Olmesartan medoxomilhydrochlorothiazide apotex 20 mg25 mg - õhukese polümeerikattega tablett (20mg +25mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C09DA08
Toimeaine: olmesartaanmedoksomiil +hüdroklorotiasiid
Tootja: Apotex Europe B.V.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotex 20 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotex 20 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotex 40 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotex 40 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Olmesartaanmedoksomiil/hüdroklorotiasiid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotex ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi võtmist
 3. Kuidas Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotex ja milleks seda kasutatakse

Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotex sisaldab kahte toimeainet, olmesartaanmedoksomiili ja hüdroklorotiasiidi, mida kasutatakse kõrge vererõhu (hüpertensioon) raviks:

Olmesartaanmedoksomiil kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse angiotensiin II retseptori antagonistideks. See langetab vererõhku lõdvestades veresooni.

Hüdroklorotiasiid kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse tiasiiddiureetikumideks („vee väljaajamise tabletid”). See langetab vererõhku organismist liigse vedeliku eemaldamise teel, soodustades neerudes uriini teket.

Teile määratakse raviks Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotex juhul, kui olmesartaanmedoksomiil üksi ei ole taganud piisavat vererõhu langust. Koosmanustamisel aitavad Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi kaks toimeainet paremini langetada vererõhku võrreldes sellega, kui neid aineid manustatakse eraldi.

Te võib-olla juba kasutate vererõhku langetavaid ravimeid, kuid teie arst soovitab teile Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi selleks, et vererõhku veelgi langetada.

Kõrget vererõhku saab kontrolli all hoida Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi tablettidega. Tõenäoliselt on teie arst soovitanud teil teha ka oma elustiilis muudatusi, mis aitavad

kaasa vererõhu langetamisele (nt langetada kehakaalu, loobuda suitsetamisest, vähendada tarbitava alkoholi hulka, vähendada toidus olevat soola kogust). Teie arst võib ka olla soovitanud teil tegeleda regulaarselt füüsilise treeninguga, nagu käimine või ujumine. Oluline on neid arsti ettekirjutusi järgida.

Mida on vaja teada enne Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi võtmist

Ärge võtke Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi:

kui olete olmesartaanmedoksomiili, hüdroklorotiasiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) või hüdroklorotiasiidi sarnaste ühendite (sulfoonamiidid) suhtes allergiline;

kui te olete rohkem kui 3 kuud rase (ka raseduse varajases staadiumis on soovitatav vältida Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi kasutamist, vt lõik “Rasedus”);

kui teil on tõsised neeruprobleemid;

kui teie vere kaaliumi- või naatriumisisaldus on väike või kui vere kaltsiumi- ja kusihappesisaldus (podagra või neerukivide sümptomitega) on kõrge ega parane raviga;

Kehtib ainult 20 mg/12,5 mg ja 20 mg/25 mg puhul:

kui teil esinevad tõsised maksaprobleemid või naha ja silmade kollasus (ikterus) või sapierituse häired (sapiteede sulgus, nt sapikivid).

Kehtib ainult 40 mg/12,5 mg ja 40 mg/25 mg puhul:

 • kui teil esinevad mõõdukad või tõsised maksaprobleemid või naha ja silmade kollasus (ikterus) või sapierituse häired (sapiteede sulgus, nt sapikivid).
 • kui teil on diabeet või neerufunktsiooni kahjustus ja teid ravitakse aliskireeni sisaldava vererõhku alandava ravimiga.

Kui teie arvates esineb teil mõni ülaltoodud seisunditest või kui te ei ole kindel, ärge võtke neid tablette. Pidage kõigepealt nõu oma arstiga ja järgige tema nõuandeid.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige oma arstiga, kui teil esineb mõni järgmistest terviseprobleemidest enne Olmesarta medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi võtmist:

Kehtib ainult 20 mg/12,5 mg ja 20 mg/25 mg puhul:

− kerge kuni keskmise raskusega neeruprobleemid või kui teile on hiljuti siirdatud neer;

