Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Oxaliplatin pharmaswiss

Artikli sisukord

Ravimi Nimetus: Oxaliplatin pharmaswiss Ravimi Nimetus: Oxaliplatin pharmaswiss

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Oxaliplatin PharmaSwiss 5 mg/ml infusioonilahuse pulber
Oksaliplatiin


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
· Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
· Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
· Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik,
isegi kui haigussümptomid on sarnased.
· Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.


Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on Oxaliplatin PharmaSwiss ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Oxaliplatin PharmaSwiss´i kasutamist
3. Kuidas Oxaliplatin PharmaSwiss´i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Oxaliplatin PharmaSwiss´i säilitada
6. Lisainfo


1. MIS RAVIM ON OXALIPLATIN PHARMASWISS JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Oksaliplatiin kuulub tsütostaatikumide (vähivastaste ravimite) hulka.

Oksaliplatiini kasutatakse metastaatilise (kaugelearenenud) käärsoole (jämesoole) või rektumi (pärasoole)
vähi ravis või lisaravimina pärast operatsiooni kasvaja eemaldamiseks käärsoolest.
Oksaliplatiini kasutatakse kombinatsioonis teiste vähivastaste ravimitega, mida nimetatakse 5-
fluorouratsiiliks (5-FU) ja foliinhappeks (FA).


2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE OXALIPLATIN PHARMASWISS"I KAUTAMIST

Ärge kasutage Oxaliplatin PharmaSwiss´i

· kui te olete allergiline (ülitundlik) oksaliplatiini või Oxaliplatin PharmaSwiss´i abiaine
laktoosmonohüdraadi suhtes;
· kui toidate last rinnaga;
· kui teie vererakkude (valgevererakkude ja/või vereliistakute) arv on vähenenud;
· kui teil on sõrmedes ja/või varvastes surinad ja tuimus ning raskused keerukamate liigutuste
sooritamisega, nagu näiteks nööpide kinnipanekuga;
· kui teil on tõsised probleemid neerudega.

Isegi kui olete meessoost, lugege palun läbi selle infolehe lõik, mis puudutab rasedust ja imetamist.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Oxaliplatin PharmaSwiss
· kui teil on varem olnud allergiline reaktsioon plaatinat sisaldava ravimi suhtes, nagu
karboplatiin või tsisplatiin;
· kui teil on mõõduka raskusega neeruprobleemid;
· kui teil on maksaprobleemid;
· kui olete rase või plaanite rasedust. On väga tähtis, et arutaksite seda enne ükskõik millise ravi
alustamist oma arstiga;
· kui teie vererakkude arv on liiga väike pärast eelmist oksaliplatiinravi. Teie arst teeb
analüüsid veendumaks, et teil on enne ravi algust piisavalt vererakke;
· kui teil on pärast eelmist ravikuuri oksaliplatiiniga närvikahjustuse sümptomeid, nagu nõrkus,
tuimus, puuteaistingu või maitsetundlikkuse häired. Need võivad sageli vallanduda
kokkupuutel külmaga. Rääkige arstile kui märkate neid sümptomeid, eriti kui need teid
vaevavad ja/või kestavad kauem kui 7 päeva. Teie arst teeb neuroloogilise läbivaatuse enne
ravi alustamist ja korrapäraselt ravi ajal, eriti kui teile manustatakse samal ajal närve
kahjustada võivaid ravimeid. Närvikahjustuse sümptomid võivad püsida pärast ravi lõppu;
· kui saate ka 5-fluorouratsiili, sest see suurendab kõhulahtisuse, oksendamise, suuvalu ja
verehäirete tekkimise riski.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Oksaliplatiini ei tohi kasutada raseduse ajal. Seetõttu on tähtis, et teavitaksite oma arsti rasedusest. Kui te
rasestute ravi ajal, peate sellest kohe oma arstile rääkima.

Ravi ajal ja pärast ravi naistel 4 kuu jooksul ja meestel 6 kuu jooksul soovitatakse kasutada tõhusaid
raseduse vältimise vahendeid.

Oksaliplatiinil võib olla viljakusevastane toime, mis võib olla pöördumatu. Seetõttu soovitatakse
oksaliplatiiniga ravitavatel meestel mitte eostada lapsi ravi ajal ja kuni 6 kuu jooksul pärast ravi ning
küsida nõu sperma säilitamise kohta enne ravi.

Imetamine tuleb katkestada enne ravi alustamist oksaliplatiiniga.

Enne iga ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ei ole teada, kas ravi oksaliplatiiniga mõjutab autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet. Kui tunnete
pärast oksaliplatiini infusiooni unisust ja/või peapööritust, siis ärge juhtige autot ega käsitsege ohtlikke
masinaid ega osalege muudes tegevustes, mis võivad vähenenud tähelepanuvõime tõttu olla ohtlikud.

Oluline teave mõningate Oxaliplatin PharmaSwiss´i koostisainete suhtes
See ravim sisaldab laktoosmonohüdraati. Kui arst on teile öelnud, et te olete allergiline
laktoosmonohüdraadi suhtes, pidage enne oksaliplatiini manustamist nõu oma arstiga.


3. KUIDAS OXALIPLATIN PHARMASWISS´I KASUTADA

Annus, manustamisviis ja kestus
Ainult täiskasvanutele.
Oksaliplatiini määrab teile vähiravi spetsialist.
Oksaliplatiini manustatakse infusioonina veeni (intravenoosne infusioon), mis kestab 2 kuni 6 tundi.
Oksaliplatiini annus sõltub teie keha pindalast (arvutatakse teie pikkuse ja kehakaalu alusel). Samuti
sõltub annus vereanalüüside tulemustest ja sellest, kas teil on varem ravi ajal oksaliplatiiniga esinenud
kõrvaltoimeid. Tavaline annus täiskasvanutele, sh eakatele, on 85 mg/m2 kehapindala kohta kord 2 nädala
jooksul samal ajal foliinhappega ja enne 5-fluorouratsiili infusiooni. Ravi kestuse määrab teie arst. Teie
ravi kestab maksimaalselt 6 kuud pärast kasvaja täielikku eemaldamist.

Ravimi manustamise ajaks peab nõel jääma veeni. Kui nõel tuleb välja või ei ole kindlalt ühendatud või
kui lahus satub väljaspool veeni olevatesse kudedesse (võite tunda ebamugavust või valu), rääkige sellest
kohe arstile või meditsiiniõele.

Kui te kasutate Oxaliplatin PharmaSwiss´i rohkem kui ette nähtud
Kuna seda ravimit antakse haiglas, ei ole tõenäoline, et saaksite seda liiga vähe või palju. Rääkige siiski
oma arstile, kui teil on mingeid muresid.

Kui te unustate Oxaliplatin PharmaSwiss´i kasutada
Oksaliplatiini tuleb manustada kindla graafiku alusel. On väga tähtis, et käiksite kõigil visiitidel. Annuse
vahele jätmisel pidage nõu oma arstiga. Teie arst otsustab, millal võib teile uue annuse manustada.

Kui lõpetate Oxaliplatin PharmaSwiss´i kasutamise
Ravi lõpetamine oksaliplatiiniga võib peatada selle mõju kasvaja kasvule. Ärge lõpetage ravi
oksaliplatiiniga ilma arstiga nõu pidamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Oxaliplatin PharmaSwiss põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kui märkate mingeid kõrvaltoimeid, on tähtis, et teavitaksite sellest oma arsti enne järgmist ravikuuri.

Rääkige oma arstile kohe, kui te märkate järgmist:
· tavatud verevalumid, veritsus või infektsiooninähud, nagu kurguvalu ja kõrge palavik;
· püsiv või raske kõhulahtisus või oksendamine;
· valusad huuled või haavandid suus (stomatiit/mukosiit);
· seletamatud hingamissüsteemi sümptomid, nagu mitteproduktiivne köha, hingamisraskused
või häälemuutused;
· allergilise reaktsiooni sümptomid, nagu käte, jalgade, pahkluude, näo, huulte, suu või kurgu
turse (mis võib põhjustada neelamis- või hingamisraskusi).

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1 inimesel 10-st)
· Toime närvidele (perifeerne sensoorne neuropaatia). Võite tunda surinat ja/või tuimust
sõrmedes, varvastes, suuümbruses või kurgus ning see võib vahel esineda koos krampidega.
See vallandub sageli kokkupuutel külmaga, nt külmkapi avamisel või külma joogi hoidmisel.
Samuti võib teil esineda probleeme täpsust nõudvate ülesannete sooritamisel, nt nööpide
kinnipanekul. Kuigi enamasti kaovad need sümptomid täielikult, on võimalik, et perifeerse
sensoorse neuropaatia (nõrkus või tuimus närvikahjustuse tõttu) sümptomid jäävad püsima
pärast ravi lõppu.
· Mõned inimesed on kogenud torkivat sokitaolist tunnet allapoole piki käsi või kehatüve, kui
kael on painutatud.
· Oksaliplatiin võib vahel põhjustada ebameeldivat tunnet kurgus, eriti neelates, ja põhjustada
ka õhupuudustunnet. See tunne avaldub tavaliselt infusiooni ajal või mõne tunni jooksul
pärast infusiooni ning vallandajaks võib olla kokkupuude külmaga. Kuigi see on ebameeldiv
tunne, ei kesta see kaua ning kaob ilma ravita. Teie arst võib selle tõttu teie ravi muuta.
· Infektsiooninähud, nagu kurguvalu ja kõrge palavik.
· Vähenenud valgete vereliblede arv koos suurenenud infektsiooni riskiga.
· Vähenenud vereliistakute arv, mis suurendab verejooksude ja verevalumite riski.
· Vähenenud punaste vereliblede arv, mis võib muuta naha kahvatuks ja põhjustada nõrkust või
hingeldust. Teie arst võtab verd veendumaks, et teil on piisavalt vererakke enne ravi algust ja
enne iga järgmist ravikuuri.
· Allergiline reaktsioon ­ nahalööve, sealhulgas punane sügelev nahk, käte, jalgade, pahkluude,
näo, huulte, suu või kurgu turse (mis võib põhjustada neelamis- või hingamisraskusi) ja
tekitada minestustunnet.
· Söögiisu kaotus või puudus.
· Suur glükoosisisaldus (vere suhkrusisaldus) teie veres, mis võib põhjustada janu, suukuivust
ja sagedast urineerimist.
· Väike kaaliumisisaldus teie veres, mis võib põhjustada südame rütmihäireid.
· Väike naatriumisisaldus teie veres, mis võib põhjustada kurnatust ja segasust, lihastõmblusi,
krampe või koomat.
· Maitsemuutused.
· Peavalu.
· Ninaverejooksud.
· Hingeldus.
· Köha.
· Iiveldus ja oksendamine ­ selle ärahoidmiseks antakse tavaliselt enne ravi alustamist ravimeid,
mille võtmist võib jätkata ka pärast ravikuuri.
· Kõhulahtisus ­ kui teil tekib püsiv või raske kõhulahtisus või oksendamine, pöörduge kohe
arsti poole.
· Valusad huuled või haavandid suus.
· Kõhuvalu, kõhukinnisus.
· Nahakahjustused.
· Juuste kaotus.
· Seljavalu.
· Kurnatus, nõrkus ja valu.
· Reaktsioon süstekohas või selle ümbruses infusiooni ajal (paikne valu, punetus, naha turse,
naha kõvenemine, nahakoe surm).
· Palavik.
· Muutused vereanalüüsides, sealhulgas neis, mis on seotud maksatalitluse häiretega.
· Kehakaalu suurenemine.
· Värinad (treemor).

