Octaplex - infusioonilahuse pulber ja lahusti (1000rü)

ATC Kood: B02BD01
Toimeaine: inimese protrombiinkompleks
Tootja: Octapharma (IP) SPRL

Artikli sisukord

OCTAPLEX
infusioonilahuse pulber ja lahusti (1000RÜ)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Octaplex, 500 RÜ, infusioonilahuse pulber ja lahusti

Octaplex, 1000 RÜ, infusioonilahuse pulber ja lahusti

Inimese protrombiinkompleks

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Octaplex ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Octaplex’i kasutamist
 3. Kuidas Octaplex’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Octaplex’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Octaplex ja milleks seda kasutatakse

Octaplex kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse hüübimisfaktoriteks. See sisaldab K-vitamiinist sõltuvaid inimese hüübimisfaktoreid II, VII, IX ja X.

Octaplex’i kasutatakse verejooksu raviks ja ärahoidmiseks järgmistel juhtudel:

Mida on vaja teada enne Octaplex’i kasutamist

 • Kvitamiini antagonistideks nimetatud ravimite (nt varfariin) põhjustatud verejooksu korral. Need on ravimid, mis blokeerivad Kvitamiini toime ja kutsuvad esile Kvitamiinist sõltuvate hüübimisfaktorite vaeguse organismis. Octaplex’i kasutatakse juhul, kui on vajalik vaegusseisundi kiire korrigeerimine.
 • Kvitamiinist sõltuvate II ja X hüübimisfaktori kaasasündinud vaeguse korral, kui puhast spetsiifilist hüübimisfaktorit sisaldavat ravimit ei ole saadaval.

Ärge kasutage Octaplex’i:

 • kui olete hüübimisfaktorite või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui olete allergiline hepariini suhtes või kui hepariin on teil kunagi põhjustanud vereliistakute hulga vähenemist veres.
 • kui teil on IgA puudulikkus ja teadaolevad IgAvastased antikehad.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

 • Octaplex’i manustamisel peab konsulteerima hüübimishäirete ravis kogenud eriarstiga.
 • Kui teil on Kvitamiinist sõltuvate hüübimisfaktorite omandatud vaegus (nt põhjustatud ravist Kvitamiini antagonisti tüüpi ravimitega), võib Octaplex’i kasutada vaid juhul, kui vaegust on vaja kiiresti korrigeerida, nt suure verejooksu või erakorralise operatsiooni puhul. Ülejäänud juhtudel piisab tavaliselt Kvitamiini antagonisti annuse vähendamisest ja/või Kvitamiini manustamisest.
 • Kui te saate ravi Kvitamiini antagonistiga (nt varfariin), võib teil suureneda risk verehüüvete tekkeks. Sellisel juhul võib Octaplex’i manustamine seda seisundit halvendada.
 • Kui teil on Kvitamiinist sõltuvate hüübimisfaktorite kaasasündinud vaegus, peab olemasolu korral eelistama puhast spetsiifilist hüübimisfaktorit sisaldavat ravimit.
 • Allergiliste või anafülaktilist tüüpi reaktsioonide ilmnemisel lõpetab teie arst koheselt infusiooni ja rakendab vastavat ravi.
 • Octaplex’i manustamisega (eriti korduva) kaasneb tromboosi või dissemineeritud intravaskulaarse koagulatsiooni (raske haigusseisund, mille korral tekivad verehüübed kõikjal organismis) tekke oht. Teid peab hoolikalt jälgima intravaskulaarse koagulatsiooni või tromboosi sümptomite suhtes.

See on eriti oluline, kui teil on südame pärgarterite haigus, maksahaigus, kui teile plaanitakse operatsiooni ja samuti juhul, kui Octaplex’i manustatakse vastsündinutele.

 • Puuduvad andmed Octaplex’i kasutamise kohta vastsündinutel Kvitamiini puudusest tingitud sünnitusaegse verejooksu raviks.

Viirusohutus

 • Inimverest või vereplasmast valmistatud ravimite manustamisest tulenevate infektsioonide edasikandumise vältimiseks patsientidele rakendatakse teatud kindlaid meetmeid. Rakendatavate meetmete hulka kuuluvad vere ja plasmadoonorite hoolikas valik, kindlustamaks infektsioonikandjate välistamist, ning individuaalsete vereannetuste ja ühendatud plasmakoguste analüüs, avastamaks märke viirusest/infektsioonist. Nimetatud toodete valmistajad rakendavad vere ja vereplasma käitlemisel meetmeid, mis inaktiveerivad või eemaldavad viiruseid. Meetmetele vaatamata ei saa inimverest või plasmast valmistatud ravimite manustamisel infektsioonitekitajate ülekannet täielikult välistada. See kehtib mistahes tundmatute või uute viiruste ja teiste nakkusetekitajate suhtes.

Rakendatavaid meetmeid loetakse efektiivseteks ümbrisega viiruste, nagu inimese immuunpuudulikkuse viirus (HIV), B-hepatiidi viirus (HBV) ja C-hepatiidi viirus (HCV) suhtes. Meetmete efektiivsus võib olla piiratud ümbriseta viiruste suhtes, nt A-hepatiidi viirus (HAV) ja parvoviirus B19. Parvoviirus B19 infektsioon võib osutuda tõsiseks rasedatele naistele (loote infektsioon) ja immuunpuudulikkusega isikutele või teatud tüüpi aneemiate korral (nt sirprakuline või hemolüütiline aneemia).

On tungivalt soovituslik, et Octaplex’i igakordsel manustamisel dokumenteeritakse ravimi nimi ja seerianumber, et talletada seos kasutatud ravimipartiiga.

