Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Optivate - inj lahuse pulber ja lahusti 100rü / 1ml pulber 250rü n1 ja lahusti 2,5ml n1; 500rü n1 ja lahusti 5ml n1; 1000rü n1 ja lahusti 10ml n1

ATC Kood: B02BD02
Toimeaine: Human coagulation factor VIII
Tootja: Bio Products Laboratory Limited

Artikli sisukord

OPTIVATE
inj lahuse pulber ja lahusti 100RÜ / 1ml pulber 250RÜ N1 ja lahusti 2,5ml N1; 500RÜ N1 ja lahusti 5ml N1; 1000RÜ N1 ja lahusti 10ml N1


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Optivate 100 RÜ/ml süstelahuse pulber ja lahusti

Inimese VIII hüübimisfaktor

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil esineb ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Optivate ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Optivate kasutamist

3.Kuidas Optivatet kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Optivatet säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Optivate ja milleks seda kasutatakse

Optivate on kõrge puhtusastmega VIII hüübimisfaktori kontsentraat inimvereplasmast, mis on saadud kontrollitud doonoritelt. See on valge või kahvatukollane steriilne pulber, millega on kaasas steriilne süstevesi.

Optivatet manustatakse süstega veeni (intravenoosselt) ning seda kasutatakse verejooksude ennetamiseks ja raviks A-hemofiiliaga patsientidel (kaasasündinud VIII hüübimisfaktori puudulikkus veres). Teie arst selgitab täpsemalt, miks seda ravimit teile kasutatakse.

2. Mida on vaja teada enne Optivate kasutamist

Ärge kasutage Optivatet:

- kui olete inimese VIII hüübimisfaktori või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline (ülitundlik).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

-Kui teil esineb tavapärasest suuremaid ja pikaajalisemaid verejookse ning verejooks ei peatu Optivate süste järel, rääkige sellest oma arstile.

Mõnel VIII hüübimisfaktori puudulikkusega patsiendil võivad ravi jooksul tekkida inhibiitorid (antikehad) VIII hüübimisfaktori suhtes. See võib tähendada, et ravi ei toimi nõuetekohaselt. Teie arst kontrollib korrapäraselt nende antikehade teket, eriti enne operatsioone. Nii enne, kui ka pärast ravi selle ravimiga, eelkõige teie esimese ravikuuri korral, teeb teie arst tõenäoliselt analüüsid, et kontrollida VIII hüübimisfaktori taset teie veres.

-See ravim võib sisaldada vähesel määral veregrupi antikehasid, mis olid algselt olemas doonorite plasmas. See on tavapärane ja enamikul juhtudel ei põhjusta need antikehad probleeme. Kui vajate siiski suuremaid Optivate annuseid, näiteks operatsiooni ajal, ning teil on A, B või AB veregrupp, võib teie arst teha vereanalüüsi, et kontrollida, kas ravimil on olnud mõjusid teie punaste vereliblede tasemele.

Kui ravimeid valmistatakse inimverest või -plasmast, tuleb rakendada teatavaid meetmeid, et vältida infektsioonide levimist patsientidele. Need hõlmavad:

-vere- ja plasmadoonorite hoolikat valimist, et tagada infektsioone kandvate ohustatud doonorite välistamine;

-vereannetuste ja kokkusegatud plasma kontrollimist viiruste/infektsioonide suhtes;

-selliste vere või plasma töötlemisprotseduuride lülitamist valmistamisse, mis suudavad viirused inaktiveerida või eemaldada.

Hoolimata nendest meetmetest ei saa inimverest või -plasmast valmistatud ravimite manustamisel täielikult välistada infektsioonide ülekandumise võimalust. Sama kehtib tundmatute või uute viiruste või muud tüüpi infektsioonide suhtes.

Eelpoolmainitud meetmed on efektiivsed kestaga viiruste, nagu immuunpuudulikkuse viirus (HIV), B- hepatiidi viirus ja C-hepatiidi viirus puhul, samuti kestata A-hepatiidi viiruse puhul. Kasutusel olevad meetmed võivad kestata viiruste puhul, nagu parvoviirus B19, olla piiratud efektiivsusega.

Parvoviiruse B19 infektsioon võib olla ohtlik rasedatele (loote infektsioon) ja immuunpuudulikkusega või teatud tüüpi aneemiaga (nt sirprakuline aneemia või hemolüütiline aneemia) isikute jaoks.

On äärmiselt soovitatav, et iga kord, kui teile manustatakse Optivate annus, registreeritakse ravimi nimetus ja partii number, et pidada arvet kasutatud partiide üle.

Teie arst võib soovitada teil kaaluda vaktsineerimist A- ja C-hepatiidi vastu, kui teile manustatakse korrapäraselt/korduvalt inimplasmast pärinevaid VIII hüübimisfaktori preparaate.

Muud ravimid ja Optivate

Neid süsteid ei tohi teiste ravimitega samas süstlas kokku segada. Teatage oma arstile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Puuduvad andmed ravimi toimest autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.