Kehtib ainult 40 mg/12,5 mg ja 40 mg/25 mg puhul

neerusiirdamine;

maksahaigus;

südamepuudulikkus või probleemid südameklappide või südamelihasega;

oksendamine (iiveldus) või kõhulahtisus, mis on raske või ei möödu mõne päeva jooksul;

uriinieritumist suurendavate ravimite (diureetikumid) kasutamine suurtes annustes või kui olete vähese soolasisaldusega dieedil;

probleemid neerupealistega (näiteks primaarne aldosteronism);

suhkurtõbi;

erütematoosne luupus (autoimmuunhaigus);

allergiad või astma;

kui te võtate kõrge vererõhu raviks ükskõik millist järgnevatest ravimitest:

AKE inhibiitor (näiteks enalapriil, lisinopriil, ramipriil), eriti kui teil on diabeediga seotud neeruprobleeme;

aliskireen.

Teie arst võib regulaarselt kontrollida teie neerufunktsiooni, vererõhku ning elektrolüütide (nt

kaalium) hulka teie veres.

Vt ka teavet lõigust „Ärge võtke Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi”.

Kui teil on mõni nendest loetletud probleemidest, võib teie arst soovida teid sagedamini näha ja teha mõned analüüsid.

Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotex võib suurendada vere lipiidide- ja kusihappesisaldust (podagra põhjus – liigeste valulik turse). Tõenäoliselt tahab teie arst teha nende sisalduse kontrollimiseks aeg-ajalt teil vereanalüüse.

Ravim võib mõjutada teatud keemiliste ainete ehk elektrolüütide sisaldust teie veres. Tõenäoliselt tahab teie arst teha nende sisalduse kontrollimiseks aeg-ajalt teil vereanalüüse. Elektrolüütide sisalduse muutuste sümptomid on janu, suukuivus, lihasvalu või -krambid, lihasväsimus, madal vererõhk (hüpotensioon), nõrkustunne, loidus, väsimus, unisus või rahutus, iiveldus, oksendamine, harvenenud urineerimine, kiire südametegevus. Kui te märkate nimetatud sümptomeid, rääkige sellest oma arstile.

Nagu iga vererõhku alandava ravimi puhul, võib liiga suur vererõhu langus põhjustada südameinfarkti või insulti patsientidel, kellel on südame või ajuvereringe häired. Seetõttu mõõdab teie arst regulaarselt teie vererõhku.

Kui teile plaanitakse teha kõrvalkilpnäärme funktsiooni uurivaid uuringuid, peate katkestama Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi võtmise enne mainitud uuringute tegemist.

Kui te olete sportlane, peate meeles pidama, et käesolev ravim võib muuta positiivseks dopingutesti tulemuse.

Te peate informeerima oma arsti, kui olete või arvate, et olete rase (või arvate, et võite rasestuda). Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi kasutamine ei ole soovitatav raseduse alguses ja seda ei tohi kasutada pärast kolmandat raseduskuud, kuna see võib põhjustada teie lapsele tõsiseid kahjustusi (vt lõik „Rasedus”).

Muud ravimid ja Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotex

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Võimalik, et teie arst peab muutma teie annust ja/või rakendama muid ettevaatusabinõusid:

kui te võtate AKE inhibiitorit või aliskireeni (vt ka teavet lõikudest „Ärge võtke Olmesartan medoxomil / Hydrochlorothiazide Apotexi” ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Eriti oluline on rääkida oma arstile või apteekrile alljärgnevatest asjaoludest:

Kui te kasutate koos Olmesartan medoxomil / Hydrochlorothiazide Apotexiga ravimeid, mis võivad mõjutada teie vere kaaliumisisaldust. Nende hulka kuuluvad:

 • Kaaliumi sisaldavad preparaadid (samuti kaaliumi sisaldavad soolaasendajad).
 • Vee väljaajamise tabletid (diureetikumid).
 • Hepariin (verevedeldaja).
 • Lahtistid.
 • Steroidid.
 • Adrenokortikotroopne hormoon (AKTH).
 • Karbenoksoloon (suu ja maohaavandite raviks kasutatav preparaat).
 • Naatriumpenitsilliin G (tuntud ka kui naatriumbensüülpenitsilliin, antibiootikum).
 • Teatud valuvaigistid, näiteks aspiriin või salitsülaadid.