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1-l kuni 10 inimesel 100-st)

· Nohu (riniit).
· Ülemiste hingamisteede infektsioon.
· Dehüdratsioon.
· Depressioon, unetus.
· Pearinglus.
· Lihasenärvide turse.
· Kaela jäikus, heleda valguse talumatus ja peavalu (meningism).
· Silma sidekesta põletik, nägemishäired.
· Ebatavalised veritsused, veri uriinis/väljaheites.
· Verehüübed, tavaliselt jalas, mis võivad põhjustada valu, turset või punetust.
· Verehüübed kopsudes, mis võivad põhjustada valu rinnus ja hingamisraskusi.
· Nahapunetus.
· Luksumine, valu rinnus.
· Seedehäired ja kõrvetised.
· Ketendav nahk, nahalööve, suurenenud higistamine ja küünte kahjustused.
· Liigese- ja luuvalu.
· Valulik urineerimine ja urineerimissageduse muutused.
· Muutused vereanalüüside vastustes, mille abil jälgitakse neerufunktsiooni.
· Kehakaalu langus.
· Õhupuudus, mida põhjustab hingamisteede lihaste kramp (bronhospasm).
· Vererõhu langus.
· Sokk (tugev vererõhu langus, kahvatus, rahutus, kiire südametöö, niiske nahk, teadvuse
hägustumine), mida põhjustab äkiline veresoonte laienemine raske ülitundlikkusreaktsiooni
tõttu teatud ainetele (anafülaktiline sokk).
· Käte, jalgade, pahkluude, näo, huulte, suu või kurgu turse, mis võib põhjustada neelamis- või
hingamisraskusi (angioödeem).
· Verehäired (teatud valgete vereliblede puudus), millega kaasneb suurenenud tundlikkus
infektsioonide suhtes (febriilne neutropeenia / neutropeeniline sepsis).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1-l kuni 10 inimesel 1000-st)

· Kuulmisprobleemid.
· Soole sulgus või turse.
· Närvilisus.
· Vereanalüüs, mis viitab vere suurenenud happelisusele.
· Lõuakramp, lihaskrambid, tahtmatud lihaste kokkutõmbed, lihastõmblused.
· Koordinatsiooni-, tasakaalu- ja kõndimishäired.
· Pingetunne kurgus või rinnus.
· Silmade häired, nagu ülemise silmalau allavaje ja topeltnägemine.
· Hääle kaotus või häire, hääle kähedus.
· Ebatavaline keeletunnetus, rääkimisraskused.
· Näovalu ja/või silmavalu.

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1-l kuni 10 inimesel 10 000-st)

· Ebaselge kõne.
· Kurtus.
· Seletamatud hingamissüsteemi sümptomid, nagu mitteproduktiivne köha, hingamisraskused
või räginad (interstitsiaalne kopsuhaigus, kopsufibroos).
· Jämesoole põletik, mis võib põhjustada kõhuvalu või kõhulahtisust (koliit).
· Verehäired (vereliistakute puudus), mida põhjustab verevalumite ja tavatute verejooksudega
seotud allergiline reaktsioon (immunoallergiline trombotsütopeenia).
· Punavereliblede vähesus või liigne vere lagunemine (hemolüütiline aneemia).
· Mööduv nägemisteravuse langus, nägemisvälja häire, nägemisnärvi põletik (optiline neuriit).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui 1 inimesel 10 000-st)

· Maksahaigus.
· Neerupõletik ja neerupuudulikkus.

Kui märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud,palun rääkige sellest oma arstile
või apteekrile.


5. KUIDAS OXALIPLATIN PHARMASWISS´I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Müügipakendis ravim: See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Oxaliplatin PharmaSwiss´i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil ja pakendil.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Valmistatud lahus tuleb kohe lahjendada 5% glükoosilahusega, nii et saadakse kontsentratsioon 0,2 mg/ml
kuni 0,7 mg/ml.

Pärast lahjendamist tuleb infusioonilahus kohe ära kasutada. Kasutamisaegset keemilist ja füüsikalist
stabiilsust on näidatud 24 tunni jooksul temperatuuril 2...8 °C, valguse eest kaitstult.

Oksaliplatiin ei tohi sattuda silma ega nahale. Ravimi mahaminekul öelge seda kohe arstile või õele.

Kui infusioon on lõppenud, likvideerib arst või õde allesjäänud oksaliplatiini ettevaatlikult. Kasutamata
jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.
Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Oxaliplatin PharmaSwiss sisaldab
Toimeaine on oksaliplatiin.
Abiaine on laktoosmonohüdraat.

Üks ml valmistatud kontsentraatlahust sisaldab 5 mg oksaliplatiini.
50 mg viaal: üks viaal sisaldab 50 mg oksaliplatiini lahustamiseks 10 ml lahustis.
100 mg viaal: üks viaal sisaldab 100 mg oksaliplatiini lahustamiseks 20 ml lahustis.

Kuidas Oxaliplatin PharmaSwiss välja näeb ja pakendi sisu
Infusioonilahuse pulber: valge pulber värvitust klaasist viaalis, millel on kummikork ja metallist kate.
Viaal on pakitud kartongkarpi.

Pakendi suurused: 1 või 10 viaali karbis
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
PharmaSwiss Ceska republika s.r.o
Holesovice, Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
Tsehhi Vabariik

Tootja
Onkotec Pharma Production GmbH
Am Pharmapark, 06861 Dessau-Roßlau
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
PharmaSwiss Eesti OÜ
Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
Tel. 682 7403


Infoleht on viimati kooskõlastatud detsembris 2009.
Järgnev informatsioon on mõeldud ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajatele.
Oxaliplatin PharmaSwiss 5 mg/ml infusioonilahuse pulber

Kasutusjuhend
KASVAJAVASTANE RAVIM

Sobimatus
Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõigus
,,Lahuse valmistamine". Oksaliplatiini võib manustada koos foliinhappega (FA) Y-toru kaudu.

Ärge segage aluseliste ravimite ega lahustega, eriti 5-fluorouratsiili, trometamooli abiainena sisaldavate
foliinhappe preparaatide ega teiste toimeainete trometamoolsooladega. Aluselised ravimid või lahused
mõjutavad negatiivselt oksaliplatiini stabiilsust (vt altpoolt lõiku ,,Lahuse valmistamine").
Ärge valmistage lahust ega lahjendage seda infusiooni jaoks füsioloogilise lahusega või muude
klooriiooni (sealhulgas kaltsium-, kaalium- või naatriumkloriid) sisaldavate lahustega. Ärge kasutage
süstimisvahendeid, mis sisaldavad alumiiniumi.

Säilitamistingimused
Avamata viaalid:
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Valmistatud lahus originaalviaalis:
Mikrobioloogilisest vaatepunktist lähtuvalt tuleb valmistatud lahus kohe lahjendada.

Infusioonilahus:

Kasutamisaegset keemilist ja füüsikalist stabiilsust on näidatud 24 tunni jooksul temperatuuril 2...8°C,
valguse eest kaitstult. Mikrobioloogilisest vaatepunktist tuleb infusioonilahus kohe ära kasutada. Kui
lahust ei kasutata kohe, on kasutuseelne säilitusaeg ja -tingimused kasutaja vastutusel ega tohi tavaliselt
ületada 24 tundi temperatuuril 2...8°C, välja arvatud juhul, kui lahustamine toimub kontrollitud ja
valideeritud aseptilistes tingimustes.

Juhised käsitsemiseks, kasutamiseks ja hävitamiseks
Nagu teiste potentsiaalselt toksiliste ühenditega, tuleb ka oksaliplatiini käsitseda ja lahuseid valmistad
ettevaatusega.

Käsitsemisjuhend
Selle tsütotoksilise ravimi käsitsemisel tervishoiutöötajate poolt tuleb kasutada kõiki ettevaatusabinõusid,
et tagada käsitseja ja tema ümbruskonna kaitset.