 • Kui teile manustatakse regulaarselt/korduvalt inimvereplasmast toodetud protrombiinkompleksi, on soovitatav asjakohane vaktsineerimine (A ja Bhepatiidi vastu).

Muud ravimid ja Octaplex

Octaplex’i ei tohi segada teiste ravimitega.

Octaplex neutraliseerib K-vitamiini anatagonistina toimivate ravimite (nt varfariin) mõju, kuid koostoimeid teiste ravimitega ei ole teada.

Octaplex võib mõjutada hepariinile tundlike hüübimistestide tulemusi.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Octaplex’i tohib kasutada raseduse ja imetamise perioodil ainult selge meditsiinilise näidustuse olemasolul.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Octaplex’i toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole teada.

Oluline teave mõningate Octaplex’i koostisainete suhtes

Kuidas Octaplex’i kasutada

 • Hepariin võib põhjustada allergilisi reaktsioone ja mõningate vererakkude arvu vähenemist, mis võib mõjutada vere hüübimist. Hepariinile allergilised patsiendid ei tohi kasutada hepariini sisaldavaid ravimeid.
 • Octaplex sisaldab 75...125 milligrammi naatriumi 500 RÜ viaali kohta / 150...250 milligrammi naatriumi 1000 RÜ viaali kohta. Sellega tuleb arvestada kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

Ravi Octaplex’iga tuleb alustada hüübimishäirete ravis kogemusi omava arsti järelevalve all.

 • Esmalt lahustatakse pulber süstevees
 • Seejärel manustatakse süstelahus veeni (intravenoosselt).

Annustamine ja ravi kestus sõltuvad:

 • teie haiguse raskusastmest,
 • veritsuse asukohast ja raskusest ning
 • teie üldseisundist.

Kui teile manustati Octaplex’i rohkem kui vaja

Üleannustamise korral on suurem oht

Võimalikud kõrvaltoimed

 • hüübimishäirete tekkeks (nt südamelihase infarkt ja verehüübed veenides või kopsudes)
 • dissemineeritud intravaskulaarse koagulatsiooni tekkeks (raske haigusseisund, mille korral tekivad verehüübed kõikjal organismis).

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sage (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st)

Hüübed (trombid) veresoontes.

Aeg-ajalt (võivad tekkida kuni 1 inimesel 100-st)

Ärevus, vererõhu tõus, astmasarnased sümptomid, veriköha, ninaverejooks, põletustunne süstekohas, hüübed süstevahendis.

Harv (võivad tekkida kuni 1 inimesel 1000-st)

Võivad tekkida allergilist tüüpi reaktsioonid.

Täheldatud on maksatalitluse laboratoorsete näitajate (transaminaasid) väärtuste mööduvat tõusu.

Octaplex’i asendusraviks saavatel patsientidel võivad tekkida neutraliseerivad antikehad (inhibiitorid) ravimi koostisesse kuuluvate mis tahes hüübimisfaktorite vastu. Kui sellised inhibiitorid tekivad, ei pruugi asendusravi olla väga mõjuv.

Väga harv (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10 000-st)

On täheldatud kehatemperatuuri tõusu (palavik).

Selle ravimi manustamise järgselt on oht verehüüvete tekkeks

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Raske allergiline reaktsioon ja šokk, ülitundlikkus, värinad (treemor), südamepuudulikkus, südame löögisageduse suurenemine, vereringe puudulikkus, vererõhu langus, hingamispuudulikkus, hingamisraskus, iiveldus, kublad, lööve, külmavärinad.

Ravimpreparaadis sisalduv hepariin võib põhjustada vereliistakute arvu äkilist langust. See on allergiline reaktsioon, mida nimetatakse hepariinist tingitud II tüüpi trombotsütopeeniaks. Harvadel juhtudel võib patsientidel, kellel varasem ülitundlikkus hepariini suhtes puudub, selline vereliistakute arvu langus tekkida 6...14 päeva pärast ravi alustamist. Patsientidel, kes on varasemast ülitundlikud hepariinile, võib vähenemine aset leida mõne tunni jooksul ravi alustamisest.

Selle allergilise reaktsiooni tekkimisel peab ravi Octaplex’iga otsekohe katkestama. Edaspidi ei tohi nendele patsientidele enam hepariini sisaldavaid ravimeid manustada.

Informatsiooni viirusohutuse kohta vt lõik 2.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Octaplex’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte lasta külmuda. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Pulber tuleb lahustada vahetult enne süstimist. Temperatuuril 25°C püsib lahus stabiilsena kuni

8 tundi. Siiski tuleb saastumise vältimiseks lahus ära kasutada kohe ja ainult ühe kasutuskorraga.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Octaplex sisaldab pärast viaali sisu manustamiskõlblikuks muutmist 20 ml (500 RÜ) / 40 ml (1000 RÜ) lahustiga:

Toimeained on:

 

Octaplex

Octaplex

Octaplex

Koostisosa

Kogus 500 RÜ

Kogus 1000 RÜ

Kogus ml kohta

viaalis

viaalis

manustamiskõlblikuks

 

 

 

 

muudetud lahuses

Valgu koguhulk:

260..820 mg

520…1640 mg

13…41 mg/ml

TOIMEAINED

 

 

 

 

 

 

 

Inimese II hüübimisfaktor

280...760 RÜ

560…1520 RÜ

14…38 RÜ/ml

Inimese VII hüübimisfaktor

180...480 RÜ

360…960 RÜ

9…24 RÜ/ml

Inimese IX hüübimisfaktor

500 RÜ

1000 RÜ

25 RÜ/ml

Inimese X hüübimisfaktor

360...600 RÜ

720…1200 RÜ

18…30 RÜ/ml

LISATOIMEAINED

 

 

 

 

 

 

 

Proteiin C

260...620 RÜ

520...1240 RÜ

13...31 RÜ/ml

Proteiin S

240...640 RÜ

480…1280 RÜ

12…32 RÜ/ml

IX hüübimisfaktori spetsiifiline aktiivsus on ≥ 0,6 RÜ/mg valgu kohta.

