Oxyto-kel - süstelahus (10rü 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QH01BB02
Toimeaine: oksütotsiin
Tootja: Kela N.V.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Oxyto-kel, 10 RÜ/ml süstelahus

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: KELA N.V.

Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgia

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Oxyto-kel, 10 RÜ/ml süstelahus

Oksütotsiin

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml süstelahust sisaldab:

Toimeaine:

 

Oksütotsiini

10 RÜ

Abiaine(d): fenool, sidrunhappe monohüdraat (E330), naatriumkloriid, süstevesi.

NÄIDUSTUS(ED)

Hobune:

Poegimise kiirendamine.

Emaka taandarengu parandamine.

Endometriidi toetav ravi aitamaks emakasisest vedelikku väljutada (toimib vaid vanematel märadel, vanusega >8 aastat).

Piima sõõrdumise (poegimisjärgse hüpogalaktia korral) ja piimajääkide väljalüpsi stimuleerimine.

Veis:

Emaka taandarengu parandamine (emaka atoonia korral, pärast emaka väljalangemist, päramiste peetuse korral kui esineb emaka atoonia).

Piima sõõrdumise (poegimisjärgse hüpogalaktia korral esmaspoegijatel) ja piimajääkide väljalüpsi stimuleerimine.

Lammas ja kits:

Emaka taandarengu parandamine.

Piima sõõrdumise ja piimajääkide väljalüpsi stimuleerimine.

Siga:

Primaarne ja sekundaarne emaka hüpotoonia.

Piima sõõrdumise stimuleerimine (lisaravi MMA korral).

Koer:

Primaarne ja sekundaarne emaka hüpotoonia.

Emaka taandarengu parandamine.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada kui esineb:

KÕRVALTOIMED

  • suletud emakakaelaga püometra;
  • emakakaela ebapiisav avanemine või avanematus;
  • poegimise mehaanilisest häiretest tingitud obstruktsioon, näiteks füüsiline obstruktsioon, loote ebanormaalne asend, konvulsiivsed kontraktsioonid, risk emaka rebendiks, emakakeerd, suhteliselt suured looted või sünnitusteede malformatsioonid.

Oksütotsiin põhjustab soovituslikes annustes kasutades harva märkimisväärseid kõrvaltoimeid. Oksütotsiini manustamine varajases östruses võib vähendada innatsükli pikkust mäletsejalistel ja sigadel.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Hobune, veis, siga, lammas, kits, koer.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Hobune:

Poegimise kiirendamine, emaka taandarengu stimuleerimine, endometriidi toetusravi: i.m.: 50 RÜ oksütotsiini ehk 5 ml preparaati loomale (500 kg kehamassi kohta)

i.v.: 10…20 RÜ oksütotsiini ehk 1…2 ml preparaati loomale (500 kg kehamassi kohta)

Poegimise kiirendamine: poegimine toimub tavaliselt 15…90 minuti jooksul.

Emakasisese vedeliku eemaldamiseks (endometriidi korral)

20 RÜ oksütotsiini ehk 2 ml preparaati looma (500 kg) kohta manustada intravenoosselt vastavuses östrusega, paaritusega või seemendusega (enne oodatavat ovulatsiooni).

Manustamist võib korrata minimaalselt 30 minutit pärast intravenoosset manustamist ja minimaalselt 1 tund pärast intramuskulaarset manustamist.

Piima sõõrdumise stimuleerimine (poegimisjärgne piimatus) ja piimajääkide väljalüpsiks. i.m.: 20 RÜ oksütotsiini ehk 2 ml preparaati loomale (500 kg kehamassi kohta)

i.v.: 10 RÜ oksütotsiini ehk 1 ml preparaati loomale (500 kg kehamassi kohta)

Veis:

Emaka taandarengu stimuleerimine

i.m. : 30…60 RÜ oksütotsiini ehk 3…6 ml preparaati loomale (500 kg kehamassi kohta)

Kuna emaka reaktsioon langeb kiiresti pärast poegimist, tuleks süstimine läbi viia 24 tunni jooksul pärast poegimist.

Manustamist võib korrata minimaalselt 1 tund pärast i.m. manustamist.

Piima sõõrdumise ja piimajääkide väljalüpsi stimuleerimine

i.m. : 20 RÜ oksütotsiini ehk 2 ml preparaati loomale (500 kg kehamassi kohta) i.v.: 10 RÜ oksütotsiini ehk 1 ml preparaati loomale (500 kg kehamassi kohta)

Piimajääkide eemaldamiseks tuleb preparaati manustada kohe pärast lüpsmist. Piimajäägid lüpsta välja 2…3 minutit pärast intramuskulaarset manustamist.

