Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Olanzapine Polpharma - Olanzapine Polpharma pakendi infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE


Olanzapine Polpharma 5 mg, suus dispergeeruvad tabletid
Olanzapine Polpharma 10 mg, suus dispergeeruvad tabletid
Olanzapine Polpharma 15 mg, suus dispergeeruvad tabletid
Olanzapine Polpharma 20 mg, suus dispergeeruvad tabletid

Olansapiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased. -Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
1.     Mis ravim on Olanzapine Polpharma ja milleks seda kasutatakse

2.     Mida on vaja teada enne Olanzapine Polpharma võtmist

3.     Kuidas Olanzapine Polpharma’t võtta

4.     Võimalikud kõrvaltoimed

5.     Kuidas Olanzapine Polpharma’t säilitada

6.     Lisainfo


1.     MIS RAVIM ON OLANZAPINE POLPHARMA JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Olanzapine Polpharma kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse antipsühhootikumideks.
Olanzapine Polpharma’t kasutatakse haiguste raviks, mille sümptomiteks on tegelikkusele mittevastavate asjade kuulmine, nägemine või tajumine, ekslikud tõekspidamised, ebatavaline kahtlustamine ning enesessetõmbumine. Seda haigust põdevad inimesed võivad tunda ka masendust, ärevust või pinevust.
Olanzapine Polpharma’t kasutatakse ka sellise seisundi raviks, mille sümptomiteks on „ülev meeleolu“, ebatavaline energilisus, harilikust palju väikesem unevajadus, väga kiire kõne ja mõtete sööst ning mõnikord tõsine ärrituvus. See on ka meeleolu stabiliseerija, mis aitab vältida selle haigusega kaasnevate töövõimetust põhjustavate meeleolu äärmuslike tõusude ja languste (depressioonide) kordumist.


2.     MIDA ON VAJA TEADA ENNE OLANZAPINE POLPHARMA VÕTMIST

Ärge võtke Olanzapine Polpharma’t
-    kui te olete allergiline (ülitundlik) olansapiini või Olanzapine Polpharma mõne koostisosa suhtes. Allergilist reaktsiooni võib ära tunda nahalööbe, sügeluse, näo paistetuse, huulte paistetuse või hingelduse järgi. Kui teil tekib mõni neist nähtudest, rääkige sellest oma arstile.

-    kui teil on diagnoositud probleeme silmadega, nagu kindlad glaukoomi vormid (suurenenud rõhk silmas).Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Olanzapine Polpharma
-    Seda tüüpi ravimid võivad põhjustada peamiselt näo või keele ebaharilikke liigutusi. Kui teil esinevad sellised nähud pärast Olanzapine Polpharma manustamist, rääkige sellest oma arstile.
-    Väga harva põhjustavad seda tüüpi ravimid selliste sümptomite kombinatsiooni nagu palavik, kiirenenud hingamine, higistamine, lihasjäikus ja uimasus või unisus. Kui see peaks juhtuma, võtke kohe ühendust oma arstiga.
-    Olanzapine Polpharma kasutamine eakatel dementsusega patsientidel ei ole soovitav, kuna sellega võivad kaasuda tõsised kõrvalnähud.
-    Kui teil või kellelgi teisel teie perekonnast on varem esinenud veretrombe, sest sellelaadsete ravimitega on kaasnenud veretrombide moodustumist. 
Rääkige oma arstile võimalikult kiiresti, kui põete mõnda järgmistest haigustest:
-    Suhkurtõbi
-    Südamehaigus
-    Maksa- või neeruhaigus
-    Parkinsoni tõbi
-    Langetõbi
-    Eesnäärme probleemid
-    Soolesulgus (paralüütiline iileus)
-    Verehäired
-    Ajuinsult või „mini“ ajuinsult (ajutised insuldi sümptomid)
Kui teil esineb dementsus, siis peate teie ise või teie hooldaja/sugulane rääkima arstile, et teil on olnud ajuinsult või „mini“ ajuinsult.
Tavapärase ettevaatusabinõuna võib arst jälgida teie vererõhku, kui olete üle 65 aasta vana.
Olanzapine Polpharma ei ole mõeldud alla 18-aastastele patsientidele.

Võtmine koos teiste ravimitega
Olanzapine Polpharma’t kasutades võite teisi ravimeid kasutada ainult sel juhul, kui teie arst on seda lubanud. Kui olete manustanud Olanzapine Polpharma’t koos antidepressantidega või ärevust vähendavate ja und soodustavate ravimitega (trankvillisaatoritega), võite ennast unisena tunda.
Rääkige oma arstile, kui võtate samaaegselt fluvoksamiini (antidepressanti) või tsiprofloksatsiini (antibiootikumi), kuna arst võib vajalikuks pidada teie Olanzapine Polpharma annuse muutmist.
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Eriti tähtis on rääkida arstile sellest, kui võtate Parkinsoni tõve vastaseid ravimeid.