3. Kuidas Optivatet kasutada

Enne käesoleva ravimi kodus süstimist antakse teile hemofiiliaravi keskuses selle kohta juhised. Kasutage ainult teie ravimiga kaasas olevaid soovitatud süstevahendeid.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te pole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Teie arst selgitab teile, kui palju ja millal te peaksite seda kasutama.

Teie arst ütleb teile tavaliselt annuse teile kõige sobivamale annusele lähedase täisviaalide arvuna. Täiendava ravi vajalikkuse korral võib annuseid korrata vastavalt vajadusele 8-, 12- või 24-tunnise sagedusega. Teie arst annab teile nõu, kui see peaks vajalik olema. Tabelis on esitatud VIII hüübimisfaktori ligikaudsed annused, mis on vajalikud verejooksu peatamiseks erinevate seisundite korral:

Täiskasvanud:

Seisund

Optivate algannus

 

(RÜ/kg kehakaalu kohta)

 

 

Väike spontaanne verejooks liigestes

8...16

ja lihastes

 

Tugev verejooks liigestes ja lihastes,

12...24

hematoom (vere kogunemise tõttu

 

tekkinud turse) potentsiaalselt tõsistes

 

OPTIVATE_31521_PIL_315213x1

olukordades, veri uriinis

Milline on täiskasvanute jaoks vajalik annus verejooksu vältimiseks?

20 kuni 40 RÜ/kg iga 2 või 3 päeva järel on tavaliselt piisav.

Lapsed

Alla 6-aastaste laste puhul soovitab teie arst sobiva annuse, kuid tavapärane annus on 17 kuni 30 RÜ/kg. Seda võib manustada kuni 3 korda nädalas verejooksu vältimiseks.

Millal Optivatet süstida

•Ravimit tuleb süstida verejooksu esimeste nähtude tekkimisel. •Süsteid tuleb korrata vastavalt vajadusele, et verejooks peatada. •Iga isiku verejooksu tuleb hinnata vastavalt selle raskusele. •Kui kasutate seda ravimit esimest korda, jälgib arst teie ravi.

Ravimi lahustamine enne selle kasutamist

Teie ravimit tohib lahustada ainult sellega kaasas olevas steriilses vees.

Optivate kogus

Kaasasoleva süstevee maht

250 RÜ

2,5 ml

500 RÜ

5 ml

1000 RÜ

10 ml

1.Optivatet tohib lahustada ainult ravimiga kaasas olevas steriilses vees.

2.Enne äratõmmatava korgi eemaldamist veenduge, et Optivate viaal ja sellega kaasas olev veeanum on mõlemad toatemperatuuril (20 °C ja 30 °C vahel).

3.Koos Optivatega kasutatav steriilne vesi tarnitakse punnkorgiga klaasviaalis.

4.Optivatet tarnitakse tabelis näidatud steriilse vee kogusega.

Kuidas Optivatet lahustada

Te saate oma ravimi lahustada, kasutades ülekandeseadet Mix2VialTM:

Ülekandeseade Mix2VialTM on teie ravimiga kaasas, et võimaldada nõelavaba, lihtsat ja ohutut kasutamist.

OPTIVATE_31521_PIL_315214x1

Lahuse valmistamine toimub järgmiselt:

1. samm

•Eemaldada ravimiviaali kork ja puhastada punnkorgi pealispinda alkoholilapiga.

•Korrata seda sammu steriilse vee viaaliga.

•Tõmmata ära ülekandeseadme pakendi kate, kuid jätta seade pakendisse.

2. samm

•Asetada ülekandeseadme sinine ots veeviaalile ning vajutada see otse alla, kuni teravik tungib läbi kummist punnkorgi ja klõpsatab kohale.

•Eemaldada ülekandeseadme väline plastikpakend ja visata ära, vältides hoolikalt seadme lahtise otsa puudutamist.

3. samm

•Pöörata veeviaal ümber, nii et seade on endiselt kinnitatud.

•Asetada ülekandeseadme läbipaistev ots ravimiviaalile ning vajutada see otse alla, kuni teravik tungib läbi kummist punnkorgi ja klõpsatab kohale.

4. samm

•Ravimiviaalis sisalduva vaakumi tõttu imatakse steriilne vesi ravimiviaali.

•Keerutada viaali õrnalt, et tagada ravimi põhjalik segunemine. Viaali mitte loksutada.

•Tavaliselt tekib 2 kuni 2,5 minuti (maksimaalselt 5 minuti) jooksul selge või veidi pärljas lahus.

5. samm

•Eemaldada tühi veeviaal ja sinine osa läbipaistva osa küljest, keerates seda vastupäeva.

•Tõmmata süstlasse õhku, tõmmates kolvi tagasi kuni lisatava vee nõutud mahuni.

• Ühendada süstal Mix2VialTM-i läbipaistva osaga. •Vajutada süstlas asuv õhk viaali.

