Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Oxaliplatin bmm pharma - Ravimi Omaduste Kokkuvõte

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE


1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oxaliplatin BMM Pharma 5 mg/ml infusioonilahuse pulber


2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks ml valmistatud lahust sisaldab 5 mg oksaliplatiini.

50 mg viaal: Üks viaal sisaldab 50 mg oksaliplatiini lahustamiseks 10 ml-s lahustis.
100 mg viaal: Üks viaal sisaldab 100 mg oksaliplatiini lahustamiseks 20 ml-s lahustis.

INN. Oxaliplatinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.


3. RAVIMVORM

Infusioonilahuse pulber.
Valge kuni valkjas pulber.


4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Oksaliplatiin kombinatsioonis 5-fluorouratsiili (5-FU) ja foliinhappega (FA) on näidustatud:
· III (Duke"i C) staadiumi käärsoolevähi adjuvantravi pärast primaarse tuumori täielikku
resektsiooni.
· Metastaatilise kolorektaalvähi ravi.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Tsütotoksiliste ainete süstelahuseid tohivad valmistada vaid vastava koolitusega spetsialistid, kes omavad
teadmisi kasutatavate ravimite kohta, sellistes tingimustes, mis tagavad ravimi puhtuse, keskkonnakaitse
ning eelkõige ravimiga kokkupuutuva personali kaitse vastavalt haigla reeglitele. See nõuab spetsiaalselt
selleks eesmärgiks mõeldud valmistamisala. Selles alas on keelatud suitsetada, süüa või juua (vt lõik 6.6).

Annustamine
Ainult täiskasvanutele.
Soovitatav oksaliplatiini annus adjuvantraviks on 85 mg/m2 intravenoosselt iga 2 nädala järel, kokku 12
tsüklit (6 kuud).
Soovitatav oksaliplatiini annus metastaatilise kolorektaalse vähi raviks on 85 mg/m² intravenoosselt iga 2
nädala järel.
Manustatavat annust tuleb kohandada vastavalt patsiendi taluvusele (vt lõik 4.4).

Oksaliplatiini tuleb alati manustada enne fluoropürimidiine, nt 5-fluorouratsiil (5-FU).

Oksaliplatiini manustatakse intravenoosse infusioonina 2...6 tunni vältel lahustatuna 250...500 ml 5%-
lises glükoosilahuses, et saavutada kontsentratsioon 0,2 mg/ml kuni 0,7 mg/ml; 0,7 mg/ml on kliinilises
praktikas kõrgeim kontsentratsioon, millega saavutada oksaliplatiini annus 85 mg/m².

Oksaplatiini kasutatakse peamiselt pideva infusioonina kombinatsioonis 5-fluorouratsiilil (5-FU)
põhinevates raviskeemides. Kahenädalase ravikuuri jooksul kasutatakse 5-fluorouratsiili (5-FU)
raviskeemi, kombineerides boolusena ja pideva infusioonina manustamist.

Patsientide erirühmad
- Neerufunktsiooni kahjustus:
Oksaliplatiini ei ole uuritud raske neerukahjustusega patsientidel (vt lõik 4.3). Mõõduka neerukahjustuse
korral võib ravi alustada tavalise soovitatava annusega (vt lõik 4.4). Kerge renaalse düsfunktsiooni korral
puudub vajadus annuse korrigeerimiseks.

- Maksapuudulikkus:
I faasi uuringus raske maksakahjustusega patsientidel ilmnes, et maksa- ja sapiteede kahjustuste
esinemissagedus ja tõsidus on seotud haiguse progresseerumisega ja kõrvalekalletega ravieelsetes
maksafunktsioonide laboratoorsetes näitajates. Ravi käigus ei kohandatud annuseid patsientidel, kellel
esines kõrvalekaldeid maksafunktsiooni näitajates.

- Eakad patsiendid:
Oksaliplatiini kasutamisel nii monoteraapiana kui kombinatsioonis 5-fluorouratsiiliga ei täheldatud üle
65-aastastel patsientide rasket toksilisuse suurenemist. Seetõttu ei ole spetsiaalne annuse kohandamine
eakatel patsientidel vajalik.

- Lapsed:
Oksaliplatiin ei ole näidustatud lastel kasutamiseks. Oksaliplatiini monoteraapia kasutamise efektiivsust
kasvajate raviks lastel ei ole tõestatud (vt lõik 5.1).

Manustamisviis
Oksaliplatiini manustatakse intravenoosse infusioonina.

Oksaliplatiini manustamine ei nõua hüperhüdratsiooni.

Oksaliplatiini tuleb infundeerida tsentraalse või perifeerse kateetri kaudu veeni 2...6 tunni jooksul,
lahjendatuna 250...500 ml-s 5%-lises glükoosilahuses saavutamaks kontsentratsiooni, mis ei oleks
väiksem kui 0,2 mg/ml. Oksaliplatiini infusioon peab alati eelnema 5- fluorouratsiili (5-FU) infusioonile.

Ekstravasatsiooni korral tuleb infusioon viivitamatult katkestada.

Kasutusjuhend:
Enne kasutamist tuleb valmistada oksaliplatiini lahus ja seda omakorda edasi lahjendada. Külmkuivatatud
ravimi lahuse valmistamiseks ja edasiseks lahjendamiseks tuleb kasutada ainult 5 %-list glükoosilahust (vt
lõik 6.6).

4.3 Vastunäidustused

- Ülitundlikkus oksaliplatiini või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes;
- Imetamine;
- Müelosupressioon enne esimest ravikuuri, millele viitab algne neutrofiilide arv < 2 x 109/l ja/või
trombotsüütide arv < 100 x 109/l;
- Perifeerne sensoorne neuropaatia koos funktsioonihäirega enne esimest ravikuuri;
- Raske neerufunktsiooni kahjustus (kreatiniini kliirens alla 30 ml/min).

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Oksaliplatiini tohib kasutada ainult onkoloogiaosakondades ning manustada vaid kogenud onkoloogi
järelvalve all.

Andmed ravimi ohutu kasutamise kohta mõõduka neerufunktsiooni häirega patsientidele on piiratud,
mistõttu tuleb manustamisotsus teha alles pärast patsiendi riski/kasu analüüsi teostamist. Sellisel juhul
tuleb hoolikalt jälgida neerufunktsiooni ning kohandada annust vastavalt toksilisusele.

Patsiente, kellel esinevad anamneesis allergilised reaktsioonid plaatinaühendite vastu, tuleb jälgida
allergiliste sümptomite suhtes. Anafülaksiasarnaste sümptomite tekkimisel tuleb infusioon kiiresti
katkestada ja alustada sobilikku sümptomaatilist ravi. Sel juhul on oksaliplatiini uuesti kasutamine
vastunäidustatud.

Oksaliplatiini sattumisel väljapoole veresoont tuleb infusioon viivitamatult katkestada ja alustada sobivat
paikset sümptomaatilist ravi.

