Octaplex - infusioonilahuse pulber ja lahusti (1000rü) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: B02BD01
Toimeaine: inimese protrombiinkompleks
Tootja: Octapharma (IP) SPRL

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Octaplex, 500 RÜ, infusioonilahuse pulber ja lahusti

Octaplex, 1000 RÜ, infusioonilahuse pulber ja lahusti

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Octaplex on pulbri ja lahustina infusioonilahuse valmistamiseks, mis sisaldab inimese protrombiinkompleksi. Octaplex sisaldab nominaalselt:

 

Octaplex 500 RÜ

Octaplex 1000 RÜ

Octaplex

 

Kogus 20 ml

Kogus 40 ml

Kogus pärast

Koostisosa

viaalis

viaalis

manustamiskõlblikuks

 

(RÜ)

(RÜ)

muutmist süsteveega

 

 

 

(RÜ/ml)

Toimeained

 

 

 

Inimese II hüübimisfaktor

280...760

560…1520

14…38

Inimese VII hüübimisfaktor

180...480

360…960

9…24

Inimese IX hüübimisfaktor

Inimese X hüübimisfaktor

360...600

720…1200

18…30

Lisatoimeained

 

 

 

Proteiin C

260...620

520...1240

13...31

Proteiin S

240...640

480…1280

12…32

Valgu kogusisaldus viaali kohta on 260...820 mg (500 RÜ viaalis) / 520...1640 mg (1000 RÜ viaalis). Ravimi spetsiifiline aktiivsus on ≥ 0,6 RÜ/mg valgu kohta, väljendatuna IX hüübimisfaktori aktiivsusena.

Teadaolevat toimet omavad abiained: naatrium (75...125 mg 500 RÜ viaalis / 150...250 mg 1000 RÜ viaalis), hepariin (100...250 RÜ 500 RÜ viaalis / 200...500 RÜ 1000 RÜ viaalis, vastab

0,2...0,5 RÜ/IX faktori RÜ).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Infusioonilahuse pulber ja lahusti.

Pulber on sinakasvalge.

Lahusti on selge ja värvitu vedelik.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Annustamine ja manustamisviis

 • Verejooksu ravi ja perioperatiivse verejooksu profülaktika protrombiinkompleksi hüübimisfaktorite omandatud vaeguse korral, nt põhjustatuna ravist Kvitamiini antagonistidega või Kvitamiini antagonistide üleannustamise tagajärjel, kui on vajalik vaeguse kiire korrigeerimine.
 • Verejooksu ravi ja perioperatiivne profülaktika vitamiinist K sõltuvate II ja X hüübimisfaktori kaasasündinud vaeguse korral, kui puhast spetsiifilist hüübimisfaktorit sisaldavat ravimit ei ole saadaval.

Annustamine

Allpool on toodud vaid üldine annustamisjuhend. Ravi tuleb alustada hüübimishäirete ravis kogemusi omava arsti järelevalve all. Annustamine ja ravi kestus sõltuvad häire raskusastmest, veritsuse asukohast ja ulatusest ning patsiendi kliinilisest seisundist.

Manustatav ravimi kogus ja manustamise sagedus arvestatakse individuaalselt iga patsiendi tarvis. Annustamise intervallid peavad olema kohandatud erinevate protrombiinkompleksi hüübimisfaktorite tsirkulatsiooni poolväärtusaegadest lähtuvalt (vt lõik 5.2). Individuaalset annust saab määrata ainult hüübimisfaktorite sisaldust veres regulaarselt kontrollides või protrombiinkompleksi sisalduse üldiste analüüsidega (protrombiini aeg, INR) ning jätkates patsiendi kliinilise seisundi jälgimist.

Suurte kirurgiliste sekkumiste korral on oluline asendusravi hoolikas jälgimine, kasutades hüübimisanalüüse (spetsiifilised hüübimisfaktori analüüsid ja/või protrombiinkompleksi sisalduse analüüsid).

Verejooksu ravi ja perioperatiivse verejooksu profülaktika ravi ajal K-vitamiini antagonistidega

Annus sõltub INR väärtusest enne ravi ja eesmärgiks seatud INR sihtväärtusest. Alljärgnevas tabelis on toodud ligikaudsed annused (manustamiskõlblikuks muudetud lahus ml/kg kehakaalu kohta) INR normaliseerimiseks (≤ 1,2 ühes tunnis) erinevate INR algväärtuste korral.