6. samm

•Pöörata lahuseviaal kohe ümber, et tõmmata lahus süstlasse.

•Eemaldada täidetud süstal seadme küljest. •Ravim on nüüd manustamiseks valmis. Järgida

tavapäraseid manustamise ohutusnõudeid. Kasutada ravimit kohe pärast lahuse valmimist, ravimit ei tohi säilitada.

Märkus. Kui peate kasutama vajaliku annuse saavutamiseks mitut viaali, korrata samme 1 kuni 6, tõmmates viaalis asuva lahuse samasse süstlasse. Teie ravimiga kaasnev ülekandeseade on steriilne ja seda ei saa kasutada korduvalt. Kui valmistamisprotsess on lõpetatud, visake jäätmed teravate jäätmete karpi.

Ärge kasutage seda ravimit, kui:

-vesi ei tõmbu ravimiviaali (see osutab vaakumi kadumisele viaalis, mistõttu preparaati ei tohi kasutada)

-kui 6. sammu juures on süstlas osakesi või kui lahus on hägune või kui moodustub geel või klomp (sel juhul andke sellest teada Bio Products Laboratory'le, nimetades viaalile prinditud partii numbri).

Kui te kasutate Optivatet rohkem kui ette nähtud

Kui arvate, et kasutate seda liiga palju, peatage süste ja andke sellest oma arstile teada. Kui teate, et olete seda liiga palju kasutanud, andke sellest oma arstile võimalikult kiiresti teada.

Kui te unustate Optivatet kasutada

Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata. Süstige oma tavapärane annus niipea, kui see teile meelde tuleb ja jätkake seejärel annustamist vastavalt arsti või hemofiiliaravi õe juhistele.

Kui te lõpetate Optivate kasutamise

Pidage alati nõu oma arstiga, enne kui otsustate oma ravi lõpetada.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib järgmisi sümptomeid, peatage infusioon ning rääkige sellest kohe arstile või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda:

turse kõri piirkonnas;

õhetus;

nõgestõbi (nõgeslööve);

pearinglus või uimasus (madal vererõhk);

südametegevuse kiirenemine;

iiveldus või oksendamine;

rahutus;

pigistustunne rindkeres või vilistav hingamine;

kipitustunne.

Need sümptomid võivad süveneda raskeks šokiks. Ülalmainitud allergilised reaktsioonid on väga harvad (neid esineb vähem kui 1 patsiendil 10 000-st).

Teised teadaolevad kõrvaltoimed on järgmised:

Täiskasvanud ja lapsed

Sage (rohkem kui 1 patsiendil 100-st):

peavalu;

liikumis-, pöörlemis- või kaldumistunne (vertiigo);

köha;

aevastamine;

nahapunetus (lööbed) või valu ravimi süstekohal;

muud nahalööbed;

jäsemete turse;

sügelus;

kõrgem kehatemperatuur (palavik)

ootamatud värinad ja külmatunne ning kehatemperatuuri kiire tõus;

jäikus lihastes ja liigestes;

• unisus, loidus või halb enesetunne.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5.Kuidas Optivatet säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast anumatele märgitud kõlblikkusaega. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage seda ravimit, kui märkate väikseid tükikesi. Lahuse valmistamise järgselt tuleb Optivate ära kasutada tunni aja jooksul.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Teie ravikeskus annab teile spetsiaalse anuma (teravate jäätmete karbi) järelejäänud lahuse, kasutatud süstalde, nõelte ja tühjade anumate kõrvaldamiseks. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Optivate sisaldab

Toimeaine on inimese VIII hüübimisfaktor.

Abiained on: naatriumkloriid, kaltsiumkloriid, naatriumtsitraat, polüsorbaat 20 ja trehaloos.

Teine koostisaine on inimese von Willebrandi faktor.

Kuidas Optivate välja näeb ja pakendi sisu

Optivate on valge või kahvatukollane pulber koguses 250 RÜ (rahvusvaheline ühik), 500 RÜ või 1000 RÜ klaasviaalides. Need viaalid on suletud sünteetilisest kummist punnkorgiga ja vaakumi all, mida hoiab avamist tuvastada võimaldav kork.

Optivatet võib valmistada ainult steriilse süsteveega, mis on tarnitud koos Optivatega läbipaistvates klaaspudelites.

Komplekti kuulub ka ülekandeseade Mix2VialTM, mis võimaldab nõelavaba, lihtsat ja ohutut lahuse valmistamist.

Müügiloa hoidja ja tootja

Bio Products Laboratory Limited

Dagger Lane, Elstree, Hertfordshire, WD6 3BX Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta võtke ühendust müügiloa hoidjaga:

Bio Products Laboratory Limited, Dagger Lane,

Elstree,

Hertfordshire,

WD6 3BX, Ühendkuningriik Tel: +44 (0) 20 8957 2200 e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2015.