Liitiumi (ravim, mida kasutatakse meeleolu kõikumise ja mõnede depressiooni vormide korral) ja Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi samaaegne kasutamine võib tugevdada liitiumi toksilisi toimeid. Kui te peate võtma liitiumi, mõõdab arst liitiumisisaldust teie veres.

Mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-d) (ravimid, mida kasutatakse valu, tursete ja teiste põletikusümptomite, sh artriidi, leevendamiseks) ja Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi samaaegne kasutamine võib suurendada neerupuudulikkuse tekkeohtu ja MSPVA-d võivad Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi toimet nõrgendada.

Teised vererõhku langetavad ravimid (hüpertooniavastased ravimid), sest Olmesartan medoxomil / Hydrochlorothiazide Apotexi toime võib tugevneda.

Unerohud, rahustid ja antidepressandid, sest nende ravimite kooskasutamine Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexiga võib põhjustada ägeda vererõhu languse istuvast asendist püsti tõusmisel.

Teatud lihaseid lõõgastavad ained, näiteks baklofeen ja tubokurariin.

Amifostiin ja mõned teised vähivastased ravimid, näiteks tsüklofosfamiid või metotreksaat.

Kolestüramiin ja kolestipool, mida kasutatakse vere rasvasisalduse vähendamiseks.

Antikolinergilised ained, näiteks atropiin ja biperideen.

Teatud psühhiaatriliste seisundite ravis kasutatavad preparaadid, näiteks tioridasiin, kloorpromasiin, levomepromasiin, trifluoperasiin, tsüamemasiin, sulpiriid, amisulpiriid, pimosiid, sultopriid, tiapriid, droperidool või haloperidool.

Teatud südameprobleemide korral kasutatavad ravimid, näiteks kinidiin, hüdrokinidiin, disopüramiid, amiodaroon, sotalool ja digitaalis.

Südame rütmi mõjustavad ained, näiteks misolastiin, pentamidiin, terfenadiin, dofetiliid, ibutiliid ja süstitav erütromütsiin.

Suukaudsed diabeediravimid veresuhkru vähendamiseks, näiteks metformiin või insuliin.

Beetablokaatorid ja diasoksiid, ravimid mida kasutatakse vastavalt kõrgvererõhutõve või madala veresuhkru sisalduse korral, sest Olmesartan medoxomil / Hydrochlorothiazide Apotex võib suurendada nende veresuhkrut tõstvat toimet.

Kõrge vererõhu raviks kasutatav metüüldopa.

Ravimid, nagu noradrenaliin, mida kasutatakse madala vererõhu ja südame aeglase löögisageduse raviks.

Aeglase südamerütmi raviks või higistamise vähendamiseks kasutatav difemaniil.

Podagra ravimid, näiteks probenetsiid, sulfiinpürasoon ja allopurinool.

Kaltsiumi sisaldavad preparaadid.

Amantadiin, viirusevastane ravim.

Tsüklosporiin, mida kasutatakse transplantaadi äratõukereaktsiooni ärahoidmiseks.

Teatud antibiootikumid, mida nimetatakse tetratsükliinideks või sparfloksatsiin.

Amfoteritsiin, seenhaiguste ravis kasutatav preparaat.

Teatud antatsiidid, mida kasutatakse mao ülihappesuse korral, näiteks alumiinium- ja magneesiumhüdroksiid, sest Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi toime võib nende ravimite mõjul nõrgeneda.

Tsisapriid, kasutatakse toidu liikumise kiirendamiseks maos ja sooles.

Halofantriin, malaaria ravim.

Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotex koos toidu, joogi ja alkoholiga

Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi võib võtta koos toiduga või ilma.

Olge ettevaatlik alkoholi tarbimisega, kui võtate Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi, sest mõned inimesed tunnevad ravimi võtmisel nõrkust või pearinglust. Kui see kehtib teie kohta, ärge tarbige alkoholi, sealhulgas veini, õlut ega teisi alkoholi sisaldavaid jooke.

Lapsed ja noorukid (alla 18-aastased)

Alla 18-aastastele lastele ja noorukitele ei soovitata Olmesartan medoxomil/ ydrochlorothiazide Apotexi manustada.