Tsütotoksiliste ainete süstelahuseid peavad valmistama väljaõppinud spetsialistid kes tunnevad
kasutatavaid ravimeid. Valmistamine peab toimuma tingimustes, mis garanteerivad ravimi terviklikkuse,
keskkonna kaitsmise ja eriti ravimeid käsitsevate töötajate kaitsmise haiglaeeskirjade kohaselt. See nõuab
selleks eesmärgiks ettenähtud valmistusala. Selles alas on keelatud suitsetada, süüa või juua.

Meditsiinitöötajatel peab olema sobiv varustus: pikkade varrukatega kitlid, kaitsemaskid, mütsid,
kaitseprillid, steriilsed ühekordselt kasutatavad kindad, tööala kaitsekatted, prügi kogumise mahutid ja
kotid.

Väljaheiteid ja okset tuleb käsitseda ettevaatlikult.

Rasedaid tuleb hoiatada, et nad väldiksid tsütotoksiliste ainete käsitsemist.

Iga katkist konteinerit tuleb kohelda ettevaatusega ja pidada seda saastunud jäätmeks. Saastunud jäätmed
tuleb põletada sobivalt märgistatud tugevates konteinerites. Vt altpoolt lõiku ,,Hävitamine".

Kui oksaliplatiinipulber, valmistatud lahus või infusioonilahus satuvad nahale, peske seda kohe ja
põhjalikult veega.

Erilised ettevaatusabinõud manustamiseks
· ÄRGE kasutage süstimisvahendeid, mis sisaldavad alumiiniumi.

· ÄRGE manustage oksaliplatiini lahjendamata kujul.

· Lahjendamiseks tohib kasutada ainult 5% glükoosi infusioonilahust (50 mg/ml). ÄRGE valmistage
lahust ega lahjendage seda infusiooni jaoks naatriumkloriidi või kloriide sisaldavate lahustega.

· ÄRGE segage mingi muu ravimiga samas infusioonikotis või manustage korraga sama infusioonivooliku
kaudu.

· ÄRGE segage aluseliste ravimite ega lahustega, eriti 5-fluorouratsiili, trometamooli abiainena
sisaldavate foliinhappe preparaatide ega teiste toimeainete trometamoolsooladega. Aluselised ravimid või
lahused mõjutavad negatiivselt oksaliplatiini stabiilsust.

Juhised kasutamiseks koos foliinhappega (FA) (kaltsiumfolinaadi või dinaatriumfolinaadina)
Oksaliplatiini 85 mg/m² intravenoosne infusioon 250...500 ml 5% glükoosilahuses (50 mg/ml)
manustatakse samal ajal foliinhappe (FA) intravenoosse infusiooniga 5% glükoosilahuses 2...6 tunni
jooksul. Kasutatakse Y-toru, mis on paigutatud otse infusioonikoha ette.

Neid kaht ravimit ei tohi segada samas infusioonikotis. Foliinhape (FA) ei tohi sisaldada abiainena
trometamooli ja seda tohib lahjendada ainult isotoonilise 5% glükoosilahusega, kuid mitte kunagi
aluseliste lahustega või naatriumkloriidi või kloriide sisaldavate lahustega.

Juhised kasutamiseks koos 5-fluorouratsiiliga (5 FU)
Oksaliplatiini tuleb alati manustada enne fluoropürimidiine, st enne 5-fluorouratsiili (5-FU).

Pärast oksaliplatiini manustamist loputage voolikut ja manustage seejärel 5-fluorouratsiil (5 FU).

Lisateavet oksaliplatiiniga kombineeritavate ravimite kohta vaadake vastavate tootjate ravimi omaduste
kokkuvõtetest.

Lahuse valmistamine
Lahuse valmistamiseks tuleb kasutada süstevett või 5% glükoosilahust:

· 50 mg viaali puhul: lisage 10 ml lahustit kontsentratsiooni 5 mg oksaliplatiini ml kohta saamiseks.
· 100 mg viaali puhul: lisage 20 ml lahustit kontsentratsiooni 5 mg oksaliplatiini ml kohta saamiseks.

Valmistatud lahused tuleb kohe lahjendada 5% glükoosilahusega.

Enne kasutamist kontrollige lahust visuaalselt. Kasutada tohib ainult selgeid ja ilma osakesteta lahuseid.
Valmis lahuseid, milles esinevad pretsipitatsiooni nähud, ei tohi kasutada ja need tuleb hävitada vastavalt
kohalikele kahjulike jäätmete hävitamise nõuetele.

Ravim on ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata infusioonilahus tuleb hävitada.

Lahjendamine intravenoosse infusiooni jaoks


Kasutada ainult soovitatavate lahjenditega.

Tõmmake vajalik kogus valmistatud lahust viaali(de)st välja ja lahjendage 250 kuni 500 ml 5%
glükoosilahusega, nii et oksaliplatiini kontsentratsioon oleks mitte alla 0,2 mg/ml kuni 0,7 mg/ml.
Kontsentratsiooni vahemik, milles on näidatud oksaliplatiini füüsikalis-keemilist stabiilsust, on 0,2 mg/ml
kuni 2,0 mg/ml.

Manustage intravenoosse infusioonina.

Keemilist ja füüsikalist kasutamisaegset stabiilsust on näidatud 24 tunni jooksul temperatuuril 2...8 °C.
Mikrobioloogilisest vaatepunktist tuleb infusioonilahus kohe ära kasutada. Kui ravimit kohe ära ei
kasutata, on kasutamiseelne säilitusaeg ja -tingimused kasutaja vastutusel.

Enne kasutamist kontrollige lahust visuaalselt. Kasutada tohib ainult selgeid ja ilma osakesteta lahuseid.

Ravim on ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata infusioonilahus tuleb hävitada.

Ärge kasutage MITTE KUNAGI lahuse valmistamiseks või lahjendamiseks naatriumkloriidi või kloriide
sisaldavaid lahuseid.

Infusioon
Oksaliplatiini manustamine ei nõua prehüdreerimist. 250...500 ml-s 5% glükoosilahuses lahjendatud
oksaliplatiini lahust (kontsentratsioonis mitte alla 0,2 mg/ml) tuleb infundeerida perifeersesse või
tsentraalsesse veeni 2...6 tunni vältel. Oksaliplatiini manustamisel koos 5-fluorouratsiiliga peab
oksaliplatiini infusioon eelnema 5-fluorouratsiilile.

Hävitamine
Ravimi jäägid, nagu ka lahuse valmistamiseks, selle lahjendamiseks ja manustamiseks kasutatud
materjalid tuleb hävitada tsütotoksiliste ainete kohta kehtivate haigla reeglite kohaselt, arvestades
kohalikke nõudeid ohtlike jäätmete hävitamiseks.


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE


1.
RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oxaliplatin PharmaSwiss 5 mg/ml infusioonilahuse pulber


2.
KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks ml valmislahust sisaldab 5 mg oksaliplatiini.
50 mg viaal: üks viaal sisaldab 50 mg oksaliplatiini lahustamiseks 10 ml lahustis.
100 mg viaal: üks viaal sisaldab 100 mg oksaliplatiini lahustamiseks 20 ml lahustis.
INN. Oxaliplatinum

Abiaine: Üks ml valmislahust sisaldab 45 mg laktoosmonohüdraati.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.


3.
RAVIMVORM

Infusioonilahuse pulber.
Valge pulber.


4. KLIINILISED
ANDMED

4.1 Näidustused


Oksaliplatiin kombinatsioonis foliinhappe (FA) ja 5-fluorouratsiiliga (5 FU) on näidustatud:
· III (Duke"i C) staadiumi käärsoolevähi adjuvantravi pärast primaarse tuumori täielikku resektsiooni;
· metastaatilise kolorektaalvähi ravi.

4.2
Annustamine ja manustamisviis

Seda tsütotoksilist ravimit tohivad kasutada ainult täiskasvanud vastavates onkoloogiaosakondades ja
seda tohib manustada ainult kogenud onkoloogi kontrolli all. Selle tsütotoksilise ravimi käsitsemisel
tuleb hooldus- või meditsiinilise personali ja ümbruskonna kaitsmiseks kasutada kõiki
ettevaatusabinõusid.

Annustamine

Ainult täiskasvanutele
Soovitatav oksaliplatiini annus adjuvantraviks on 85 mg/m2 intravenoosselt iga 2 nädala järel, kokku
12 tsüklit (6 kuud).
Soovitatav oksaliplatiini annus metastaatilise kolorektaalse vähi ravis on 85 mg/m2 intravenoosselt iga
2 nädala järel.
Manustatavat annust tuleb kohandada taluvuse järgi (vt lõik 4.4).
Oksaliplatiini tuleb alati manustada enne fluoropürimidiine, st enne 5-fluorouratsiili (5-FU).
Oksaliplatiini manustatakse 2...6-tunnise intravenoosse infusioonina 250...500 ml 5% glükoosilahuses
(50 mg/ml) kontsentratsiooniga 0,2 mg/ml kuni 0,70 mg/ml; 0,70 mg/ml on suurim kontsentratsioon
kliinilises praktikas oksaliplatiini 85 mg/m2 annuse puhul.
Oksaliplatiini kasutatakse peamiselt kombinatsioonis 5-fluorouratsiili püsiinfusioonil põhinevate
raviskeemidega. Kahenädalase ravikuuri jaoks kasutatakse 5-fluorouratsiili raviskeemi, milles
kombineeritakse manustamist booluse ja pideva infusioonina.