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Optivate 100 RÜ/ml süstelahuse pulber ja lahusti

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Optivate on saadaval süstelahuse pulbri ja lahustina, mis sisaldab viaali kohta nominaalselt 250 RÜ, 500 RÜ või 1000 RÜ inimese VIII hüübimisfaktorit.

Pärast lahustamist 2,5 ml (250 RÜ), 5 ml (500 RÜ) või 10 ml (1000 RÜ) steriilse süsteveega sisaldab Optivate ligikaudu 100 RÜ/ml inimese VIII hüübimisfaktorit.

Ravimi tugevuse (RÜ rahvusvahelistes ühikutes) määramisel kasutatakse Euroopa Farmakopöa kromogeensuse meetodit. Optivate spetsiifiline aktiivsus on ligikaudu 43 RÜ/mg valgu kohta.

Optivate sisaldab ka inimese von Willebrandi faktorit (VWF ristotsetiini kofaktori aktiivsuse põhjal) kontsentratsioonil, mis on 250 RÜ, 500 RÜ ja 1000 RÜ preparaadil vastavalt ligikaudu 430 RÜ, 860 RÜ või 1720 RÜ viaali kohta.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Süstelahuse pulber ja lahusti.

Valget või kahvatukollast pulbrit sisaldav ravimiviaal.

Selget, värvitut vedelikku sisaldav lahustiviaal.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Verejooksu ravi ja profülaktika A-hemofiiliaga patsientidel (kaasasündinud VIII hüübimisfaktori puudulikkus).

4.2Annustamine ja manustamisviis

Ravi tuleb alustada hemofiiliaravis kogenud arsti järelvalve all.

Annustamine

Asendusravi annus ja kestus sõltub VIII hüübimisfaktori puudulikkuse raskusastmest, verejooksu asukohast ja ulatusest ning patsiendi kliinilisest seisundist.

Asendusravi vajadusel

Manustatav VIII hüübimisfaktori ühikute arv on väljendatud rahvusvahelistes ühikutes (RÜ), mis on seotud VIII hüübimisfaktori preparaatide suhtes kehtivate WHO standarditega. VIII hüübimisfaktori aktiivsust plasmas väljendatakse kas protsendina (normiväärtus inimplasma suhtes) või rahvusvahelistes ühikutes (VIII hüübimisfaktori plasmasisalduse rahvusvahelise standardi suhtes).

Üks VIII hüübimisfaktori aktiivsuse rahvusvaheline ühik (RÜ) on võrdeline selle VIII hüübimisfaktori

hulgaga 1 ml normaalses inimplasmas. VIII hüübimisfaktori vajaliku annuse arvutus põhineb empiirilisel leiul, mille kohaselt 1 RÜ VIII hüübimisfaktorit kehakaalu 1 kg kohta tõstab plasma VIII hüübimisfaktori aktiivsust 2,2...2,7% võrra (2,2...2,7 RÜ/dl). Vajalik annus arvutatakse järgmise valemi abil:

vajalik ühikute arv = kehakaal (kg) x soovitud x 0,4 VIII hüübimisfaktori tõus

(%) (RÜ/dl)

Manustatav annus ja manustamise sagedus peavad alati lähtuma kliinilisest efektiivsusest konkreetsel juhul.

Järgmiste veritsusjuhtude korral ei tohi VIII hüübimisfaktori aktiivsus langeda vastava perioodi jooksul alla nõutud plasma aktiivsuse taset (% normiväärtusest; RÜ/dl). Järgmist tabelit saab kasutada annustamisjuhisena verejooksude ja operatsioonide korral:

Verejooksu raskusaste /

Vajalik

Annuste sagedus (tundi) /

kirurgilise protseduuri tüüp

VIII hüübimisfakto

ravi kestus (päeva)

 

ri tase

 

 

(%) (RÜ/dl)

 

Verejooks

 

 

Varane hemartroos,

20...40

Korrata iga 12 kuni 24 tunni

lihasesisene või suuõõne verejooks

 

järel. Vähemalt üks päev,

 

 

kuni veritsusega kaasnev valu

 

 

on kadunud või saavutatakse

 

 

paranemine.

Ulatuslikum hemartroos,

30...60

Korrata infusiooni iga

lihasesisene verejooks või hematoom.

 

12 kuni 24 tunni järel 3–

 

 

4 päeva jooksul või kauem,

 

 

kuni valu ja äge

 

 

funktsioonihäire kaovad.

Eluohtlikud verejooksud

60...100

Korrata infusiooni iga 8 kuni

 

 

24 tunni järel kuni ohu

 

 

möödumiseni.

Operatsioon

 

 

 

 

 

Väiksem kirurgiline protseduur

30...60

Iga 24 tunni järel vähemalt

sh hamba väljatõmbamine

 

1 ööpäeva jooksul, kuni

 

 

saavutatakse paranemine.

