Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Oxaliplatin pharmaswiss - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Oxaliplatin PharmaSwiss 5 mg/ml infusioonilahuse pulber
Oksaliplatiin


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
· Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
· Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
· Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik,
isegi kui haigussümptomid on sarnased.
· Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.


Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on Oxaliplatin PharmaSwiss ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Oxaliplatin PharmaSwiss´i kasutamist
3. Kuidas Oxaliplatin PharmaSwiss´i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Oxaliplatin PharmaSwiss´i säilitada
6. Lisainfo


1. MIS RAVIM ON OXALIPLATIN PHARMASWISS JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Oksaliplatiin kuulub tsütostaatikumide (vähivastaste ravimite) hulka.

Oksaliplatiini kasutatakse metastaatilise (kaugelearenenud) käärsoole (jämesoole) või rektumi (pärasoole)
vähi ravis või lisaravimina pärast operatsiooni kasvaja eemaldamiseks käärsoolest.
Oksaliplatiini kasutatakse kombinatsioonis teiste vähivastaste ravimitega, mida nimetatakse 5-
fluorouratsiiliks (5-FU) ja foliinhappeks (FA).


2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE OXALIPLATIN PHARMASWISS"I KAUTAMIST

Ärge kasutage Oxaliplatin PharmaSwiss´i

· kui te olete allergiline (ülitundlik) oksaliplatiini või Oxaliplatin PharmaSwiss´i abiaine
laktoosmonohüdraadi suhtes;
· kui toidate last rinnaga;
· kui teie vererakkude (valgevererakkude ja/või vereliistakute) arv on vähenenud;
· kui teil on sõrmedes ja/või varvastes surinad ja tuimus ning raskused keerukamate liigutuste
sooritamisega, nagu näiteks nööpide kinnipanekuga;
· kui teil on tõsised probleemid neerudega.

Isegi kui olete meessoost, lugege palun läbi selle infolehe lõik, mis puudutab rasedust ja imetamist.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Oxaliplatin PharmaSwiss
· kui teil on varem olnud allergiline reaktsioon plaatinat sisaldava ravimi suhtes, nagu
karboplatiin või tsisplatiin;
· kui teil on mõõduka raskusega neeruprobleemid;
· kui teil on maksaprobleemid;
· kui olete rase või plaanite rasedust. On väga tähtis, et arutaksite seda enne ükskõik millise ravi
alustamist oma arstiga;
· kui teie vererakkude arv on liiga väike pärast eelmist oksaliplatiinravi. Teie arst teeb
analüüsid veendumaks, et teil on enne ravi algust piisavalt vererakke;
· kui teil on pärast eelmist ravikuuri oksaliplatiiniga närvikahjustuse sümptomeid, nagu nõrkus,
tuimus, puuteaistingu või maitsetundlikkuse häired. Need võivad sageli vallanduda
kokkupuutel külmaga. Rääkige arstile kui märkate neid sümptomeid, eriti kui need teid
vaevavad ja/või kestavad kauem kui 7 päeva. Teie arst teeb neuroloogilise läbivaatuse enne
ravi alustamist ja korrapäraselt ravi ajal, eriti kui teile manustatakse samal ajal närve
kahjustada võivaid ravimeid. Närvikahjustuse sümptomid võivad püsida pärast ravi lõppu;
· kui saate ka 5-fluorouratsiili, sest see suurendab kõhulahtisuse, oksendamise, suuvalu ja
verehäirete tekkimise riski.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Oksaliplatiini ei tohi kasutada raseduse ajal. Seetõttu on tähtis, et teavitaksite oma arsti rasedusest. Kui te
rasestute ravi ajal, peate sellest kohe oma arstile rääkima.

Ravi ajal ja pärast ravi naistel 4 kuu jooksul ja meestel 6 kuu jooksul soovitatakse kasutada tõhusaid
raseduse vältimise vahendeid.

Oksaliplatiinil võib olla viljakusevastane toime, mis võib olla pöördumatu. Seetõttu soovitatakse
oksaliplatiiniga ravitavatel meestel mitte eostada lapsi ravi ajal ja kuni 6 kuu jooksul pärast ravi ning
küsida nõu sperma säilitamise kohta enne ravi.

Imetamine tuleb katkestada enne ravi alustamist oksaliplatiiniga.

