Propofol claris - süste-/infusiooniemulsioon (10mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N01AX10
Toimeaine: propofool
Tootja: Claris Lifesciences (UK) Limited

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Propofol Claris 10 mg/ml süste-/infusiooniemulsioon

Propofool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Propofol Claris ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Propofol Claris’e kasutamist
 3. Kuidas Propofol Claris’t kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Propofol Claris’t säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Propofol Claris ja milleks seda kasutatakse

Propofol Claris sisaldab toimeainet propofooli. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse üldanesteetikumideks. Üldanesteesiat kasutatakse teadvustuse (une) tekitamiseks, et oleks võimalik teostada operatsioone ja teisi protseduure. Seda võidakse kasutada ka sedatsiooniks (teeb teid uimaseks, kuid teadvus ei kao).

Propofol Claris’t manustab teile arst süstena.

Täiskasvanutel ja üle 1 kuu vanustel lastel kasutatakse seda ravimit järgmistel eesmärkidel:

Mida on vaja teada enne Propofol Claris’e kasutamist

 • aitab teil uinuda enne operatsiooni või muu protseduuri alustamist
 • säilitab teie une operatsiooni või muu protseduuri ajal
 • rahustab teid diagnostiliste ja kirurgiliste protseduuride ajal, kasutades kas ainsa ravimina või kombinatsioonis lokaalse või regionaalse anesteesiaga.

Ärge kasutage Propofol Claris’t:

 • kui olete propofooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui olete allergiline maapähklite või soja suhtes, sest Propofol Claris sisaldab sojaõli.
 • kui olete 16 aastane või noorem, siis ei tohi seda ravimit kasutada sedatsiooniks intensiivravis.

Kui midagi eelnevast kehtib teie kohta, ärge kasutage Propofol Claris’t ja teavitage oma arsti, anestesioloogi või meditsiiniõde. Kui te ei ole milleski kindel, siis rääkige sellest mõnele neist inimestest, enne kui teile manustatakse Propofol Claris’t.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Propofol Claris’t ei soovitata kasutada vastsündinutel.

Enne Propofol Claris’e kasutamist pidage nõu oma arsti, anestesioloogi või meditsiiniõega:

 • kui teil on kunagi olnud krampe või tõmblusi.
 • kui teile on kunagi öeldud, et teie veres on rasvade sisaldus väga kõrge.
 • kui teile on kunagi öeldud, et teie organismil on probleeme rasvade kasutamisega.
 • kui teie organism on kaotanud rohkelt vedelikku (olete veetustunud ehk dehüdreeritud).
 • kui teil on mõni muu terviseprobleem, nt südame, hingamise, neerude või maksaga.
 • kui teie üldine enesetunne on viimasel ajal olnud halb.
 • kui teil on mitokondriaalne haigus.

Kui te ei ole kindel, kas mõni ülaltoodust kehtib teie kohta, rääkige oma arsti või meditsiiniõega enne, kui teile manustatakse Propofol Claris’t.

Muud ravimid ja Propofol Claris

Teatage oma arstile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Siia kuuluvad ka ilma retseptita ostetud ravimid ja taimsed tooted.

Kindlasti tuleb öelda oma arstile, anestesioloogile või meditsiiniõele, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:

 • rifampitsiin (tuberkuloosi raviks)
 • teised anesteetikumid (manustatakse epiduraalselt või inhalatsiooni teel)
 • premedikatsiooniravimid (anestesioloog teab, milliseid ravimeid kasutada)
 • suksametoonium (lihaslõõgasti)
 • neostigmiin (kasutatakse Myasthenia gravis’e raviks)
 • tsüklosporiin (kasutatakse elundi äratõukereaktsiooni vältimiseks)
 • analgeetikumid (valuvaigistid)
 • valproaat (vajalik võib olla propofooli annuse vähendamine).

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Raseduse ajal ei tohi Propofol Claris’t kasutada, välja arvatud äärmisel vajadusel.