Suuremahuline operatsioon

80...100

Korrata infusiooni iga 8 kuni

 

 

24 tunni järel, kuni

 

(operatsioonieelselt

saavutatakse haava piisav

 

ja -järgselt)

paranemine, millele järgneb

 

 

ravi veel vähemalt järgmise

 

 

7 päeva jooksul, et hoida

 

 

VIII hüübimisfaktori

 

 

aktiivsus vahemikus 30%

 

 

kuni 60% (RÜ/dl).

Ravi jooksul on soovitatav määrata nõuetekohaselt VIII hüübimisfaktori tasemed, et määrata kindlaks manustatavad annused ja infusioonide kordamise sagedus. Eelkõige suuremate kirurgiliste protseduuride korral on tingimata vajalik asendusravi jälgimine hüübimisanalüüsidega (plasma VIII hüübimisfaktori aktiivsus). Patsientide ravivastus VIII hüübimisfaktorile võib erineda, mille tulemuseks on erinev in vivo taastumine ja erinevate poolväärtusaegade esinemine.

Profülaktika

Raske A-hemofiiliaga patsientidele manustatakse veritsuse vältimiseks VIII hüübimisfaktorit pikaajaliseks profülaktikaks, tavalised annused on 20 kuni 40 RÜ kehakaalu 1 kg kohta iga 2 kuni 3 päeva järel. Teatud juhtudel, eriti noorematel patsientidel, võivad olla vajalikud lühemad annustamise intervallid või suuremad annused.

Lapsed

Alla 6-aastased lapsed

Soovitatav annus on 17 kuni 30 RÜ/kg. Seda võib manustada kuni 3 korda nädalas verejooksu vältimiseks. Kliinilistes uuringutes olid ≤ 6-aastaste laste mediaanannused rutiinseks profülaktikaks 24,7 RÜ/kg ja verejooksu raviks 27,6 RÜ/kg.

Üle 6-aastased lapsed

Andmed Optivate kasutamise kohta 6- kuni 12-aastastel lastel on väga piiratud.

Patsiente tuleb jälgida VIII hüübimisfaktori inhibiitorite tekkimise suhtes. Kui ei saavutata

VIII hüübimisfaktori aktiivsuse soovitud tasemeid vereplasmas või kui verejooksu ei suudeta sobiva annusega peatada, tuleb teha vereanalüüs, et määrata kindlaks VIII hüübimisfaktori inhibiitori sisaldus. Kõrge inhibiitorite tasemega patsientidel võib ravi VIII hüübimisfaktoriga olla ebaefektiivne ja tuleb mõelda muudele ravivõimalustele. Nende patsientide ravi peavad juhtima hemofiilia ravis kogenud arstid.

Vt ka lõik 4.4.

Manustamisviis

Lahustada preparaat lõigus 6.6 kirjeldatud viisil. Ravimit tuleb manustada intravenoosselt kiirusel, mis ei ületa 3 ml minutis (tuleb arvestada, et manustamiskiiruse suurendamine võib põhjustada kõrvaltoimeid).

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või mis tahes abiaine suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Nagu kõikide veenisiseste valgupreparaatide puhul, on võimalikud allergilist tüüpi ülitundlikkusreaktsioonid. Ravim sisaldab teisi inimvalkude jääke peale VIII hüübimisfaktori. Patsiente tuleb teavitada ülitundlikkusreaktsioonide varajastest sümptomitest, mille hulka kuuluvad nahalööve, generaliseerunud urtikaaria, pigistustunne rinnus, vilistav hingamine, hüpotensioon ja anafülaksia. Nende sümptomite tekkimisel tuleb preparaadi manustamine kohe lõpetada ning võtta ühendust oma arstiga.

Šoki korral tuleb järgida šokiravi suhtes kehtivaid meditsiinilisi standardeid.

Inimverest või -plasmast valmistatud ravimite korral kasutatakse infektsioonide ennetamiseks standardsete meetmetena doonorite selekteerimist, individuaalse doonorvere ja kokkusegatud plasma kontrollimist spetsiifiliste infektsioonimarkerite suhtes ning selliste tootmisprotsesside rakendamist, mis tõhusalt inaktiveeriksid või hävitaksid viirused. Hoolimata sellest, ei saa inimverest või -plasmast valmistatud ravimite manustamisel täielikult välistada infektsioonide ülekandumise võimalust. See kehtib ka tundmatute või uute viiruste ja muude patogeenide kohta.

Eelmainitud meetmed on efektiivsed kestaga viiruste, nagu immuunpuudulikkuse viirus (human immunodeficiency virus, HIV), B-hepatiidi viirus (hepatitis B virus, HBV) ja C-hepatiidi viirus (hepatitis C virus, HCV) puhul, samuti kestata A-hepatiidi viiruse puhul. Kasutusel olevad meetmed võivad kestata viiruste puhul, nagu parvoviirus B19, olla piiratud efektiivsusega. Parvoviiruse B19

infektsioon võib olla ohtlik rasedatel naistel (loote infektsioon) ja immuunpuudulikkusega või intensiivistunud erütropoeesiga (nt hemolüütiline aneemia) isikutel.