Enne iga ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ei ole teada, kas ravi oksaliplatiiniga mõjutab autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet. Kui tunnete
pärast oksaliplatiini infusiooni unisust ja/või peapööritust, siis ärge juhtige autot ega käsitsege ohtlikke
masinaid ega osalege muudes tegevustes, mis võivad vähenenud tähelepanuvõime tõttu olla ohtlikud.

Oluline teave mõningate Oxaliplatin PharmaSwiss´i koostisainete suhtes
See ravim sisaldab laktoosmonohüdraati. Kui arst on teile öelnud, et te olete allergiline
laktoosmonohüdraadi suhtes, pidage enne oksaliplatiini manustamist nõu oma arstiga.


3. KUIDAS OXALIPLATIN PHARMASWISS´I KASUTADA

Annus, manustamisviis ja kestus
Ainult täiskasvanutele.
Oksaliplatiini määrab teile vähiravi spetsialist.
Oksaliplatiini manustatakse infusioonina veeni (intravenoosne infusioon), mis kestab 2 kuni 6 tundi.
Oksaliplatiini annus sõltub teie keha pindalast (arvutatakse teie pikkuse ja kehakaalu alusel). Samuti
sõltub annus vereanalüüside tulemustest ja sellest, kas teil on varem ravi ajal oksaliplatiiniga esinenud
kõrvaltoimeid. Tavaline annus täiskasvanutele, sh eakatele, on 85 mg/m2 kehapindala kohta kord 2 nädala
jooksul samal ajal foliinhappega ja enne 5-fluorouratsiili infusiooni. Ravi kestuse määrab teie arst. Teie
ravi kestab maksimaalselt 6 kuud pärast kasvaja täielikku eemaldamist.

Ravimi manustamise ajaks peab nõel jääma veeni. Kui nõel tuleb välja või ei ole kindlalt ühendatud või
kui lahus satub väljaspool veeni olevatesse kudedesse (võite tunda ebamugavust või valu), rääkige sellest
kohe arstile või meditsiiniõele.

Kui te kasutate Oxaliplatin PharmaSwiss´i rohkem kui ette nähtud
Kuna seda ravimit antakse haiglas, ei ole tõenäoline, et saaksite seda liiga vähe või palju. Rääkige siiski
oma arstile, kui teil on mingeid muresid.

Kui te unustate Oxaliplatin PharmaSwiss´i kasutada
Oksaliplatiini tuleb manustada kindla graafiku alusel. On väga tähtis, et käiksite kõigil visiitidel. Annuse
vahele jätmisel pidage nõu oma arstiga. Teie arst otsustab, millal võib teile uue annuse manustada.

Kui lõpetate Oxaliplatin PharmaSwiss´i kasutamise
Ravi lõpetamine oksaliplatiiniga võib peatada selle mõju kasvaja kasvule. Ärge lõpetage ravi
oksaliplatiiniga ilma arstiga nõu pidamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Oxaliplatin PharmaSwiss põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kui märkate mingeid kõrvaltoimeid, on tähtis, et teavitaksite sellest oma arsti enne järgmist ravikuuri.

Rääkige oma arstile kohe, kui te märkate järgmist:
· tavatud verevalumid, veritsus või infektsiooninähud, nagu kurguvalu ja kõrge palavik;
· püsiv või raske kõhulahtisus või oksendamine;
· valusad huuled või haavandid suus (stomatiit/mukosiit);
· seletamatud hingamissüsteemi sümptomid, nagu mitteproduktiivne köha, hingamisraskused
või häälemuutused;
· allergilise reaktsiooni sümptomid, nagu käte, jalgade, pahkluude, näo, huulte, suu või kurgu
turse (mis võib põhjustada neelamis- või hingamisraskusi).

