Oftan dexa-chlora - silmasalv (1mg +2mg 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: S01CA82
Toimeaine: deksametasoon +klooramfenikool
Tootja: Santen Oy

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

OFTAN DEXA-CHLORA, 1 mg/ 2mg/g silmasalv

Deksametasoon ja klooramfenikool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud teile. Ärga andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
 • Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

 1. Mis ravim on Oftan Dexa-Chlora silmasalv ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Oftan Dexa-Chlora silmasalvi kasutamist
 3. Kuidas Oftan Dexa-Chlora silmasalvi kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Oftan Dexa-Chlora silmasalvi säilitada
 6. Lisainfo
 7. Mis ravim on Oftan Dexa-Chlora silmasalv ja milleks seda kasutatakse

Oftan Dexa-Chlora silmasalv sisaldab deksametasooni ja klooramfenikooli. Deksametasoon sarnaselt kortisoonile leevendab põletikku ja ülitundlikkust (allergiat) ja vaigistab silmavalu. Klooramfenikool pidurdab silmapõletikku põhjustavate bakterite kasvu.

Mida on vaja teada enne Oftan Dexa-Chlora silmasalvi kasutamist

Ärge kasutage Oftan Dexa-Chlora silmasalvi

 • kui te olete allergiline (ülitundlik) deksametasooni või klooramfenikooli või Oftan DexaChlora silmasalvi mõne koostisosa suhtes
 • kui teil on silmatuberkuloos
 • kui teil on viiruslik silmapõletik või silma seennakkus
 • kui teie silmas on haavand

Eriline ettevaatus on vajalik Oftan Dexa-Chlora silmasalviga

Oftan Dexa-Chlora silmasalvi kasutamise ajal ärge kontaktläätsi kandke.

Deksametasooni pikaajaline (rohkem kui kaks nädalat) kasutamine võib suurendada silma siserõhku Sarvkesta kahjustuste paranemine võib olla aeglasem.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Muud samaaegselt kasutatavad ravimid ei mõjuta Oftan Dexa-Chlora silmasalvi toimet olulisel määral.

Rasedus ja imetamineEnne ravimi kasutamist pidage nôu arsti vôi apteekriga

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Silmasalv võib põhjustada hägusat nägemist, mis möödub. Vahetult pärast silmasalvi kasutamist tuleks hoiduda autojuhtimisest kuni terava nägemise taastumiseni.

Kuidas Oftan Dexa-Chlora silmasalvi kasutada

Kasutage Oftan Dexa-Chlora silmasalvi täpselt nii, nagu arst teile on rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga. Toode on vaid silma manustamiseks. Tavaline annus on umbes 1 cm salvi 1…3 korda päevas. Salvi manustatakse alumise silmalau ja silma vahele jäävasse kotikesse.

Kui teil on tunne, et Oftan Dexa-Chlora toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Enne silmasalvi manustamist:

 • peske käed
 • seiske peegli ette

Manustamine:

 1. Avage tuub. Ärge puudutage tuubi otsikuga mingeid pindu.
 2. Tõmmake alumist silmalaugu

allpoole, et moodustuks kotike. Asetage salvituubi otsik kotikese kohale nagu pildil näidatud ja vaadake siis üles.

 1. Ärge puudutage salvituubi otsikuga ei silma ega silmalaugusid. Manustage kotikesse umbes 1 cm salvi.
 2. Sulgeg esilmad ja pilgutage, et salv jaguneks ühtlaselt üle silma. Keerake kork tagasi.

Kui kasutate nii silmatilkasid kui ka -salvi, siis salv manustage viimasena.

Kui kasutasite Oftan Dexa-Chlora silmasalvi rohkem kui ette nähtud

Lokaalsel manustamisel silma on üleannustamine ebatõenäoline

Kui te unustate Oftan Dexa-Chlora silmasalvi kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Oftan Dexa-Chlora silmasalv põhjustada kõrvaltoimeid

Oftan Dexa-Chlora silmasalv on tavaliselt hästi talutav. Pärast salvi manustamist võib esineda kipitust ja hägusat nägemist, mis mööduvad. Pikaajalisel kasutamisel võib tõusta silmasisene rõhk. Mitmeid kuid kestnud ravi korral võivad tekkida sarvkesta haavandid või hägusused.

Väga harva ja tingituna (pikajalisest) klooramfenikooli kasutamisest on esinenud luuüdi düsfunktsiooni (valge- ja punaliblede madal sisaldus)

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kuidas Oftan Dexa-Chlora silmasalvi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

Hoida külmkapis (2 OC ---8 OC).

Ärge kasutage Oftan Dexa-Chlora silmasalvi pärast pakendile märgitud kõlblikkusaega. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Pärast tuubi esmakordset avamist on silmasalv kõlblik 28 päeva.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Lisainfo

Mida Oftan Dexa-Chora silmasalv sisaldab

 • Toimeained on deksametasoon 1 mg/g, klooramfenikool 2 mg/g
 • Abiained on vedel parafiin ja valge vaseliin.

Kuidas Oftan Dexa-Chlora silmasalv välja näeb ja pakendi sisu

Silmasalv on kahvatu, pehme, läbipaistev.

Salvituub on alumiiniumist, tuubi sisemus on kaetud lakiga, tuubis on 3,5 g silmasalvi.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Santen Oy Niittyhaankatu 20 33720 Tampere Soome

Tootja

Tubilux Pharma S.p.A.

Via Costarica, 20/22

00071 Pomezia (Rome)

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Pärnu mnt. 501

76401 Laagri, Harjumaa tel. 6503 680

Infoleht on viimati kooskõlastatud oktoobris 2015.