Eripopulatsioonid
Neerukahjustus
Oksaliplatiini ei ole uuritud raske neerukahjustusega patsientidel (vt lõik 4.3). Mõõduka
neerukahjustuse korral võib ravi alustada tavalise soovitatava annusega (vt lõik 4.4). Kerge
neerutalitluse häirega patsientidel ei ole annust vaja kohandada.
Maksakahjustus
I faasi uuringus, kus osalesid erineva maksakahjustuse tasemega patsiendid, olid hepatobiliaarsete
häirete esinemissagedus ja raskusaste seotud progresseeruva haiguse ning kõrvalekalletega
maksatalitluse testides uuringu alguses. Maksatalitluse testide kõrvalekalletega patsientidel ei
kohandatud kliinilise arengu käigus annust spetsiifiliselt.
Lapsed
Oksaliplatiini kasutamiseks lastel puudub vastav näidustus. Oksaliplatiini monoteraapia tõhusus
soliidtuumorite ravis pediaatrilises populatsioonis ei ole kindlaks tehtud (vt lõik 5.1).
Eakad patsiendid
Raske toksilisuse suurenemist ei ole täheldatud ei oksaliplatiini monoteraapia ega kombinatsiooni
korral 5-fluorouratsiiliga üle 65-aastastel patsientidel. Seetõttu ei ole spetsiaalne annuse kohandamine
eakatel patsientidel vajalik.

Manustamisviis
Oksaliplatiini manustatakse intravenoosse infusioonina.
Oksaliplatiini manustamine ei nõua hüperhüdratsiooni.
Oksaliplatiini manustatakse intravenoosse infusioonina perifeersesse veeni või tsentraalse veenitee
kaudu 250...500 ml 5% glükoosilahuses (50 mg/ml) kontsentratsioonis mitte alla 0,2 mg/ml 2...6
tunni vältel. Oksaliplatiini infusioon peab alati eelnema 5-fluorouratsiili manustamisele.
Ekstravasatsiooni korral tuleb infusioon viivitamatult katkestada.

Kasutusjuhend
Enne kasutamist tuleb oksaliplatiin lahustada süstevees või 5% glükoosi lahuses ja seejärel seda edasi
lahjendada. Külmkuivatatud ravimi lahuse edasiseks lahjendamiseks tohib kasutada ainult 5%
glükoosilahust (50 mg/ml) (vt lõik 6.6).

4.3 Vastunäidustused

- Ülitundlikkus oksaliplatiini või laktoosmonohüdraadi suhtes;
- Imetamine;
- Müelosupressioon enne esimest ravikuuri, millele viitab algne neutrofiilide arv < 2 x 109/l ja/või
trombotsüütide arv < 100 x 109/l;
- Perifeerne sensoorne neuropaatia koos funktsioonihäirega enne esimest ravikuuri;
- Raske neerufunktsiooni häire (kreatiniini kliirens alla 30 ml/min).

4.4
Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Oksaliplatiini tohib kasutada ainult tsütotoksilise kemoteraapia manustamisele spetsialiseerunud
osakondades ja seda tohib manustada ainult kogenud onkoloogi kontrolli all.

Mõõduka neerufunktsiooni häirega patsientidel tuleb piiratud ohutusteabe tõttu ravimi manustamist
kaaluda alles pärast sobiva kasu/riski suhte hindamist patsiendile. Sel juhul tuleb neerufunktsiooni
tähelepanelikult jälgida ja annust toksilisuse põhjal kohandada.

Patsiente, kellel esinevad anamneesis allergilised reaktsioonid plaatinaühenditele, tuleb jälgida
allergiliste sümptomite suhtes. Anafülaksiasarnase reaktsiooni esinemisel oksaliplatiinile tuleb
infusioon kohe katkestada ja alustada sobiva sümptomaatilise raviga. Oksaliplatiini uuesti kasutamine
on vastunäidustatud.

Oksaliplatiini kasutamine on vastunäidustatud patsientidel, kes on ülitundlikud laktoosmonohüdraadi
suhtes.

Oksaliplatiini ekstravasatsiooni korral tuleb infusioon viivitamatult peatada ja alustada tavapärast
lokaalset sümptomaatilist ravi.

Oksaliplatiini neurotoksilisust tuleb tähelepanelikult jälgida, eriti kui ravimit manustatakse koos teiste
spetsiifiliselt neurotoksiliste ravimitega. Enne iga manustamist ja seejärel korrapäraselt tuleb teha
neuroloogiline läbivaatus.

Patsientidele, kellel tekib äge larüngofarüngeaalne düsesteesia (vt lõik 4.8) 2-tunnise infusiooni ajal
või järel, tuleb järgmine oksaliplatiini infusioon manustada 6 tunni jooksul.
Kui esinevad neuroloogilised sümptomid (paresteesiad, düsesteesiad), peab järgnev soovitatav
oksaliplatiini annuse kohandamine põhinema nende sümptomite kestusel ja raskusastmel.
- Kui sümptomid kestavad kauem kui 7 päeva ja tekitavad probleeme, tuleb järgmist
oksaliplatiini annust vähendada 85-lt 65 mg/m2-ni (metastaaside ravi korral) või 75 mg/m2-ni
(adjuvantravi korral).
- Kui paresteesia ilma funktsionaalsete häireteta kestab järgmise ravitsüklini, tuleb järgmist
oksaliplatiini annust vähendada 85-lt 65 mg/m2-ni (metastaaside ravi korral) või 75 mg/m2-ni
(adjuvantravi korral).
- Kui paresteesia koos funktsionaalsete häiretega kestab kuni järgmise ravitsüklini, tuleb ravi
oksaliplatiiniga katkestada.
- Kui sümptomid paranevad pärast ravi katkestamist oksaliplatiiniga, võib kaaluda ravi
jätkamist.
Patsiente peab teavitama perifeerse sensoorse neuropaatia sümptomite püsimise võimalusest pärast ravi
lõppu. Mõõdukad paiksed paresteesiad või funktsionaalset tegevust häirida võivad paresteesiad võivad
püsida kuni 3 aastat pärast adjuvantravi lõppu.

Iivelduse ja oksendamisena väljenduv gastrointestinaalne toksilisus vajab profülaktilist ja/või
terapeutilist antiemeetikumide kasutamist (vt lõik 4.8).
Dehüdratsiooni, paralüütilist iileust, sooleobstruktsiooni, hüpokaleemiat, metaboolset atsidoosi ja
neerupuudulikkusi võivad põhjustada raske kõhulahtisus või oksendamine, eriti kui oksaliplatiini
kombineeritakse 5-fluorouratsiiliga.

Hematoloogilise toksilisuse (neutrofiilid < 1,5 x 109/l või trombotsüüdid < 50 x 109/l) tekkimisel tuleb
järgmise ravikuuri manustamine edasi lükata, kuni hematoloogilised väärtused on taastunud
vastuvõetavatele tasemetele. Enne ravi algust ja enne iga järgmist ravikuuri tuleb teha üldvereanalüüs
koos leukotsüütide diferentsiaalanalüüsiga.

Patsiente peab piisavalt teavitama kõhulahtisuse/oksendamise, mukosiidi/stomatiidi ja neutropeenia
tekkeriskist pärast oksaliplatiini ja 5-fluorouratsiili manustamist, et nad saaksid kiiresti oma arstiga
sobiva ravi saamiseks ühendust võtta.
Mukosiidi/stomatiidi tekkimisel koos neutropeeniaga või ilma tuleb järgmist ravikuuri edasi lükata,
kuni mukosiit/stomatiit paraneb 1. astmeni või enam ja/või kuni neutrofiilide arv on 1,5 x 109/l.

Oksaliplatiini kombineerimisel 5-fluorouratsiiliga (koos foliinhappega või ilma) tuleb 5-fluorouratsiili
toksilise toime korral kasutada tavalist annuse kohandamist.

Kui tekivad 4. astme kõhulahtisus, 3. kuni 4. astme neutropeenia (neutrofiilid < 1,0 x 109/l) või 3. kuni
4. astme trombotsütopeenia (trombotsüüdid < 50 x 109/l), tuleb oksaliplatiini annust vähendada 85-lt
65 mg/m2-ni (metastaaside ravi korral) või 75 mg/m2-ni (adjuvantravi korral) lisaks 5-fluorouratsiili
annuse vajalikule vähendamisele.

Seletamatute respiratoorsete sümptomite tekkimisel, nagu mitteproduktiivne köha, düspnoe,
krepitatsioonid või radioloogilised kopsuinfiltraadid, tuleb ravi oksaliplatiiniga katkestada kuni
edasised kopsu-uuringud välistavad interstitsiaalse kopsuhaiguse (vt lõik 4.8).
Maksatalitluse testide kõrvalekallete või portaalhüpertensiooni korral, mis ei ole nähtavalt seotud
maksa metastaasidega, tuleb mõelda väga harvadele ravimi poolt indutseeritud maksa vaskulaarsele
häirele.

Oksaliplatiini prekliinilistes uuringutes täheldati genotoksilisi toimeid. Seetõttu soovitatakse
oksaliplatiiniga ravitavatel meestel mitte eostada lapsi ravi ajal ja kuni 6 kuu jooksul pärast ravi ning
küsida nõu sperma säilitamise kohta enne ravi, sest oksaliplatiinil võib olla pöördumatu viljatust
põhjustav toime.
Naised ei tohi rasestuda ravi ajal oksaliplatiiniga ja peavad kasutama tõhusat rasestumisvastast
meetodit (vt lõik 4.6).

4.5 Koostoimed
teiste
ravimitega ja muud koostoimed

Patsientidel, kes on saanud ühekordse oksaliplatiini annuse 85 mg/m2 vahetult enne 5-fluorouratsiili
manustamist, ei ole täheldatud 5-fluorouratsiili plasmataseme muutusi.
In vitro ei ole täheldatud olulist muutust oksaliplatiini seondumises plasmavalkudega järgmiste
ravimite kasutamisel: erütromütsiin, salitsülaadid, granisetroon, paklitakseel ja naatriumvalproaat.