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1 inimesel 10-st)
· Toime närvidele (perifeerne sensoorne neuropaatia). Võite tunda surinat ja/või tuimust
sõrmedes, varvastes, suuümbruses või kurgus ning see võib vahel esineda koos krampidega.
See vallandub sageli kokkupuutel külmaga, nt külmkapi avamisel või külma joogi hoidmisel.
Samuti võib teil esineda probleeme täpsust nõudvate ülesannete sooritamisel, nt nööpide
kinnipanekul. Kuigi enamasti kaovad need sümptomid täielikult, on võimalik, et perifeerse
sensoorse neuropaatia (nõrkus või tuimus närvikahjustuse tõttu) sümptomid jäävad püsima
pärast ravi lõppu.
· Mõned inimesed on kogenud torkivat sokitaolist tunnet allapoole piki käsi või kehatüve, kui
kael on painutatud.
· Oksaliplatiin võib vahel põhjustada ebameeldivat tunnet kurgus, eriti neelates, ja põhjustada
ka õhupuudustunnet. See tunne avaldub tavaliselt infusiooni ajal või mõne tunni jooksul
pärast infusiooni ning vallandajaks võib olla kokkupuude külmaga. Kuigi see on ebameeldiv
tunne, ei kesta see kaua ning kaob ilma ravita. Teie arst võib selle tõttu teie ravi muuta.
· Infektsiooninähud, nagu kurguvalu ja kõrge palavik.
· Vähenenud valgete vereliblede arv koos suurenenud infektsiooni riskiga.
· Vähenenud vereliistakute arv, mis suurendab verejooksude ja verevalumite riski.
· Vähenenud punaste vereliblede arv, mis võib muuta naha kahvatuks ja põhjustada nõrkust või
hingeldust. Teie arst võtab verd veendumaks, et teil on piisavalt vererakke enne ravi algust ja
enne iga järgmist ravikuuri.
· Allergiline reaktsioon ­ nahalööve, sealhulgas punane sügelev nahk, käte, jalgade, pahkluude,
näo, huulte, suu või kurgu turse (mis võib põhjustada neelamis- või hingamisraskusi) ja
tekitada minestustunnet.
· Söögiisu kaotus või puudus.
· Suur glükoosisisaldus (vere suhkrusisaldus) teie veres, mis võib põhjustada janu, suukuivust
ja sagedast urineerimist.
· Väike kaaliumisisaldus teie veres, mis võib põhjustada südame rütmihäireid.
· Väike naatriumisisaldus teie veres, mis võib põhjustada kurnatust ja segasust, lihastõmblusi,
krampe või koomat.
· Maitsemuutused.
· Peavalu.
· Ninaverejooksud.
· Hingeldus.
· Köha.
· Iiveldus ja oksendamine ­ selle ärahoidmiseks antakse tavaliselt enne ravi alustamist ravimeid,
mille võtmist võib jätkata ka pärast ravikuuri.
· Kõhulahtisus ­ kui teil tekib püsiv või raske kõhulahtisus või oksendamine, pöörduge kohe
arsti poole.
· Valusad huuled või haavandid suus.
· Kõhuvalu, kõhukinnisus.
· Nahakahjustused.
· Juuste kaotus.
· Seljavalu.
· Kurnatus, nõrkus ja valu.
· Reaktsioon süstekohas või selle ümbruses infusiooni ajal (paikne valu, punetus, naha turse,
naha kõvenemine, nahakoe surm).
· Palavik.
· Muutused vereanalüüsides, sealhulgas neis, mis on seotud maksatalitluse häiretega.
· Kehakaalu suurenemine.
· Värinad (treemor).

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1-l kuni 10 inimesel 100-st)

· Nohu (riniit).
· Ülemiste hingamisteede infektsioon.
· Dehüdratsioon.
· Depressioon, unetus.
· Pearinglus.
· Lihasenärvide turse.
· Kaela jäikus, heleda valguse talumatus ja peavalu (meningism).
· Silma sidekesta põletik, nägemishäired.
· Ebatavalised veritsused, veri uriinis/väljaheites.
· Verehüübed, tavaliselt jalas, mis võivad põhjustada valu, turset või punetust.
· Verehüübed kopsudes, mis võivad põhjustada valu rinnus ja hingamisraskusi.
· Nahapunetus.
· Luksumine, valu rinnus.
· Seedehäired ja kõrvetised.
· Ketendav nahk, nahalööve, suurenenud higistamine ja küünte kahjustused.
· Liigese- ja luuvalu.
· Valulik urineerimine ja urineerimissageduse muutused.
· Muutused vereanalüüside vastustes, mille abil jälgitakse neerufunktsiooni.
· Kehakaalu langus.
· Õhupuudus, mida põhjustab hingamisteede lihaste kramp (bronhospasm).
· Vererõhu langus.
· Sokk (tugev vererõhu langus, kahvatus, rahutus, kiire südametöö, niiske nahk, teadvuse
hägustumine), mida põhjustab äkiline veresoonte laienemine raske ülitundlikkusreaktsiooni
tõttu teatud ainetele (anafülaktiline sokk).
· Käte, jalgade, pahkluude, näo, huulte, suu või kurgu turse, mis võib põhjustada neelamis- või
hingamisraskusi (angioödeem).
· Verehäired (teatud valgete vereliblede puudus), millega kaasneb suurenenud tundlikkus
infektsioonide suhtes (febriilne neutropeenia / neutropeeniline sepsis).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1-l kuni 10 inimesel 1000-st)