Propofol Claris’e kasutamise ajal ei tohi imetada ning rinnapiim tuleb ära vista 24 tunni jooksul pärast Propofol Claris’e kasutamist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pärast Propofol Claris’e manustamist võite mõne aja jooksul olla unine. Ärge juhtige sõidukit ega kasutage mingeid masinaid ega tööriistu, kuni olete kindel, et ravimi toime on täiesti kadunud.

 • Kui te olete võimeline koju minema peagi pärast Propofol Claris’e manustamist, siis ärge juhtige sõidukit ega kasutage mingeid tööriistu ega masinaid.
 • Küsige oma arstilt, millal te võite uuesti alustada nende tegevustega ning millal te võite tagasi tööle minna.

Propofol Claris sisaldab naatriumi ja sojaõli

Propofol Claris sisaldab sojaõli. Kui te olete maapähklitele või sojale allergiline, ei tohi teil seda ravimit kasutada.

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi 20 ml kohta, see tähendab põhimõtteliselt “naatriumivaba”.

Kuidas Propofol Claris’t kasutada

Propofol Claris’t manustab teile arst. Seda manustatakse teile süstena veeni. Tavaliselt kasutatakse selleks teie käeseljal või küünarvarrel asuvaid veene.

 • Arst süstib teile ravimit nõela abil või läbi peenikese plasttoru, mida nimetatakse kanüüliks.
 • Arst võib kasutada ka elektrilist pumpa, mis võimaldab kontrollida süste manustamise kiirust. Seda tehakse, kui teie operatsioon kestab kauem või kui te olete intensiivraviosakonnas.

Propofol Claris’e annus on erinevatel patsientidel erinev. Propofol Claris’e kogus, mida teie vajate, sõltub vanusest, keha suurusest, füüsilisest toonusest ja sellest, millisel tasemel unisust või und on

tarvis saavutada. Arst manustab teile õige annuse anesteesia alustamiseks ja säilitamiseks või soovitud sedatsioonitaseme saavutamiseks, jälgides hoolikalt teie reageerimist ravimile ja elulisi näitajaid (pulss, vererõhk, hingamine jne).

Võimalik, et vajate mitmeid erinevaid ravimeid, et säilitada teie und või unisust, vabastada teid valust, säilitada teie hingamine normaalsena ja hoida vererõhku stabiilsena. Teie arst otsustab, milliseid ravimeid ja millal teile tuleb manustada.

Täiskasvanud ja eakad patsiendid:

Üldanesteesia

Anesteesia sissejuhatuseks on enamusele alla 55 aastastele patsientidele sobiv annus 1,5...2,5 mg/kg kehakaalu kohta.

Anesteesia säilitamiseks on üldjuhul vajalikud annused 4...12 mg propofooli kg kehakaalu kohta (Propofol Claris 10 mg/ml süste-/infusiooniemulsioon) või korduvad boolussüsted annusevahemikus 25 kuni 50 mg.

Eakatele võib olla vajalik väiksem annus.

Sedatsioon

Sedatsiooni tagamiseks täiskasvanutel ja noorukitel (üle 16 aastased) intensiivravi tingimustes tuleb annust kohandada vastavalt soovitud sedatsiooni tasemele. Tavaliselt manustatakse ravimit püsiinfusioonina annuses 0,3...4,0 mg/kg/tunnis. Infusioonikiirus määratakse vastavalt soovitud sedatsiooni taseme vajadusele.

Sedatsiooni saavutamiseks täiskasvanutel diagnostiliste ja kirurgiliste protseduuride ajal on tavaliselt vajalik annus 0,5...1 mg propofooli kg kehakaalu kohta 1...5 minuti jooksul. Sedatsiooni säilitamiseks on vajalik annus 1,5...4,5 mg propofooli kg kehakaalu kohta tunnis. Kui on vajalik kiire sedatsiooni süvenemine, võib infusioonile lisaks kasutada boolussüste annustes 10…20 mg.

Kasutamine lastel:

Üldanesteesia

Anesteesia saavutamiseks üle 1 kuu vanustel lastel tuleb Propofol Claris 10 mg/ml annus tiitrida aeglaselt kuni kliinilised nähud viitavad anesteesia tekkimisele.