4.6
Rasedus ja imetamine

Seni puudub kättesaadav teave kasutamise ohutuse kohta rasedatel naistel. Loomkatsetes on täheldatud
reproduktiivset toksilisust. Seetõttu ei soovitata oksaliplatiini kasutada raseduse ajal ja viljakas eas
naistel, kes ei kasuta kontratseptiivseid vahendeid. Oksaliplatiini kasutamisele võib mõelda alles
pärast lootele mõjuva riski hindamist ja patsiendi nõusolekul.
Naised peavad ravi ajal ja 4 kuud pärast ravi ning mehed ravi ajal ja 6 kuud pärast ravi kasutama
sobivaid kontratseptiivseid vahendeid.
Oksaliplatiinil võib olla viljakusevastane toime (vt lõik 4.4).

Eritumist rinnapiima ei ole uuritud. Ravi ajal oksaliplatiiniga on imetamine vastunäidustatud.

4.7 Toime
reaktsioonikiirusele

Toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Siiski võib
pearinglust, iiveldust ja oksendamist ning muid kõnnakut ja tasakaalu mõjutavate neuroloogiliste
sümptomite riski suurenemist põhjustav oksaliplatiinravi vähesel määral või mõõdukalt mõjutada
autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

4.8 Kõrvaltoimed

Kõige sagedasemad oksaliplatiini kõrvaltoimed kombinatsioonis 5-flurouratsiili/foliinhappega (5-
FU/FA) olid gastrointestinaalsed (kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine ja mukosiit), hematoloogilised
(neutropeenia, trombotsütopeenia) ja neuroloogilised (äge ja annus-kumulatiivne perifeerne sensoorne
neuropaatia). Üldiselt olid need kõrvaltoimed sagedasemad ja raskemad oksaliplatiini ja 5-FU/FA
kombinatsiooni korral kui ainult 5-FU/FA puhul.
Allpool tabelis toodud esinemissagedused pärinevad kliinilistest uuringutest kasutamisel metastaaside
ja adjuvantravina (vastavalt 416 ja 1108 patsienti oksaliplatiini + 5-fluorouratsiili/foliinhappe rühmas)
ning turustamisjärgsest kogemustest.

Kõrvaltoimete sagedus selles tabelis on määratletud järgmiselt: väga sage ( 1/10); sage ( 1/100, <
1/10); aeg-ajalt ( 1/1000, < 1/100); harv ( 1/10 000, < 1/1000); väga harv (< 1/10 000), teadmata (ei
saa hinnata olemasolevate andmete alusel).
Täiendavad andmed on toodud tabeli järel.

MedDRA
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
organsüsteemi klass
Infektsioonid ja
- infektsioon
- riniit


infestatsioonid
- ülemiste
hingamisteede
infektsioon
- neutropeeniline
sepsis
Vere ja
- aneemia
- febriilne

- immunoallergiline
lümfisüsteemi
- neutropeenia
neutropeenia
trombotsütopeenia
häired*
- trombotsütopeenia
- hemolüütiline
- leukopeenia
aneemia
- lümfopeenia
Immuunsüsteemi
- allergia/allergiline


häired*
reaktsioon+
Ainevahetus- ja
- anoreksia
- dehüdratsioon
- metaboolne

toitumishäired
- hüperglükeemia
atsidoos
- hüpokaleemia
- hüponatreemia
Psühhiaatrilised

- depressioon
- närvilisus

häired
- unetus
Närvisüsteemi
- perifeerne
- pearinglus

- düsartria
häired*
sensoorne
- motoorne neuriit
neuropaatia
- meningism
- sensoorsed häired
- maitsetundlikkuse
häired
- peavalu
Silma kahjustused

- konjunktiviit

- mööduvalt
- nägemishäired
vähenenud
nägemisteravus
- nägemisväljade
häired
- optiline neuriit
Kõrva ja labürindi


- ototoksilisus
- kurtus
kahjustused
Vaskulaarsed häired
- hemorraagia


- punetus
- süvaveenide
tromboos
Respiratoorsed,
- düspnoe
- luksumine

- interstitsiaalne
rindkere ja
- köha
- kopsuemboolia
kopsuhaigus
mediastiinumi
- ninaverejooks
- kopsufibroos**
häired
Seedetrakti häired* - iiveldus
- düspepsia
- iileus
- koliit, sealhulgas
- kõhulahtisus
- gastroösofageaalne - soole-
Clostridium difficile
- oksendamine
refluks
obstruktsioon
poolt põhjustatud
- stomatiit/
- rektaalne verejooks
kõhulahtisus
mukosiit
- kõhuvalu
- kõhukinnisus
Naha ja nahaaluskoe - nahahäired
- naha eksfoliatsioon

kahjustused
- alopeetsia
(st käe-jala
sündroom)
- erütematoosne
lööve
- lööve
- hüperhidroos
- küünte häired
Lihas-skeleti ja
- seljavalu
- artralgia


sidekoe kahjustused
- luuvalu
Neerude ja

- düsuuria


kuseteede häired
- urineerimishäired
- hematuuria
Üldised häired ja
- väsimus
- valu rindkeres


manustamiskoha
- palavik++
reaktsioonid
- asteenia
- valu
- süstekoha
reaktsioon+++
Uuringud -
maksaensüümide
- vere


sisalduse
kreatiniinisisalduse
suurenemine
suurenemine
- vere aluselise
- kehakaalu langus
fosfataasi sisalduse (metastaaside ravi)
suurenemine
- vere
bilirubiinisisalduse
suurenemine
- vere
laktaatdehüdrogenaa
si sisalduse
suurenemine
- kehakaalu tõus
(adjuvantravi)
* Vt üksikasjalikku lõiku altpoolt.
** Vt lõik 4.4
+ Sageli esinevad allergilised reaktsioonid, nagu nahalööve (eriti urtikaaria), konjunktiviit, riniit.
Sagedased anafülaktilised reaktsioonid, sealhulgas bronhospasm, angioödeem, hüpotensioon ja
anafülaktiline sokk.
++ Väga sageli palavik, mis võib tingitud olla kas infektsioonist (koos või ilma febriilse neutropeeniata)
või olla isoleeritud immunoloogilise mehhanismiga palavik.
+++ Ekstravasatsioon võib põhjustada paikset valu ja põletikku, mis võivad olla rasked ja viia tüsistuste
tekkimiseni, eriti kui oksaliplatiini manustatakse perifeersesse veeni (vt lõik 4.4).

Maksa ja sapiteede häired
Väga harv (< 1/10 000)
Maksa sinusoidide obstruktsiooni sündroom, tuntud ka kui veno-oklusiivne maksahaigus, või sellise
maksahäirega seotud patoloogilised ilmingud, nagu pelioosne hepatiit, sõlmeline regeneratiivne
hüperplaasia, perisinusoidaalne fibroos. Kliiniliseks ilminguks võib olla portaalhüpertensioon ja/või
transaminaaside aktiivsuse suurenemine.

Neerude ja kuseteede häired
Väga harv (< 1/10 000)
Äge tubulo-interstitsiaalne nefropaatia, mis viib ägeda neerupuudulikkuseni.

Hematoloogiline toksilisus

Esinemissagedus patsiendi kohta (%), raskusastme alusel
Oksaliplatiin/
Metastaatilise vähi ravi
Adjuvantravi
Kõik
3. aste 4. aste Kõik
3. aste
4. aste
5 FU/FA
raskusastm
raskusast
ed
med
85 mg/m² iga 2 nädala
järel

Aneemia 82,2
3
<
1
75,6
0,7
0,1
Neutropeenia 71,4
28
14
78,9
28,8
12,3
Trombotsütopeenia 71,6 4
<
1
77,4
1,5
0,2
Febriilne neutropeenia
5,0
3,6
1,4
0,7
0,7
0,0
Neutropeeniline sepsis
1,1
0,7
0,4
1,1
0,6
0,4

Toksilisus seedetraktile

Esinemissagedus patsiendi kohta (%), raskusastme alusel
Oksaliplatiin/
Metastaatilise vähi ravi
Adjuvantravi
Kõik
3.
4.
Kõik
3. aste
4. aste
5 FU/FA
raskusastm aste
aste
raskusastmed
ed
85 mg/m² iga 2 nädala
järel

Iiveldus
69,9
8
< 1
73,7
4,8
0,3
Kõhulahtisus
60,8
9
2
56,3
8,3
2,5
Oksendamine
49,0
6
1
47,2
5,3
0,5
Mukosiit/stomatiit 39,9
4
<
1
42,1 2,8 0,1

Näidustatud on profülaktika ja/või ravi tugevate antiemeetiliste ainetega.
Dehüdratsiooni, paralüütilist iileust, sooleobstruktsiooni, hüpokaleemiat, metaboolset atsidoosi ja
neerupuudulikkust võivad põhjustada raske kõhulahtisus võioksendamine, eriti kui oksaliplatiini
kombineeritakse 5-fluorouratsiiliga (vt lõik 4.4).