· Kuulmisprobleemid.
· Soole sulgus või turse.
· Närvilisus.
· Vereanalüüs, mis viitab vere suurenenud happelisusele.
· Lõuakramp, lihaskrambid, tahtmatud lihaste kokkutõmbed, lihastõmblused.
· Koordinatsiooni-, tasakaalu- ja kõndimishäired.
· Pingetunne kurgus või rinnus.
· Silmade häired, nagu ülemise silmalau allavaje ja topeltnägemine.
· Hääle kaotus või häire, hääle kähedus.
· Ebatavaline keeletunnetus, rääkimisraskused.
· Näovalu ja/või silmavalu.

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1-l kuni 10 inimesel 10 000-st)

· Ebaselge kõne.
· Kurtus.
· Seletamatud hingamissüsteemi sümptomid, nagu mitteproduktiivne köha, hingamisraskused
või räginad (interstitsiaalne kopsuhaigus, kopsufibroos).
· Jämesoole põletik, mis võib põhjustada kõhuvalu või kõhulahtisust (koliit).
· Verehäired (vereliistakute puudus), mida põhjustab verevalumite ja tavatute verejooksudega
seotud allergiline reaktsioon (immunoallergiline trombotsütopeenia).
· Punavereliblede vähesus või liigne vere lagunemine (hemolüütiline aneemia).
· Mööduv nägemisteravuse langus, nägemisvälja häire, nägemisnärvi põletik (optiline neuriit).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui 1 inimesel 10 000-st)

· Maksahaigus.
· Neerupõletik ja neerupuudulikkus.

Kui märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud,palun rääkige sellest oma arstile
või apteekrile.


5. KUIDAS OXALIPLATIN PHARMASWISS´I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Müügipakendis ravim: See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Oxaliplatin PharmaSwiss´i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil ja pakendil.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Valmistatud lahus tuleb kohe lahjendada 5% glükoosilahusega, nii et saadakse kontsentratsioon 0,2 mg/ml
kuni 0,7 mg/ml.

Pärast lahjendamist tuleb infusioonilahus kohe ära kasutada. Kasutamisaegset keemilist ja füüsikalist
stabiilsust on näidatud 24 tunni jooksul temperatuuril 2...8 °C, valguse eest kaitstult.

Oksaliplatiin ei tohi sattuda silma ega nahale. Ravimi mahaminekul öelge seda kohe arstile või õele.

Kui infusioon on lõppenud, likvideerib arst või õde allesjäänud oksaliplatiini ettevaatlikult. Kasutamata
jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.
Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Oxaliplatin PharmaSwiss sisaldab
Toimeaine on oksaliplatiin.
Abiaine on laktoosmonohüdraat.

Üks ml valmistatud kontsentraatlahust sisaldab 5 mg oksaliplatiini.
50 mg viaal: üks viaal sisaldab 50 mg oksaliplatiini lahustamiseks 10 ml lahustis.
100 mg viaal: üks viaal sisaldab 100 mg oksaliplatiini lahustamiseks 20 ml lahustis.

Kuidas Oxaliplatin PharmaSwiss välja näeb ja pakendi sisu
Infusioonilahuse pulber: valge pulber värvitust klaasist viaalis, millel on kummikork ja metallist kate.
Viaal on pakitud kartongkarpi.

Pakendi suurused: 1 või 10 viaali karbis
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
PharmaSwiss Ceska republika s.r.o
Holesovice, Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
Tsehhi Vabariik

Tootja
Onkotec Pharma Production GmbH
Am Pharmapark, 06861 Dessau-Roßlau
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
PharmaSwiss Eesti OÜ
Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
Tel. 682 7403


Infoleht on viimati kooskõlastatud detsembris 2009.
Järgnev informatsioon on mõeldud ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajatele.
Oxaliplatin PharmaSwiss 5 mg/ml infusioonilahuse pulber

Kasutusjuhend
KASVAJAVASTANE RAVIM

Sobimatus
Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõigus
,,Lahuse valmistamine". Oksaliplatiini võib manustada koos foliinhappega (FA) Y-toru kaudu.