Abiained on: hepariin,trinaatriumtsitraatdihüdraat, süstevesi.

Kuidas Octaplex välja näeb ja pakendi sisu

Octaplex on infusioonilahuse pulber ja lahusti. Octaplex on valge või veidi värvunud hügroskoopne pulber või murenev tahke aine klaasviaalis. Lahusti on süstevesi ja see on klaasviaalis. Manustamiskõlblikuks muudetud lahus on läbipaistev või kergelt veiklev ja võib olla värvunud.

Iga Octaplex’i kartongpakend sisaldab:

 • 1 viaal, mis sisaldab süstelahuse pulbrit
 • 1 viaal, mis sisaldab lahustit – süstevett
 • 1 ülekandekomplekt Mix2VialTM.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Octapharma (IP) SPRL Allée de la Recherche 65 1070 Anderlecht

Belgia

Tootjad:

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H.

Oberlaaerstr. 235

1100 Vienna

Austria

Octapharma Lingolsheim S.A.S. 72 Rue du Marechal Foch 67380 Lingolsheim Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: COVALENT oü

Lõõtsa 8, 11415 Tallinn

Tel: (+372)6600945

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2018.

TEAVE TERVISHOIUTÖÖTAJATELE

Üldine teave Octaplex’i kasutamise kohta on lõigus 3.

Järgnev teave on mõeldud ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajale:

Ravijuhised

Palun lugege kõiki juhiseid ja järgige neid hoolikalt!

Kogu järgnevalt kirjeldatud protseduuri tuleb teostada aseptilistes tingimustes. Ravim lahustub toatemperatuuril kiiresti.

Manustamiskõlblikuks muudetud lahus peab olema selge või kergelt opalestseeruv. Hägust või sademega lahust ei tohi kasutada.

Manustamiskõlblikuks muudetud ravimit peab enne manustamist visuaalselt kontrollima selles sisalduda võivate osakeste ja värvuse suhtes.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist tuleb lahus kohe ära kasutada.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Annus

Verejooks ja selle ärahoidmine ravi ajal K-vitamiini antagonistidega:

Annus sõltub INR väärtusest (INTERNATIONAL NORMALISED RATIO) enne ravi ja eesmärgiks seatud INR sihtväärtusest. Alljärgnevas tabelis on toodud ligikaudsed annused (manustamiskõlblikuks muudetud lahus ml/kg kehakaalu kohta) INR normaliseerimiseks (≤ 1,2 ühes tunnis) erinevate INR algväärtuste korral.

INR algväärtus

2…2,5

2,5…3

3…3,5

> 3,5

Ligikaudne annus*

0,9…1,3

1,3…1,6

1,6…1,9

> 1,9

(Octaplex’i ml/kg kehakaalu kohta)

 

 

 

 

*Ühekordne annus ei või ületada 3000 RÜ (= 120 ml Octaplex’i)

Kuna need soovitused on empiirilised ning taastumine ja toime kestus võivad varieeruda, on INR-i jälgimine ravi ajal kohustuslik.

Verejooksu ravi ja perioperatiivne profülaktika K-vitamiinist sõltuvate II ja X hüübimisfaktori kaasasündinud vaeguse korral, kui spetsiifilist hüübimisfaktorit sisaldavat ravimit ei ole saadaval: Vajaliku annuse arvutamine põhineb empiirilisel leiul, mille kohaselt II faktori manustamine annuses ligikaudu 1 RÜ kehakaalu kilogrammi kohta suurendab II faktori aktiivsust vereplasmas 0,02 RÜ/ml ja X faktori manustamine annuses ligikaudu 1 RÜ kehakaalu kilogrammi kohta suurendab selle aktiivsust vereplasmas vastavalt 0,017 RÜ/ml.

Vajalik X faktori annus:

Vajalik ühikute hulk = kehakaal (kg) x soovitud X faktori tõus (RÜ/ml) x 60, milles 60 (ml/kg) on arvestatud paranemise pöördväärtus.

Vajalik II faktori annus:

Vajalik ühikute hulk = kehakaal (kg) x soovitud II faktori tõus (RÜ/ml) x 50

Kui individuaalne taastumine on teada, peab annuse arvutamine põhinema sellel.

Manustamiskõlblikuks muutmise juhend:

 1. Vajadusel jätke lahusti (süstevesi) ja pulber avamata viaalides soojenema toatemperatuurini. Säilitage seda temperatuuri kogu manustamiskõlblikuks muutmise protsessi jooksul.

Kui te kasutate soojendamiseks veevanni, jälgige hoolikalt, et vesi ei satuks kontakti viaalide kaane või korgiga. Vee temperatuur ei tohi ületada 37 °C.

 1. Eemaldage kaitsekorgid pulbriviaalilt ja lahustiviaalilt ning puhastage korgid alkoholilapikesega.
 2. Eemaldage Mix2Vial™ välise pakendi kaas. Asetage lahustiviaal siledale pinnale ja hoidke kindlalt. Asetage Mix2VialTM sinine osa lahustiviaalile ja suruge tugevasti, kuni see kinnitub (Joonis1). Hoides Mix2Vial™ lahustiviaalil, eemaldage Mix2Vial™ väline pakend, samal ajal jälgides, et Mix2Vial™ oleks kindlalt lahustiviaalile kinnitatud (Joonis 2.).

lahusti

lahusti

JOON 1.