INR algväärtus

2…2,5

2,5…3

3…3,5

> 3,5

Ligikaudne annus*

0,9…1,3

1,3…1,6

1,6…1,9

> 1,9

(Octaplex’i ml/kg kehakaalu kohta)

 

 

 

 

* ühekordne annus ei tohi ületada 3000 RÜ (120 ml Octaplex’i).

K-vitamiini antagonistidest põhjustatud hemostaasi häire korrektsioon kestab ligikaudu 6…8 tundi. K-vitamiini toime saavutatakse samaaegsel manustamisel siiski 4...6 tunniga. Seega, pärast K-vitamiini manustamist ei ole inimese protrombiinkompleksi korduv manustamine tavaliselt vajalik.

Need soovitused on empiirilised ning taastumine ja toime kestus võivad varieeruda, mistõttu on kohustuslik INR väärtuste kontroll ravi ajal.

Verejooksu ravi ja perioperatiivne profülaktika K-vitamiinist sõltuvate II ja X hüübimisfaktori kaasasündinud vaeguse korral, kui spetsiifilist verehüübimisfaktorit sisaldavat ravimit ei ole saadaval:

Vajaliku annuse arvutamine põhineb empiirilisel leiul, mille kohaselt ligikaudu 1 RÜ II hüübimisfaktori manustamine kehakaalu kilogrammi kohta suurendab II hüübimisfaktori aktiivsust vereplasmas 0,02 RÜ/ml ja 1 RÜ X hüübimisfaktori manustamine selle aktiivsust vereplasmas vastavalt 0,017 RÜ/ml.

Manustatava spetsiifilise faktori annust väljendatakse rahvusvahelistes ühikutes (RÜ), mis vastab Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) standardile iga faktori kohta. Spetsiifilise hüübimisfaktori aktiivsust vereplasmas väljendatakse kas protsentides (suhtena normaalsesse inimvereplasmasse) või Rahvusvahelistes Ühikutes (suhtena spetsiifilise hüübimisfaktori rahvusvahelisse standardisse).

Üks rahvusvaheline ühik (RÜ) hüübimisfaktori aktiivsust vastab 1 ml normaalse inimvereplasma aktiivsusele.

Näiteks, X hüübimisfaktori vajaliku annuse arvutamine põhineb empiirilisel leiul, mille kohaselt 1 rahvusvahelise ühiku (RÜ) X hüübimisfaktori manustamine kehakaalu kilogrammi kohta suurendab X hüübimisfaktori aktiivsust vereplasmas 0,017 RÜ/ml. Vajalik annus määratakse vastavalt järgmisele valemile:

Vajalik ühikute hulk = kehakaal (kg) x soovitud X hüübimisfaktori tõus (RÜ/ml) x 60

milles 60 (ml/kg) on arvestatud paranemise pöördväärtus.

II hüübimisfaktori vajalik annus:

Vajalik ühikute hulk = kehakaal (kg) x soovitud II hüübimisfaktori tõus (RÜ/ml) x 50

Kui individuaalne taastumine on teada, peab arvutamiseks kasutama seda väärtust.

Manustamisviis

Octaplex’i peab manustama intravenoosselt. Infusiooni tuleb alustada kiirusega 1 ml minutis, seejärel 2...3 ml minutis, kasutades aseptilist tehnikat.

4.3

Vastunäidustused

-

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

-

Teadaolev allergia hepariini suhtes või anamneesis hepariinist põhjustatud trombotsütopeenia.

-

IgA puudulikkusega isikud teadaolevate IgA-vastaste antikehadega.

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Vajalik on nõustamine hüübimishäirete ravis kogenud spetsialisti poolt.

K-vitamiinist sõltuvate hüübimisfaktorite omandatud vaegusega patsientidel (nt põhjustatud ravist K-vitamiini antagonistidega) võib Octaplex’i kasutada vaid juhul, kui osutub vajalikuks protrombiinkompleksi sisalduse kiire korrigeerimine, nt suurte verejooksude või erakorraliste operatsioonide korral. Teistel juhtudel piisab tavaliselt K-vitamiini antagonistide annuse vähendamisest ja/või K-vitamiini manustamisest.

Patsientidel, kellele manustatakse K-vitamiini antagoniste, võib taustal olla hüperkoagulatiivne seisund, mida protrombiinkompleksi infusioon võib ägestada.