Oksaliplatiini neurotoksilisust tuleb tähelepanelikult jälgida, eriti kui ravimit manustatakse koos teiste
spetsiifiliselt neurotoksiliste ravimitega. Enne igat manustamist ja edaspidi regulaarselt, tuleb patsiendil
teostada neuroloogiline läbivaatus.

Patsientidele, kellel tekib 2-tunnise infusiooni ajal või mõne tunni jooksul pärast seda äge
larüngofarüngeaalne düsesteesia (vt lõik 4.8), tuleb järgmine kord oksaliplatiini manustada 6-tunnise
infusioonina.

Kui esinevad neuroloogilised sümptomid (paresteesia, düsesteesia), peab järgmine oksaliplatiini
soovitatava annuse korrigeerimine põhinema nende sümptomite kestusel ja raskusastmel:
- Kui sümptomid kestavad kauem kui 7 päeva ja on probleeme tekitavad, tuleb järgmist oksaliplatiini
annust vähendada 85-lt 65 mg/m2-ni (metastaatilise ravi korral) või 75 mg/m2-ni (adjuvantravi korral).
- Kui paresteesia ilma funktsionaalsete häireteta kestab järgmise ravitsüklini, tuleb järgmist oksaliplatiini
annust vähendada 85-lt 65 mg/m2-ni (metastaatilise ravi korral) või 75 mg/m2-ni (adjuvantravi korral).
- Kui paresteesia koos funktsionaalsete häiretega kestab kuni järgmise ravitsüklini, tuleb ravi
oksaliplatiiniga katkestada.
- Kui need sümptomid paranevad pärast oksaliplatiinravi katkestamist, võib kaaluda ravi taasalustamist.

Patsiente peab informeerima, et perifeerse sensoorse neuropaatia sümptomid võivad püsida ka pärast ravi
lõppu. Lokaalsed mõõdukad paresteesiad või funktsionaalset aktiivsust häirida võivad paresteesiad võivad
püsida kuni kolm aastat pärast adjuvantravi lõppu.

Gastrointestinaalne toksilisus, mis väljendub iivelduse ja oksendamisena, vajab profülaktilist ja/või
pidevat antiemeetilist ravi (vt lõik 4.8).

Oksaliplatiini kombinatsioon 5-fluorouratsiiliga (5-FU) võib põhjustada rasket kõhulahtisust ja
oksendamist ning nendest tulenevat dehüdratsiooni, paralüütilist iileust, sooleobstruktsiooni,
hüpokaleemiat, metaboolset atsidoosi ja neerukahjustust.

Hematoloogilise toksilisuse ilmnemisel (neutrofiile < 1,5 x 109/l või trombotsüüte < 50 x 109/l), tuleks
järgmine ravitsükkel edasi lükata, kuni hematoloogilised väärtused on taas lubatud tasemel. Enne ravi
algust ja enne igat järgnevat ravikuuri tuleb teostada täielik vereanalüüs koos valgete vererakkude
valemiga.
Patsiente tuleb teavitada kõhulahtisuse/oksendamise, mukosiidi/stomatiidi ja neutropeenia tekke riskist
oksaliplatiini ja 5-fluorouratsiili (5-FU) kombinatsiooni manustamise korral, et nad teaksid võtta ühendust
oma raviarstiga saamaks vajalikku ravi.

Kui mukosiit/stomatiit tekib koos neutropeeniaga või ilma, tuleks järgmine ravikuur edasi lükata, kuni
mukosiit/stomatiit on taandunud 1. raskusastmeni või veelgi madalamaks ja/või kuni neutrofiilide arv on
1,5 x 109/l.

Oksaliplatiini kombineerimisel 5-fluorouratsiiliga (5-FU) (koos foliinhappega (FA) või ilma) tuleb 5-
fluorouratsiili (5-FU) toksilise toime korral rakendada tavalist annuse korrigeerimist.

Kui tekivad WHO standardite järgi IV astme kõhulahtisus, III...IV astme neutropeenia (neutrofiile < 1,0 x
109/l) või III...IV astme trombotsütopeenia (trombotsüüte < 50 x 109/l), tuleb oksaliplatiini annust
vähendada 85 mg/m2-lt 65 mg/m2-ni (metastaatilise vähi raviskeem) või 75 mg/m2-ni (adjuvantravi),
lisaks on vajalik 5-fluorouratsiili (5-FU) annuse vähendamine.

Seletamatute respiratoorsete sümptomite tekkimisel nagu mitteproduktiivne köha, düspnoe,
krepitatsioonid või radioloogiliselt diagnoositavad infiltraadid kopsudes, tuleb ravi oksaliplatiiniga
katkestada, kuni edasised kopsu-uuringud välistavad interstitsiaalse kopsuhaiguse (vt lõik 4.8).

Kui tekivad kõrvalekalded maksafunktsiooni näitajates või portaalhüpertensioon, mida ei ole võimalik
seostada maksa metastaasidega, tuleb kaaluda ravimist tingitud, väga harva esinevate maksa vaskulaarsete
häirete võimalust.

Raseduse ajal kasutamise kohta vt lõik 4.6.

Prekliinilistes uuringutes täheldati oksaliplatiinil genotoksilist toimet. Sellepärast on soovitav
meespatsientidel mitte eostada lapsi ravi jooksul ega 6 kuu jooksul pärast ravi lõpetamist. Patsienti peab
nõustama sperma konserveerimise osas enne ravi algust, kuna oksaliplatiin võib põhjustada pöördumatut
viljatust.
Naised ei tohi rasestuda oksaliplatiinravi ajal ega 4 kuu jooksul pärast ravi, seetõttu tuleb kasutada
efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid (vt lõik 4.6).

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Patsientidel, kes on saanud ühekordse oksaliplatiini 85 mg/m2 annuse vahetult enne 5-fluorouratsiili (5-
FU) manustamist, ei ilmnenud 5-fluorouratsiili plasmataseme muutusi.
In vitro ei ole täheldatud olulist muutust oksaliplatiini seondumises plasmavalkudega järgmiste ravimite
kasutamisel: erütromütsiin, salitsülaadid, granisetroon, paklitakseel ja naatriumvalproaat.

4.6 Rasedus ja imetamine

Seni ei ole saadaval andmeid oksaliplatiini kasutamise ohutuse kohta rasedatel. Loomkatsetes leiti
reproduktsioonitoksilisust. Seetõttu ei tohi oksaliplatiini kasutada raseduse ajal ning fertiilses eas naistel,
kes ei kasuta rasestumisvastaseid vahendeid. Oksaliplatiinravi võib kaaluda alles pärast seda, kui on
hinnatud potenstiaalse riski/kasu suhet lootele ning patsient on raviga nõus. Usaldusväärsete
rasestumisvastaste vahendite kasutamine on vajalik ravi ajal ning pärast ravi lõppu naistel 4 kuu ning
meestel 6 kuu jooksul.
Ravimi eritumist rinnapiima ei ole uuritud. Rinnaga toitmine on oksaliplatiinravi ajal vastunäidustatud.
Oksaliplatiin võib põhjustada viljatust (vt lõik 4.4).