Mustanahalised patsiendid

Nagu teiste sarnaste ravimite puhul, on Olmesartan medoxomil / Hydrochlorothiazide Apotexi vererõhku alandav toime mustanahalistel patsientidel mõnevõrra nõrgem.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Rasedus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Teie arst soovitab teil sellisel juhul tavaliselt Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi kasutamine lõpetada enne rasestumist või niipea, kui olete oma rasedusest teadlik, ja soovitab mõnda muud ravimit Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi asemel. Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotex ei ole soovitatav raseduse ajal ja seda ei tohi kasutada, kui olete enam kui 3 kuud rase, kuna see võib, kasutatuna pärast kolmandat raseduskuud, põhjustada teie lapsele tõsiseid tervisehäireid.

Imetamine

Rääkige oma arstile, kui te imetate last või soovite alustada rinnaga toitmist. Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi ei ole soovitatav kasutada imetamise ajal ja teie arst võib valida mõne teise ravimi, kui soovite rinnaga toita.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Te võite tunda end unisena või võib tekkida pearinglus, kui teie kõrget vererõhku ravitakse. Kui see juhtub, siis ärge juhtige autot ega kasutage masinaid nende sümptomite kadumiseni. Küsige nõu oma arstilt.

Olmesartan medoxomil / Hydrochlorothiazide Apotex sisaldab laktoosi

See ravim sisaldab laktoosi (teatud tüüpi suhkur). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate enne ravimi kasutamist pidama nõu oma arstiga.

Kuidas Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotex 20 mg/12,5 mg ja Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotex 20 mg/25 mg

Soovitatav annus on üks Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotex 20 mg/12,5 mg tablett ööpäevas. Kui teie vererõhk ei ole piisavalt langenud, võib teie arst suurendada annust ühe Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi 20 mg/25 mg tabletini ööpäevas.

Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotex 40 mg/12,5 mg ja Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotex 40 mg 25 mg

Soovitatav annus on üks Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotex 40 mg/12,5 mg tablett ööpäevas. Kui teie vererõhk ei ole piisavalt langenud, võib teie arst suurendada annust Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide 40 mg/25 mg-ni üks kord ööpäevas.

Neelake tablett alla koos veega. Võimalusel võtke ööpäevane annus iga päev samal ajal, näiteks hommikusöögi ajal. On oluline, et jätkaksite Olmesartan medoxomil / Hydrochlorothiazide Apotexi võtmist seni, kuni arst ei ole teil käskinud lõpetada.

Kui te võtate Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate rohkem tablette kui ette nähtud või kui laps on võtnud kogemata tablette, minge kohe arsti juurde või lähimasse erakorralise meditsiini osakonda ja võtke oma ravimi pakend kaasa.

Kui te unustate Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi võtta

Kui olete unustanud oma tavalise annuse võtta, võtke annus järgmisel päeval nagu tavaliselt. Ärge võtke tablette lisaks, et võtmata jäänud annust tasa teha.

Kui te lõpetate Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi võtmise

On oluline, et jätkaksite Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi võtmist seni, kuni arst on öelnud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Siiski võivad alljärgnevad kaks kõrvaltoimet olla tõsised:

Harva võivad tekkida allergilised reaktsioonid, mis võivad avaldada mõju kogu organismile koos näo, suu ja/või häälepaelte (kõri) turse ning sügeluse ja lööbega. Kui see juhtub, lõpetage Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi kasutamine ja võtke kohe ühendust oma arstiga.

Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotex võib põhjustada vererõhu liigset langust tundlikel isikutel või allergilise reaktsiooni tulemusena. Aeg-ajalt võib tekkida pearinglus või minestus. Kui see juhtub, lõpetage Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi kasutamine, võtke kohe ühendust oma arstiga ning heitke pikali.

Olmesartan medoxomil / Hydrochlorothiazide Apotex on kombinatsioonravim kahest toimeainest ja alljärgnev teave puudutab esiteks teisi kõrvaltoimeid, mida on senini Olmesartan

medoxomil / Hydrochlorothiazide Apotexi kasutamisel kirjeldatud (lisaks eelpool mainitutele), teiseks selliseid kõrvaltoimeid, mida teatakse nimetatud toimeainete eraldi kasutamisel.