JOON 2.

JOON 3.

 1. Asetage pulbriviaal siledale pinnale ja hoidke kindlalt. Võtke lahustiviaal koos sellele kinnitatud Mix2VialTM-ga ja pöörake lahustiviaal põhjaga ülespidi. Asetage Mix2VialTM läbipaistev osa pulbriviaalile ja suruge tugevasti, kuni see kinnitub (Joonis 3). Lahusti voolab ise pulbriviaali.
 2. Jättes mõlemad viaalid kinnitatuks, keerutage õrnalt pulbriviaali kuni pulber on lahustunud.

Octaplex lahustub toatemperatuuril kiiresti värvituks kuni kergelt sinetavaks lahuseks. Keerake Mix2VialTM lahti kaheks eraldi osaks (Joonis 4).

Kõrvaldage tühi lahustiviaal koos sellele kinnituva Mix2VialTM sinise osaga.

JOON 4.

Kui pulber ei lahustu täielikult või valmislahus sisaldab tükke, ärge ravimit kasutage.

Infusioonijuhend:

Ettevaatusabinõuna tuleb enne infusiooni ja infusiooni ajal mõõta patsiendi pulsisagedust. Kui ilmneb pulsisageduse märgatav tõus, tuleb infusioonikiirust vähendada või manustamine katkestada.

 1. Kinnitage 20 ml süstal (500 RÜ jaoks) või 40 ml süstal (1000 RÜ jaoks) Mix2VialTM läbipaistva osa külge. Keerake viaal põhjaga ülespidi ja tõmmake lahus süstlasse. Kui lahus on süstlasse tõmmatud, hoidke süstlakolvist kõvasti kinni (hoides seda suunaga alla) ja eemaldage süstal Mix2VialTM küljest. Kõrvaldage tühi viaal koos sellele kinnituva Mix2VialTM läbipaistva osaga.
 2. Desinfitseerige süstekoht alkoholilapikesega.
 3. Süstige lahust aeglaselt veeni, algselt kiirusega 1 ml/min, mitte kiiremini kui 2...3 ml/min.

Veri ei tohi sattuda süstlasse verehüübe tekkimise ohu tõttu. Mix2VialTM on ainult ühekordseks kasutamiseks.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Octaplex, 500 RÜ, infusioonilahuse pulber ja lahusti

Octaplex, 1000 RÜ, infusioonilahuse pulber ja lahusti

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Octaplex on pulbri ja lahustina infusioonilahuse valmistamiseks, mis sisaldab inimese protrombiinkompleksi. Octaplex sisaldab nominaalselt:

 

Octaplex 500 RÜ

Octaplex 1000 RÜ

Octaplex

 

Kogus 20 ml

Kogus 40 ml

Kogus pärast

Koostisosa

viaalis

viaalis

manustamiskõlblikuks

 

(RÜ)

(RÜ)

muutmist süsteveega

 

 

 

(RÜ/ml)

Toimeained

 

 

 

Inimese II hüübimisfaktor

280...760

560…1520

14…38

Inimese VII hüübimisfaktor

180...480

360…960

9…24

Inimese IX hüübimisfaktor

Inimese X hüübimisfaktor

360...600

720…1200

18…30

Lisatoimeained

 

 

 

Proteiin C

260...620

520...1240

13...31

Proteiin S

240...640

480…1280

12…32

Valgu kogusisaldus viaali kohta on 260...820 mg (500 RÜ viaalis) / 520...1640 mg (1000 RÜ viaalis). Ravimi spetsiifiline aktiivsus on ≥ 0,6 RÜ/mg valgu kohta, väljendatuna IX hüübimisfaktori aktiivsusena.

Teadaolevat toimet omavad abiained: naatrium (75...125 mg 500 RÜ viaalis / 150...250 mg 1000 RÜ viaalis), hepariin (100...250 RÜ 500 RÜ viaalis / 200...500 RÜ 1000 RÜ viaalis, vastab

0,2...0,5 RÜ/IX faktori RÜ).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Infusioonilahuse pulber ja lahusti.

Pulber on sinakasvalge.

Lahusti on selge ja värvitu vedelik.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Annustamine ja manustamisviis

 • Verejooksu ravi ja perioperatiivse verejooksu profülaktika protrombiinkompleksi hüübimisfaktorite omandatud vaeguse korral, nt põhjustatuna ravist Kvitamiini antagonistidega või Kvitamiini antagonistide üleannustamise tagajärjel, kui on vajalik vaeguse kiire korrigeerimine.
 • Verejooksu ravi ja perioperatiivne profülaktika vitamiinist K sõltuvate II ja X hüübimisfaktori kaasasündinud vaeguse korral, kui puhast spetsiifilist hüübimisfaktorit sisaldavat ravimit ei ole saadaval.

Annustamine

Allpool on toodud vaid üldine annustamisjuhend. Ravi tuleb alustada hüübimishäirete ravis kogemusi omava arsti järelevalve all. Annustamine ja ravi kestus sõltuvad häire raskusastmest, veritsuse asukohast ja ulatusest ning patsiendi kliinilisest seisundist.

Manustatav ravimi kogus ja manustamise sagedus arvestatakse individuaalselt iga patsiendi tarvis. Annustamise intervallid peavad olema kohandatud erinevate protrombiinkompleksi hüübimisfaktorite tsirkulatsiooni poolväärtusaegadest lähtuvalt (vt lõik 5.2). Individuaalset annust saab määrata ainult hüübimisfaktorite sisaldust veres regulaarselt kontrollides või protrombiinkompleksi sisalduse üldiste analüüsidega (protrombiini aeg, INR) ning jätkates patsiendi kliinilise seisundi jälgimist.