Sobivat vaktsineerimist (A- ja B-hepatiit) tuleb kaaluda patsientidel, kes saavad regulaarselt/korduvalt inimplasmast pärinevaid VIII hüübimisfaktori preparaate.

VIII hüübimisfaktori vastaste neutraliseerivate antikehade (inhibiitorite) moodustumine on A- hemofiiliaga patsientide ravimisel teadaolev tüsistus. Need inhibiitorid on tavaliselt IgG immunoglobuliinid, millel on VIII hüübimisfaktori hüübimist soodustavat toimet pärssiv toime, mida määratakse Bethesda ühikutes (BÜ) plasma 1 ml kohta, kasutades modifitseeritud testi. Inhibiitorite tekke risk on vastavuses hemofiiliavastase VIII hüübimisfaktori kasutamise kestusega (risk on suurim esimese 20 kasutuspäeva vältel). Inhibiitorid võivad harvadel juhtudel tekkida esimese 100 kasutuspäeva järel.

On täheldatud inhiibitoride (madal tiitriga) taastekke juhtumeid pärast ühe VIII hüübimisfaktori preparaadi asendamisel teisega varem ravitud rohkem kui 100-päevase ravi kestusega patsientide puhul, kellel on varem täheldatud inhibiitorite teket. Seetõttu on soovitatav jälgida hoolikalt patsiente inhibiitorite esinemise suhtes pärast mis tahes ravimi asendamist.

Kõiki VIII hüübimisfaktoriga ravi saavaid patsiente tuleb hoolega jälgida inhibiitorite tekke suhtes, tehes selleks vajalikud kliinilised vaatlused ja laboratoorsed analüüsid. Vt ka lõik 4.8.

On äärmiselt soovitatav, et iga kord, kui patsiendile manustatakse Optivate annus, registreeritaksee ravimi nimetus ja partii number, et säilitada side patsiendi ja ravimipartii vahel.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Inimese VIII hüübimisfaktori preparaatidel ei ole teadaolevaid koostoimeid teiste ravimitega.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

VIII hüübimisfaktoriga ei ole loomadel reproduktsiooni uuringuid läbi viidud. Kuna naistel esineb A- hemofiiliat harva, puuduvad kogemused VIII hüübimisfaktori kasutamise kohta raseduse ja imetamise ajal. Seetõttu tohib VIII hüübimisfaktorit kasutada raseduse ja imetamise ajal ainult kindla näidustuse olemasolul.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole täheldatud.

4.8Kõrvaltoimed

Kasutamisel on harva esinenud ülitundlikkus- või allergilisi reaktsioone (mis võivad avalduda angioödeemi, põletus- ja torkimistundena infusioonikohal, külmavärinate, õhetuse, generaliseerunud urtikaaria, peavalu, nõgestõbi, hüpotensiooni, letargia, iivelduse, rahutuse, tahhükardia, pigistustundena rinnus, kipituse, oksendamise või vilistava hingamisena), mis mõningatel juhtudel võivad progresseeruda raskekujuliseks anafülaksiaks (sh šokk).

Harvadel juhtudel on täheldatud palavikku.

Kliinilistes uuringutes on 96 patsienti teatanud järgmistest kõrvaltoimetest. Ligikaudu 10% patsientidest võib eeldatavalt pikaajalise ravi korral tekkida kõrvaltoimeid. Esinemissagedus on määratletud: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

MedDRA

standardne

Kõrvaltoimed

Sagedus

organsüsteemi klass

 

 

Närvisüsteemi häired

Peavalu

Sage

 

 

Unisus

Sage

Kõrva ja labürindi kahjustused

Vertiigo (peapööritus)

Sage

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Lööve

Sage

 

 

Sügelus

Sage

Lihas-skeleti ja sidekoe

Liigeste ja lihaste jäikus

Sage

kahjustused

 

 

 

Üldised häired ja

 

Infusioonikoha erüteem, lööve või

Sage

manustamiskoha reaktsioonid

valu

 

 

 

Perifeersed tursed

Sage

 

 

Värinad (vappekülm)

Sage

 

 

Palavik

Sage

Turuletulekujärgselt on täheldatud järgmisi täiendavaid kõrvaltoimeid: aevastamine, köha, kurguärritus, kõhuvalu ja halb enesetunne.

A-hemofiiliaga patsientidel võivad tekkida VIII hüübimisfaktori suhtes neutraliseerivad antikehad (inhibiitorid). Selliste inhibiitorite tekkimisel väljendub seisund ebapiisava kliinilise ravivastusena. Sellistel juhtudel on soovitatav pöörduda spetsiaalsesse hemofiiliakeskusesse. Üht varem ravimata patsienti on ravitud kliinilises arendusprogrammis. Temal ega ühelgi 95 varem ravitud patsiendil ei tekkinud inhibiitoreid kliinilistes uuringutes. Ravipäevade mediaan neil patsientidel oli 97 päeva (vahemik 2 kuni 408 päeva).