Olanzapine Polpharma võtmine koos toidu ja joogiga
Kui võtate Olanzapine Polpharma’t, ärge jooge üldse alkoholi, sest Olanzapine Polpharma ja alkohol koos võivad muuta teid uniseks.

Rasedus ja imetamine
Kui olete rase või arvate, et võite olla rase, siis rääkige sellest võimalikult kiiresti oma arstile. Raseduse ajal ei tohi seda ravimit kasutada, välja arvatud juhul, kui arst on seda soovitanud. Rinnaga toitmise perioodil ei tohi seda ravimit kasutada, kuna Olanzapine Polpharma väikesed kogused võivad jõuda rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Olanzapine Polpharma manustamisel esineb risk, et võite tunda ennast uimasena. Kui see on nii, ärge juhtige sõidukeid ega käsitsege mingeid tööriistu ega masinaid. Rääkige sellest oma arstile.

Oluline teave mõningate Olanzapine Polpharma koostisainete suhtes
Patsiendid, kes ei tohi võtta fenüülalaniini, peavad tähele panema, et Olanzapine Polpharma sisaldab aspartaami, mis on fenüülalaniini allikas. Võib olla kahjulik fenüülketonuuriaga patsientidele.


3.     KUIDAS OLANZAPINE POLPHARMA’T VÕTTA

Võtke Olanzapine Polpharma’t alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Arst ütleb teile, mitu tabletti Olanzapine Polpharma’t võtta ning kui kaua te peate nende võtmist jätkama. Olanzapine Polpharma ööpäevane annus on 5 mg kuni 20 mg. Sümptomite taastumisel konsulteerige arstiga, kuid ärge katkestage Olanzapine Polpharma võtmist ilma arsti korralduseta. 
Te peate Olanzapine Polpharma’t võtma üks kord ööpäevas, vastavalt oma arsti õpetusele. Püüdke tablett manustada iga päev ühel ja samal ajal. See ei oma tähtsust, kas võtate tabletti koos toiduga või ilma. Olanzapine Polpharma suus dispergeeruvad tabletid on suukaudseks kasutamiseks.
Olanzapine Polpharma tabletid purunevad kergesti, seeõttu hoidke neid tablette hoolikalt. Ärge puutuge tablette märgade kätega, sest tabletid võivad laiali laguneda.
1.     Hoidke blisterriba servadest ja eraldage üks blisteri ruuduke ülejäänud ribast, rebides õrnalt piki sellel olevat perforatsiooni.

2.     Tõmmake ettevaatlikult ära tagumine külg.

3.     Suruge tablett õrnalt välja.

4.     Pange tablett endale suhu. See lahustub kohe teie suus, nii et seda on kerge alla neelata.

Te võite ka panna tableti klaasi või tassi, mis on täidetud vee, apelsinimahla, piima või kohviga ning segada. Mõnede jookide puhul võib segu muuta värvi ja muutuda häguseks. Jooge see kohe ära.

Kui te võtate Olanzapine Polpharma’t rohkem kui ette nähtud
Patsientidel, kes on võtnud Olanzapine Polpharma’t rohkem kui ette nähtud, on esinenud järgmisi sümptomeid: kiired südamelöögid, ärevus/agressiivsus, kõnehäired, ebaharilikud liigutused (eriti näo või keele) ja vähenenud teadvuse tase. Teised sümptomid võivad olla: tugev segasus, krambid (epilepsia), kooma, kombinatsioon palavikust, kiiremast hingamisest, higistamisest, lihasjäikusest ja uimasusest või unisusest, hingamise sageduse aeglustumine, aspiratsioon, kõrge või madal vererõhk, südamerütmihäired. Võtke otsekohe ühendust oma arsti või haiglaga. Näidake arstile oma tablettide pakendit.

Kui te unustate Olanzapine Polpharma’t võtta
Võtke oma tabletid niipea, kui see teile meenub. Ärge võtke samal päeval kahte annust.

