Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Osvaren - tabl 435mg 235mg n180 - Pakendi infoleht

ATC Kood: V03AE04
Toimeaine: Calcium acetate Magnesium carbonate, heavy
Tootja: Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

OsvaRen, 435 mg/235 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Kaltsiumatsetaat/raske magneesiumkarbonaat

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

-Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

Infolehes antakse ülevaade:

1.Mis ravim on OsvaRen ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne OsvaRen´i võtmist

3.Kuidas OsvaRen´i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas OsvaRen´i säilitada

6.Lisainfo

1.MIS RAVIM ON OSVAREN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

OsvaRen´i kasutatakse vere suurenenud fosfaadisisalduse raviks kroonilise neerupuudulikkusega dialüüsitavatel (hemodialüüs, peritoneaaldialüüs) patsientidel.

OsvaRen kuulub fosfaadisidujateks nimetatavate ravimite rühma. Fosfaat on mineraalaine, mis mõjutab luude tervist. Puuduliku neerufunktsiooni korral on vere fosfaadisisaldus kõrge, mis võib põhjustada luuhäireid. OsvaRen seob fosfaate ja tasakaalustab fosfaaditaset organismis.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE OSVAREN´i VÕTMIST

Ärge võtke OsvaReni´i

-kui te olete ülitundlik (allergiline) kaltsiumatsetaadi, magneesiumkarbonaadi või OsvaRen´i mõne koostisosa suhtes;

-kui teie vere fosfaadisisaldus on liiga madal;

-kui kaltsiumitase teie veres on suurenenud

See võib suureneda D-vitamiini üleannustamise tõttu, samuti kopsu,- rinnanäärme,- neeru- või verekasvajate, luu metsataaside, teatud kopsuhäirete (sarkoidoos) ning liikumispuuduse tagajärjel tekkinud luukao tõttu;

-kui magneesiumitase teie veres on suurenenud ja/või ilmnevad vastavad sümptomid;

-kui teil on südame rütmihäired (III astme AV-blokaad);

-kui te kannatate lihasväsimuse all, sealhulgas silma-, neelamis-, mälumis- ja hingamislihaste nõrkus (myasthenia gravis).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga OsvaRen

Enne OsvaRen'i võtmist annab arst teile toitumisalast nõu seoses ravimi fosfaate siduva toimega ja sõltuvalt teie dialüüsravist.

-OsvaRen´i tuleb ettevaatusega võtta seoses vere kaltsiumi-, magneesiumi- ja fosfaadisisaldusega järgmistel juhtudel:

-väga kõrge, ravimatu fosfaadisisaldus veres;

-kõrge, ravile raskesti alluv kaaliumisisaldus veres;

-madal südame löögisagedus või südame juhtehäired, mis on seotud aeglase südame rütmiga (II astme AV-blokaad).

-Kui kaltsiumi- ja magneesiumitase teie veres on liiga kõrge, siis teie arst vähendab OsvaRen´i annust või katkestab ravi. Vajalik võib olla dialüsaadi kaltsiumi ja magneesiumi koguse kohandamine.

-Kui te võtate OsvaRen´i suuri annuseid pikaajaliselt, võib vere magneesiumisisaldus suureneda. Suurenenud magneesiumisisalduse võimalikud sümptomid on mao probleemid, nagu iiveldus, söögiisu kadumine ja kõhukinnisus. Kui magneesiumisisaldus on väga kõrge võivad tekkida lihasnõrkus, madal vererõhk või isegi minestamine ja kooma.

-Kui teil on krooniline neerupuudulikkus, võib teil tekkida suurenenud kaltsiumisisaldus veres. Suurenenud kaltsiumisisalduse võimalikud sümptomid on lihasnõrkus ja mao probleemid, nagu kõhuvalu, kõhukinnisus, iiveldus ja oksendamine. Palun pöörduge oma arsti poole, kui teil tekivad eelpool nimetatud sümptomid.

-Vaadake sümptomeid, mis tekivad seoses suurenenud kaltsiumisisaldusega veres, lõigust 4.

-Kui te võtate OsvaRen'i pikka aega, võib tekkida kaltsiumi ladestumine kudedesse, mistõttu võib esineda kudede kõvastumist.

-Kui teil tekib kõhukinnisus.

-Kui te võtate kaltsiumi- ja magneesiumisoolasid sisaldavaid antatsiide (mao ülihappesuse ravimid). Enne antatsiidide võtmist pöörduge oma arsti poole, et vältida vere kaltsiumi- ja magneesiumitaseme suurenemist.

-Juhul kui kasutate D vitamiini, diureetilisi ravimeid või digitaalist, vaadake järgmist lõiku.

-Kui teil tekib kõhulahtisus. Pöörduge arsti poole ja võtke väiksem annus OsvaRen'i.