Närvisüsteem
Oksaliplatiini annust piirav toksilisus on neuroloogiline. See hõlmab sensoorset perifeerset
neuropaatiat, mida iseloomustavad jäsemete düsesteesia ja/või paresteesia krampidega või ilma, mis
sageli vallandub külma mõjul. Need sümptomid esinevad kuni 95%-l ravitud patsientidest.
Ravitsüklite vahelisel ajal tavaliselt taanduvate sümptomite kestus pikeneb ravitsüklite arvu
suurenedes.
Valu ja/või talitlushäirete teke viitab vajadusele annust kohandada või isegi ravi katkestada, see sõltub
sümptomite kestusest (vt lõik 4.4).
See talitlushäire hõlmab täpsust nõudvate liigutuste sooritamise raskenemist ja on sensoorse
kahjustuse võimalik tagajärg. Püsivate sümptomite esinemise risk kumulatiivse annusega 850 mg/m2
(10 ravitsüklit) on umbes 10% ja kumulatiivse annusega 1020 mg/m2 (12 ravitsüklit) 20%.
Enamikul juhtudest neuroloogilised nähud ja sümptomid taanduvad või kaovad täielikult ravi
lõpetamisel. 6 kuud pärast käärsoole adjuvantravi lõpetamist olid 87%-l patsientidest sümptomid
kadunud või esinesid kergel kujul. Pärast kuni 3-aastast jälgimisperioodi esines umbes 3%-l
patsientidest püsiv mõõdukas paikne paresteesia (2,3%) või funktsionaalseid tegevusi häiriv
paresteesia (0,5%).
Teatatud on ägedatest neurosensoorsetest ilmingutest (vt lõik 5.3). Need algavad mõne tunni jooksul
pärast manustamist ja esinevad sageli kokkupuutel külmaga. Need väljenduvad tavaliselt mööduva
paresteesia, düsesteesia ja hüpoesteesiana. Farüngolarüngeaalse düsesteesia äge sündroom esineb
1...2%-l patsientidest ja seda iseloomustab subjektiivne düsfaagia või düspnoe/lämbumistunne ilma
objektiivsete respiratoorse distressi (puudub tsüanoos või hüpoksia) või larüngospasmi või
bronhospasmi tunnusteta (puudub striidor või hingeldus); samuti on täheldatud ebanormaalset
keeletunnetust, düsartriat ja rõhumistunnet rinnas. Kuigi sellistel juhtudel on manustatud
antihistamiinikume ja bronhodilataatoreid, taanduvad need sümptomid kiiresti ka ilma ravita.
Infusiooni pikendamine aitab vähendada selle sündroomi esinemissagedust (vt lõik 4.4). Mõnikord
juhuslikult täheldatud sümptomite hulka kuuluvad lõualuu kramp / lihaskrambid / tahtmatud
lihaskontraktsioonid / lihastõmblused / müokloonus, koordinatsioonihäired. Lisaks võivad koos
nendega või eraldi esineda kraniaalnärvide talitlushäired, nagu nt ptoos, diploopia, afoonia / düsfoonia
/ hääle kähedus, mida on vahel kirjeldatud kui häälepaelte paralüüsi; ebanormaalne keeletunnetus või
düsartria, mida on mõnikord kirjeldatud kui afaasiat; kolmiknärvi neuralgia / näovalu / silmavalu,
nägemisteravuse langus, nägemisvälja häired.
Harva on ravi ajal oksaliplatiiniga teatatud muudest neuroloogilistest sümptomitest nagu düsartria,
süvakõõlusreflekside kadumine ja Lhermitte sümptom. On teatatud isoleeritud optilise neuriidi
juhtudest.

Allergilised reaktsioonid

Esinemissagedus patsiendi kohta (%), raskusastme alusel
Oksaliplatiin ja 5 FU/FA
Metastaatilise vähi ravi
Adjuvantravi
Kõik
3.
4. aste
Kõik
3. aste
4. aste
85 mg/m² iga 2 nädala järel raskusast aste
raskusast
med
med
Allergilised reaktsioonid /
9,1 1
<
1 10,3 2,3
0,6
allergia

4.9 Üleannustamine

Oksaliplatiini jaoks ei ole teadaolevat antidooti. Üleannustamise korral võib eeldada kõrvaltoimete
süvenemist. Tuleb alustada hematoloogiliste näitajate jälgimist ja rakendada sümptomaatilist ravi.


5. FARMAKOLOOGILISED
OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised
omadused

Farmakoterapeutiline grupp: teised kasvajavastased ained, plaatinaühendid.
ATC-kood: L01XA03
Oksaliplatiin on antineoplastiline ravim, mis kuulub uude plaatinapõhiste ühendite klassi, milles
plaatina aatom moodustab kompleksi 1,2-diaminotsükloheksaani (DACH) ja oksalaatrühmaga.
Oksaliplatiin on ainus enantiomeer, Cis-[oksalaato(trans-l-1,2- DACH ) plaatina].

Oksaliplatiinil on ulatuslik nii in vitro tsütotoksiline kui ka in vivo kasvajavastane toime erinevates
kasvajate mudelsüsteemides, sealhulgas inimese kolorektaalse vähi mudelid. Oksaliplatiinil on ka
in vitro ja in vivo toime erinevates tsisplatiinile resistentsetes mudelites.
Kombinatsioonis 5-fluorouratsiiliga on nii in vitro kui ka in vivo täheldatud sünergistlikku
tsütotoksilist toimet.
Oksaliplatiini toimemehhanismi uuringud (kuigi see mehhanism ei ole päris selge) näitavad, et
oksaliplatiini biotransformatsiooni tulemusena tekkivad vesiderivaadid mõjuvad DNA-le,
moodustades nii ahelatevahelisi kui ka ahelasiseseid ristsidemeid, mille tulemusena DNA süntees
katkeb ning avaldub tsütotoksiline ja kasvajavastane toime.

Oksaliplatiini on monoteraapiana hinnatud pediaatrilise populatsiooni kahes I faasi (69 patsienti) ja
kahes II faasi (90 patsienti) uuringus. Kokku raviti 159 soliidtuumoritega pediaatrilist patsienti
(vanuses 7 kuud kuni 22 aastat). Oksaliplatiini monoteraapia tõhusus soliidtuumorite ravis
pediaatrilises populatsioonis ei ole kindlaks tehtud. Mõlemas II faasi uuringus lõpetati Accruali
kasutamine tuumori vastuse puudumise tõttu.

Metastaatilise kolorektaalse vähiga patsientidel on oksaliplatiini (85mg/m2 iga kahe nädala järel)
tõhusust kombinatsioonis 5-fluorouratsiili/foliinhappega näidatud kolmes kliinilises uuringus.
- Esmase ravi kahe rühmaga võrdlevas III faasi EFC2962 uuringus randomiseeriti 420 patsienti
saama ainult 5-fluorouratsiili/foliinhapet (LV5FU2, N = 210) või oksaliplatiini
kombinatsiooni 5-flurouratsiili/foliinhappega (FOLFOX4, N = 210).
- Varem ravitud patsientide kolme rühmaga võrdlevas III faasi EFC4584 uuringus
randomiseeriti 821 patsienti pärast ravi irinotekaani (CPT-11) + 5-fluorouratsiili/foliinhappe
kombinatsiooniga saama ainult 5-fluorouratsiili/foliinhapet (LV5FU2, N = 275), oksaliplatiini
monoteraapiat (N = 275) või oksaliplatiini kombinatsiooni 5-flurouratsiili/foliinhappega
(FOLFOX4, N = 271).
- Mittekontrollitud II faasi EFC2964 uuringusse kaasati patsiendid, kes olid saanud ravi ainult
5-fluorouratsiili/foliinhappega ja keda nüüd raviti oksaliplatiini ja 5-flurouratsiili/foliinhappe
kombinatsiooniga (FOLFOX4, N = 57).
Kaks randomiseeritud kliinilist uuringut, EFC2962 esmases ravis ja EFC4584 varem ravitud
patsientidega, näitasid oluliselt suuremat ravivastust ja pikenenud progressioonivaba elulemust (PFS) /
aega progresseerumiseni (TTP) võrreldes ainult 5-flurouratsiili/foliinhappega. Uuringus EFC 4584
varem ravitud patsientidel ei olnud keskmise üldise elulemuse (OS) erinevus oksliplatiini ja 5-FU/FA
kombinatsiooniga statistiliselt oluline.

Ravivastuse tase FOLFOX4 puhul võrreldes LV5FU2-ga
Ravivastuse tase% (95% CI)
LV5FU2 FOLFOX4
Oksaliplatiini
monoteraapia
Sõltumatu radioloogiline ITT
analüüs
Esmane ravi EFC2962
22 (16...27)
49 (42...46)
NA*
P väärtus = 0,0001

Vastuse hindamine iga 8 nädala
järel
Varem ravitud patsiendid
0,7 (0,0...2,7)
11,1 (7,6...15,5)
1,1 (0,2...3,2)
EFC4584 (ei allunud CPT-11 +
5FU/FA-le)
P väärtus = 0,0001

Vastuse hindamine iga 6 nädala
järel
Varem ravitud patsiendid
NA* 23
(13...36)
NA*
EFC2964 (ei allunud 5FU/FA-le)
Vastuse hindamine iga 12 nädala
järel
*NA: Ei ole kohaldatav

Keskmine progressioonivaba elulemus (PFS) / keskmine aeg progresseerumiseni (TTP) FOLFOX4
versus LV5FU2
Keskmine PFS/TTP,
LV5FU2
FOLFOX4
Oksaliplatiini
monoteraapia
kuud (95% CI)
Sõltumatu radioloogiline ITT
analüüs
Esmane ravi EFC2962 (PFS)
6,0 (5,5...6,5)
8,2 (7,2...8,8)
NA*
Logaritmilise astaktesti P väärtus =

0,0003
Varem ravitud patsiendid
2,6 (1,8...2,9)
5,3 (4,7...6,1)
2,1 (1,6...2,7)
EFC4584 (TTP) (ei allunud
CPT-11 + 5FU/FA-le)
Logaritmilise astaktesti P väärtus <

0,0001
EVarem ravitud patsiendid
NA* 5,1
(3,1...5,7)
NA*
EFC2964 (ei allunud 5FU/FA-le)
*NA: Ei ole kohaldatav

Keskmine üldine elulemus (OS) FOLFOX4 puhul võrreldes LV5FU2-ga
Keskmine OS, kuud (95% CI)
LV5FU2 FOLFOX4
Oksaliplatiini
ITT analüüs
monoteraapia
Esmane ravi EFC2962
14,7 (13,0...18,2)
16,2 (14,7...18,2)
NA*
Logaritmilise astaktesti P väärtus = 0,12

Varem ravitud patsiendid
8,8 (7,3...9,3)
9,9 (9,1...10,5)
8,1 (7,2...8,7)
EFC4584 (ei allunud CPT-11 +
5FU/FA-le)
Logaritmilise astaktesti P väärtus < 0,09

Varem ravitud patsiendid
NA* 10,8
(9,3...12,8)
NA*
EFC2964 (ei allunud 5FU/FA-le)
*NA: Ei ole kohaldatav

Varem ravitud patsientidel (EFC4584), kellel esinesid sümptomid ravi alguses, esines oluline
haigusega seotud sümptomite leevenemine oksaliplatiini/5-fluorouratsiili/foliinhappega võrreldes
nendega, keda raviti ainult 5-fluorouratsiili/foliinhappega (27,7% vs. 14,6%, p = 0,0033).
Varem mitteravitud patsientidel ei leitud nende kahe ravirühma vahel statistilist erinevust ühegi
elukvaliteedi parameetri puhul. Siiski olid elukvaliteedi hindamise tulemused üldiselt paremad
kontrollrühmas üldise terviseseisundi ja valu osas ning halvemad oksaliplatiinirühmas iivelduse ja
oksendamise osas.
Võrdlevas MOSAIC III faasi (EFC3313) adjuvantravi uuringus randomiseeriti 2246 patsienti (899
II staadium / Duke"i B2 ja 1347 III staadium / Duke"i C) pärast täielikku käärsoole vähi primaarse
tuumori eemaldamist 5-FU/FA rühma (LV5FU2 N = 1123, B2/C = 448/675) või oksaliplatiini- ja 5-
FU/FA kombinatsiooni rühma (FOLFOX 4 N = 1123, B2/C = 451/672).