Ärge segage aluseliste ravimite ega lahustega, eriti 5-fluorouratsiili, trometamooli abiainena sisaldavate
foliinhappe preparaatide ega teiste toimeainete trometamoolsooladega. Aluselised ravimid või lahused
mõjutavad negatiivselt oksaliplatiini stabiilsust (vt altpoolt lõiku ,,Lahuse valmistamine").
Ärge valmistage lahust ega lahjendage seda infusiooni jaoks füsioloogilise lahusega või muude
klooriiooni (sealhulgas kaltsium-, kaalium- või naatriumkloriid) sisaldavate lahustega. Ärge kasutage
süstimisvahendeid, mis sisaldavad alumiiniumi.

Säilitamistingimused
Avamata viaalid:
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Valmistatud lahus originaalviaalis:
Mikrobioloogilisest vaatepunktist lähtuvalt tuleb valmistatud lahus kohe lahjendada.

Infusioonilahus:

Kasutamisaegset keemilist ja füüsikalist stabiilsust on näidatud 24 tunni jooksul temperatuuril 2...8°C,
valguse eest kaitstult. Mikrobioloogilisest vaatepunktist tuleb infusioonilahus kohe ära kasutada. Kui
lahust ei kasutata kohe, on kasutuseelne säilitusaeg ja -tingimused kasutaja vastutusel ega tohi tavaliselt
ületada 24 tundi temperatuuril 2...8°C, välja arvatud juhul, kui lahustamine toimub kontrollitud ja
valideeritud aseptilistes tingimustes.

Juhised käsitsemiseks, kasutamiseks ja hävitamiseks
Nagu teiste potentsiaalselt toksiliste ühenditega, tuleb ka oksaliplatiini käsitseda ja lahuseid valmistad
ettevaatusega.

Käsitsemisjuhend
Selle tsütotoksilise ravimi käsitsemisel tervishoiutöötajate poolt tuleb kasutada kõiki ettevaatusabinõusid,
et tagada käsitseja ja tema ümbruskonna kaitset.

Tsütotoksiliste ainete süstelahuseid peavad valmistama väljaõppinud spetsialistid kes tunnevad
kasutatavaid ravimeid. Valmistamine peab toimuma tingimustes, mis garanteerivad ravimi terviklikkuse,
keskkonna kaitsmise ja eriti ravimeid käsitsevate töötajate kaitsmise haiglaeeskirjade kohaselt. See nõuab
selleks eesmärgiks ettenähtud valmistusala. Selles alas on keelatud suitsetada, süüa või juua.

Meditsiinitöötajatel peab olema sobiv varustus: pikkade varrukatega kitlid, kaitsemaskid, mütsid,
kaitseprillid, steriilsed ühekordselt kasutatavad kindad, tööala kaitsekatted, prügi kogumise mahutid ja
kotid.

Väljaheiteid ja okset tuleb käsitseda ettevaatlikult.

Rasedaid tuleb hoiatada, et nad väldiksid tsütotoksiliste ainete käsitsemist.

Iga katkist konteinerit tuleb kohelda ettevaatusega ja pidada seda saastunud jäätmeks. Saastunud jäätmed
tuleb põletada sobivalt märgistatud tugevates konteinerites. Vt altpoolt lõiku ,,Hävitamine".

Kui oksaliplatiinipulber, valmistatud lahus või infusioonilahus satuvad nahale, peske seda kohe ja
põhjalikult veega.

Erilised ettevaatusabinõud manustamiseks
· ÄRGE kasutage süstimisvahendeid, mis sisaldavad alumiiniumi.

· ÄRGE manustage oksaliplatiini lahjendamata kujul.

· Lahjendamiseks tohib kasutada ainult 5% glükoosi infusioonilahust (50 mg/ml). ÄRGE valmistage
lahust ega lahjendage seda infusiooni jaoks naatriumkloriidi või kloriide sisaldavate lahustega.

· ÄRGE segage mingi muu ravimiga samas infusioonikotis või manustage korraga sama infusioonivooliku
kaudu.

· ÄRGE segage aluseliste ravimite ega lahustega, eriti 5-fluorouratsiili, trometamooli abiainena
sisaldavate foliinhappe preparaatide ega teiste toimeainete trometamoolsooladega. Aluselised ravimid või
lahused mõjutavad negatiivselt oksaliplatiini stabiilsust.