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Siiski
võib oksaliplatiinravi põhjustada pearinglust, iiveldust ja oksendamist ning muid neuroloogilisi
sümptomeid, mis võivad põhjustada kõnnaku- ja tasakaaluhäireid. See võib avaldada kerget kuni
mõõdukat toimet autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele.
Nägemishäired, eriti ajutine nägemisekaotus (pöörduv pärast ravi lõppu), võivad mõjutada patsiendi
võimet juhtida autot ja käsitseda masinaid. Seega tuleb patsiente hoiatada autojuhtimise ja masinate
käsitsemisvõimet mõjutavate sümptomite tekke suhtes.

4.8 Kõrvaltoimed

Kõige sagedasemad oksaliplatiini ja 5-fluorouratsiili/foliinhappe (5-FU/FA) kombinatsioonravi
kõrvaltoimed olid gastrointestinaalsed (kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine ja mukosiit),
hematoloogilised (neutropeenia, trombotsütopeenia) ja neuroloogilised (äge ja kumulatiivsest annusest
sõltuv perifeerne sensoorne neuropaatia). Võrreldes 5- fluorouratsiili/foliinhappe (5-FU/FA)
monoteraapiaga, esinesid need kõrvaltoimed sagedamini ja olid raskemad oksaliplatiini ja 5-
fluorouratsiili/foliinhappe (5-FU/FA) kombineerimisel.

Allpool olevas tabelis toodud esinemissagedused on saadud metastaatilise vähi raviskeemi ja adjuvantravi
kliinilistest uuringutest (millesse oli vastavalt kaasatud 416 ja 1108 patsienti oksaliplatiini + 5-
fluorouratsiili/foliinhappe (5-FU/FA) raviskeemides) ja turustusjärgsetest kogemustest.

Sagedused on defineeritavad järgmiselt: väga sage ( 1/10), sage (>1/100, <1/10), aeg-ajalt (>1/1000,
1/100), harv (>1/10000, 1/1000), väga harv (1/10000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate
andmete alusel).

Lisainfo on tabeli all.


MedDRA
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
organsüsteemi
klassid

Infektsioonid ja
- Infektsioon -
Riniit


infestatsioonid *
- Ülemiste
hingamisteede
infektsioon
- Febriilne
neutropeenia
/Neutropeeniline
sepsis
Vere ja
- Aneemia


- Immuunoallergiline
lümfisüsteemi
- Neutropeenia
trombotsütopeenia
häired*
-Trombotsütopeenia
- Hemolüütiline

- Leukopeenia
aneemia
- Lümfopeenia
Immuunsüsteemi
- Allergia/häired*
allergilised
reaktsioonid+
Ainevahetus- ja
- Anoreksia
- Dehüdratsioon
- Metaboolne
toitumishäired
- Glükeemilised
atsidoos

häired
- Hüpokaleemia
- Naatriumi
MedDRA
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
organsüsteemi
klassid

tasakaalu häired
Psühhiaatrilised

- Depressioon
- Närvilisus

häired
- Unetus
Närvisüsteemi
- Perifeerne
- Pearinglus

- Düsartria
häired*
sensoorne
- Motoorne neuriit

neuropaatia
- Meningism
- Tundlikkuse
häired
- Maitsetundlikkuse
häired
- Peavalu
Silma kahjustused
- Konjunktiviit

- Nägemisteravuse
- Nägemishäired
ajutine langus
- Nägemisvälja
kahanemine
- Optiline neuriit
- Mööduv nägemise
kaotus, pöörduv ravi
lõpetamisel
Kõrva ja labürindi

Ototoksilisus -
Kurtus
kahjustused
Vaskulaarsed
- Epitaksia
- Hemorraagia


häired
- Punetus
- Süvaveeni
tromboos
- Kopsuemboolia
- Hüpertensioon
Respiratoorsed,
- Düspnoe
- Luksumine

- Interstitsiaalne
rindkere ja
- Köha

kopsuhaigus,
mediastiinumi
mõnikord fataalne
häired
- Kopsufibroos**
Seedetrakti
- Iiveldus
- Düspepsia
- Iileus
- Koliit sealhulgas
häired*
- Kõhulahtisus
- Gastro-
- Soole-
clostridium difficile
- Oksendamine
ösofageaalne refluks
obstruktsioon poolt põhjustatud
- Stomatiit
- Gastrointestinaalne
kõhulahtisus
/Mukosiit
verejooks
- Kõhuvalu
-Rektaalne verejooks
- Kõhukinnisus

Naha ja
- Nahakahjustused
- Naha irdumine (nt


nahaaluskoe
- Alopeetsia
käte- jalgade
kahjustused
sündroom)
- Erütematoosne
lööve
- Lööve
- Hüperhidroos
- Küünte kahjustused
Lihas-skeleti ja
- Seljavalu
- Artralgia


sidekoe
- Luuvalu
kahjustused
MedDRA
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
organsüsteemi
klassid

Neerude ja
-Hematuuria


kuseteede häired
- Düsuuria
Urineerimissageduse
häired
Üldised häired ja
- Väsimusmanustamiskoha
- Palavik++
reaktsioonid
- Asteenia
- Valu
- Süstekoha
reaktsioonid+++
Uuringud -
Maksaensüümide
- Kreatiinisisalduse


taseme tõus
tõus veres
- Alkaalse fosfataasi - kaalukaotus
taseme tõus veres
(metastaatilise vähi
- Bilirubiini
ravi)
sisalduse tõus veres
- laktaadi-
dehüdrogenaasi tõus
veres
- Kaalutõus
(adjuvantravi)

*
Vt detailsemat infot allpool.
**
Vt lõik 4.4.
+
Sagedased allergilised reaktsioonid nagu nahalööve (eriti urtikaaria), konjunktiviit, riniit.
Sagedased anafülaktilised reaktsioonid, sealhulgas bronhospasm, valu rinnus, angioödeem,
hüpotensioon ja anafülaktiline sokk.
++
Väga sagedane kõrvaltoime on palavik, külmavärinad (treemor), mis tekib kas infektsiooni
tagajärjel (koos või ilma febriilse neutropeeniata) või immunoloogilise mehhanismi tagajärjel.
+++
On teatatud süstekoha reaktsioonidest sealhulgas paikse valu, punetuse, turse ja tromboosi tekkest.
Ekstravasatsiooni tulemuseks võib samuti olla paikne valu ja põletik, mis võib olla väga tõsine
ning viia raskete komplikatsioonide, sealhulgas nekroosi tekkeni, eriti kui oksaliplatiini
infundeeritakse perifeerse veeni kaudu (vt lõik 4.4).