Suurte kirurgiliste sekkumiste korral on oluline asendusravi hoolikas jälgimine, kasutades hüübimisanalüüse (spetsiifilised hüübimisfaktori analüüsid ja/või protrombiinkompleksi sisalduse analüüsid).

Verejooksu ravi ja perioperatiivse verejooksu profülaktika ravi ajal K-vitamiini antagonistidega

Annus sõltub INR väärtusest enne ravi ja eesmärgiks seatud INR sihtväärtusest. Alljärgnevas tabelis on toodud ligikaudsed annused (manustamiskõlblikuks muudetud lahus ml/kg kehakaalu kohta) INR normaliseerimiseks (≤ 1,2 ühes tunnis) erinevate INR algväärtuste korral.

INR algväärtus

2…2,5

2,5…3

3…3,5

> 3,5

Ligikaudne annus*

0,9…1,3

1,3…1,6

1,6…1,9

> 1,9

(Octaplex’i ml/kg kehakaalu kohta)

 

 

 

 

* ühekordne annus ei tohi ületada 3000 RÜ (120 ml Octaplex’i).

K-vitamiini antagonistidest põhjustatud hemostaasi häire korrektsioon kestab ligikaudu 6…8 tundi. K-vitamiini toime saavutatakse samaaegsel manustamisel siiski 4...6 tunniga. Seega, pärast K-vitamiini manustamist ei ole inimese protrombiinkompleksi korduv manustamine tavaliselt vajalik.

Need soovitused on empiirilised ning taastumine ja toime kestus võivad varieeruda, mistõttu on kohustuslik INR väärtuste kontroll ravi ajal.

Verejooksu ravi ja perioperatiivne profülaktika K-vitamiinist sõltuvate II ja X hüübimisfaktori kaasasündinud vaeguse korral, kui spetsiifilist verehüübimisfaktorit sisaldavat ravimit ei ole saadaval:

Vajaliku annuse arvutamine põhineb empiirilisel leiul, mille kohaselt ligikaudu 1 RÜ II hüübimisfaktori manustamine kehakaalu kilogrammi kohta suurendab II hüübimisfaktori aktiivsust vereplasmas 0,02 RÜ/ml ja 1 RÜ X hüübimisfaktori manustamine selle aktiivsust vereplasmas vastavalt 0,017 RÜ/ml.

Manustatava spetsiifilise faktori annust väljendatakse rahvusvahelistes ühikutes (RÜ), mis vastab Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) standardile iga faktori kohta. Spetsiifilise hüübimisfaktori aktiivsust vereplasmas väljendatakse kas protsentides (suhtena normaalsesse inimvereplasmasse) või Rahvusvahelistes Ühikutes (suhtena spetsiifilise hüübimisfaktori rahvusvahelisse standardisse).

Üks rahvusvaheline ühik (RÜ) hüübimisfaktori aktiivsust vastab 1 ml normaalse inimvereplasma aktiivsusele.

Näiteks, X hüübimisfaktori vajaliku annuse arvutamine põhineb empiirilisel leiul, mille kohaselt 1 rahvusvahelise ühiku (RÜ) X hüübimisfaktori manustamine kehakaalu kilogrammi kohta suurendab X hüübimisfaktori aktiivsust vereplasmas 0,017 RÜ/ml. Vajalik annus määratakse vastavalt järgmisele valemile:

Vajalik ühikute hulk = kehakaal (kg) x soovitud X hüübimisfaktori tõus (RÜ/ml) x 60

milles 60 (ml/kg) on arvestatud paranemise pöördväärtus.

II hüübimisfaktori vajalik annus:

Vajalik ühikute hulk = kehakaal (kg) x soovitud II hüübimisfaktori tõus (RÜ/ml) x 50

Kui individuaalne taastumine on teada, peab arvutamiseks kasutama seda väärtust.

Manustamisviis

Octaplex’i peab manustama intravenoosselt. Infusiooni tuleb alustada kiirusega 1 ml minutis, seejärel 2...3 ml minutis, kasutades aseptilist tehnikat.

4.3

Vastunäidustused

-

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

-

Teadaolev allergia hepariini suhtes või anamneesis hepariinist põhjustatud trombotsütopeenia.

-

IgA puudulikkusega isikud teadaolevate IgA-vastaste antikehadega.

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Vajalik on nõustamine hüübimishäirete ravis kogenud spetsialisti poolt.

K-vitamiinist sõltuvate hüübimisfaktorite omandatud vaegusega patsientidel (nt põhjustatud ravist K-vitamiini antagonistidega) võib Octaplex’i kasutada vaid juhul, kui osutub vajalikuks protrombiinkompleksi sisalduse kiire korrigeerimine, nt suurte verejooksude või erakorraliste operatsioonide korral. Teistel juhtudel piisab tavaliselt K-vitamiini antagonistide annuse vähendamisest ja/või K-vitamiini manustamisest.

Patsientidel, kellele manustatakse K-vitamiini antagoniste, võib taustal olla hüperkoagulatiivne seisund, mida protrombiinkompleksi infusioon võib ägestada.

Allergiliste või anafülaktilist tüüpi reaktsioonide ilmnemisel tuleb infusioon koheselt lõpetada. Šoki korral tuleb rakendada standardset šokiravi.

