Oftan a-pant - silmasalv (20tü +20mg 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: S01XA80
Toimeaine: retinool +dekspantenool
Tootja: Santen Oy

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

OFTAN A-PANT silmasalv

Retinüülpalmitaat, dekspantenool.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nôu arsti vôi apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. Ravim vôib olla neile kahjulik isegi kui haigussümptomid on sarnased.
 • Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

MIS RAVIM ON OFTAN A-PANT SILMASALV JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

 1. Mis ravim on Oftan A-Pant silmasalv ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Oftan A-Pant silmasalvi kasutamist
 3. Kuidas Oftan A-Pant silmasalvi kasutada
 4. Vôimalikud kôrvaltoimed
 5. Oftan A-Pant silmasalvi säilitamine
 6. Lisainfo

Silmasalv sisaldab rasvlahustuvat A-vitamiini ja dekspantenooli, mis on B-vitamiinide gruppi kuuluva pantoteenhappe derivaat. Need ained soodustavad silma side- ja sarvkesta uuenemisprotsesse ja kiirendavad paranemisprotsesse silma pinnal. Silmasalv ka niisutab silma ja muudab silma pinna siledaks. Oftan A-Pant silmasalvi kasutatakse kergete silma sarv- ja sidekesta kahjustuste raviks. Kasutatakse ka kuiva silma ja mittemädaste pôletike raviks.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE OFTAN A-PANT SILMASALVI KASUTAMIST

Ärge kasutage Oftan A-Pant silmasalvi

Kui te olete ülitundlik (allergiline) retinüülpalmitaadi ja/vôi pantoteenhappe suhtes vôi Oftan A-Pant silmasalvi mône koostisosa suhtes

Eriline ettevaatus on vajalik Oftan A-Pant silmasalviga

 • Üksikravimina kasutatuna pole Oftan APant silmasalv piisavalt efektiivne mädaste silmainfektsioonide raviks.
 • Oftan APant silmasalvi kasutamise ajal ärge kontaktläätsi kandke.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Muud samaaegselt kasutatavad ravimid ei mõjuta Oftan A-Pant silmasalvi toimet. Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus

Enne ravimi kasutamist pidage nôu arsti vôi apteekriga.

Oftan A-Pant silmasalvi vôib kasutada raseduse ajal kui järgite arsti ettekirjutusi.

Imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nôu arsti vôi apteekriga.

Oftan A-Pant silmasalvi vôib kasutada imetamise ajal kui järgite arsti ettekirjutusi.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Oftan A-Pant silmasalvi kasutamine ei sega autojuhtimist ega töötamist teravat nägemist nôudvate seadmetega.

KUIDAS KASUTADA OFTAN A-PANT SILMASALVI

Ravim on vaid silma manustamiseks. Kasutage Oftan A-Pant silmasalvi vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nôu arsti vôi apteekriga. Tavaline annus on umbes 1 cm salvi haige(te)sse silma(desse) mitmed korrad päevas vastavalt vajadusele.

Enne salvi manustamist:

 • peske käed
 • seiske peegli ette

Manustamine:

 1. Avage tuub. Ärge puudutage salvituubi otsikuga mingeid pindu.
 2. Tômmake alumist silmalaugu

allapoole, et moodustuks kotike. Asetage salvituubi otsik kotikese kohale nagu joonisel näidatud ja vaadake üles.

 1. Ärge puudutage salvituubi otsikuga ripsmeid ega silma. Manustage kotikesse umbes 1 cm salvi.
 2. Sulgege silmad ja pilgutage môned korrad, et salv jaotuks ühtlaselt üle silma pinna. Sulgege tuub..

Kui kasutate nii silmatilkasid kui -salvi, siis viimasena kasutage salvi.

Kui te kasutasite Oftan A-Pant silmasalvi rohkem kui ette nähtud

Üleannustamisest pôhjustatud sümptomitest ei ole teateid.

Kui te unustate Oftan A-Pant silmasalvi kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

VÔIMALIKUD KÔRVALTOIMED

Nagu kôik ravimid vôib ka Oftan A-Pant silmasalv pôhjustada kôrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Oftan A-Pant silmasalv on tavaliselt hästi talutav. Pärast manustamist vôib esineda mööduvat kipitust ja ebaselget (hägusat) nägemist.

Kui täheldate endal mistahes kôrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest oma arsti vôi apteekrit.

OFTAN A-PANT SILMASALVI SÄILITAMINE

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida külmkapis (2oC...8oC).

Ärge kasutage Oftan A-Pant silmasalvi pärast tuubile ja pakendile märgitud kõlblikkusaega. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Pärast tuubi esmakordset avamist on silmasalv kõlblik veel 28 päeva.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

LISAINFO

Mida Oftan A-Pant silmasalv sisaldab

 • Toimeained on retinüülpalmitaat (Avitamiini ekvivalent) 20 IU/g ja dekspantenool 20 mg/g.
 • Abiained on valge vaseliin, glütserool, valge pehme paraffiin, lanoliinalkohol, tsetostearüülalkohol.

Kuidas Oftan A-Pant silmasalv välja näeb ja pakendi sisu

Oftan A-Pant Silmasalv on kahvatu, pehme, läbipaistev salv.

Pakendi suurus: 3,5 g.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Santen Oy Niittyhaankatu 20 33720 Tampere Soome

Tootjad

Tubilux Pharma S.p.A.

Via Costarica, 20/22

00040 Pomezia (Roma)

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Pärnu mnt. 501

76401 Laagri, Harjumaa tel. 6503680

Infoleht on viimati kooskôlastatud septembris 2010