Allergiliste või anafülaktilist tüüpi reaktsioonide ilmnemisel tuleb infusioon koheselt lõpetada. Šoki korral tuleb rakendada standardset šokiravi.

Inimverest või vereplasmast valmistatud ravimite manustamisest tulenevate infektsioonide ärahoidmiseks rakendatavate standardmeetmete hulka kuuluvad doonorite selektsioon, individuaalsete vereannetuste ja ühendatud plasmakoguste skriining spetsiifiliste infektsioonimarkerite suhtes ja efektiivsete meetodite rakendamine tootmisprotsessis viiruste inaktivatsiooniks/eemaldamiseks.

Meetmetele vaatamata ei saa inimverest või -plasmast valmistatud ravimite manustamisel infektsioonitekitajate ülekannet täielikult välistada. See kehtib ka tundmatute või uute viiruste ja teiste patogeenide kohta.

Rakendatavaid meetmeid loetakse efektiivseteks ümbrisega viiruste, nagu inimese immuunpuudulikkuse viirus (HIV), B-hepatiidi viirus (HBV) ja C-hepatiidi viirus (HCV), suhtes. Meetmete efektiivsus võib olla piiratud ümbriseta viiruste, nagu A-hepatiidi viirus (HAV) ja parvoviirus B19 suhtes.

Parvoviirus B19 infektsioon võib osutuda tõsiseks rasedatele naistele (loote infektsioon) ja immuunpuudulikkusega või suurenenud erütropoeesiga isikutele (nt hemolüütiline aneemia).

Patsiente, kellele manustatakse regulaarselt/korduvalt inimvereplasmast toodetud protrombiinkompleksi, on soovitatav asjakohaselt vaktsineerida (A- ja B-hepatiit).

On tungivalt soovituslik, et iga kord, kui patsiendile manustatakse Octaplex’i, dokumenteeritakse ravimi nimi ja seerianumber, et säilitada seos patsiendi ja manustatud ravimi partii vahel.

Hüübimisfaktorite kaasasündinud või omandatud vaegusega patsientide ravimisel inimese protrombiinkompleksiga, eriti korduva manustamise korral, on tromboosi ja dissemineeritud intravaskulaarse koagulatsiooni tekke oht. Patsiente, kellele manustatakse inimese protrombiinkompleksi, tuleb hoolikalt jälgida intravaskulaarse koagulatsiooni või tromboosi sümptomite suhtes. Trombemboolsete komplikatsioonide ohu tõttu tuleb protrombiinkompleksi manustamisel hoolikalt jälgida südame pärgarterite haigusega patsiente, maksahaigusega patsiente, patsiente peri- või postoperatiivses perioodis, vastsündinuid ja patsiente, kellel on trombemboolsete tüsistuste või dissemineeritud intravaskulaarse koagulatsiooni oht. Igas nimetatud situatsioonis tuleb kaaluda võimalikku ravist saadavat kasu ja komplikatsioonidega seotud ohtu.

Octaplex’i kasutamise kohta vastsündinutel K-vitamiini vaegusest põhjustatud perinataalse veritsuse korral andmed puuduvad.

Octaplex sisaldab 75...125 mg naatriumi 500 RÜ viaali kohta / 150...250 mg naatriumi 1000 RÜ viaali kohta. Sellega tuleb arvestada kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

K-vitamiinist sõltuva mis tahes faktori kaasasündinud vaeguse korral tuleb võimalusel kasutada konkreetset puuduvat hüübimisfaktorit sisaldavat ravimit.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Inimese protrombiinkompleksi ravimid neutraliseerivad K-vitamiini antagonistide raviefekti, kuid koostoimeid teiste ravimitega ei ole teada.

Bioloogilised analüüsid:

Tehes hepariinile tundlikke hüübimisanalüüse patsientidele, kes saavad inimese protrombiinkompleksi suurtes annustes, peab arvestama manustatava ravimi hepariinisisaldusega.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Inimese protrombiinkompleksi kasutamise ohutust raseduse ja imetamise perioodil ei ole tõestatud.

Loomkatsed ei sobi ohutuse hindamiseks raseduse, embrüo/loote arengu, sünnituse või postnataalse arengu seisukohalt. Seetõttu tohib inimese protrombiinkompleksi kasutada raseduse ja imetamise ajal vaid selge näidustuse olemasolul.

Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Asendusravi võib põhjustada tsirkuleerivate antikehade teket, mis pärsivad üht või mitut inimese protrombiinkompleksi faktorit. Kui sellised inhibiitorid tekivad, manifesteerub olukord halva kliinilise ravivastusena.

Harva (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000) võivad tekkida allergilised või anafülaktilist tüüpi reaktsioonid, sealhulgas rasked anafülaktilised reaktsioonid.

Väga harva (< 1/10 000) on täheldatud kehatemperatuuri tõusu.

Inimese protrombiinkompleksi manustamise järgselt on oht trombemboolsete tüsistuste tekkeks (vt lõik 4.4)

Octaplex’i kõrvaltoimete loetelu tabelina

Alljärgnev tabel on koostatud MedDRA organsüsteemide klassifikatsiooni alusel (organsüsteemi klassi ja eelistermini järgi esitatud loetelu). Esinemissagedused põhinevad kliiniliste uuringute andmetel vastavalt järgnevale kokkuleppelisele määratlusele: väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100); harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000); väga harv (< 1/10 000) või teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

MedDRA standardne organsüsteemi klass

Kõrvaltoimed

Sagedus

Psühhiaatrilised häired

Ärevus

aeg-ajalt

Vaskulaarsed häired

Süvaveenitromboos

sage

 

Tromboos

aeg-ajalt

 

Hüpertensioon

aeg-ajalt

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi

Kopsuarteri trombemboolia

aeg-ajalt

häired

Bronhospasm

aeg-ajalt

 

Hemoptüüs

aeg-ajalt

 

Epistaksis

aeg-ajalt

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Põletustunne süstekohas

aeg-ajalt

Uuringud

Fibriini D-dimeeride sisalduse tõus

aeg-ajalt

 

Trombiinisisalduse tõus veres

aeg-ajalt

 

Kõrvalekalded maksatalitluse

aeg-ajalt

 

laboratoorsetes näitajates

 

Vigastus, mürgistus ja protseduuri tüsistused

Tromboos seadmes

aeg-ajalt

Alljärgnevatest kõrvaltoimetest on teatatud Octaplex’i turuletulekujärgse kasutamise käigus. Turuletulekujärgne teatamine on vabatahtlik ja teadmata suurusega patsiendipopulatsioonist, mistõttu ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata nende kõrvaltoimete sagedust.

Immuunsüsteemi häired

Anafülaktiline šokk, ülitundlikkus

Närvisüsteemi häired

Treemor

Südame häired

Südameseiskus, tahhükardia

Vaskulaarsed häired

Vereringe kollaps, hüpotensioon

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Düspnoe, hingamispuudulikkus

Seedetrakti häired

Iiveldus

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Urtikaaria, lööve

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Külmavärinad

Octaplex sisaldab hepariini. Seetõttu võib harva täheldada ootamatut, allergiast tingitud trombotsüütide arvu langust alla 100 x 10/l või 50% lähteväärtusest (II tüüpi trombotsütopeenia). Patsientidel, kellel varasem ülitundlikkus hepariini suhtes puudub, võib selline trombotsüütide arvu langus tekkida 6...14 päeva pärast ravi alustamist. Patsientidel, kes on varasemast ülitundlikud hepariinile, võib vähenemine aset leida mõne tunni jooksul.

Selle allergilise reaktsiooni avaldumisel peab ravi Octaplex’iga otsekohe katkestama. Edaspidi ei tohi nendele patsientidele enam hepariini sisaldavaid ravimeid manustada.

Edasikantavate haigusetekitajatega seotud ohutusteavet vt lõik 4.4.

Lapsed

Octaplex’i kasutamise kohta lastel andmed puuduvad.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Inimese protrombiinkompleksi sisaldavate ravimite kasutamist suurtes annustes on seostatud müokardiinfarkti, dissemineeritud intravaskulaarse koagulatsiooni, veenitromboosi ja kopsuemboolia juhtudega. Seetõttu on üleannustamise korral suurenenud oht trombemboolsete komplikatsioonide või dissemineeritud intravaskulaarse koagulatsiooni tekkeks.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: verejooksu tõkestavad ained, IX, II, VII ja X verehüübimisfaktor kombinatsioonis.

ATC-kood: B02BD01

II, VII, IX ja X hüübimisfaktorit, mida sünteesitakse maksas K-vitamiini kaasabil, kutsutakse tavaliselt protrombiinkompleksiks.