Ohutusalast teavet edasikanduvate haigustekitajate kohta vt lõik 4.4.

4.9Üleannustamine

Inimese VIII hüübimisfaktoriga üleannustamise sümptomitest ei ole teatatud.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: verejooksu tõkestavad ained, VIII hüübimisfaktor, ATC-kood: B02BD02.

VIII hüübimisfaktori/von Willebrandi faktori kompleks koosneb kahest erineva füsioloogilise funktsiooniga molekulist (VIII hüübimisfaktor ja von Willebrandi faktor). Pärast hemofiiliapatsiendile manustamist seondub VIII hüübimisfaktor patsiendi vereringes leiduva von Willebrandi faktoriga. Aktiveeritud VIII hüübimisfaktor toimib aktiveeritud IX faktori kofaktorina, mis kiirendab X faktori muutumist aktiveeritud X faktoriks. Aktiveeritud X faktor omakorda konverteerib protrombiini trombiiniks. Trombiin muudab seejärel fibrinogeeni fibriiniks ja moodustub tromb. A-hemofiilia on suguliiteline pärilik verehüübimishäire, mis tuleneb VIII hüübimisfaktori madalast tasemest ja põhjustab tugevat veritsust liigestesse, lihastesse või siseorganitesse kas spontaanselt või juhusliku või kirurgilise trauma tulemusena. Asendusraviga tõstetakse VIII hüübimisfaktori sisaldust plasmas, võimaldades sellega ajutiselt korrigeerida faktori puudust ja vähendada kalduvust veritsusele.

Lisaks oma rollile VIII hüübimisfaktorit kaitsva valguna vahendab von Willebrandi faktor trombotsüütide agregatsiooni veresoonte vigastuste kohal ja osaleb trombotsüütide agregatsioonis.

Kliiniliste uuringute põhjal oli profülaktiliselt Optivatet kasutavatel väiksematel lastel vähem verejookse kui lastel, kes kasutasid seda vajaduse korral. Laste annuseid vt lõik 4.2.

2,7 RÜ/dl RÜ/kg kohta
2,53...2,80 RÜ/dl RÜ/kg kohta
2,6 RÜ/dl RÜ/kg kohta.

5.2Farmakokineetilised omadused

Optivate farmakokineetilisi omadusi on hinnatud 15 raske A-hemofiiliaga patsiendil pärast boolusannuseid 50 RÜ/kg järel. Tulemused olid järgmised:

Intravenoosse süste järel suureneb plasma VIII hüübimisfaktori (FVIII:C) aktiivsus kiiresti, millele järgneb aktiivsuse kiire aeglustumine ja seejärel aktiivsuse oluliselt aeglasem vähenemine. Uuringud hemofiilia A-ga patsientidega on näidanud, et keskmine alfa-faasi poolväärtusaeg on 2,2 tundi ja keskmine beeta-faasi poolväärtusaeg on 12,6 tundi. Saavutati VIII hüübimisfaktori üldine keskmine in vivo täiendav paranemine 2,5 RÜ/dl RÜ/kg kohta. Keskmise residentsusaja (mean residence time, MRT) väärtuseks saadi 17,5 tundi (95% usaldusvahemik: 16,0 kuni 18,9), keskmine kontsentratsioonikõvera alune pindala (AUC 0-inf) oli 17,31 h. RÜ/ml (95% usaldusvahemik: 15,0 kuni 19,7) ja keskmine kliirens oli 3,1 ml/kg/h (95% usaldusvahemik: 2,7 kuni 3,5).

Kliiniliste uuringute ajal teostati 309 täiendava paranemise hindamist, mis kõik põhinevad maksimaalsel VIII hüübimisfaktori tasemel esimese tunni jooksul (ISTH 2001). Need hindamised on hõlmanud Optivate 27 partiid ja 70 raske A-hemofiiliaga täiskasvanut. Täiendava paranemise üldväärtused olid järgmised:

Keskmine:

95% usaldusvahemik: Mediaan:

5.3Prekliinilised ohutusandmed

VIII hüübimisfaktor ja von Willebrandi faktor Optivates on inimplasma normaalsed koostisosad ja toimivad samal viisil kui endogeensed valgud, mistõttu pole ohutuse testimine asjakohane.

Samas näitasid hiirtel läbi viidud akuutse toksilisuse uuring ja korduvtoksilisuse uuring, et Optivate preparaat ei olnud toksiline isegi tasemetel, mis ületasid 20-kordselt taseme, mida võidakse kasutada inimesel. Nendes uuringutes manustati ravimi erinevaid koostisosi katseloomadele erineval ja iga abiaine puhul suuremal hulgal võrreldes sisaldusega kliinilises annuses.

