud higistamine.

Sage (võib esineda kuni 1 ravitud patsiendil 10-st):

 • söögiisu vähenemine, kehakaalu vähenemine;
 • agiteeritus või närvilisus, ebatavalised unenäod, ärevus, segasus, sugutungi vähenemine, orgasmi häired naistel;
 • värisemine (tahtmatud liigutused), torkimistunne ja naha tundetus, pööritustunne;
 • tähelepanuhäire;
 • kohin ja helin kõrvades (tinnitus);
 • diarröa, oksendamine, kõhukinnisus;
 • haigutamine;
 • kõhulahtisus, oksendamine, kõhukinnisus;
 • sügelemine (pruritus);
 • lihasvalu (müalgia), liigesvalu (artralgia);
 • impotentsus, ejakulatsioonihäired;
 • jõuetus.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 ravitud patsiendil 100-st):

 • söögiisu tõus, kehakaalu suurenemine;
 • agressiivsus, hallutsinatsuioonid, maania, depersonalisatsioon;
 • mööduv teadvusekadu;
 • pupilli laienemine;
 • bradükardia, tahhükardia (südame löögisageduse vähenemine või suurenemine);
 • nahalööve (urtikaaria, lööve, purpur), juuste väljalangemine (alopeetsia), tundlikkus päikesevalguse suhtes (valgustundlikkus);
 • urineerimishäired;
 • menstruatsioonitsükli pikenemine naistel;
 • turse (ödeem).

Harv (võib esineda kuni 1 ravitud patsiendil 1000-st):

 • naatriumi sisalduse vähenemine vereseerumis (hüponatreemia);
 • epileptilised krambid, liikumishäired, maitsetundlikkusehäired;
 • veritsemine;
 • maksapõletik (hepatiit);
 • palavik.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • vereliistakute arvu vähenemine (trombotsütopeenia), mis põhjustab veritsemist või verevalumite teket;
 • ülitundlikkusereaktsioonid (allergia);
 • teatud hormooni hulga suurenemine (antidiureetiline hormoon). See võib põhjustada vedeliku ja elektrolüütide tasakaaluhäiret;
 • kaaliumi sisalduse vähenemine veres (hüpokaleemia), mis võib põhjustada lihasnõrkust, lihastõmblusi või südame rütmihäiret;
 • paanikahood, rahutus, suitsiidimõtted, suitsiidikäitumine, hammaste kiristamine;
 • krambid, serotoniinisündroom, liikumishäired, rahutus;
 • nägemishäired;
 • südame rütmihäired;
 • vererõhu järsk langus;
 • veritsemine ninast;
 • veritsemine seedetraktist;
 • maksatalitluse näitajate kõrvalekalded;
 • laialdased verevalumid (põhjustatud veritsemisest naha aluskihtides);
 • tõsised allergilised reaktsioonid, mis põhjustavad turset näos või kõris (angioödeem);
 • mentsruatsioonitsükli väline veritsemine naistel;
 • pikaajaline erektsioon (priapism) ja eritis rinnanäärmest meestel.

Ärajätunähud

Käesolevaks ei ole teada Pram’i kasutamisel ärajätunähtude esinemist. Vaatamata sellele võivad pärast ravi lõppu esineda ärajätunähud.

Need võivad olla pööritustunne, torkimistunne kätes ja jalgades, peavalu, iiveldus ja ärevusehood. Enamus nähtudest on kergekujulised ja taanduvad iseeneslikult lühikese aja jooksul.

Luumurrud

Seda tüüpi ravimit võtvatel patsientidel on täheldatud luumurdude tekkeriski suurenemist.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Pram’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil või blistril pärast „Kõlblik kuni“ või EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Pram sisaldab

 • Toimeaine on tsitalopraam. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab toimeainena 10 mg tsitalopraami (vesinikbromiidina).

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab toimeainena 20 mg tsitalopraami (vesinikbromiidina).

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab toimeainena 40 mg tsitalopraami (vesinikbromiidina).

 • Teised abiained:

Tableti sisu: mannitool, mikrokristalne tselluloos, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat.

Tableti kate: hüpromelloos, titaandioksiid E171, makrogool 6000.

Kuidas Pram välja näeb ja pakendi sisu

Pram 10 mg on valged, poolitusjooneta, ümarad ja kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid. Pram 20 mg on valged, poolitusjoonega, ümarad ja kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid. Pram 40 mg on valged, poolitusjoonega, ümarad ja kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid.

Pakendi suurused: 28, 98 ja 100 õhukese polümeerikattega tabletti PVC/PVdC blisterpakendis. Kõiki pakendi suuruseid ei pruugi olla saadaval.

Müügiloa hoidja ja tootja

G.L. Pharma Ges.m.b.H Schlossplatz 1

8502 Lannach Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Covalent OÜ

Pärnu mnt 102c, Tallinn 11312, Eesti Tel: +3726600945, fax: +3726600946

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2015