Inimverest või vereplasmast valmistatud ravimite manustamisest tulenevate infektsioonide ärahoidmiseks rakendatavate standardmeetmete hulka kuuluvad doonorite selektsioon, individuaalsete vereannetuste ja ühendatud plasmakoguste skriining spetsiifiliste infektsioonimarkerite suhtes ja efektiivsete meetodite rakendamine tootmisprotsessis viiruste inaktivatsiooniks/eemaldamiseks.

Meetmetele vaatamata ei saa inimverest või -plasmast valmistatud ravimite manustamisel infektsioonitekitajate ülekannet täielikult välistada. See kehtib ka tundmatute või uute viiruste ja teiste patogeenide kohta.

Rakendatavaid meetmeid loetakse efektiivseteks ümbrisega viiruste, nagu inimese immuunpuudulikkuse viirus (HIV), B-hepatiidi viirus (HBV) ja C-hepatiidi viirus (HCV), suhtes. Meetmete efektiivsus võib olla piiratud ümbriseta viiruste, nagu A-hepatiidi viirus (HAV) ja parvoviirus B19 suhtes.

Parvoviirus B19 infektsioon võib osutuda tõsiseks rasedatele naistele (loote infektsioon) ja immuunpuudulikkusega või suurenenud erütropoeesiga isikutele (nt hemolüütiline aneemia).

Patsiente, kellele manustatakse regulaarselt/korduvalt inimvereplasmast toodetud protrombiinkompleksi, on soovitatav asjakohaselt vaktsineerida (A- ja B-hepatiit).

On tungivalt soovituslik, et iga kord, kui patsiendile manustatakse Octaplex’i, dokumenteeritakse ravimi nimi ja seerianumber, et säilitada seos patsiendi ja manustatud ravimi partii vahel.

Hüübimisfaktorite kaasasündinud või omandatud vaegusega patsientide ravimisel inimese protrombiinkompleksiga, eriti korduva manustamise korral, on tromboosi ja dissemineeritud intravaskulaarse koagulatsiooni tekke oht. Patsiente, kellele manustatakse inimese protrombiinkompleksi, tuleb hoolikalt jälgida intravaskulaarse koagulatsiooni või tromboosi sümptomite suhtes. Trombemboolsete komplikatsioonide ohu tõttu tuleb protrombiinkompleksi manustamisel hoolikalt jälgida südame pärgarterite haigusega patsiente, maksahaigusega patsiente, patsiente peri- või postoperatiivses perioodis, vastsündinuid ja patsiente, kellel on trombemboolsete tüsistuste või dissemineeritud intravaskulaarse koagulatsiooni oht. Igas nimetatud situatsioonis tuleb kaaluda võimalikku ravist saadavat kasu ja komplikatsioonidega seotud ohtu.

Octaplex’i kasutamise kohta vastsündinutel K-vitamiini vaegusest põhjustatud perinataalse veritsuse korral andmed puuduvad.

Octaplex sisaldab 75...125 mg naatriumi 500 RÜ viaali kohta / 150...250 mg naatriumi 1000 RÜ viaali kohta. Sellega tuleb arvestada kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

K-vitamiinist sõltuva mis tahes faktori kaasasündinud vaeguse korral tuleb võimalusel kasutada konkreetset puuduvat hüübimisfaktorit sisaldavat ravimit.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Inimese protrombiinkompleksi ravimid neutraliseerivad K-vitamiini antagonistide raviefekti, kuid koostoimeid teiste ravimitega ei ole teada.

Bioloogilised analüüsid:

Tehes hepariinile tundlikke hüübimisanalüüse patsientidele, kes saavad inimese protrombiinkompleksi suurtes annustes, peab arvestama manustatava ravimi hepariinisisaldusega.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Inimese protrombiinkompleksi kasutamise ohutust raseduse ja imetamise perioodil ei ole tõestatud.

Loomkatsed ei sobi ohutuse hindamiseks raseduse, embrüo/loote arengu, sünnituse või postnataalse arengu seisukohalt. Seetõttu tohib inimese protrombiinkompleksi kasutada raseduse ja imetamise ajal vaid selge näidustuse olemasolul.

Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Asendusravi võib põhjustada tsirkuleerivate antikehade teket, mis pärsivad üht või mitut inimese protrombiinkompleksi faktorit. Kui sellised inhibiitorid tekivad, manifesteerub olukord halva kliinilise ravivastusena.

Harva (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000) võivad tekkida allergilised või anafülaktilist tüüpi reaktsioonid, sealhulgas rasked anafülaktilised reaktsioonid.

Väga harva (< 1/10 000) on täheldatud kehatemperatuuri tõusu.

Inimese protrombiinkompleksi manustamise järgselt on oht trombemboolsete tüsistuste tekkeks (vt lõik 4.4)

Octaplex’i kõrvaltoimete loetelu tabelina

Alljärgnev tabel on koostatud MedDRA organsüsteemide klassifikatsiooni alusel (organsüsteemi klassi ja eelistermini järgi esitatud loetelu). Esinemissagedused põhinevad kliiniliste uuringute andmetel vastavalt järgnevale kokkuleppelisele määratlusele: väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100); harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000); väga harv (< 1/10 000) või teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

MedDRA standardne organsüsteemi klass

Kõrvaltoimed

Sagedus

Psühhiaatrilised häired

Ärevus

aeg-ajalt

Vaskulaarsed häired

Süvaveenitromboos

sage

 

Tromboos

aeg-ajalt

 

Hüpertensioon

aeg-ajalt

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi

Kopsuarteri trombemboolia

aeg-ajalt

häired

Bronhospasm

aeg-ajalt

 

Hemoptüüs

aeg-ajalt

 

Epistaksis

aeg-ajalt

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Põletustunne süstekohas

aeg-ajalt

Uuringud

Fibriini D-dimeeride sisalduse tõus

aeg-ajalt

 

Trombiinisisalduse tõus veres

aeg-ajalt

 

Kõrvalekalded maksatalitluse

aeg-ajalt

 

laboratoorsetes näitajates

 

Vigastus, mürgistus ja protseduuri tüsistused

Tromboos seadmes

aeg-ajalt

Alljärgnevatest kõrvaltoimetest on teatatud Octaplex’i turuletulekujärgse kasutamise käigus. Turuletulekujärgne teatamine on vabatahtlik ja teadmata suurusega patsiendipopulatsioonist, mistõttu ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata nende kõrvaltoimete sagedust.