Annust tuleb kohandada vastavalt vanusele ja/või kehakaalule. Enamik üle 8 aastaseid lapsi vajab sedatsiooni saavutamiseks annust ligikaudu 2,5 mg propofooli kg kehakaalu kohta.

Väiksematel lastel, eriti lastel vanuses 1 kuu kuni 3 aastat, võib olla vajalik suurema annuse kasutamine (2,5…4 mg propofooli kg kehakaalu kohta).

Sedatsioon

Üle 1 kuu vanustel lastel tuleb annus ja manustamiskiirus kohandada vastavalt sedatsiooni soovitavale tasemele ning kliinilisele ravivastusele.

Enamik lapsi vajab sedatsiooni saavutamiseks annust 1...2 mg propofooli kg kehakaalu kohta. Sedatsiooni säilitamine saavutatakse, tiitrides Propofol Claris’t soovitud sedatsiooni tasemeni. Enamik patsiente vajab selleks propofooli annuses 1,5...9 mg/kg/h. Infusiooniannust võib täiendada boolussüstidega kuni 1 mg/kg kehakaalu kohta, juhul kui on vajalik saavutada kiiresti sügavam sedatsioon.

Manustamise kestus

Ravimi manustamise kestus ei tohi ületada 7 päeva.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed, mis võivad esineda anesteesia ajal

Järgmised kõrvaltoimed võivad esineda anesteesia ajal (kas süste manustamise ajal või sel ajal kui olete unine või uinunud). Teie arst on nende suhtes valvel. Kui tekib kõrvaltoime, rakendab arst sobivat ravi.

Väga sage (võib mõjutada enam kui ühte inimest 10-st)

 • Valutunne süstekohas (süste manustamise ajal, enne uinumist).

Sage (võib mõjutada kuni ühte inimest 10-st)

 • Madal vererõhk.
 • Muutused hingamismustris.
 • Aeglane südame löögisagedus.

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni ühte inimest 100-st)

 • Tromboos ja flebiit.

Harv (võib mõjutada kuni ühte inimest 1000-st)

 • Keha tõmblemine ja värisemine või krambihoog (võib tekkida ka ärkamise ajal).

Väga harv (võib mõjutada kuni ühte inimest 10000-st)

 • Allergilised reaktsioonid.
 • Südamelöökide peatumine.
 • Vedeliku kogunemine kopsudesse, mis võib teil tekitada tugevat hingeldust (võib tekkida ka ärkamise ajal).
 • Ebatavalise värvusega uriin (võib tekkida ka ärkamise ajal).

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

 • Tahtmatud liigutused.

Kõrvaltoimed, mis võivad esineda pärast anesteesiat

Järgmised kõrvaltoimed võivad esineda pärast anesteesiat (ärkamise ajal või pärast ärkamist).

Sage (võib mõjutada kuni ühte inimest 10-st)

 • Iiveldus.
 • Oksendamine.
 • Peavalu.

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni ühte inimest 100-st)

 • Punetus ja turse piki veeni kulgu või verehüübed.

Väga harv (võib mõjutada kuni ühte inimest 10000-st)

 • Seksuaalne erutus.
 • Kõrge kehatemperatuur (operatsioonijärgne palavik).
 • Punetus või valu kohas, kuhu süste manustati.
 • Teadvusetuse püsimine pärast operatsiooni. (Sellistel juhtudel on patsiendid taastunud ilma probleemideta).
 • Koekahjustused.
 • Kõhunäärmepõletik (pankreatiit).

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

 • Eufooriatunne.
 • Ebaregulaarne südame löögisagedus.
 • Suurenenud maks.
 • Neerupuudulikkus.
 • Lihasrakkude lagunemine (rabdomüolüüs).
 • Vere happesuse suurenemine, kõrge kaaliumi ja rasvade sisaldus veres, südamepuudulikkus.
 • Respiratoorne depressioon (annusest sõltuv).
 • Paikne valu ja turse eksliku ekstravaskulaarse manustamise korral.
 • Muutused EKGs (Brugada tüüpi EKG).
 • Propofol Claris 10 mg/ml kuritarvitamine ja sõltuvus, eelkõige tervishoiutöötajate poolt.

