Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Oksaliplatiin medac - Ravimi Omaduste Kokkuvõte

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE


1. RAVIMPREPARAADI

NIMETUS

Oksaliplatiin medac, 5 mg/ml infusioonilahuse pulber


2.
KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks viaal infusioonilahuse pulbriga sisaldab 50 mg, 100 mg või 150 mg oksaliplatiini.

Üks milliliiter valmistatud kontsentraatlahust sisaldab 5 mg oksaliplatiini.

50 mg viaal: Üks viaal sisaldab 50 mg oksaliplatiini, millele tuleb lisada 10 ml lahustit
100 mg viaal: Üks viaal sisaldab 100 mg oksaliplatiini, millele tuleb lisada 20 ml lahustit
150 mg viaal: Üks viaal sisaldab 150 mg oksaliplatiini, millele tuleb lisada 30 ml lahustit

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.


3. RAVIMVORM

Infusioonilahuse pulber

Valge kuni määrdunudvalge pulber.


4. KLIINILISED
ANDMED

4.1 Näidustused

Oksaliplatiin kombinatsioonis 5-fluorouratsiili (5-FU) ja foliinhappega (FA) on näidustatud:

·
III (Duke"i C) staadiumi käärsoolevähi adjuvantravi pärast primaarse tuumori täielikku
resektsiooni
·
Metastaatilise kolorektaalvähi ravi.

4.2
Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

AINULT TÄISKASVANUTELE

Oksaliplatiini soovitatav annus adjuvantravis on 85 mg/m² veenisiseselt manustatuna, korratuna iga
kahe nädala tagant 12 tsüklina (6 kuu jooksul).

Soovituslik oksaliplatiini annus metastaatilise kolorektaalvähi ravis on 85 mg/m² veenisiseselt,
korratuna iga kahe nädala järel.

Manustatav annus tuleks kohandada vastavalt patsiendi taluvusele (vt lõik 4.4).

Oksaliplatiini tuleks alati manustada enne fluoropürimidiine.
Oksaliplatiini manustatakse 2- ... 6-tunniste veenisiseste infusioonidena, lahustatuna 250 ... 500 ml
5%-lises glükoosilahuses, et oksaliplatiini kontsentratsioon oleks 0,2 mg/ml ja 0,70 mg/ml vahel;
0,70 mg/ml on kliinilises praktikas kõrgeim kontsentratsioon oksaliplatiini annuse 85 mg/m²
saavutamiseks.

Oksaliplatiini on kasutatud püsiinfusioonina peamiselt kombinatsioonis 5-fluorouratsiilil põhinevate
ravimitega. Kahenädalase ravitsükli jooksul kasutati 5-fluorouratsiili kombinatsioone, kombineerides
boolust ja püsiinfusiooni.

Erirühmad

- Neerukahjustus

Oksaliplatiini pole uuritud raske neerukahjustusega patsientidel (vt lõik 4.3).
Mõõduka neerukahjustusega patsientidel võib ravi alustada tavapärastes soovitatud annustes (vt lõik
4.4). Kerge neerukahjustusega patsientidel pole vaja annust korrigeerida.

- Maksakahjustus:

I faasi uuringus maksakahjustuse erinevate raskusastmega patsientidel olid maksa-sapiteede
kahjustused seotud haiguse progresseerumisega ja kõrvalekalded maksafunktsioonide laboratoorsetes
näitajates enne ravi. Ravi käigus ei korrigeeritud annuseid patsientidel, kellel esines kõrvalekaldeid
maksafunktsiooni näitajates.

- Eakad patsiendid

Toksilisuse tõusu ei täheldatud, kui oksaliplatiini kasutati üksikravimina või kombinatsioonis
5-fluorouratsiiliga üle 65-aastastel patsientidel. Sellest tulenevalt ei ole eakatel patsientidel vaja annust
korrigeerida.

Manustamisviis

Oksaliplatiini manustatakse veenisisese infusioonina.

Oksaliplatiini manustamine ei nõua hüperhüdreerimist.

250 ... 500 ml 5%-lises glükoosilahuses lahustatud oksaliplatiini, mille kontsentratsioon ei ole väiksem
kui 0,2 mg/ml, tuleb 2 ... 6 tunni jooksul infundeerida tsentraalse või perifeerse kateetri kaudu veeni.
Oksaliplatiini infusioon peab alati toimuma enne 5-fluorouratsiili infusiooni.

Ekstravasatsiooni korral tuleb infusioon kohe lõpetada.