Immuunsüsteemi häired

Anafülaktiline šokk, ülitundlikkus

Närvisüsteemi häired

Treemor

Südame häired

Südameseiskus, tahhükardia

Vaskulaarsed häired

Vereringe kollaps, hüpotensioon

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Düspnoe, hingamispuudulikkus

Seedetrakti häired

Iiveldus

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Urtikaaria, lööve

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Külmavärinad

Octaplex sisaldab hepariini. Seetõttu võib harva täheldada ootamatut, allergiast tingitud trombotsüütide arvu langust alla 100 x 10/l või 50% lähteväärtusest (II tüüpi trombotsütopeenia). Patsientidel, kellel varasem ülitundlikkus hepariini suhtes puudub, võib selline trombotsüütide arvu langus tekkida 6...14 päeva pärast ravi alustamist. Patsientidel, kes on varasemast ülitundlikud hepariinile, võib vähenemine aset leida mõne tunni jooksul.

Selle allergilise reaktsiooni avaldumisel peab ravi Octaplex’iga otsekohe katkestama. Edaspidi ei tohi nendele patsientidele enam hepariini sisaldavaid ravimeid manustada.

Edasikantavate haigusetekitajatega seotud ohutusteavet vt lõik 4.4.

Lapsed

Octaplex’i kasutamise kohta lastel andmed puuduvad.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Inimese protrombiinkompleksi sisaldavate ravimite kasutamist suurtes annustes on seostatud müokardiinfarkti, dissemineeritud intravaskulaarse koagulatsiooni, veenitromboosi ja kopsuemboolia juhtudega. Seetõttu on üleannustamise korral suurenenud oht trombemboolsete komplikatsioonide või dissemineeritud intravaskulaarse koagulatsiooni tekkeks.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: verejooksu tõkestavad ained, IX, II, VII ja X verehüübimisfaktor kombinatsioonis.

ATC-kood: B02BD01

II, VII, IX ja X hüübimisfaktorit, mida sünteesitakse maksas K-vitamiini kaasabil, kutsutakse tavaliselt protrombiinkompleksiks.

VII hüübimisfaktor on aktiivse seriini proteaasi faktori VIIa proensüüm, mille kaudu saab alguse hüübimise nn väline juhtetee. Koefaktor-faktor VIIa kompleks aktiveerib X ja IX hüübimisfaktori, mistõttu moodustuvad faktorid IXa ja Xa. Hüübimiskaskaadi järgneva aktiveerumise käigus aktiveerub protrombiin (II hüübimisfaktor) ja muutub trombiiniks. Trombiini mõjul muutub fibrinogeen fibriiniks, mille tulemusel tekib verehüüve. Samuti on trombiini tekkimine eluliselt tähtis trombotsüütide funktsioonile kui osale esmasest hemostaasist.

Isoleeritud VII hüübimisfaktori tõsine vaegus viib trombiini vähenenud moodustumisele ning põhjustab soodumust veritsuse tekkeks seoses fibriini moodustumise ja esmase hemostaasi häirumisega. Isoleeritud IX hüübimisfaktori vaeguse näol on tegemist ühega klassikalistest hemofiiliatest (hemofiilia B). Isoleeritud II hüübimisfaktori või X hüübimisfaktori vaegus on väga harv, kuid tõsistel juhtudel põhjustavad verejooksu sarnaselt klassikalisele hemofiiliale.

K-vitamiinist sõltuvate hüübimisfaktorite omandatud vaegus ilmneb ravi ajal K-vitamiini antagonistidega. Kui vaegus on tõsine, tekib tõsine soodumus verejooksu tekkeks, mida iseloomustavad pigem retroperitoneaalsed või tserebraalsed verejooksud kui lihas- ja liigeshemorraagiad. Raskekujulise maksapuudulikkuse tulemusena väheneb samuti K-vitamiinist sõltuvate verehüübimisfaktorite sisaldus ja tekib kliiniline soodumus veritsusele. Tegemist on siiski komplitseerituma olukorraga seoses samaaegse madalaastmelise intravaskulaarse koagulatsiooniga, madala trombotsüütide arvu, koagulatsiooni inhibiitorite vaeguse ja häirunud fibrinolüüsiga.

Inimese protrombiinkompleksi manustamine suurendab K-vitamiinist sõltuvate hüübimisfaktorite sisaldust veres ning võib ajutiselt korrigeerida hüübimishäire patsientidel, kellel on ühe või rohkema faktori vaegus.

Farmakokineetilised omadused

Poolväärtusajad veres on:

Hüübimisfaktor

Poolväärtusaeg

II faktor

48…60 tundi

VII faktor

1,5…6 tundi

IX faktor

20…24 tundi

X faktor

24…48 tundi

Octaplex’i manustatakse intravenoosselt ja seetõttu jõuab see koheselt organismi.