Muud võimalikud kõrvaltoimed

Järgmised kõrvaltoimed on esinenud juhtudel, kus Propofol Claris’t kasutati intensiivravis soovitatavast suuremates annustes.

Väga harv (võib mõjutada kuni ühte inimest 10000-st)

 • Südamepuudulikkus.
 • Kõhunäärme põletik (pankreatiit), mis põhjustab tugevat kõhuvalu.
 • Vere happesus on liiga suur. See võib kiirendada teie hingamist.
 • Kaaliumi sisalduse suurenemine veres.
 • Teatud tüüpi rasvade lipiidide suur sisaldus veres.
 • Südame rütmihäire.
 • Maksa suurenemine.
 • Neerupuudulikkus.

Järgmisi kõrvaltoimeid on esinenud intensiivravi saavatel lastel pärast Propofol Claris 10 mg/ml kasutamise järsku lõpetamist.

Sage (võib mõjutada kuni ühte inimest 10-st)

 • Nn ärajätusümptomid. Siia kuuluvad ebatavaline käitumine, higistamine, värisemine ja ärevustunne.
 • Nahaõhetus.

Ärge muretsege loetletud kõrvaltoimete pärast, teil ei pruugi tekkida mitte ühtegi neist.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

 • Eufooriline meeleolu.
 • Tahtmatud liigutused.
 • Propofol Claris 10 mg/ml kuritarvitamine ja sõltuvus, enamikul juhtudel tervishoiutöötajate poolt.
 • Kõrvalekalded elektrokardiogrammil (EKG).
 • Lihasrakkude lagunemine (rabdomüolüüs).

Kui te arvate, et teil on mõni kõrvaltoime või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või meditsiiniõele.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Propofol Claris’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Propofol Claris’e nõuetekohane säilitamine, kasutamine ja hävitamine on arsti ja haigla apteekri vastutusel.

Ärge kasutage Propofol Claris’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25° C. Hoida välispakendis, valguse eest kaitstult.

Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

Pärast avamist tuleb ravim ära kasutada koheselt.

Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 6 tunni jooksul temperatuuril 2 kuni 8°C.

Kui pakendi avamise/preparaadi manustamiskõlblikuks muutmise/ lahjendamise meetodid ei välista mikrobioloogilise saastatuse ohtu, tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja.

Lahjendused, mis ei tohi ületada suhet 1:5 (2 mg propofooli ml-s) tuleb valmistada aseptilistes tingimustes vahetult enne manustamist ning kasutada ära 6 tunni jooksul pärast valmistamist. Propofol Claris 10 mg/ml tohib segada vaid järgmiste lahustega: glükoosi 50 mg/ml (5%) infusioonilahus, naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9 %) infusioonilahus või naatriumkloriidi 1,8 mg/ml (0,18 %) ja glükoosi 40 mg/ml (4%) infusioonilahus ning säilitusainetevaba lidokaiini 10 mg/ml (1%) infusioonilahus.

Enne kasutamist tuleb viaali loksutada.

Kui pärast loksutamist on näha 2 erinevat kihti, siis ei tohi emulsiooni kasutada. Kasutada võib ainult homogeenset lahust ja kahjustamata pakendeid.

Ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata ravim tuleb hävitada.

Teie anestesioloog ja haigla apteeker vastutavad Propofol Claris’e korrektse säilitamise, kasutamise ja hävitamise eest.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Propofol Claris sisaldab

 • Toimeaine on propofool.

1 ml süste-/infusiooniemulsiooni sisaldab 10 mg propofooli. Üks 10 ml viaal sisaldab 100 mg propofooli.

Üks 20 ml viaal sisaldab 200 mg propofooli. Üks 50 ml viaal sisaldab 500 mg propofooli. Üks 100 ml viaal sisaldab 1000 mg propofooli.

- Abiained on rafineeritud sojaõli, glütserool, munaletsitiin, naatriumoleaat, naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks) ja süstevesi.

Kuidas Propofol Claris välja näeb ja pakendi sisu

Valge õli-vesi emulsioon. See ravim on saadaval:

Süste-/infusiooniemulsioon värvitus klaasviaalis (II tüüpi klaas), millel on hall bromobutüülkummikork ja plastikust kattekork.