Et anda teile ettekujutus sellest, kui paljudel patsientidel kõrvaltoimed esinevad, on need järjestatud sageli, aeg-ajalt, harva ja väga harva esinevateks. Need tähendavad järgmist:

 • Väga sage: võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10st,
 • Sage: võib esineda kuni 1 inimesel 10st,
 • Aegajalt: võib esineda kuni 1 inimesel 100st,
 • Harv: võib esineda kuni 1 inimesel 1000st,
 • Väga harv: võib esineda kuni 1 inimesel 10 000st.

Allpool on toodud teised kõrvaltoimed, millest on seni teatatud seoses Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi kasutamisega.

Kui tekivad loetletud kõrvaltoimed, on need tihti kerged ega nõua ravi katkestamist.

Sageli esinevad kõrvaltoimed:

Pearinglus, nõrkus, peavalu, väsimus, valu rinnus, pahkluude, jalgade, labajalgade, käte või käsivarte turse.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed:

Südamepekslemine (palpitatsioonid), nahalööve, ekseem, peapööritus, köha, seedehäired, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, lihaskrambid ja -valu, liigeste, käte ja jalgade valu, seljavalu, erektsioonihäired, vere esinemine uriinis.

Aeg-ajalt on täheldatud ka mõningaid vereanalüüside tulemuste muutusi ja need hõlmavad järgmisi näitajaid:

vere lipiididesisalduse suurenemine, vere uurea- või kusihappesisalduse suurenemine, kreatiniinisisalduse suurenemine, vere kaaliumisisalduse suurenemine või vähenemine, vere kaltsiumisisalduse suurenemine, vere glükoosisisalduse suurenemine, maksafunktsiooni näitajate suurenemine. Teie arst saab nendest teada vereanalüüside tulemuste põhjal ja ütleb teile, kui peate midagi ette võtma.

Harva esinevad kõrvaltoimed:

Haiglane enesetunne, teadvuse häired, nõgestõbi (kublad), äge neerupuudulikkus.

Harva on täheldatud ka mõningaid vereanalüüside tulemuste muutusi ja need hõlmavad järgmisi näitajaid: vere uurealämmastiku sisalduse suurenemine, hemoglobiini ja hematokriti väärtuste vähenemine. Teie arst saab nendest teada vereanalüüside tulemuste põhjal ja ütleb teile, kui peate midagi ette võtma.

Allpool on toodud kõrvaltoimed, mida on täheldatud siis, kui olmesartaanmedoksomiili või hüdroklorotiasiidi võetakse üksikravimitena, kuid mitte Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi kasutamisel ega suurema esinemissagedusega.

Olmesartaanmedoksomiil:

Sageli esinevad kõrvaltoimed:

Bronhiit, köha, vesine nina või ninakinnisus, kurguvalu, kõhuvalu, seedehäired, kõhulahtisus, iiveldus, gastroenteriit, valu liigestes või luudes, seljavalu, vere esinemine uriinis, kuseteede infektsioon, gripilaadsed sümptomid, valu.

Sageli on täheldatud ka mõningaid vereanalüüside tulemuste muutusi ja need hõlmavad järgmisi näitajaid:

vere lipiididesisalduse suurenemine, vere uurea- või kusihappesisalduse suurenemine, maksa- ja lihasfunktsiooni näitajate suurenemine.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed:

Kiiret tüüpi allergilised reaktsioonid, mis võivad haarata kogu keha ning põhjustada hingamisraskusi ja vererõhu kiiret langust, mis omakorda võib põhjustada isegi minestamist (anafülaktilised reaktsioonid), näoturse, stenokardia (valu või pigistustunne rinnus, tuntud ka rinnaangiini nime all), haiglane enesetunne, allergiline nahalööve, sügelus, eksanteem (nahalööve), nõgestõbi (kublad).

Aeg-ajalt on täheldatud ka mõningaid vereanalüüside tulemuste muutusi ja need hõlmavad järgmisi näitajaid:

teatud tüüpi vererakkude ehk trombotsüütide vähesus (trombotsütopeenia).

Harva esinevad kõrvaltoimed:

Neerufunktsiooni häire, energia puudus.