Maksa ja sapiteede häired
Väga harv (1/10000)
Täheldatud on maksa sinusoidide obstruktsiooni sündroomi ehk maksa venooklusiivset haigust või sellise
maksakahjustusega seotud patoloogilisi ilminguid, sh maksa pelioos, nodulaarne regeneratiivne
hüperplaasia, perisinusoidaalne fibroos. Kliiniliste ilmingutena võib esineda portaalhüpertensiooni ja/või
transaminaaside aktiivsuse tõusu.

Neerude ja kuseteede häired
Väga harv (1/10000)
Aktuutne tubulo-interstitsiaalne nefropaatia, mis võib viia ägeda neerupuudulikkuse tekkeni.

Vere ja lümfisüsteemi häired:
Esinemissagedus patsiendi kohta (%), staadiumite järgi
Oksaliplatiin ja 5 FU/FA 85 mg/m²
Metastaatilise vähi ravi
Adjuvantravi

iga 2 nädala järel
Kõik staa- III staa-
IV staa-
Kõik staa-
III staa-
IV staa-
diumid
dium
dium
diumid
dium
dium
Aneemia 82,2
3
<1
75,6
0,7
0,1
Neutropeenia 71,4
28
14
78,5
28,8
12,3
Trombotsüopeenia 71,6
4
<1
77,4
1,5
0,2
Febriilne
neutropeenia
5,0 3,6 1,4 0,7
0,7 0,0
Neutropeeniline
sepsis
1,1 0,7 0,4 1,1
0,6 0,4

Turustamisjärgsed kogemused, mille sagedus on teadmata:
Hemolüütilis-ureemiline sündroom

Seedetrakti häired:


Esinemissagedus patsiendi kohta (%), staadiumite järgi
Oksaliplatiin ja 5 FU/FA
Metastaatilise vähi ravi
Adjuvantravi
85 mg/m²

iga 2 nädala järel
Kõik staa- III staa-
IV staa-
Kõik staa- III staa-
IV staa-
diumid
dium
dium
diumid
dium
dium
Iiveldus
69,9 8 <1 73,7 4,8 0,3
Kõhulahtisus
60,8 9 2
56,3 8,3 2,5
Oksendamine
49,0 6 1
47,2 5,3 0,5
Mukosiit/stomatiit
39,9 4 <1 42,1 2,8 0,1

Antiemeetikumide manustamine ravi ja profülaktika eesmärgil on soovitatav.

Oksaliplatiin ja eelkõige tema kombinatsioon 5-fluorouratsiiliga (5-FU) võib põhjustada rasket
kõhulahtisust/oksendamist ning nendest tulenevat dehüdratsiooni, paralüütilist iileust, soole
obstruktsiooni, hüpokaleemiat, metaboolset atsidoosi ja neerukahjustust (vt lõik 4.4).

Närvisüsteemi häired:

Oksaliplatiini annust võivad piirata neuroloogilised kõrvaltoimed. Siia kuulub sensoorne perifeerne
neuropaatia, millele on iseloomulik jäsemete düsesteesia ja/või paresteesia koos krampidega või ilma ning
mille vallandajaks on sageli külmetus. Need sümptomid esinevad kuni 95%-l ravitud patsientidest. Nende
sümptomite kestus, mis tavaliselt ravitsüklite vahepeal vähenevad, pikeneb iga järgneva tsükliga.

Valu ja/või funktsionaalse häire teke, sõltuvalt sümptomite kestusest, on annuse kohandamise või isegi
ravi katkestamise näidustuseks (vt lõik 4.4).

See funktsionaalne häire hõlmab peenmotoorikat ning on võimalik sensoorse neuropaatia tagajärg. Risk
püsivate sümptomite tekkeks kumulatiivse annuse 850 mg/m2 (10 ravitsüklit) puhul on ligikaudu 10%
ning kumulatiivse annuse 1020 mg/m2 (12 ravitsüklit) puhul ligikaudu 20 %. Enamikul juhtudest
neuroloogilised nähud ja sümptomid vähenevad või kaovad ravi lõpetamisel täielikult. 6 kuud pärast
käärsoolevähi adjuvantravi lõppu ei olnud 87% patsientidest enam ühtki sümptomit või olid kerged
sümptomid. Kuni 3 aasta jooksul pärast ravi lõppu, oli ligikaudu 3%-l patsientidest kas mõõduka
intensiivsusega püsivaid lokaalseid paresteesiaid (2,3%) või funktsionaalseid häireid tekitavaid
paresteesiaid (0,5%).

Teatatud on ägedatest neurosensoorsetest ilmingutest (vt lõik 5.3). Need tekivad paari tunni jooksul alates
manustamisest ning sageli just kokkupuutel külmaga. Need esinevad harilikult mööduvate paresteesiatena,
düsesteesia ja hüpoesteesiana. Ägedat farüngolarüngeaalse düsesteesia sündroomi esineb 1...2%-l
patsientidest ning seda iseloomustavad düsfaagia või düspnoe/lämbumistunde aistingud ilma objektiivsete
respiratoorse distressi nähtudeta (ei esine tsüanoosi ega hüpoksiat) ning larüngo- või bronhospasmita (ei
esine striidorit ega vilisevat hingamist). Kuigi sellistel juhtudel on manustatud antihistamiinikume ja
bronhodilataatoreid, kaovad sümptomid kiiresti ka ilma ravita. Infusiooniaja pikendamine aitab selle
sündroomi esinemissagedust vähendada (vt lõik 4.4). Mõnikord on täheldatud ka teisi sümptomeid, sh
lõualihase spasm/lihaste spasm/tahtmatud lihaskontraktsioonid/lihaste tõmblemine/müokloonus,
koordinatsioonihäired/ebanormaalne kõnnak/ataksia/tasakaaluhäired, pigistus- /surve-
/ebamugavustunne/valu kurgus või rinnus.
Lisaks võib seoses sellega või ka sõltumatult esineda koljunärvi funktsiooni häireid, nt ptoos, diploopia,
afoonia/düsfoonia/hääle kähedus, mõnikord kirjeldatud häälepaelte halvatusena, ebanormaalse
keeletundlikkuse või düsartriana, mõnikord kirjeldatud afaasiana, kolmiknärvi
neuralgiana/näovaluna/silmavaluna, nägemisteravuse langusena, nägemisvälja häiretena.
Oksaliplatiinravi ajal on neuroloogilistest sümptomitest täheldatud veel näiteks düsartriat,
kõõlusreflekside kadumist ja Lhermitte"i sümptomi teket. Üksikjuhtudel on täheldatud nägemisnärvi
neuriiti.