Pakendi suurused:

Värvitust klaasist (II tüüpi) 10 ml klaasviaal, millel on hall bromobutüülkummikork, pakend sisaldab 1 viaali.

Värvitust klaasist (II tüüpi) 20 ml klaasviaal, millel on hall bromobutüülkummikork, pakend sisaldab 1, 5 või 10 viaali.

Värvitust klaasist (II tüüpi) 50 ml klaasviaal, millel on hall bromobutüülkummikork, pakend sisaldab 1 viaali.

Värvitust klaasist (II tüüpi) 100 ml klaasviaal, millel on hall bromobutüülkummikork, pakend sisaldab 1 viaali.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Claris Lifesciences (UK) Limited

CREWE HALL, CREWE

CHESHIRE CW1 6UL

Ühendkuningriik

Tootjad

UAB Norameda

Meistru 8a

02189 Vilnius

Leedu

Peckforton Pharmaceuticals Limited Crewe Hall, Crewe

Cheshire CW1 6UL Ühendkuningriik

Eurogenerics NV

Heizel Esplanade b22

1020 Brüssel

Belgia

Tramco sp. Z.o.o. Wolskie, ul. Wolska 14 05-860 Plochocin Poola

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2018.

Järgnev informatsioon on mõeldud ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajale:

Propofooli tohib manustada ainult haiglas või vastava varustusega ambulatoorses osakonnas anesteesias või intensiivravis koolitatud arstide poolt.

Patsiente tuleb pidevalt jälgida ja käepärast peavad olema vahendid patsiendi hingamisteede avatuse tagamiseks, kunstlikuks ventilatsiooniks ja elustamiseks. Propofol Claris 10 mg/ml ei tohi manustada isik, kes juhib antud kirurgilist või diagnostilist protseduuri.

Lahjendatud lahust võib manustada erinevate infusiooni teostamise tehnikatega, kuid teatud kindla tehnika kasutamine ei väldi tingimata juhuslike kontrollimata annuste lahjendatud Propofol Claris 10 mg/ml sattumist infusiooni. Seega tuleb infusiooniliini lisada alati bürett, tilgalugeja või volumeetriline infusioonipump. Kontrollimata infusiooni riski tuleb arvesse võtta juhul, kui maksimaalse Propofol Claris 10 mg/ml lahjenduse saamiseks kasutatakse büretti.

Viaale tuleb enne kasutamist loksutada. Kui pärast loksutamist on näha 2 erinevat kihti, siis ei tohi emulsiooni kasutada.

Kasutada võib ainult homogeenset lahust ja kahjustamata pakendeid.

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Pärast kasutamist tuleb järelejäänud lahus hävitada.

Enne kasutamist tuleb viaali kummimembraan desinfitseerida meditsiinilise alkoholiga (pihusti või vatitampooniga). Pärast kasutamist tuleb avatud pakend hävitada. Propofol Claris ei sisalda antibakteriaalseid säilitusained ja soodustab mikroorganismide kasvu.

Kui on vaja Propofol Claris 10 mg/ml kasutada, tuleb see tõmmata aseptiliselt steriilsesse süstlasse või manustamissüsteemi otsekohe pärast viaali katki murdmist. Ravimi manustamine peab algama ilma viivituseta. Propofol Claris 10 mg/ml ja infusioonivarustuse aseptika peab olema tagatud kogu infusiooni toimumise aja jooksul. Kõik Propofol Claris 10 mg/ml infusioonitee kaudu lisatavad infusioonilahused tuleb manustada kanüüli lähedalt. Propofol Claris 10 mg/ml ei tohi manustada läbi mikrobioloogilise filtri.

Nii Propofol Claris 10 mg/ml kui ka iga süstal, mis sisaldab Propofol Claris 10 mg/ml, on ette nähtud ühekordseks kasutamiseks ühel patsiendil. Vastavalt teiste lipiidemulsioonide suhtes kehtivatele eeskirjadele ei tohi üks propofooli infusioon kesta kauem kui 12 tundi. Protseduuri lõpus või 12 tunni möödumisel, ükskõik kumb on varem, tuleb nii propofooli jäägid kui infusioonivarustus nõuetekohaselt ära visata ja asendada.