Juhised kasutamiseks koos foliinhappega (FA) (kaltsiumfolinaadi või dinaatriumfolinaadina)
Oksaliplatiini 85 mg/m² intravenoosne infusioon 250...500 ml 5% glükoosilahuses (50 mg/ml)
manustatakse samal ajal foliinhappe (FA) intravenoosse infusiooniga 5% glükoosilahuses 2...6 tunni
jooksul. Kasutatakse Y-toru, mis on paigutatud otse infusioonikoha ette.

Neid kaht ravimit ei tohi segada samas infusioonikotis. Foliinhape (FA) ei tohi sisaldada abiainena
trometamooli ja seda tohib lahjendada ainult isotoonilise 5% glükoosilahusega, kuid mitte kunagi
aluseliste lahustega või naatriumkloriidi või kloriide sisaldavate lahustega.

Juhised kasutamiseks koos 5-fluorouratsiiliga (5 FU)
Oksaliplatiini tuleb alati manustada enne fluoropürimidiine, st enne 5-fluorouratsiili (5-FU).

Pärast oksaliplatiini manustamist loputage voolikut ja manustage seejärel 5-fluorouratsiil (5 FU).

Lisateavet oksaliplatiiniga kombineeritavate ravimite kohta vaadake vastavate tootjate ravimi omaduste
kokkuvõtetest.

Lahuse valmistamine
Lahuse valmistamiseks tuleb kasutada süstevett või 5% glükoosilahust:

· 50 mg viaali puhul: lisage 10 ml lahustit kontsentratsiooni 5 mg oksaliplatiini ml kohta saamiseks.
· 100 mg viaali puhul: lisage 20 ml lahustit kontsentratsiooni 5 mg oksaliplatiini ml kohta saamiseks.

Valmistatud lahused tuleb kohe lahjendada 5% glükoosilahusega.

Enne kasutamist kontrollige lahust visuaalselt. Kasutada tohib ainult selgeid ja ilma osakesteta lahuseid.
Valmis lahuseid, milles esinevad pretsipitatsiooni nähud, ei tohi kasutada ja need tuleb hävitada vastavalt
kohalikele kahjulike jäätmete hävitamise nõuetele.

Ravim on ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata infusioonilahus tuleb hävitada.

Lahjendamine intravenoosse infusiooni jaoks


Kasutada ainult soovitatavate lahjenditega.

Tõmmake vajalik kogus valmistatud lahust viaali(de)st välja ja lahjendage 250 kuni 500 ml 5%
glükoosilahusega, nii et oksaliplatiini kontsentratsioon oleks mitte alla 0,2 mg/ml kuni 0,7 mg/ml.
Kontsentratsiooni vahemik, milles on näidatud oksaliplatiini füüsikalis-keemilist stabiilsust, on 0,2 mg/ml
kuni 2,0 mg/ml.

Manustage intravenoosse infusioonina.

Keemilist ja füüsikalist kasutamisaegset stabiilsust on näidatud 24 tunni jooksul temperatuuril 2...8 °C.
Mikrobioloogilisest vaatepunktist tuleb infusioonilahus kohe ära kasutada. Kui ravimit kohe ära ei
kasutata, on kasutamiseelne säilitusaeg ja -tingimused kasutaja vastutusel.

Enne kasutamist kontrollige lahust visuaalselt. Kasutada tohib ainult selgeid ja ilma osakesteta lahuseid.

Ravim on ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata infusioonilahus tuleb hävitada.

Ärge kasutage MITTE KUNAGI lahuse valmistamiseks või lahjendamiseks naatriumkloriidi või kloriide
sisaldavaid lahuseid.

Infusioon
Oksaliplatiini manustamine ei nõua prehüdreerimist. 250...500 ml-s 5% glükoosilahuses lahjendatud
oksaliplatiini lahust (kontsentratsioonis mitte alla 0,2 mg/ml) tuleb infundeerida perifeersesse või
tsentraalsesse veeni 2...6 tunni vältel. Oksaliplatiini manustamisel koos 5-fluorouratsiiliga peab
oksaliplatiini infusioon eelnema 5-fluorouratsiilile.

Hävitamine
Ravimi jäägid, nagu ka lahuse valmistamiseks, selle lahjendamiseks ja manustamiseks kasutatud
materjalid tuleb hävitada tsütotoksiliste ainete kohta kehtivate haigla reeglite kohaselt, arvestades
kohalikke nõudeid ohtlike jäätmete hävitamiseks.