Teaduslikult ei ole õige teha genotoksilisi või kartsenogeenseid uuringuid plasma VIII hüübimisfaktoriga koos või ilma selle loodusliku stabilisaatori von Willebrandi faktorita.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Naatriumkloriid

Naatriumtsitraat

Kaltsiumkloriid

Polüsorbaat 20

Trehaloos

6.2Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

Kasutada tuleb ainult soovitatavaid süste-/infusioonikomplekte, kuna mõnede infusioonisüsteemide sisepindadel võib toimuda inimese VIII hüübimisfaktori adsorptsioon, mille tagajärjel võib ravi ebaõnnestuda.

6.3Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte lasta külmuda. Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

1 Optivate pakend sisaldab:

1 viaal pulbriga, mis sisaldab 250 RÜ, 500 RÜ või 1000 RÜ inimese VIII hüübimisfaktorit. Viaalid on I tüüpi klaasviaalid (Ph.Eur.), millel on halobutüülkummist punnkork, mis on kaetud polüpropüleenist äratõmmatava korgiga ja alumiiniumist lakitud sulguriga.

1 viaal lahustiga (steriilne süstevesi) 2,5 ml, 5 ml või 10 ml. Viaalid on I tüüpi klaasviaalid (Ph.Eur.), mis on suletud halobutüülkummist punnkorgi ja kattekorgiga.

1 ülekandeseade Mix2VialTM ravimi nõelavabaks, lihtsaks ja ohutuks lahustamiseks steriilse süsteveega.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Optivate't võib lahustada ainult ravimiga kaasas oleva steriilse süsteveega. 250 RÜ, 500 RÜ ja 1000 RÜ preparaadid tuleb lahustada, kasutades vastavalt 2,5 ml, 5 ml ja 10 ml steriilset süstevett (vt joonist järgmisel leheküljel).

Optivate ja steriilne süstevesi peavad olema enne ravimiviaalilt äratõmmatava korgi eemaldamist temperatuuril 20 C kuni 30 C.

OPTIVATE_31521_SPC_315218x1

Lahuse valmistamine toimub järgmiselt:

1. samm

•Eemaldada ravimiviaali kork ja puhastada punnkorgi pealispinda alkoholilapiga.

•Korrata seda sammu steriilse vee viaaliga.

•Tõmmata ära ülekandeseadme pakendi kate, kuid jätta seade pakendisse.

2. samm

•Asetada ülekandeseadme sinine ots veeviaalile ning vajutada see otse alla, kuni teravik tungib läbi kummist punnkorgi ja klõpsatab kohale.

•Eemaldada ülekandeseadme väline plastikpakend ja visata ära, vältides hoolikalt seadme lahtise otsa puudutamist.

3. samm

•Pöörata veeviaal tagurpidi, nii et seade on endiselt kinnitatud.

•Asetada ülekandeseadme läbipaistev ots ravimiviaalile ning vajutada see otse alla, kuni teravik tungib läbi kummist punnkorgi ja klõpsatab õigele kohale.

4. samm

•Ravimiviaalis sisalduva vaakumi tõttu imatakse steriilne vesi ravimiviaali.

•Keerutada viaali õrnalt, et tagada ravimi põhjalik segunemine. Viaali mitte loksutada.

•Tavaliselt tekib 2 kuni 2,5 minuti (maksimaalselt 5 minuti) jooksul selge või veidi pärljas lahus.

5. samm

•Eemaldada tühi veeviaal ja sinine osa läbipaistva osa küljest, keerates seda vastupäeva.

•Tõmmata süstlasse õhku, tõmmates kolvi tagasi kuni lisatava vee nõutud mahuni.

•Ühendada süstal valge filtriga. •Vajutada süstlas asuv õhk viaali.

6. samm

•Pöörata lahuseviaal kohe ümber, et tõmmata lahus süstlasse.

•Eemaldada täidetud süstal seadme küljest. •Ravim on nüüd manustamiseks valmis. Järgida

tavapäraseid manustamise ohutusnõudeid. Kasutada ravimit kohe pärast lahuse valmimist, ravimit ei tohi säilitada.

Märkus. Kui annuse saavutamiseks tuleb kasutada mitut viaali, korrata samme 1 kuni 6, tõmmates viaalis asuva lahuse samasse süstlasse.

Ravimiga kaasas olev ülekandeseade on steriilne ja seda ei tohi kasutada korduvalt. Kui valmistamisprotsess on lõpetatud, visata jäätmed teravate jäätmete karpi.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Lahus peab olema selge või veidi veiklev. Mitte kasutada lahuseid, mis on hägused või sisaldavad sadet. Lahustatud ravim tuleb enne manustamist visuaalselt üle vaadata, et kontrollida seda osakeste või värvimuutuste suhtes. Infundeerida ravim võimalikult kohe lahustamise järel ja kindlasti tunni aja jooksul.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Bio Products Laboratory Limited

Dagger Lane, Elstree, Hertfordshire, WD6 3BX Ühendkuningriik

8.MÜÜGILOA NUMBER

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

08.06.2015

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

juuni 2015