Lammas ja kits:

Emaka taandarengu stimuleerimine

i.m.: 10 RÜ oksütotsiini ehk 1 ml preparaati loomale (50 kg kehamassi kohta)

Kuna emaka reaktsioon langeb kiiresti pärast poegimist, tuleb süstimine läbi viia 24 tunni jooksul pärast poegimist.

Manustamist võib korrata minimaalselt 1 tund pärast i.m. manustamist.

Piima sõõrdumise ja piimajääkide väljalüpsi stimuleerimine

i.m.: 10 RÜ oksütotsiini ehk 1 ml preparaatiloomale (50 kg kehamassi kohta)

Siga:

Primaarne ja sekundaarne emaka hüpotoonia

i.m.: 10…20 RÜ oksütotsiini ehk 1…2 ml preparaati loomale (200 kg kehamassi kohta) i.v.: 5 RÜ oksütotsiini ehk 0,5 ml preparaati loomale (200 kg kehamassi kohta) Manustamist võib korrata minimaalselt 30 minutit pärast intravenoosset manustamist ning minimaalselt 1 tund pärast intramuskulaarset manustamist.

Piima sõõrdumise stimuleerimine (toetav ravi MMA korral)

i.m.: 10…20 RÜ oksütotsiini ehk 1…2 ml preparaati loomale (200 kg kehamassi kohta) i.v.:: 5 RÜ oksütotsiini ehk 0,5 ml preparaati loomale (200 kg kehamassi kohta)

Koer:

Primaarne ja sekundaarne emaka hüpotoonia, emaka taandarengu stimuleerimine

Koer: i.m., s.c.:2,5…15 RÜ oksütotsiini ehk 0,25…1,5 ml preparaati loomale (0,5…1 RÜ oksütotsiini kg kehamassi kohta).

Aeglase intravenoosse manustamise korral on annus 1/3 kuni 1/2 ülaltoodud annusest. Manustamist võib korrata minimaalselt 30 minutit pärast intravenoosset süstimist ja minimaalselt 1 tund pärast i.m. või s.c. manustamist.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Vt. lõik 8.

KEELUAEG

Hobune, veis, siga, lammas, kits: 0 päeva

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2°C ...8°C).

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusega, mis on märgitud sildil pärast Kõlblik kuni. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:

Enne poegimist kasutades tuleb kontrollida emakakaela lõtvuse astet ja loote asendit. Enne oksütotsiiniga ravi tuleb saavutada emakakaela täielik lõtvus, kas siis loomulikul teel või östrogeenide manustamisega, samuti tuleb vajadusel korrigeerida loote asendit.

Märadel võib poegimist kiirendada vaid siis, kui ilmnevad poegimise nähud (udara areng + kolostrumi tilgad, pehmenenud emakakael ja lõtvunud vaagnasidemed, tiinuse pikkus > 320…330 päeva).

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomadele manustavale isikule:

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Preparaati ei tohi kasutada ega sellega juhuslikult kokku puutuda rasedad naised, sünnitanud naised ja imetavad naised. Rasedatel naistel võivad juhusliku enesesüstimise tagajärjel tekkida emaka kontraktsioonid.

Tiinus ja laktatsioon:

Kasutada ainult poegimise puhul ja väikestes annustes piima sõõrutamiseks.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:

Oksütotsiin võib tugevdada sümpatomimeetikumide hüpertensiivset toimet. Kasutades koos tsüklopropaananesteesiaga võib esineda hüpotensiooni ja südame arütmiaid.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

Liiga suured annused või liiga sage manustamine poegimisel võib põhjustada pikenenud spastilisi emaka kontraktsioone, mille tagajärjel võib tekkida rahutu poegimine ning rohkem ebamugavust emaloomale, poegimisprotsessi hilinemine, düstookia tekke võimaluse sagenemine ja suurenenud oht emaloomale (näiteks emakarebend) ning lootele.

Sobimatus:

Mitte segada teiste veterinaarravimitega.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Oktoober 2014

LISAINFO

Pakend: 30 ml, 50 ml või 100 ml, 1 tk pakendis. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. AS Magnum Veterinaaria

Vae 16 76401 Laagri Harjumaa

Tel. +372 6 501 920