VII hüübimisfaktor on aktiivse seriini proteaasi faktori VIIa proensüüm, mille kaudu saab alguse hüübimise nn väline juhtetee. Koefaktor-faktor VIIa kompleks aktiveerib X ja IX hüübimisfaktori, mistõttu moodustuvad faktorid IXa ja Xa. Hüübimiskaskaadi järgneva aktiveerumise käigus aktiveerub protrombiin (II hüübimisfaktor) ja muutub trombiiniks. Trombiini mõjul muutub fibrinogeen fibriiniks, mille tulemusel tekib verehüüve. Samuti on trombiini tekkimine eluliselt tähtis trombotsüütide funktsioonile kui osale esmasest hemostaasist.

Isoleeritud VII hüübimisfaktori tõsine vaegus viib trombiini vähenenud moodustumisele ning põhjustab soodumust veritsuse tekkeks seoses fibriini moodustumise ja esmase hemostaasi häirumisega. Isoleeritud IX hüübimisfaktori vaeguse näol on tegemist ühega klassikalistest hemofiiliatest (hemofiilia B). Isoleeritud II hüübimisfaktori või X hüübimisfaktori vaegus on väga harv, kuid tõsistel juhtudel põhjustavad verejooksu sarnaselt klassikalisele hemofiiliale.

K-vitamiinist sõltuvate hüübimisfaktorite omandatud vaegus ilmneb ravi ajal K-vitamiini antagonistidega. Kui vaegus on tõsine, tekib tõsine soodumus verejooksu tekkeks, mida iseloomustavad pigem retroperitoneaalsed või tserebraalsed verejooksud kui lihas- ja liigeshemorraagiad. Raskekujulise maksapuudulikkuse tulemusena väheneb samuti K-vitamiinist sõltuvate verehüübimisfaktorite sisaldus ja tekib kliiniline soodumus veritsusele. Tegemist on siiski komplitseerituma olukorraga seoses samaaegse madalaastmelise intravaskulaarse koagulatsiooniga, madala trombotsüütide arvu, koagulatsiooni inhibiitorite vaeguse ja häirunud fibrinolüüsiga.

Inimese protrombiinkompleksi manustamine suurendab K-vitamiinist sõltuvate hüübimisfaktorite sisaldust veres ning võib ajutiselt korrigeerida hüübimishäire patsientidel, kellel on ühe või rohkema faktori vaegus.

Farmakokineetilised omadused

Poolväärtusajad veres on:

Hüübimisfaktor

Poolväärtusaeg

II faktor

48…60 tundi

VII faktor

1,5…6 tundi

IX faktor

20…24 tundi

X faktor

24…48 tundi

Octaplex’i manustatakse intravenoosselt ja seetõttu jõuab see koheselt organismi.

Prekliinilised ohutusandmed

Asjakohased prekliinilised andmed kliinilise ohutuse kohta puuduvad, va need, mis sisalduvad ravimi omaduste kokkuvõtte teistes lõikudes.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Pulber:

Hepariin, 0,2...0,5 RÜ/1 RÜ FIX

Trinaatriumtsitraatdihüdraat

Lahusti:

Süstevesi

Sobimatus

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud kuni 8 tunni jooksul temperatuuril kuni 25 °C.

Kui pakendi avamise/preparaadi manustamiskõlblikuks muutmise meetodid ei välista mikrobioloogilise saastatuse ohtu, tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmist vt lõik 6.3.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Pakendi suurus

Octaplex 500 RÜ Üks pakend sisaldab:

 • Pulber viaalis (I tüüpi klaas) halobutüülkummist punnkorgiga ja eemaldatava alumiiniumkattega.
 • 20 ml süstevett viaalis (I tüüpi klaas või II tüüpi klaas) halobutüülkummist punnkorgiga ja eemaldatava alumiiniumkattega.
 • 1 ülekandekomplekt Mix2VialTM.

Octaplex 1000 RÜ Üks pakend sisaldab:

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

 • Pulber viaalis (I tüüpi klaas) halobutüülkummist punnkorgiga ja eemaldatava alumiiniumkattega.
 • 40 ml süstevett viaalis (I tüüpi klaas) halobutüülkummist punnkorgiga ja eemaldatava alumiiniumkattega.
 • 1 ülekandekomplekt Mix2VialTM.