Kui te lõpetate Olanzapine Polpharma võtmise
Ärge lõpetage tablettide kasutamist kohe, kui tunnete ennast paremini. Tähtis on, et jätkaksite Olanzapine Polpharma võtmist niikaua, kuni arst on soovitanud. Kui te lõpetate Olanzapine Polpharma võtmise järsku, võivad ilmneda sellised sümptomid nagu higistamine, võimetus magada, värinad, ärevus või iiveldus ja oksendamine. Teie arst võib teil soovitada enne ravi lõpetamist annust järk-järgult vähendada. 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4.     VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Olanzapine Polpharma põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Väga sageli esinevad kõrvaltoimed: esinevad 1 kasutajal 10-st
-    Kaalutõus
-    Unisus
-    Prolaktiini taseme tõus veres
Sageli esinevad kõrvaltoimed: esinevad 1...10 kasutajal 100-st
-    Mõnede vererakkude hulga ja ringlevate rasvade sisalduse muutused
-    Suhkrusisalduse suurenemine veres ja uriinis
-    Suurem näljatunne, suukuivus, kõhukinnisus
-    Pearinglus, rahutus
-    Värisemine
-    Lihasjäikus või -spasm (sealhulgas silma liigutused)
-    Kõnehäired
-    Ebaharilikud liigutused (eriti näo või keele)
-    Lööve
-    Jõuetus
-    Äärmine väsimus
-    Vedelikupeetus, mis viib käte, pahkluude või jalgade paistetuseni
-    Ravi alguses võivad mõned inimesed tunda pearinglust või minestada (millega kaasneb aeglane südame löögisagedus), eriti istuvast või lamavast asendist tõustes. Tavaliselt möödub see iseenesest, aga kui seda ei juhtu, siis konsulteerige oma arstiga.
Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: esinevad 1...10 kasutajal 1000-st
-    Aeglane südame löögisagedus
-    Tundlikkus päikesevalguse suhtes
-    Juuste väljalangemine
-    Uriinipidamatus
Harva esinevad kõrvaltoimed: esinevad 1...10 kasutajal 10 000-st
-    Rindade suurenemine meestel või naistel
Teised võimalikud kõrvaltoimed: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel
-    Allergiline reaktsioon (nt suu ja kõri turse, sügelus, lööve)
-    Suhkurtõve ägenemine või tekkimine, millega on vahel kaasnenud ketoatsidoos (ketoonid veres ja uriinis) ja kooma
-    Normaalse kehatemperatuuri langemine
-    Krambid, tavaliselt on sellistel juhtudel patsiendil juba varem krambid (epilepsia) esinenud
-    Palaviku, kiire hingamise, higistamise, lihasjäikuse ja uimasuse või unisuse kombinatsioon
-    Silma lihaste spasmid, mis põhjustavad silmade ringlevaid liigutusi
-    Ebaregulaarsed südamerütmid
-    Seletamatu äkksurm
-    Verehüübed veenides, eeskätt jalaveenides (sümptomite hulka kuuluvad ühe jala paistetus, valu ja punetus), mis võivad rännata piki veresooni kopsudesse, põhjustades valu rinnus ja hingamisraskust. Kui te märkate endal mõnda nendest sümptomitest, otsige otsekohe arstiabi.
-    Kõhunäärme põletik, mis põhjustab tugevat kõhuvalu, palavikku ja iiveldust
-    Maksahaigus, mis ilmneb naha kollasusega ja valgete laikudega silmas
-    Lihastehaigus, millele on iseloomulikud seletamatud valud
-    Urineerimisraskused
-    Kauakestev ja/või valulik erektsioon
Eakatel dementsusega patsientidel võib Olanzapine Polpharma võtmisel esineda ajuinsult, kopsupõletik, uriinipidamatus, kukkumised, äärmine väsimus, nägemismeelepetted, kehatemperatuuri tõus, naha punetus ja kõndimisraskused. Selles patsiendigrupis on teatatud üksikutest surmajuhtudest.
Parkinsoni tõbe põdevatel haigetel võib Olanzapine Polpharma sümptomeid halvendada.
Mõnedel naistel, kes on pikemat aega seda tüüpi ravimeid kasutanud, on harva tekkinud piimaeritumine ning menstruatsioone on ära jäänud või on esinenud ebaregulaarseid menstruaaltsükleid. Kui see peaks kauem püsima, siis rääkige sellest oma raviarstile. Väga harva võivad imikutel, kelle emad on raseduse viimases staadiumis (3-ndal trimestril) kasutanud Olanzapine Polpharma’t, esineda värisemine, unisus või uimasus. 
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.     KUIDAS OLANZAPINE POLPHARMA’T SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage Olanzapine Polpharma’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi. Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.
Palun tagastage ülejäänud ravimid apteekrile. Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6.     LISAINFO

Mida Olanzapine Polpharma sisaldab
-Toimeaine on olansapiin. Üks Olanzapine Polpharma suus dispergeeruv tablett sisaldab 5 mg, 10 mg, 15 mg või 20 mg toimeainet. Täpne kogus on märgitud Olanzapine Polpharma tablettide pakendile.
-    Abiained on: mikrokristalliline tselluloos, krospovidoon, aspartaam (E951), piparmündi lõhna- ja maitseaine (maltodekstriin, maisitärklis, piparmündiõli), magneesiumstearaat.

Kuidas Olanzapine Polpharma välja näeb ja pakendi sisu
Olanzapine Polpharma 5 mg, 10 mg, 15 mg ja 20 mg tabletid on ümmargused kaksikkumerad kollased
suus dispergeeruvad tabletid, millel on veidi konarlik pind.

Olanzapine Polpharma 5 mg, 10 mg, 15 mg ja 20 mg tabletid on saadaval karpides, mis sisaldavad 28,
30 või 56 tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja ja tootja
Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 19 Pelplińska Street, 83-200 Starogard Gdański, Poola
Infoleht on viimati kooskõlastatud detsembris 2010.