Turustamisjärgsed kogemused, mille sagedus on teadmata:
Krambid

Immuunsüsteemi häired:
Esinemissagedus
patsiendi
kohta (%), staadiumite järgi
Oksaliplatiin ja 5 FU/FA
Metastaatilise vähi ravi
Adjuvantravi
85 mg/m²

iga 2 nädala järel
Kõik staa- III staa-
IV staa-
Kõik staa- III staa-
IV staa-
diumid
dium
dium
diumid
dium
dium
Allergilised reaktsioonid/allergia
9,1
1
<1
10,3
2,3
0,6


4.9 Üleannustamine

Oksaliplatiini jaoks spetsiifiline antidoot puudub. Üleannustamise korral võib oodata kõrvaltoimete
süvenemist. Alustada tuleb hematoloogiliste näitajate jälgimist ja rakendada sümptomaatilist ravi.


5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: teised kasvajavastased ained, plaatina ühendid.
ATC-kood: L01XA03

Oksaliplatiin on kasvajavastane aine, mis kuulub plaatinal põhinevate ühendite klassi, milles plaatina-
aatom on ühendatud 1,2-diaminotsükloheksaani (DACH) ja oksalaadigrupiga. Oksaliplatiin on üksik
enantiomeer, (SP-4-2)-[(1R,2R)-tsükloheksaan-1,2-diamiin-kN, kN"] [etaanedioaato (2-)-kO1, kO2]
plaatina].

Oksaliplatiinil on nii laia spektriga in vitro tsütotoksilisus kui ka in vivo kasvajavastane aktiivsus mitmete
kasvajate mudelsüsteemidel, sh inimese kolorektaalvähi mudelis. Oksaliplatiinil on leitud nii in vitro kui
ka in vivo aktiivsust mitmetel tsisplatiin-resistentsetel mudelitel.
Kombinatsioonis 5-fluorouratsiiliga (5-FU) on leitud sünergistlikku tsütotoksilisust nii in vitro kui in vivo.
Oksaliplatiini toimemehhanismi kohta tehtud uuringud, mis ei ole veel lõpuni lahti seletatud, on näidanud,
et oksaliplatiini hüdreeritud metaboliit toimib DNA-sse, moodustades nii ahelatevahelisi kui ka
ahelatesiseseid ristühendusi, mille tulemuseks on DNA sünteesihäire. Tulemuseks on tsütotoksiline ja
kasvajatevastane toime.

Metastaatilist kolorektaalvähki põdevatel patsientidel on oksaliplatiini (85 mg/m2 korratuna iga kahe
nädala tagant) ja 5-fluorouratsiili (5-FU)/foliinhappe (5-FA) kombinatsiooni efektiivsust näidatud kolmes
kliinilises uuringus:

· Esmase ravitsükli käigus viidi läbi 2-suunaline III faasi EFC2962 uuring, milles 420 patsienti
randomiseeriti kas 5-FU/FA gruppi (LV5FU2, n=210) või oksaliplatiini ja 5-FU/FA
kombinatsiooni gruppi (FOLFOX4, n=210).
· Eelnevalt ravitud patsientide puhul teostati kolmesuunaline III faasi EFC4584 võrdlusuuring,
milles 821 patsienti, kes ei reageerinud ravile irinotekaani (CPT-11)+ 5-FU/FA kombinatsiooniga,
randomiseeriti kas 5-FU/FA gruppi (LV5FU2, n=275), oksaliplatiini (n=275) gruppi või
oksaliplatiini ja 5-FU/FA kombinatsiooni gruppi (FOLFOX4, n=271).
· Viimasesse, kontrollimata II faasi uuringusse võeti patsiendid, kes ei allunud 5 FU/FA
monoteraapiale (LV5FU2) ning keda nüüd raviti oksaliplatiini ja 5- FU/FA kombinatsiooniga
(FOLFOX4, n=57).

Kaks randomiseeritud kliinilist uuringut, EFC2962 esmase ravi kohta ja EFC4584 eelnevalt ravitud
patsientide kohta, näitasid märkimisväärselt suuremat ravivastust, pikemat haiguse progresseerumiseta
elulemust (progression free survival, PFS) ning pikemat aega haiguse progresseerumiseni (time to
progression,TTP) kui monoteraapia 5-FU/FA-ga. Uuringus EFC4584, milles uuriti eelnevalt ravi saanud
ravile raskesti allunud patsiente, ei paranenud üldine elulemus (overall survival, OS) oksaliplatiini ja
5FU/FA kombinatsioonravi korral statistiliselt olulisel määral.


Ravivastuse võrdlus FOLFOX4 versus LV5FU2
Ravivastuse määr, %
LV5FU2 FOLFOX4 Oksalipla-
(95 % CI)
tiini mono-
Sõltumatu radioloogilise
teraapia
ülevaatuse ITT analüüs

Esmane ravi
22
49
NA*
EFC2962
(16-27)
(42-46)
Ravivastuse hindamine iga 8
P väärtus = 0.0001

nädala järel
Eelnevalt ravitud patsiendidEFC4584
0.7
11.1
1.1
(resistentsed
(0,0-2,7)
(7,6-15,5)
(0,2-3,2)
CPT-11 + 5 FU/FA-le)Ravivastuse hindamine iga 6
P väärtus < 0.0001

nädala järel
Eelnevalt ravitud patsiendidEFC2964
NA*
23
NA*
(resistentsed 5 FU/FA-le)
(13-36)
Ravivastuse hindamine iga 12
nädala järel


* NA: ei ole kohaldatavKeskmine haiguse progresseerumiseta elulemus (PFS)/ keskmine aeg progresseerumiseni (TTP)
FOLFOX4 versus LV5FU2
Keskmine PFS/TTP,


Oksalipla-
kuudes (95% CI)
LV5FU2
FOLFOX4 tiini mono-
Sõltumatu radioloogilise ülevaate
teraapia
analüüs

Esmane ravi
6,0
8,2
NA*
EFC2962 (PFS)
(5,5-6,5)
(7,2-8,8)

Log-rank P väärtus = 0,0003

Eelnevalt ravitud patsiendidEFC4584 (TTP)
2,6
5,3
2,1
(resistentsed
(1,8-2.9)
(4,7-6,1)
(1,6-2,7)
CPT-11 + 5 FU/FA-le)
Log-rank P väärtus < 0,0001

Eelnevalt ravitud patsiendidEFC2964
5,1
NA*
NA*
(resistentsed 5 FU/FA-le)
(3,1-5,7)


* NA: ei ole kohaldatav

Keskime üldine elulemus (OS) FOLFOX4 versus LV5FU2
Keskmine OS, kuudes


Oksalipla-
(95% CI)
LV5FU2
FOLFOX4
tiini mono-
ITT analüüs
teraapia
Esmane ravi
14,7
16,2
NA*
EFC2962
(13,0-18,2)
(14,7-18,2)