Tsütotoksiliste ainete süstitavaid lahuseid peavad valmistama ainult väljaõppinud meditsiinitöötajad,
kes on kasutatavatest ravimitest teadlikud. Lahust peab valmistama tingimustes, mis tagavad ravimi
rikkumatuse, keskkonna kaitse ja eriti ravimeid käsitsevate töötajate kaitse, vastavalt haigla reeglitele.
Vajalik on spetsiaalselt selle jaoks ette nähtud valmistamisala. Selles alas on keelatud suitsetada, süüa
ja juua.

Kasutusjuhend:

Vt lõik 6.6.

4.3 Vastunäidustused

- Ülitundlikkus toimeaine või ükskõik millise abiaine suhtes
- Imetamine
- Müelosupressioon enne esimese ravikuuri algust, mida näitab neutrofiilide arv < 2 x 109/l ja/või
trombotsüütide arv < 100 x 109/l
- Perifeerne sensoorne neuropaatia funktsioonihäirega enne esimest ravikuuri
- Raske neerufunktsioonihäire (kreatiniini kliirens alla 30 ml/min)


4.4
Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Oksaliplatiini tuleb kasutada vaid spetsialiseerunud onkoloogiaosakondades ning seda tohib
manustada vaid kogenud onkoloogi jälgimisel.

Kuna ravimi kasutamise kohta mõõduka neerufunktsioonihäirega patsientidel on vaid piiratud hulgal
informatsiooni, tuleks manustamine otsustada alles pärast patsiendi riski/kasu analüüsi teostamist.

Sellisel juhul tuleks hoolikalt jälgida neerufunktsiooni ning annust korrigeerida vastavalt toksilisuse
ilmingutele.

Patsiente, kellel on varem esinenud allergia plaatinat sisaldavatele ravimitele, tuleks jälgida allergiliste
nähtude suhtes. Anafülaksiat meenutavate reaktsioonide puhul peab infusiooni kohe katkestama ning
alustama sobivat sümptomaatilist ravi. Oksaliplatiini uuesti kasutamine on vastunäidustatud.
Ekstravasatsiooni korral tuleb infusioon kohe peatada ning rakendada tavapärast lokaalset ravi.

Oksaliplatiinravi ajal tuleks patsienti jälgida neurotoksilisuse suhtes, eriti kui seda manustatakse koos
teiste neurotoksiliste ravimitega. Enne iga manustamist ning perioodiliselt pärast ravikuuri tuleks
patsiendile teha neuroloogiline läbivaatus.
Patsientide puhul, kellel 2-tunnise infusiooni ajal või järgselt tekib äge larüngofarüngeaalne
düsesteesia (vt lõik 4.8 ), peab järgmine kord oksaliplatiini manustama kauem kui 6 tundi .

Kui tekivad neuroloogilised sümptomid (paresteesia, düsesteesia), peab oksaliplatiini annust
korrigeerima vastavalt nende sümptomite kestusele ja raskusastmele:

- Kui sümptomid kestavad kauem kui seitse päeva ning on häirivad, peab oksaliplatiini järgmist doosi
vähendama 85 mg/m2-lt 65 mg/m2-ni (metastaatilise vähi raviskeem) või 75 mg/m2-ni (adjuvantravi);

- Kui paresteesia ilma funktsioonihäireta kestab järgmise tsüklini, peab oksaliplatiini järgmist doosi
vähendama 85 mg/m2-lt 65 mg/m2-ni (metastaatilise vähi raviskeem) või 75 mg/m2-ni (adjuvantravi);

- Kui paresteesia koos funktsionaalse häirega kestab järgmise tsüklini, peab oksaliplatiinravi
katkestama;

- Kui need sümptomid leevenevad pärast oksaliplatiinravi lõppu, võib kaaluda ravi taasalustamist.

Patsiente tuleks teavitada võimalikust perifeerse sensoorse neuropaatia püsimajäämisest ka pärast ravi
lõppu. Lokaalne mõõdukas paresteesia või funktsionaalsust häiriv paresteesia võib püsida kuni kolm
aastat pärast adjuvantravi lõppu.

Toksiline toime seedetraktile, mis ilmneb iivelduse ja oksendamisena, tingib profülaktilise ja/või
terapeutilise antiemeetilise ravi kasutamise (vt lõik 4.8).

Oksaliplatiini kombinatsioon 5-fluorouratsiiliga võib põhjustada profuusset diarröad ja oksendamist
ning nendest tulenevat dehüdratsiooni, paralüütilist iileust, sooleobstruktsiooni, hüpokaleemiat,
metaboolset atsidoosi ja neerupuudulikkust. Üksikutel juhtudel on teatatud pankreatiidist.