Harva on täheldatud ka mõningaid vereanalüüside tulemuste muutusi ja need hõlmavad järgmisi näitajaid:

vere kaaliumisisalduse suurenemine.

Hüdroklorotiasiid:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed:

Vereanalüüside tulemuste muutused, sealhulgas vere rasvade- ja kusihappesisalduse suurenemine.

Sageli esinevad kõrvaltoimed:

Segasusseisund, kõhuvalu, maohäired, puhitustunne, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus, glükoosi eritumine uriini.

On täheldatud ka mõningaid vereanalüüside tulemuste muutusi ja need hõlmavad järgmisi näitajaid: vere kreatiniini-, uurea-, kaltsiumi- ja suhkrusisalduse suurenemine, vere kloriidi-, kaaliumi-, magneesiumi- ja naatriumisisalduse vähenemine. Seerumi amülaasisisalduse suurenemine (hüperamülaseemia).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed:

Söögiisu vähenemine või puudus, tõsised hingamisraskused, anafülaktilised nahareaktsioonid (ülitundlikkusreaktsioonid), olemasoleva lühinägelikkuse süvenemine, nahapunetus, nahareaktsioonid valguse suhtes, sügelus, väikestest verejooksudest tingitud erepunased täpid või laigud nahal (purpur), nõgestõbi (kublad).

Harva esinevad kõrvaltoimed:

Süljenäärmete turse ja valulikkus, vere valgeliblede arvu vähenemine, vereliistakute arvu vähenemine, aneemia, luuüdikahjustus, rahutus, rusutusetunne või depressioon, unehäired, huvi kadumine kõige vastu (apaatia), kihelus ja tuimus, krambid, “kollaselt” nägemine, nägemise hägustumine, silmade kuivus, ebaregulaarne südamerütm, veresoonte põletik, verehüübed (tromboos või emboolia), kopsupõletik, vedeliku kogunemine kopsudesse, kõhunäärmepõletik, kollasus, sapipõiepõletik, erütematoosse luupuse sümptomid (nagu lööve, liigesevalu ja külmad käed ning sõrmed), allergilised nahareaktsioonid, naha ketendus ja villide teke, neerude mitteinfektsioosne põletik (interstitsiaalne nefriit), palavik, lihasnõrkus (mis mõnikord takistab liikumist).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed:

Elektrolüütide tasakaaluhäired, mis põhjustavad vere ebanormaalselt väikest kloriidisisaldust (hüpokloreemiline alkaloos), soolesulgus (paralüütiline iileus).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotexi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile ja blisterpakendile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotex sisaldab

Toimeained on:

Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotex 20 mg/12,5 mg: üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg olmesartaanmedoksomiili ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotex 20 mg/25 mg: üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg olmesartaanmedoksomiili ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotex 40 mg/12,5 mg: üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 40 mg olmesartaanmedoksomiili ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotex 40 mg/25 mg: üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 40 mg olmesartaanmedoksomiili ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

Abiained on:

veevaba laktoos, mikrokristalliline tselluloos, krospovidoon (polyplasdone XL), magneesiumstearaat, hüpromelloos, hüdroksüpropüültselluloos (KLUCEL LF), titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172).

Kuidas Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotex välja näeb ja pakendi sisu:

Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotex 20 mg/12,5 mg:

Punakaskollast värvi ümmarguse kujuga kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel ongraveering „APO” ja teisel küljel „20 over 12,5”.

Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotex 20 mg/25 mg:

Roosat värvi ümmarguse kujuga kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on graveering „APO” ja teisel küljel „20 over 25”.

Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotex 40 mg/12,5 mg:

Punakaskollast värvi ovaalse kujuga kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on graveering „APO” ja teisel küljel „40/12,5”.

Olmesartan medoxomil/Hydrochlorothiazide Apotex 40 mg/25 mg:

Roosat värvi ovaalse kujuga kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on graveering „APO” ja teisel küljel „40/25”.

Ravim on saadaval Alu/Alu blisterpakendites, mis sisaldavad 28, 98 või 500 õhukese polümeerikattega tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Apotex Europe B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Holland

Tootja

Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Holland

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2018.