Oftan a-pant - silmasalv (20tü +20mg 1g) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: S01XA80
Toimeaine: retinool +dekspantenool
Tootja: Santen Oy

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÔTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oftan A-Pant, silmasalv

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Retinüülpalmitaat (ekvivalentne A-vitamiiniga) 20 RÜ/g.

Dekspantenool 20 mg/g.

INN. Retinolum, dexpanthenolum

Abiained vt. lõik 6.1.

RAVIMVORM

Silmasalv.

Kahvatu, pehme, poolläbipaistev salv.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Kerged silma sarv- ja sidekesta kahjustused.

Krooniline mittebakteriaalne keratokonjunktiviit.

Kuiva silma sündroom,kuiv keratokonjunktiviit.

Annustamine ja manustamisviis

Salvi manustatakse umbes 1 cm silma(de) konjunktivaalkotti mitmed korrad päevas vastavalt vajadusele.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Mädaste konjunktiviitide korral ei piisa raviks vaid Oftan A-Pant silmasalvist, lisaks silmasalvile tuleb kasutada tekitajale toimivat antimikroobset ravi.

Oftan A-Pant silmasalvi ei soovitata kasutada kui kantakse kontaktläätsi.

Koostoimed ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

Rasedus ja imetamine

Oftan A-Pant silmasalvi toimeained on vitamiinid. Silmasalvi võib kasutada raseduse ja imetamise ajal, kui peetakse kinni soovitatud annusest.

Toime reaktsioonikiirusele

Oftan A-Pant silmasalv ei mõjuta võimet juhtida liiklusvahendeid ega töötada masinatega.

Kõrvaltoimed

Silma kahjustused

Sage (≥ 1/100 kuni < 1/10): mööduv kipitus ja hägune nägemine.

Üleannustamine

Ei ole teateid üleannustamisest põhjustatud ebasoovitavatest toimetest.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: teised silmaravimid, ATC-kood. S01XA02

Oftan A-Pant silmasalvi toimeaineks on vitamiinid. Vitamiin-A on rasvlahustuv ja organism saab A- grupi vitamiine igapäevase toiduga. Bioloogiliselt on kõige aktiivsem retinüül (vitamiin A-1). A-vitamiin on vajalik rakkude regeneratsiooniks, epiteeli kasvuks ja ka reetina valgustundlikkuseks. Dekspantenool on pantoteenhappe bioloogiliselt aktiivse dekstroisomeeri alkoholi derivaat. Pantoteenhape kuulub B-vitamiinide gruppi, ta kuulub koensüüm-A koostisse. Pantoteenhape on eriti vajalik epiteelrakkudele.

Vitamiin-A ja pantoteenhape soodustavad side- ja sarvkesta epiteeli regeneratsiooniprotsesse. Seetõttu kasutatakse Oftan A-Pant silmasalvi side- ja sarvkesta epiteeli kahjustuste paranemise kiirendamiseks. Ravim niisutab ja libestab silma pinda.

Farmakokineetilised omadused

Oftan A-Pant silmasalvist imendub läbi kornea silma väike kogus toimeainet, sest annused on väga väikesed. Ravimi toime avaldub silma pinnal.

Suukaudu manustamisel vitamiin-A ja pantoteenhape imenduvad kiiresti ja praktiliselt täielikult. Jaotumise ruumala on varieeruv, sest vitamiin-A kumuleerub maksas. Retinüül eritub glükuroniidi konjugaatidena.

Prekliinilised ohutusandmed

Suukaudsel manustamisel vitamiin-A üleannustamise nähud ilmnevad kui pikaajaliselt on kasutatud annust, mis on suurem kui 4000 RÜ. Ühekordseks toksiliseks annuseks loetakse 25000 RÜ/kg kohta. Vitamiin-A läbib platsenta ja loomkatsetes on leidnud kinnitust tema teratogeensed ja kantserogeensed omadused, kui on kasutatud suuri annuseid.

Pantoteenhape on mittetoksiline, tal puuduvad teratogeensed ja mutageensed omadused. Oftan A-Pant silmasalvi ühekordses annuses on umbes0,4 RÜ A-vitamiini ja umbes0,4 mg dekspantenooli.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Parafiinõli, vedel parafiin, valge vaseliin, glütserool, lanoliinalkohol, testosterüülalkohol.

Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

Kõlblikkusaeg

3 aastat

Pärast tuubi esmakordset avamist on kõlblik 28 päeva.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril 2°C...8°C (külmkapis).

Pakendi iseloomustus ja sisu

Alumiiniumist salvituub, seestpoolt kaetud läikega

Pakendi suurus: 3,5g

Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Üksikasjalik kasutusjuhend pakendi infolehel.

MÜÜGILOA HOIDJA

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Soome

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/ MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

08.2000/27.09.2010

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud septembris 2010