EFC3313 3 aasta haigusevaba elulemus (ITT analüüs)* kogu populatsioonis
Ravirühm LV5FU2
FOLFOX4
3 aasta haigusevaba elulemuse protsent (95%
73,3 (70,6...75,9)
78,7 (76,2...81,1)
CI)
Riskisuhe (95% CI)
0,76 (0,64...0,89)
Stratifitseeritud logaritmiline astaktest
P = 0,0008
* keskmine jälgimisaeg 44,2 kuud (kõiki patsiente jälgiti vähemalt 3 aastat)

Uuring näitas oksaliplatiini ja 5 FU/FA kombinatsiooni (FOLFOX4) üldist paremust 3 aasta
haigusevaba elulemuse osas võrreldes 5 FU/FA raviskeemiga (LV5FU2).

EFC 3313 3 aasta haigusevaba elulemus (ITT analüüs)* haiguse staadiumi põhjal
Patsiendi staadium
II staadium (Duke"i B2)
III staadium (Duke"i C)
Ravirühm LV5FU2
FOLFOX4
LV5FU2
FOLFOX4
3 aasta haigusevaba elulemuse 84,3
87,4
65,8
72,8
protsent (95% CI)
(80,9...87,7) (84,3...90,5)
(62,2...69,5) (69,4...76,2)
Riskisuhe (95% CI)
0,79 (0,57...1,09)
0,75 (0,62...0,90)
Logaritmiline astaktest
P=0,151
P=0,002
* keskmine jälgimisperiood 44,2 kuud (kõiki patsiente jälgiti vähemalt 3 aastat)

Üldine elulemus (ITT analüüs)
3 aasta haigusevaba elulemuse (uuringu MOSAIC esmane tulemusnäitaja) analüüsi ajal oli FOLFOX4
rühmas 85,1% patsientidest veel elus võrreldes 83,8%-ga LV5FU2 rühmas. Ülekantuna üldisesse
suremuse riski vähenemisse ei ole 10% FOLFOX4 rühma kasuks statistiliselt oluline erinevus
(riskisuhe = 0,90).
Need arvud olid 92,2% versus 92,4% II staadiumi (Duke"i B2) allpopulatsioonis (riskisuhe = 1,01) ja
80,4% versus 78,1% III staadiumi (Duke"i C) allpopulatsioonis (riskisuhe = 0,87) vastavalt FOLFOX4
ja LV5FU2 raviskeemis.

5.2 Farmakokineetilised
omadused

Individuaalsete aktiivsete ühendite farmakokineetikat ei ole kindlaks määratud. Kõigi sidumata,
aktiivsete ja inaktiivsete plaatinaühendite segu ehk ultrafiltreeritava plaatina farmakokineetilised
omadused pärast kahetunnilist oksaliplatiini manustamist annuses 130 mg /m2 iga kolme nädala järel
1...5 tsüklina ning oksaliplatiini manustamist annuses 85 mg/m² iga kahe nädala järel 1...3 tsüklina olid
järgmised.

Plaatina farmakokineetiliste parameetrite hinnangu kokkuvõte ultrafiltraadis pärast oksaliplatiini
korduvmanustamist annuses 85 mg/m2 iga kahe nädala järel või annuses 130 mg/m2 iga kolme nädala
järel
Annus
Cmax
AUC
AUC
t1/2
t 1/2
t1/2
Vss
CL
0...48
g/ml
g.h/ml
h
h
h
L
L/h
g.h/ml
85 mg/m2
Keskmine 0,814
4,19 4,68 0,43
16,8
391 440
17,4
SD 0,193
0,647
1,40
0,35
5,74
406
199
6,35
130 mg/m2
Keskmine 1,21
8,20 11,9 0,28
16,3
273 582
10,1
SD 0,10
2,40
4,60
0,06
2,90
19,0
261
3,07
Keskmised AUC0­48, ja Cmax väärtused määrati 3. tsüklis (85 mg/m2) või 5. tsüklis (130 mg/m2).
Keskmised AUC, Vss, CL, ja CLR0­48 väärtused määrati 1. tsüklis. Cend, Cmax, AUC, AUC0­48, Vss ja CL-i
väärtused määrati mittesektsioonanalüüsi abil. t1/2, t1/2, ja t1/2 määrati sektsioonanalüüsi abil
(kombineeritud tsüklid 1 kuni 3).

2-tunnise infusiooni lõpul on 15% manustatud plaatinast süsteemses ringluses, ülejäänud 85% jaotub
kiiresti kudedesse või eritub uriiniga. Pöördumatu seondumine erütrotsüütide ja plasmaga viib
poolväärtusaegadeni, mis on lähedased erütrotsüütide ja seerumi albumiini loomulikule ringlusele.
Kumuleerumist plasma ultrafiltraadis pärast 85 mg/m2 manustamist iga kahe nädala järel või
130 mg/m2 manustamist iga kolme nädala järel ei leitud. Isikutevaheline ja -sisene varieeruvus on
tavaliselt väike.
Arvatakse, et in vitro biotransformatsioon toimub mitteensümaatilise lagunemise teel. Puuduvad
tõendid tsütokroom P450 poolt vahendatud diaminotsükloheksaani (DACH) tsükli metabolismi kohta.
Oksaliplatiin läbib in vivo ulatusliku biotransformatsiooni ja pärast 2-tunnilist infusiooni ei olnud
intaktne ravim plasma ultrafiltraadis avastatav. Süsteemses vereringes on ajaliselt hiljem leitud
mitmeid tsütotoksilisi biotransformatsioonijääke, sealhulgas monokloro-, dikloro- ja diakvo-DACH-
plaatinaühendeid koos erinevate inaktiivsete konjugaatidega.
Plaatina eritub peamiselt uriiniga, kliirensiga peamiselt 48 tunni jooksul pärast manustamist.
5. päevaks oli umbes 54% manustatud koguannusest avastatav uriinist ja < 3% roojast.
Oluline kliirensi vähenemine väärtuselt 17,6 ±2,18 l/h väärtuseni 9,95 ±1,91 l/h neerupuudulikkuse
korral esines koos statistiliselt olulise jaotusruumala vähenemisega väärtuselt 330 ±40,9 väärtuseni
241 ±36,1 liitrit. Raske neerupuudulikkuse mõju plaatina kliirensile ei ole hinnatud.

5.3 Prekliinilised
ohutusandmed

Ühe annuse ja korduvate annustega prekliinilistes uuringutes kasutatud loomaliikidel (hiired, rotid,
koerad ja/või ahvid) identifitseeritud sihtorganid hõlmasid luuüdi, gastrointestinaalsüsteemi, neerusid,
munandeid, närvisüsteemi ja südant. Katseloomadel leitud organtoksilisus vastab inimese vähi
ravimiseks kasutatavate teiste plaatinat sisaldavate ravimite ja DNA-d kahjustavate tsütotoksiliste
ravimite toksilisusele, välja arvatud mõju südamele. Mõju südamele leiti ainult koertel ja see hõlmas
elektrofüsioloogilisi häireid koos letaalse ventrikulaarse fibrillatsiooniga. Kardiotoksilisust peetakse
koertele spetsiifiliseks mitte ainult seepärast, et see esines ainult koertel, vaid ka selletõttu, et koertel
letaalset kardiotoksilisust esile kutsuvaid annuseid (150 mg/m2) talusid inimesed hästi. Roti
sensoorseid neuroneid kasutavad prekliinilised uuringud viitavad sellele, et oksaliplatiiniga seotud
ägedad neurosensoorsed sümptomid võivad hõlmata toimet voltaaztundlikele Na+ kanalitele.
Oksaliplatiin oli mutageenne ja klastogeenne imetajate testsüsteemides ning põhjustas rottidel
embrüotoksilisust. Oksaliplatiini peetakse võimalikuks kartsinogeeniks, kuigi kartsinogeensuse
uuringuid ei ole läbi viidud.


6. FARMATSEUTILISED
ANDMED

6.1 Abiainete
loetelu

Laktoosmonohüdraat.