Arst kontrollib regulaarselt teie vere fosfaadi-, magneesiumi-, kaltsiumi- ja kaltsiumfosfaadi taset. Kui teie vere kaltsiumi- ja magneesiumitase on liiga kõrge, vähendab arst vastavalt OsvaRen'i annust või lõpetab ravi. Vajalik võib olla kaltsiumi- ja magneesiumisisalduse kohandamine dialüsaadis.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

-Vere kaltsiumitaset tuleb jälgida, kui võtate järgmisi ravimeid:

-D-vitamiin, kuna see suurendab kaltsiumisisaldust organismis.

-teatud diureetilised ravimid (vett väljutavad tabletid), nagu hüdroklorotiasiid, mis võib suurendada vere kaltsiumisisaldust.

-östogeenid, kuna naissuguhormoonid suurendavad kaltsiumisisaldust organismis.

-OsvaRen võib vähendada järgmiste ravimite sisaldust veres ja seega ka toimet:

-antibiootikumid, nagu tetratsükliin, doksütsükliin, tsiprofloksatsiin, norfloksatsiin, tsefpodoksiim, tsefuroksiim.

-Bisfosfonaadid, nagu alendronaat ja risedronaat – luuhaiguste ravimid.

-fluoriidid kaariese ja luuhaiguste ennetamiseks ja raviks.

-ketokonasool, seeninfektsioonide ravim.

-estramustiin, eesnäärmevähi ravim.

-antikoliinergilised ained, Parkinsoni tõve ja ärritunud põie raviks.

-tsink.

-ursodesoksü- ja kenodesoksükoolhape, sapikivide raviks.

-halofantriin, malaaria ravim.

-rauapreparaadid.

-digoksiin (südameglükosiid), südame jõudlust suurendav ravim.

-nitrofurantoiin, kuseteede infektsioonide raviks.

-penitsillamiin, krooniliste liigesepõletike ravim.

-OsvaRen võib suurendada järgmiste ravimite sisaldust veres ja seega ka toimet:

-levotüroksiin, kasutatakse kilpnäärme alatalitluse raviks.

-OsvaRen võib suurendada kaltsiumisisaldust veres ja tulenevalt sellest ka järgmiste ravimite toimet:

-digitaaliseglükosiidid (südameglükosiidid nagu digoksiin), ravimid, mis suurendavad südame jõudlust.

-adrenaliin, kasutatakse allergiliste reaktsioonide kontrolli all hoidmiseks ja šoki raviks. Võimalikud tagajärjed võivad viia isegi väga raskekujuliste rütmihäirete tekkeni.

Kui te võtate digitaaliseglükosiide (nagu digoksiin või digitoksiin), teeb arst teile EKG kontrolli.

-OsvaRen võib vähendada järgnevate ravimite toimet:

-kaltsiumiantagonistid, nagu verapamiil, vererõhku langetav ravim.

Teisi suukaudseid ravimeid, mis on loetletud selles infolehes, ei tohi võtta 2 tundi enne ja 3 tundi pärast OsvaRen'i võtmist.

Kui te võtate OsvaRen'i soovitatavaid annuseid, võib OsvaRen mõjutada teiste ravimite toimet kaltsiumitaseme mõjutamise kaudu veres.

OsvaRen´i võtmine koos toidu ja joogiga

OsvaRen'i tuleb võtta koos toiduga.

Rasedus ja imetamine

Puuduvad andmed OsvaRen'i kasutamise kohta raseduse ja imetamise ajal.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Võtke OsvaRen'i ainult siis, kui teie arst on kindel et ravimi võimalik kasu kaalub üles riskid. Teie kaltsiumi- ja magneesiumitaset kontrollitakse regulaarselt.

Imetamine

Imetamine ei ole OsvaRen-ravi ajal soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ettevaatusabinõud ei ole vajalikud.

Oluline teave mõningate OsvaRen´i koostisainete suhtes

See ravim sisaldab sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, konsulteerige enne OsvaRen´i kasutamist oma arstiga.

OsvaRen sisaldab naatriumi. Seda tuleb arvesse võtta, kui olete kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil.

3.KUIDAS OSVAREN´i VÕTTA

Võtke OsvaRen´i alati täpselt nii, nagu arst on teile öelnud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Puudub piisav informatsioon OsvaRen´i kasutamise kohta lastel ja noorukitel. Seetõttu ei soovitata OsvaRen´i manustada lastele ja alla 18-aastastele noorukitele (vt lõik 2).

Täiskasvanud

Annuse suuruse, mis vastab teie vere fosfaadisisaldusele määrab ja kirjutab välja teie arst.

Soovitatav annus: 3 kuni 10 õhukese polümeerikattega tabletti ööpäevas.

Maksimaalne ööpäevane annus: 12 õhukese polümeerikattega tabletti.

Soovitatav algannus on 3 tabletti ööpäevas. Võtke tabletid koos toiduga. Annust suurendatakse järk- järgult kuni soovitav fosfaaditase veres on saavutatud, jälgides, et ei teki kõrget kaltsiumisisaldust veres.

Õhukese polümeerikattega tabletid võetakse söögi ajal. Ärge purustage ega närige tablette. Kui tabletid on neelamiseks liiga suured, võite neid vahetult enne võtmist tableti poolitusjoone koha pealt pooleks murda.