Log-rank P väärtus = 0.12

Eelnevalt ravitud patsiendidEFC4584
8,8
9,9
8,1
(resistentsed
(7,3 ­ 9,3)
(9,1-10,5)
(7,2-8,7)
CPT-11 + 5 FU/FA-le)

Log-rank P väärtus = 0,09

Eelnevalt ravitud patsiendidEFC2964
10,8
NA*
NA*
(resistentsed 5 FU/FA-le)
(9,3-12,8)


* NA: ei ole kohaldatav

Eelnevalt ravitud patsientide puhul (EFC4584), kellel sümptomid esinesid enne ravi algust, täheldati
märkimisväärset paranemist haigusega seotud sümptomite osas oksaliplatiini/5-FU/FA kombinatsioonravi
grupis, võrreldes patsientidega 5-FU/FA monoteraapia grupist (vastavalt 27,7% vs 14,6%, p<0,0033).
Eelnevalt mitteravitud patsientide puhul (EFC2962) ei leitud kahe ravigrupi vahel statistiliselt olulist
erinevust elukvaliteedi osas. Elukvaliteedi skoor oli üldist tervist ja valu hindavas kontrollgrupis siiski
üldiselt parem ning oksaliplatiini grupis halvem oksendamise ja iivelduse tõttu.

Adjuvantravi puhul randomiseeriti III faasi MOSAIC-uuringu (EFC3313) 2246 patsienti (899 II staadium
/ Duke"i B2 ja 1347 III staadium / Duke"i C) gruppidesse: käärsoolevähi primaarse tuumori täielik
resektsioon 5-FU/FA monoteraapia foonil (LV5FU2, N=1123; B2/C = 448/675) või oksaliplatiini ja 5-
FU/FA kombinatsioonravi foonil (FOLFOX4, N=1123; B2/C) = 451/672).

EFC 3313 3-aastane haigusevaba elulemus (ITT analüüs)* üldpopulatsiooni kohta.

Ravigrupp LV5FU2
FOLFOX4
3-aastane haigusevaba
73,3
78,7
elulemus, % (95% CI)
(70,6-75,9)
(76,2-81,1)
Riskisuhe (95% CI)
0,76
(0,64-0,89)
Stratifitseeritud log-rank- test P=0,0008
* keskmine järelkontroll 44,2 kuu jooksul (kõiki patsiente jälgiti vähemalt 3 aastat)

Uuring näitas 3 aasta lõikes haigusevaba elulemuse üldist märkimisväärset paranemist oksaliplatiini ja 5-
FU/FA kombinatsioonravi puhul (FOLFOX4) võrreldes 5-FU/FA monoteraapiaga (LV5FU2).

EFC 3313 3-aastane haigusevaba elulemus (ITT analüüs)* vastavalt haigusestaadiumile
Haiguse staadium
Staadium II
Staadium III
(Duke"i B2)
(Duke"i C)
Ravigrupp LV5FU2
FOLFOX4 L

V5FU2
FOLFOX4
3-aastane haigusevaba
84,3
87,4
65,8
72,8
elulemus, % (95 % CI)
(80,9-
(84,3-90,5) (62,2-69,5) (69,4-76,2)
87,7)
Riskisuhe (95 % CI)
0,79
0,75
(0,57-1,09)
(0,62-0,90)
Log-rank test
P=0,151
P=0,002
* keskmine järelkontroll 44,2 kuu jooksul (kõiki patsiente jälgiti vähemalt 3 aastat)

Üldine elulemus (ITT-analüüs):
3-aastase haigusevaba elulemuse analüüsi ajal, mis oli MOSAIC-uuringu esmane lõpp-punkt, oli 85,1%
FOLFOX4 grupi patsiente endiselt elus, võrreldes 83,8%-ga LV5FU2 grupist. Üldine suremus vähenes
10% FOLFOX4 kasuks, mis ei olnud statistiliselt oluline (riskisuhe = 0,90).
FOLFOX4 ja LV5FU2 gruppide II staadiumi (Duke"i B2) grupis olid näitajad vastavalt 92,2% ja 92,4%
(riskisuhe =1,01) ja III staadiumi (Duke"i C) grupis vastavalt 80,4% ja 78,1% (riskisuhe = 0,87).

Oksaliplatiini kasutamist monoteraapiana laste populatsioonis on uuritud kahes faas I (69 patsienti) ja
kahes faas II (90 patsienti) uuringus. Kokku on ravitud 159 kasvajaga last vanuses 7-kuud kuni 22-kuud.
Oksaliplatiini monoteraapia kasutamise efektiivsust selles populatsioonis ei ole tõestatud. Andmete
kogumine mõlemas II faasi uuringutes lõpetati ravivastuse puudumise tõttu.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Toimeainete farmakokineetikat ei ole individuaalselt määratud. Oksaliplatiini 2-tunnise infusiooni järgselt
annuses 130 mg/m2 iga kolme nädala järel 1 kuni 5 tsükli jooksul ja annuses 85 mg/m2 iga kahe nädala
järel 1 kuni 3 tsükli jooksul, on ultrafiltreeritava plaatina farmakokineetika (vastab kõikidele sidumata,
aktiivsete ja mitteaktiivsetele plaatinaosakeste segule) järgmine:

Kokkuvõte plaatina farmakokineetiliste parameetrite väärtustest ultrafiltraadi puhul oksaliplatiini korduva
manustamise järgselt annuses 85 mg/m2 iga kahe nädala järel või 130 mg/m2 iga kolme nädala järel
Annus Cmax AUC0-48
AUC
t1/2
t1/2
t1/2
Vss CL

g/mL g.h/mL g.h/mL
h h h L
L/h
85 mg/m2
Keskmine tase
0,814
4,19
4,68
0,43
16,8
391
440
17,4
SD 0,193
0,647
1,40
0,35
5,74
406
199
6,35
130 mg/m2
Keskmine tase
1,21
8,20
11,9
0,28
16,3
273
582
10,1
SD 0,10
2,40
4,60
0,06
2,90
19,0
261
3,07
Keskmised AUC0-48, ja Cmax väärtused määrati tsüklis 3 (85 mg/m2) või tsüklis 5 (130 mg/m2).
Keskmised AUC, Vss, CL, ja CLR0-48 väärtused määrati tsüklis 1.
Cend, Cmax, AUC, AUC0-48, Vss ja CL väärtused määrati mitte-kompartmentanalüüsi abil. t1/2,
t1/2, ja t1/2, määrati kompartmentanalüüsi abil (kombineeriti tsüklid 1...3).

2-tunnise infusiooni lõpus on 15% manustatud plaatinast vereringes, ülejäänud 85% jaguneb kiiresti
kudedesse või eritub uriiniga. See seondub pöördumatult erütrotsüütide ja plasmaga, millest tulenevalt on
nende ainete poolväärtusajad võrdsed erütrotsüütide loomuliku eluea ja seerumi albumiini elueaga.
Pärast annuse 85 mg/m2manustamist iga kahe nädala järel või 130 mg/m2iga kolme nädala
järel ei täheldatud plasma ultrafiltraadis kuhjumist ning esimese tsükliga saavutati selles püsitasakaalu
seisund. Variaablus isikute vahel ja sama isiku puhul on üldiselt madal.