6.2 Sobimatus

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõigus
6.6. Oksaliplatiini võib manustada koos foliinhappega (FA) Y-toru kaudu.
- Mitte segada aluseliste ravimite ega lahustega, eriti 5-fluorouratsiili, trometamooli abiainena
sisaldavate foliinhappe preparaatide ja teiste ravimite trometamoolsooladega. Aluselised ravimid või
lahused mõjutavad negatiivselt oksaliplatiini stabiilsust (vt lõik 6.6).
- Mitte lahjendada infusiooni jaoks füsioloogilise lahuse või muude klooriiooni (sealhulgas kaltsium-,
kaalium- või naatriumkloriid) sisaldavate lahustega.
- Mitte segada teiste ravimitega samas infusioonikotis või infusioonivoolikus (vt lõik 6.6 juhiseid
samaaegse manustamise kohta koos foliinhappega).
- Mitte kasutada süstimisvahendeid, mis sisaldavad alumiiniumi.

6.3 Kõlblikkusaeg

Müügipakendis ravim:
18 kuud

Valmistatud lahus originaalviaalis:
Mikrobioloogilisest ja keemilisest vaatepunktist lähtuvalt tuleb valmistatud lahus kohe lahjendada.

Infusioonilahus:
Kasutamisaegset keemilist ja füüsikalist stabiilsust on näidatud 24 tunni jooksul temperatuuril 2...8°C,
valguse eest kaitstult.
Mikrobioloogilisest vaatepunktist tuleb infusioonilahus kohe ära kasutada.
Kui lahust ei kasutata kohe, on kasutuseelne säilitusaeg ja -tingimused kasutaja vastutusel ega tohi
tavaliselt ületada 24 tundi temperatuuril 2...8 °C, välja arvatud juhul, kui lahjendamine toimub
kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

6.4 Säilitamise
eritingimused

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Müügipakendis ravim:
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Valmistatud ja lahjendatud ravimi säilitamise tingimusi vt lõik 6.3.

6.5
Pakendi iseloomustus ja sisu

25 ml I tüüpi läbipaistvast klaasist klorobutüülkummist korgi ja äratõmmatava kaitsega viaal, sisaldab
50 mg oksaliplatiini.
50 ml I tüüpi läbipaistvast klaasist klorobutüülkummist korgi ja äratõmmatava kaitsega viaal, sisaldab
100 mg oksaliplatiini.
Pakendi suurused: 1 või 10 viaali karbis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6
Erihoiatused ravimi käsitsemiseks ja hävitamiseks

Nagu teiste potentsiaalselt toksiliste ühendite puhul tuleb ka oksaliplatiini käsitseda ja lahuseid
valmistada ettevaatlikult.

Käsitsemisjuhend
Selle tsütotoksilise ravimi käsitsemisel tervishoiutöötajate poolt tuleb kasutada kõiki
ettevaatusabinõusid, et tagada käsitseja ja tema ümbruskonna kaitset.
Tsütotoksiliste ainete süstelahuseid peavad valmistama väljaõppinud spetsialistid kes tunnevad
kasutatavaid ravimeid. Valmistamine peab toimuma tingimustes, mis garanteerivad ravimi
terviklikkuse, keskkonna kaitsmise ja eriti ravimeid käsitsevate töötajate kaitsmise haiglaeeskirjade
kohaselt. See nõuab selleks eesmärgiks ettenähtud valmistusala. Selles alas on keelatud suitsetada,
süüa või juua.
Meditsiinitöötajatel peab olema sobiv varustus: pikkade varrukatega kitlid, kaitsemaskid, mütsid,
kaitseprillid, steriilsed ühekordselt kasutatavad kindad, tööala kaitsekatted, prügi kogumise mahutid ja
kotid.

Väljaheiteid ja okset tuleb käsitseda ettevaatlikult.
Rasedaid tuleb hoiatada, et nad väldiksid tsütotoksiliste ainete käsitsemist.

Iga katkist konteinerit tuleb kohelda ettevaatusega ja pidada seda saastunud jäätmeks. Saastunud
jäätmed tuleb põletada sobivalt märgistatud jäikades konteinerites. Vt altpoolt lõiku ,,Hävitamine".

Kui oksaliplatiinipulber, valmistatud lahus või infusioonilahus satuvad nahale või limaskestadele,
peske seda kohe ja põhjalikult veega.

Erilised ettevaatusabinõud manustamiseks
- ÄRGE kasutage süstimisvahendeid, mis sisaldavad alumiiniumi.
- ÄRGE manustage oksaliplatiini lahjendamata kujul.
- Lahjendamiseks tohib kasutada ainult 5% glükoosi infusioonilahust (50 mg/ml). ÄRGE valmistage
lahust ega lahjendage seda infusiooni jaoks naatriumkloriidi või kloriide sisaldavate lahustega.
- ÄRGE segage mingi muu ravimiga samas infusioonikotis või manustage korraga sama
infusioonivooliku kaudu.
- ÄRGE segage aluseliste ravimite ega lahustega, eriti 5-fluorouratsiili, trometamooli abiainena
sisaldavate foliinhappe preparaatide ega teiste ravimite trometamoolsooladega. Aluselised ravimid või
lahused mõjutavad negatiivselt oksaliplatiini stabiilsust.

Juhised kasutamiseks koos foliinhappega (FA) (kaltsiumfolinaadi või dinaatriumfolinaadina)
Oksaliplatiini 85 mg/m² intravenoosne infusioon 250...500 ml 5% glükoosilahuses (50 mg/ml)
manustatakse samal ajal foliinhappe (FA) intravenoosse infusiooniga 5% glükoosilahuses (50 mg/ml)
2...6 tunni jooksul. Kasutatakse Y-toru, mis on paigutatud otse infusioonikoha ette. Neid kaht ravimit
ei tohi segada samas infusioonikotis. Foliinhape (FA) ei tohi sisaldada abiainena trometamooli ja seda
tohib lahjendada ainult isotoonilise 5% glükoosilahusega (50 mg/ml), kuid mitte kunagi aluseliste
lahustega või naatriumkloriidi või kloriide sisaldavate lahustega.

Juhised kasutamiseks koos 5-fluorouratsiiliga (5-FU)
Oksaliplatiini tuleb alati manustada enne fluoropürimidiine, st enne 5-fluorouratsiili (5-FU).
Pärast oksaliplatiini manustamist loputage voolikut ja manustage seejärel 5-fluorouratsiil (5-FU).
Lisateavet oksaliplatiiniga kombineeritavate ravimite kohta vaadake vastavate tootjate ravimi
omaduste kokkuvõtetest.
- KASUTAGE AINULT soovitatud lahusteid (vt altpoolt).
- Pretsipitatsiooninähtudega valmis lahuseid ei tohi kasutada ja need tuleb hävitada kohalike kahjulike
jäätmete hävitamise nõuete järgi (vt altpoolt).

Pulbri lahustamine
Pulbri lahustamiseks tuleb kasutada süstevett või 5% glükoosilahust.
- 50 mg viaali puhul: lisage 10 ml lahustit kontsentratsiooni 5 mg oksaliplatiini ml kohta saamiseks.
- 100 mg viaali puhul: lisage 20 ml lahustit kontsentratsiooni 5 mg oksaliplatiini ml kohta saamiseks.
Mikrobioloogilisest ja keemilisest vaatepunktist lähtuvalt tuleb valmistatud lahus kohe lahjendada 5%
glükoosi lahusega.
Enne kasutamist kontrollige lahust visuaalselt. Kasutada tohib ainult selgeid ja ilma osakesteta
lahuseid.
Ravim on ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata infusioonilahus tuleb hävitada.

Lahjendamine intravenoosse infusiooni jaoks
Tõmmake vajalik kogus valmistatud lahust viaali(de)st välja ja lahjendage 250 kuni 500 ml 5%
glükoosilahusega, nii et oksaliplatiini kontsentratsioon oleks 0,2 mg/ml kuni 0,7 mg/ml.
Kontsentratsioonivahemik, milles on näidatud oksaliplatiini füüsikalis-keemilist stabiilsust, on
0,2 mg/ml kuni 2,0 mg/ml.
Manustage intravenoosse infusioonina.
Keemilist ja füüsikalist kasutamisaegset stabiilsust on näidatud 24 tunni jooksul temperatuuril 2 °C
kuni 8 °C. Mikrobioloogilisest vaatepunktist tuleb infusioonilahus kohe ära kasutada. Kui lahust ei
kasutata kohe, on kasutuseelne säilitusaeg ja -tingimused kasutaja vastutusel ega tohi tavaliselt ületada
24 tundi temperatuuril 2 °C kuni 8 °C, välja arvatud juhul, kui lahustamine toimub kontrollitud ja
valideeritud aseptilistes tingimustes.
Enne kasutamist kontrollige lahust visuaalselt. Kasutada tohib ainult selgeid ja ilma osakesteta
lahuseid.
Ravim on ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata infusioonilahus tuleb hävitada.
Ärge kasutage MITTE KUNAGI lahuse valmistamiseks või lahjendamiseks naatriumkloriidi või
kloriide sisaldavaid lahuseid.

Infusioon
Oksaliplatiini manustamine ei nõua prehüdreerimist.
250...500 ml-s 5% glükoosilahuses lahjendatud oksaliplatiini (kontsentratsioonis mitte alla 0,2 mg/ml)
tuleb infundeerida perifeersesse või tsentraalsesse veeni 2...6 tunni vältel. Oksaliplatiini manustamisel
koos 5-fluorouratsiiliga peab oksaliplatiini infusioon eelnema 5-fluorouratsiilile.

Hävitamine
Ravimi jäägid, nagu ka lahuse valmistamiseks, selle lahjendamiseks ja manustamiseks kasutatud
materjalid tuleb hävitada tsütotoksiliste ainete kohta kehtivate haigla reeglite kohaselt, arvestades
kohalikke nõudeid ohtlike jäätmete hävitamiseks.


7. MÜÜGILOA
HOIDJA

PharmaSwiss Ceska republika s.r.o
Holesovice, Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
Tsehhi Vabariik


8. MÜÜGILOA
NUMBER

664809


9.
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE KUUPÄEV

22.12.2009


10.
TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud detsembris 2009.