Tablett tuleb poolitusjoone koha pealt pooleks murda vahetult enne neelamist, et vältida ebameeldiva maitse teket.

Teisi suukaudseid ravimeid, mis on loetletud selles infolehes, ei tohi võtta 2 tundi enne ja 3 tundi pärast OsvaRen'i võtmist.

OsvaRen´i võib kasutada pikaajaliselt, teie arst määrab ravi täpse pikkuse.

Kui teil on tunne, et OsvaRen´i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate OsvaRen´i rohkem kui ette nähtud

Pidage nõu oma arstiga, kuna kaltsiumi- ja magneesiumitase veres võib tõusta ja viia tõsiste kõrvatoimete tekkeni.

Tüüpilised nähud, mis viitavad kõrgele kaltsiumi- ja magneesiumisisaldusele veres on maovaevused, lihasnõrkus, madal vererõhk, iiveldus, isutus, kõhukinnisus, südame rütmihäired ja unisus. Tüüpilised nähud, mis viitavad väga kõrgele kaltsiumisisaldusele veres on väsimus, teadvusetus ja isegi kooma.

Tüüpilised nähud, mis viitavad väga kõrgele magneesiumisisaldusele veres on madal vererõhk ja isegi kooma.

Kui te unustate OsvaRen´i võtta

Kui te unustate annuse võtta, võtke järgmine annus selleks ettenähtud ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Võtke ravimit alati toidukordade ajal.

Kui te lõpetate OsvaRen´i võtmise

Ärge katkestage või lõpetage ravimi võtmist ilma arstiga nõu pidamata. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka OsvaRen põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvatoimete sageduse hindamine toimub järgmise tabeli alusel:

Väga sage

rohkem kui 1-l juhul 10-st ravitud isikust

Sage

vähem kui 1-l juhul 10-st, kuid rohkem kui 1-l juhul 100-st ravitud isikust

Aeg-ajalt

vähem kui 1-l juhul 100-st, kuid rohkem kui 1-l juhul 1000-st ravitud isikust

Harv

vähem kui 1-l juhul 1000-st, kuid rohkem kui 1-l juhul 10000-st ravitud isikust

Väga harv

vähem kui 1-l juhul 10000-st ravitud isikust, sealhulgas teadmata juhud (ei saa hinnata

 

olemasolevate andmete alusel).

Sage

-Seedetrakti häired, nagu

-pehmenenud väljaheide,

-iiveldus,

-söögiisu kaotus,

-täiskõhutunne,

-röhitised,

-kõhukinnisus,

-kõhulahtisus.

-Kaltsiumitaseme tõus veres, mis võib ilmneda asümptomaatiliselt või järgmiste sümptomitega:

-kõhukinnisus,

-söögiisu kaotus,

-iiveldus,

-oksendamine.

-Magneesiumitaseme tõus veres, peamiselt asümptomaatiline.

Aeg-ajalt

-Kaltsiumitaseme mõõdukas kuni raske suurenemine veres, mis võib olla seotud järgmiste kaebustega:

-tajuhäired nagu orientatsiooni kadumine, poolteadvusetus (stuupor) ja isegi kooma,

-nõrkus,

-segasus,

-kaltsiumi suurenenud eritumine uriiniga,

-vere alahappesus,

-südame rütmihäired,

-kõrge vererõhk,

-kudede kõvastumine (kaltsiumisoolade sadestumine).

-Magneesiumitaseme mõõdukas kuni raske suurenemine veres, mis võib olla seotud järgmiste kaebustega:

-väsimus,

-lihasnõrkus,

-unisus kuni teadvusekadu,

-pulsisageduse langus,

-vererõhu järsk langus.

Väga harv

-kaaliumitaseme tõus veres,

-luu mineraaltasakaalu häired.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5.KUIDAS OSVAREN´i SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage OsvaRen´i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast konteineri esmast avamist: 3 kuud.

Hoida pakend tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.LISAINFO

Mida OsvaRen sisaldab

- Toimeained on kaltsiumatsetaat ja magneesiumkarbonaat. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab:

435 mg kaltsiumatsetaati, mis vastab 110 mg-le kaltsiumile ja 235 mg rasket magneesiumkarbonaati, mis vastab 60 mg-le magneesumile.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab maksimaalselt 5,6 mg naatriumi ja 50 mg sahharoosi.

-Abiained on:

Tableti sisu: preželatiniseeritud maisitärklis, maisitärklis, sahharoos, želatiin, kroskarmelloosnaatrium ja magneesiumstearaat.

Tableti kate: rafineeritud riitsinusõli ja hüpromelloos.

Kuidas OsvaRen välja näeb ja pakendi sisu

Valge kuni kollakas, pikliku kuju ja poolitusjoonega õhukese polümeerikattega tablett. Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.

OsvaRen on saadaval polüetüleenist pakendis, milles on 180 õhukese polümeerikattega tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H.

Saksamaa

Tootja

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H.

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: CentralPharma Communications OÜ

Selise 26-11

Tallinn 13522

Tel: +372 6 015 540

Infoleht on viimati kooskõlastatud märtsis 2011