In vitro biotransformatsioon arvatakse olevat mitteensümaatilise lagunemise tulemus ning pole
tõendeid, et diaminotsükloheksaanrõnga (DACH) lagunemist vahendab tsütokroom-P450.
Oksaliplatiin läbib patsiendi organismis ulatusliku biotransformatsiooni ning 2-tunnise infusiooni
lõpus ei tuvastatud plasma ultrafiltraadis ravimit muutumatul kujul. Vereringest on hiljem leitud
mitmeid tsütotoksilisi biotransformatsiooniprodukte, sh monokloro-, dikloro- ja diakvo-DACH
plaatinaühendeid koos mitmete inaktiivsete konjugaatidega.
Plaatina eritub peamiselt uriiniga, kliirens toimub umbes 48 tunni jooksul pärast manustamist.

5. päeva lõpuks on uriini eritunud 54% kogudoosist ning <3% on eritunud roojaga.

Neerukahjustuse korral on kliirens märkimisväärselt vähenenud, olles langenud väärtuselt 17,6 ± 2,18 l/h
väärtuseni 9,95 ± 1,91 l/h ning sellega kaasnes statistiliselt oluline jaotusruumala vähenemine väärtuselt
330 ± 40,9 väärtuseni 241 ± 36,1 l. Raske neerukahjustuse mõju plaatina kliirensile ei ole uuritud.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilistel liikidel (hiired, rotid, koerad ja/või ahvid) olid ühekordsete ja korduvate annuste puhul
sihtmärkorganiteks luuüdi, seedetrakt, neerud, munandid, närvisüsteem ja süda. Loomadel uuritud
toksilisus sihtorganite suhtes ühtib teiste plaatinat sisaldavate ja DNA-d kahjustavate tsütotoksiliste,
inimese vähiravis kasutatavate ravimite toksilisusega, v.a toksilisus südamele. Toimet südamele leiti vaid
koertel ning nende hulka kuulusid elektrofüsioloogilised häired koos letaalse ventrikulaarse
fibrillatsiooniga. Kardiotoksilisust peetakse spetsiifiliseks koertele mitte ainult seetõttu, et seda leiti vaid
koertel, vaid ka seetõttu, et annused, mis avaldavad koertele letaalset kardiotoksilist toimet (150 mg/m2),
on
inimesele hästi talutavad. Prekliinilised uuringud, milles uuriti roti sensoorseid neuroneid näitavad, et
oksaliplatiini tekitatud ägedad neurosensoorsed sümptomid võivad olla tingitud toimest voltaaz-tundlikele
Na+-kanalitele.

Oksaliplatiin osutus imetajate testsüsteemides mutageenseks ja klastogeenseks ning põhjustas rottidel
embrüo- ja lootetoksilisust. Oksaliplatiini peetakse tõenäoliseks kantserogeeniks, ehkki
kantserogeensusuuringuid ei ole teostatud.


6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Laktoosmonohüdraat

6.2 Sobimatus

Lahjendatud ravimit ei tohi kasutada samas infusioonikotis või -voolikus koos teiste ravimitega.
Oksaliplatiini võib Y-toru kaudu manustada samaaegselt foliinhappega (FA), järgides lõigus 6.6 toodud
kasutamisjuhiseid.

· Mitte segada aluseliste ravimite või lahustega, eriti 5-fluorouratsiili (5-FU), abiainena
trometamooli sisaldavate foliinhappe (FA) preparaatide ja teiste toimeainete
trometamoolsooladega. Aluselised ravimid või lahused kahjustavad oksaliplatiini stabiilsust (vt
lõik 6.6).
· Mitte lahustada või lahjendada füsioloogilise lahuse või muu kloriidioone sisaldava lahusega (sh
kaltsium-, kaalium- või naatriumkloriid).
· Mitte kasutada samas infusioonikotis või -voolikus koos teiste ravimitega (juhiseid samaaegseks
manustamiseks koos foliinhappega (FA) vt lõik 6.6).
· Mitte kasutada alumiiniumi sisaldavaid süstimisvahendeid.

6.3 Kõlblikkusaeg

Ravim originaalpakendis:
2 aastat.

Valmistatud lahus originaalviaalis:
Mikrobiloogilisest ja keemilisest seisukohast lähtudes, tuleb valmistatud kontsentraatlahus viivitamatult
lahjendada.

Infusioonilahus:
On tõestatud, et lahus püsib keemiliselt ja füüsikaliselt stabiilne 24 tundi temperatuuril 2°C...8°C.
Mikrobiloogilisest seisukohast lähtudes, tuleb infusioonilahus ära kasutada otsekohe. Kui lahust otsekohe
ei kasutata, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ega tohiks ületada 24 tundi
temperatuuril 2...8°C, välja arvatud juhul kui lahjendamine on toimunud aseptilistes tingimustes.

6.4 Säilitamise eritingimused

Ravim müügipakendis:
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Enne kasutamist kontrollida lahust visuaalselt- kasutada tohib ainult selgeid lahuseid ilma nähtavate
osakesteta. Ravim on vaid ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata jäänud lahus tuleb hävitada.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Klaasviaalid (I tüüpi) halli bromobutüülkummikorgiga, mis on kaetud äratõmmatava alumiiniumkaanega.

Pakendi suurused:

1 x 50 mg viaal
1 x 100 mg viaal

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitsemiseks

Sarnaselt teiste potentsiaalselt toksiliste ainetega tuleb oksaliplatiini lahuse käsitsemisel ja valmistamisel
olla ettevaatlik.

Käitlemisjuhend
Selle tsütotoksilise aine käitlemisel meditsiinipersonali poolt peab rakendama kõiki ettevaatusabinõusid,
tagamaks käitleja ja ümbruskonna kaitset.