Palun lugege kõiki juhiseid ja järgige neid hoolikalt.

Kogu järgnevalt kirjeldatud protseduuri tuleb teostada aseptilistes tingimustes. Ravim lahustub toatemperatuuril kiiresti.

Lahus peab olema läbipaistev või kergelt opalestseeruv. Ärge kasutage lahuseid, mis on hägusad või sisaldavad osakesi. Manustamiskõlblikuks muudetud ravimit tuleb hinnata visuaalselt enne kasutamist osakeste sisalduse ja värvuse suhtes.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist tuleb lahus kohe ära kasutada.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Manustamiskõlblikuks muutmise juhend:

 1. Vajadusel jätke lahusti (süstevesi) ja pulber avamata viaalides soojenema toatemperatuurini. Säilitage seda temperatuuri kogu manustamiskõlblikuks muutmise protsessi jooksul.

Kui te kasutate soojendamiseks veevanni, jälgige hoolikalt, et vesi ei satuks kontakti viaalide kaane või korgiga. Vee temperatuur ei tohi ületada 37°C.

 1. Eemaldage kaitsekorgid pulbriviaalilt ja lahustiviaalilt ning puhastage korgid alkoholilapikesega.
 2. Eemaldage Mix2Vial™ välise pakendi kaas.Asetage lahustiviaal siledale pinnale ja hoidke kindlalt. Asetage Mix2VialTM sinine osa lahustiviaalile ja suruge tugevasti, kuni see kinnitub (Joonis 1). Hoides Mix2Vial™ lahustiviaalil, eemaldage Mix2Vial™ väline pakend, samal ajal jälgides, et Mix2Vial™ oleks kindlalt lahustiviaalile kinnitatud (Joonis 2).
 3. Asetage pulbriviaal siledale pinnale ja hoidke kindlalt. Võtke lahustiviaal koos sellele

kinnitatud -gaTMMix2Vial ja pöörake lahustiviaal põhjaga ülespidi. Asetage Mix2VialTM läbipaistev osa pulbriviaalile ja suruge tugevasti, kuni see kinnitub (Joonis 3). Lahusti voolab ise pulbriviaali.

 1. Jättes mõlemad viaalid kinnitatuks, keerutage õrnalt pulbriviaali kuni pulber on lahustunud. Octaplex lahustub toatemperatuuril kiiresti värvituks kuni kergelt sinetavaks lahuseks. Keerake Mix2VialTM lahti kaheks eraldi osaks (Joonis 4).

Kõrvaldage tühi lahustiviaal koos sellele kinnituva Mix2VialTM sinise osaga.

Kui pulber ei lahustu täielikult või valmislahus sisaldab tükke, ärge ravimit kasutage.

Infusioonijuhend:

Ettevaatusabinõuna tuleb enne infusiooni ja infusiooni ajal mõõta patsientide pulsisagedust. Kui ilmneb pulsisageduse märgatav tõus, tuleb infusioonikiirust vähendada või manustamine katkestada.

 1. Kinnitage 20 ml (500 RÜ) või 40 ml (1000 RÜ) süstal Mix2VialTM läbipaistva osa külge. Keerake viaal põhjaga ülespidi ja tõmmake lahus süstlasse. Kui lahus on süstlasse tõmmatud, hoidke süstlakolvist kõvasti kinni (hoides seda suunaga alla) ja eemaldage süstal Mix2VialTM küljest. Kõrvaldage tühi viaal koos sellele kinnituva Mix2VialTM läbipaistva osaga.
 2. Desinfitseerige süstekoht alkoholilapikesega.
 3. Süstige lahust aeglaselt intravenoosselt: algselt kiirusega 1 ml/min, mitte kiiremini kui 2...3 ml/min.

Veri ei tohi sattuda süstlasse verehüübe tekkimise ohu tõttu. Mix2VialTM on ainult ühekordseks kasutamiseks.

MÜÜGILOA HOIDJA

Octapharma (IP) SPRL Allée de la Recherche 65 1070 Anderlecht

Belgia

MÜÜGILOA NUMBRID

Octaplex 500 RÜ: 521206

Octaplex 1000 RÜ: 885915

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Octaplex 500 RÜ

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 25.08.2006

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 22.08.2008

Octaplex 1000 RÜ

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 16.09.2015

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

juuni 2018