Lahjendamata Propofol Claris 10 mg/ml manustamisel anesteesia säilitamiseks on infusioonikiiruse kontrollimiseks alati soovitatav kasutada süstlapumpa või volumeetrilist infusioonipumpa.

Propofooli võib kasutada nii lahjendatud kui lahjendamata kujul.

Propofooli võib segada vaid järgmiste lahustega: glükoosi 50 mg/ml (5%) süstelahus, naatriumkloriidi 9 mg/ml (9%) süstelahus või naatriumkloriidi 1,8 ml/ml (0,18%) ja glükoosi 40 mg/ml (4%) süstelahus ning säilitusainetevaba lidokaiini 10 mg/ml (1%) süstelahus. Maksimaalne propofooli lahjendus ei tohi olla alla 2 mg/ml.

Glükoosi 50 mg/ml (5%) süstelahuse, naatriumkloriidi 9 mg/ml (9%) süstelahuse või naatriumkloriidi 1,8 ml/ml (0,18%) ja glükoosi 40 mg/ml (4%) süstelahuste manustamisel koos propofooliga tuleb kasutada Y-kujulist ühendust võimalikult manustamiskoha lähedal.

Propofooli ei tohi manustada läbi mikrobioloogilise filtri.

Propofool ja iga propofooli sisaldav infusioonivahend on igal üksikul patsiendil ainult ühekordseks kasutamiseks. Pärast kasutamist tuleb järelejäänud lahus hävitada.

Lahjendamata propofooli infusioon

Lahjendamata propofooli manustamisel on infusioonikiiruse kontrollimiseks alati soovitatav kasutada büretti, tilgalugejat, süstlapumpa või volumeetrilist infusioonipumpa.

Nii propofool 10 mg/ml kui ka iga süstal, mis sisaldab propofooli, on ette nähtud ühekordseks kasutamiseks ühel patsiendil. Vastavalt teiste lipiidemulsioonide suhtes kehtivatele eeskirjadele

ei tohi üks propofooli infusioon kesta kauem kui 12 tundi. Protseduuri lõpus või 12 tunni möödumisel, ükskõik kub on varem, tuleb nii propofooli jäägid kui infusioonivarustus nõuetekohaselt ära visata ja asendada.

Lahjendatud propofooli infusioon

Lahjendatud propofooli manustamisel infusioonina tuleb infusioonikiiruse kontrollimiseks ning vältimaks juhuslike suurte annuste lahjendatud propofooli sattumist infusiooni, alati kasutada büretti, tilgalugejat või volumeetrilist infusioonipumpa. Seda riski tuleb arvesse võtta juhul, kui maksimaalse lahjenduse saamiseks kasutatakse büretti.

Maksimaalne lahjendus ei tohi ületada 1 osa propofooli kohta 4 osa 50 mg/ml (5%) glükoosilahuse, 0,9% naatriumkloriidilahuse või 1,8 mg/ml (0,18%) naatriumkloriidija 40 mg/ml (4%) glükoosilahuse segu (miinimumkontsentratsioon 2 mg propofooli ml kohta). Lahus tuleb valmistada aseptilistes tingimustes (kontrollitud ja valideeritud) vahetult enne manustamist ning manustamine peab toimuma 12 tunni jooksul peale valmistamist.

Seda ravimpreparaati ei tohi segada ega koos manustada teiste ravimpreparaatidega, välja arvatud nendega, mis on toodud eespool.

Süstekohal tekkiva valu leevendamiseks võib vahetult enne propofooli manustamist süstida lidokaiini või segada valideeritud ja aseptilistes tingimustes propofooli säilitusainetevaba lidokaiini süstelahusega (20 osa Propofol Claris 10 mg/ml 1 osa 1% lidokaiini süstelahusega). Manustamine peab toimuma 12 tunni jooksul peale valmistamist.

Lihasrelaksante, nagu atrakuurium ja mivakuurium, tohib propofooliga ühte süsteemi manustada ainult pärast infusioonisüsteemi läbiloputamist.