Tsütotoksiliste ainete süstelahuseid tohivad valmistada vaid vastava koolitusega spetsialistid, kes omavad
teadmisi kasutatavate ravimite kohta, sellistes tingimustes, mis tagavad ravimi puhtuse, keskkonnakaitse
ning eelkõige ravimiga kokkupuutuva personali kaitse vastavalt haigla reeglitele. See nõuab spetsiaalselt
selleks eesmärgiks mõeldud valmistamisala. Selles alas on keelatud suitsetada, süüa või juua.
Personalil peavad olemas olema asjakohased käitlemisvahendid, nagu pikkade käistega kitlid,
kaitsemaskid, mütsid, kaitseprillid, steriilsed ühekordselt kasutatavad kindad, tööpiirkonna kaitsekatted,
prügi jaoks kogumiskotid ja -kastid.
Kehavedelike ja oksega tuleb ettevaatlikult ümber käia.
Rasedaid naisi tuleb hoiatada, et nad väldiksid tsütotoksiliste ainetega töötamist.
Iga katkise jäätmekasti käsitsemisel tuleb arvestades samu ettevaatusabinõusid kui kontamineeritud prügi
korral. Kontamineeritud jäätmed tuleb vastavalt sildistatud tugevates konteinerites põletada. Vt lõik
,,Jäätmekäitlus" allpool.
Kui oksaliplatiini pulber, valmistatud lahus või infusioonilahus puutub kokku nahaga, peske nahka kohe
rohke veega.
Kui oksaliplatiini pulber, valmistatud lahus või infusioonilahus puutub kokku limaskestadega, peske neid
kohe rohke veega.

Manustamise eritingimused:
-Mitte kasutada alumiiniumi sisaldavaid süstimisvahendeid.
-Mitte manustada lahjendamata preparaati.
- Kasutage lahustina vaid 5%-list glükoosilahust (50 mg/ml).
- Mitte kasutada infusiooniks lahustamisel ja lahjendamisel naatriumkloriidi või kloriidioone sisaldavaid
lahuseid.
- Mitte segada samas infusioonikotis teiste ravimitega ega manustada samas infusioonivoolikus koos teiste
ravimitega.
- Mitte segada aluseliste ravimite või lahustega, eriti 5-fluorouratsiili (5-FU), abiainena trometamooli
sisaldavate foliinhappe (FA) preparaatide ja teiste toimeainete trometamoolsooladega. Aluselised ravimid
või lahused kahjustavad oksaliplatiini stabiilsust.

Juhised kasutamiseks koos foliinhappega (FA) (kaltsiumfolinaat või dinaatriumfolinaat):
Oksaliplatiini 85 mg/m² annus 250...500 ml 5%-lises glükoosilahuses manustatakse veenisisesel
infusioonil samaaegselt 5%-lises glükoosilahuses lahustatud foliinhappe veenisisese infusiooniga 2...6
tunni jooksul, kasutades selleks vahetult süstekoha ette paigutatud Y-toru. Neid ravimeid ei tohi panna
samasse infusioonikotti.
Foliinhape ei tohi sisaldada abiainena trometamooli ning tuleb lahustada ainult isotoonilise 5%-lise
glükoosilahusega, mitte kunagi aluselise lahuse ega naatriumkloriidi või kloriidioone sisaldava lahusega.

Juhised kasutamiseks koos 5-fluorouratsiiliga (5FU):
Oksaliplatiini tuleb alati manustada enne fluoropürimidiine, nt 5-fluorouratsiili (5FU). Pärast
oksaliplatiini manustamist tuleb infusioonivoolikut alati loputada ja alles siis võib manustada 5-
fluorouratsiili (5FU).
Lisainformatsiooni teiste, oksaliplatiiniga kombineeritavate, ravimite kohta saate vastavate ravimite
omaduste kokkuvõtetest.

· KASUTAGE vaid soovitatud lahusteid (vt allpool)
· Valmislahust, mis sisaldab sademe jääke, ei tohi kasutada ning tuleb hävitada vastavalt ohtlike
jäätmete käitlust puudutavatele nõuetele

Infusioonilahuse kontsentraadi valmistamine
Lahuse valmistamiseks kasutada süstevett või 5%-list (50 mg/ml) glükoosilahust.
- 50 mg viaal: oksaliplatiini 5 mg/ml kontsentratsiooni saamiseks lisada 10 ml lahustit.
- 100 mg viaal: oksaliplatiini 5 mg/ml kontsentratsiooni saamiseks lisada 20 ml lahustit.

Mikrobiloogilisest ja keemilisest seisukohast lähtudes, tuleb valmistatud kontsentraatlahus viivitamatult
lahjendada 5%-lise (50 mg/ml) glükoosilahusega.

Enne kasutamist kontrollige lahust visuaalselt- kasutada tohib ainult selgeid lahuseid ilma nähtavate
osakesteta.

Ravim on vaid ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata jäänud lahus tuleb hävitada.

Lahjendamine intravenoosseks infusiooniks
Tõmmake vajalik kogus lahust viaalist välja ja lahjendage 250 ml kuni 500 ml 5% glükoosilahusega (50
mg/ml), et saavutada oksaliplatiini kontsentratsioon vahemikus 0,2 kuni 0,7 mg/ml. Oksaliplatiini
füüsikalis-keemiline stabiilsus on tõestatud kontsentratsioonivahemikus 0,2...2 mg/ml.

Manustada intravenoosse infusioonina.

Pärast lahjendamist 5%-lise glükoosilahusega (50 mg/ml), püsib lahuse füüsikalis-keemiline stabiilsus 24
tundi temparatuuril 2 °C to 8 °C.

Mikrobiloogilisest seisukohast lähtudes, tuleb infusioonilahus ära kasutada otsekohe.

Kui lahust otsekohe ei kasutata, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ega tohiks
ületada 24 tundi temperatuuril 2...8°C, välja arvatud juhul kui lahjendamine on toimunud aseptilistes
tingimustes.

Enne kasutamist kontrollige lahust visuaalselt- kasutada tohib ainult selgeid lahuseid ilma nähtavate
osakesteta.

Ravim on vaid ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata jäänud lahus tuleb hävitada (vt lõik
,,Jäätmekäitlus" allpool).

ÄRGE kunagi kasutage infusiooniks lahustamisel ja lahjendamisel naatriumkloriidi või kloriidioone
sisaldavaid lahuseid.

Infusioon
Oksaliplatiini manustamine ei nõua eelnevat hüdreerimist.
Oksaliplatiini lahust tuleb lahjendada 250...500 ml 5%-lises glükoosilahuses, saavutamaks
kontsentratsiooni, mis ei oleks väiksem kui 0,2 mg/ml ning infundeerida tsentraalse või perifeerse kateetri
kaudu veeni 2...6 tunni jooksul. Kui oksaliplatiini manustatakse koos 5-fluorouratsiiliga (5FU), peab
oksaliplatiini infusioon alati eelnema 5-fluorouratsiili (5FU) infusioonile.

Jäätmekäitlus
Meditsiinitoote jäägid, samuti kõik lahjendamisel ning manustamisel kasutatud materjalid tuleb hävitada
vastavalt standardsetele protseduurireeglitele, mis kehtivad tsütotoksiliste ainete puhul ning mis vastavad
kohalikele ohtlike jäätmete käitlust puudutavatele nõuetele.


7. MÜÜGILOA HOIDJA

BMM Pharma AB
Blasieholmsgatan 2
111 48 Stockholm
Rootsi


8. MÜÜGILOA NUMBER

659009


9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE KUUPÄEV

22.12.2009


10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud detsembris 2009.