Prekliinilised ohutusandmed

Asjakohased prekliinilised andmed kliinilise ohutuse kohta puuduvad, va need, mis sisalduvad ravimi omaduste kokkuvõtte teistes lõikudes.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Pulber:

Hepariin, 0,2...0,5 RÜ/1 RÜ FIX

Trinaatriumtsitraatdihüdraat

Lahusti:

Süstevesi

Sobimatus

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud kuni 8 tunni jooksul temperatuuril kuni 25 °C.

Kui pakendi avamise/preparaadi manustamiskõlblikuks muutmise meetodid ei välista mikrobioloogilise saastatuse ohtu, tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmist vt lõik 6.3.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Pakendi suurus

Octaplex 500 RÜ Üks pakend sisaldab:

 • Pulber viaalis (I tüüpi klaas) halobutüülkummist punnkorgiga ja eemaldatava alumiiniumkattega.
 • 20 ml süstevett viaalis (I tüüpi klaas või II tüüpi klaas) halobutüülkummist punnkorgiga ja eemaldatava alumiiniumkattega.
 • 1 ülekandekomplekt Mix2VialTM.

Octaplex 1000 RÜ Üks pakend sisaldab:

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

 • Pulber viaalis (I tüüpi klaas) halobutüülkummist punnkorgiga ja eemaldatava alumiiniumkattega.
 • 40 ml süstevett viaalis (I tüüpi klaas) halobutüülkummist punnkorgiga ja eemaldatava alumiiniumkattega.
 • 1 ülekandekomplekt Mix2VialTM.

Palun lugege kõiki juhiseid ja järgige neid hoolikalt.

Kogu järgnevalt kirjeldatud protseduuri tuleb teostada aseptilistes tingimustes. Ravim lahustub toatemperatuuril kiiresti.

Lahus peab olema läbipaistev või kergelt opalestseeruv. Ärge kasutage lahuseid, mis on hägusad või sisaldavad osakesi. Manustamiskõlblikuks muudetud ravimit tuleb hinnata visuaalselt enne kasutamist osakeste sisalduse ja värvuse suhtes.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist tuleb lahus kohe ära kasutada.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Manustamiskõlblikuks muutmise juhend:

 1. Vajadusel jätke lahusti (süstevesi) ja pulber avamata viaalides soojenema toatemperatuurini. Säilitage seda temperatuuri kogu manustamiskõlblikuks muutmise protsessi jooksul.

Kui te kasutate soojendamiseks veevanni, jälgige hoolikalt, et vesi ei satuks kontakti viaalide kaane või korgiga. Vee temperatuur ei tohi ületada 37°C.

 1. Eemaldage kaitsekorgid pulbriviaalilt ja lahustiviaalilt ning puhastage korgid alkoholilapikesega.
 2. Eemaldage Mix2Vial™ välise pakendi kaas.Asetage lahustiviaal siledale pinnale ja hoidke kindlalt. Asetage Mix2VialTM sinine osa lahustiviaalile ja suruge tugevasti, kuni see kinnitub (Joonis 1). Hoides Mix2Vial™ lahustiviaalil, eemaldage Mix2Vial™ väline pakend, samal ajal jälgides, et Mix2Vial™ oleks kindlalt lahustiviaalile kinnitatud (Joonis 2).
 3. Asetage pulbriviaal siledale pinnale ja hoidke kindlalt. Võtke lahustiviaal koos sellele

kinnitatud -gaTMMix2Vial ja pöörake lahustiviaal põhjaga ülespidi. Asetage Mix2VialTM läbipaistev osa pulbriviaalile ja suruge tugevasti, kuni see kinnitub (Joonis 3). Lahusti voolab ise pulbriviaali.

 1. Jättes mõlemad viaalid kinnitatuks, keerutage õrnalt pulbriviaali kuni pulber on lahustunud. Octaplex lahustub toatemperatuuril kiiresti värvituks kuni kergelt sinetavaks lahuseks. Keerake Mix2VialTM lahti kaheks eraldi osaks (Joonis 4).

Kõrvaldage tühi lahustiviaal koos sellele kinnituva Mix2VialTM sinise osaga.

Kui pulber ei lahustu täielikult või valmislahus sisaldab tükke, ärge ravimit kasutage.

Infusioonijuhend:

Ettevaatusabinõuna tuleb enne infusiooni ja infusiooni ajal mõõta patsientide pulsisagedust. Kui ilmneb pulsisageduse märgatav tõus, tuleb infusioonikiirust vähendada või manustamine katkestada.

 1. Kinnitage 20 ml (500 RÜ) või 40 ml (1000 RÜ) süstal Mix2VialTM läbipaistva osa külge. Keerake viaal põhjaga ülespidi ja tõmmake lahus süstlasse. Kui lahus on süstlasse tõmmatud, hoidke süstlakolvist kõvasti kinni (hoides seda suunaga alla) ja eemaldage süstal Mix2VialTM küljest. Kõrvaldage tühi viaal koos sellele kinnituva Mix2VialTM läbipaistva osaga.
 2. Desinfitseerige süstekoht alkoholilapikesega.
 3. Süstige lahust aeglaselt intravenoosselt: algselt kiirusega 1 ml/min, mitte kiiremini kui 2...3 ml/min.

Veri ei tohi sattuda süstlasse verehüübe tekkimise ohu tõttu. Mix2VialTM on ainult ühekordseks kasutamiseks.

MÜÜGILOA HOIDJA

Octapharma (IP) SPRL Allée de la Recherche 65 1070 Anderlecht

Belgia

MÜÜGILOA NUMBRID

Octaplex 500 RÜ: 521206

Octaplex 1000 RÜ: 885915

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Octaplex 500 RÜ

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 25.08.2006

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 22.08.2008

Octaplex 1000 RÜ

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 16.09.2015

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

juuni 2018