Kui ilmneb hematotoksilisus (neutrofiile < 1,5 x 109/l või trombotsüüte < 50 x 109/l), tuleks järgmine
ravitsükkel edasi lükata, kuni hematoloogilised väärtused on taas aktsepteeritaval tasemel. Enne ravi
algust ja iga järgnevat kuuri tuleks teha täisvereanalüüs koos valemiga.
Patsiente tuleb teavitada oksaliplatiini ja 5-fluorouratsiili kombinatsiooni manustamise järgsest
diarröa/oksendamise, mukosiidi/stomatiidi ja neutropeenia tekke riskist, et nad teaksid kiiresti
ühendust võtta oma raviarstiga, saamaks vajalikku ravi.
Kui mukosiit/stomatiit ilmneb koos neutropeeniaga või ilma, tuleks järgmine ravikuur edasi lükata,
kuni mukosiit/stomatiit on taandunud 1. raskusastmeni ja/või kuni neutrofiile on 1,5 x 109/l.

Oksaliplatiin kombinatsioonravis 5-fluorouratsiiliga (koos foliinhappega või ilma) kehtivad
5-fluorouratsiili toksilisusega seotud annuste korrigeerimisskeemid.

Kui tekib 4. astme diarröa, 3.­4. astme neutropeenia (neutrofiile < 1,0 x 109/l), 3.­4. astme
trombotsütopeenia (trombotsüüte < 50 x 109/l), tuleb oksaliplatiini annust vähendada 85 mg/m2-lt
65 mg/m2-ni (metastaatilise vähi raviskeem) või 75 mg/m2-ni (adjuvantravi), lisaks on vajalik
vähendada 5-fluorouratsiili annust.

Kui esineb kõrvalekaldeid maksafunktsiooni näitajates või portaalhüpertensiooni, mis ei ole selgelt
tingitud maksa metastaasidest, tuleb arvestada ravimist tingitud, väga harva esinevaid maksa
vaskulaarseid häireid.

Ebaselge etioloogiaga respiratoorsete probleemide puhul, nt mitteproduktiivne köha, düspnoe, räginad
või radioloogiliselt diagnoositavad infiltraadid kopsudes, tuleks oksaliplatiinravi katkestada, kuni
uuringute abil on välistatud interstitsiaalne kopsuhaigus (vt lõik 4.8).

Kasutamise kohta rasedatel vt lõik 4.6.

Prekliinilistes uuringutes täheldati oksaliplatiiniga genotoksilist toimet. Sellepärast soovitatakse
meespatsientidel mitte eostada lapsi ravi jooksul ega 6 kuud pärast ravi lõpetamist ning küsida nõu
sperma ravieelse konserveerimise osas enne ravi algust, kuna oksaliplatiiniga ravimise tulemusel võib
tekkida pöördumatu viljatus.
Oksaliplatiiniravi ajal ei tohi rasestuda ja ravi ajal tuleb kasutada efektiivseid rasestumisvastaseid
vahendeid (vt lõik 4.6).
Ravi jooksul ja naistel 4 kuu, meestel 6 kuu jooksul pärast ravi lõppu tuleb kasutada efektiivseid
rasestumisvastaseid meetodeid.

4.5 Koostoimed
teiste
ravimitega ja muud koostoimed

Patsientidel, kes on vahetult enne 5-fluorouratsiili manustamist saanud 85 mg/m2 oksaliplatiini, pole
täheldatud 5-fluorouratsiili toimete tugevnemist.

In vitro pole leitud, et oksaliplatiini tõrjuksid plasmaproteiinidelt välja järgmised ained: erütromütsiin,
salitsülaadid, garnisetroon, paklitakseel ja naatriumvalproaat.

4.6
Rasedus ja imetamine

Seni ei ole saadaval andmeid ohutuse kohta rasedatel naistel. Loomkatsetes on täheldatud
reproduktiivset toksilisust. Sellepärast oksaliplatiini ei soovitata kasutada raseduse ajal ega rasestuda
võivate aga rasestumisvastaseid vahendeid mittekasutatavatel naistel. Oksaliplatiini kasutamist võib
kaaluda alles pärast seda, kui patsienti on ohust lootele piisavalt teavitatud ja patsient on raviga nõus.
Ravi jooksul ja naistel 4 kuu, meestel 6 kuu jooksul pärast ravi lõppu tuleb kasutada efektiivseid
rasestumisvastaseid meetodeid.

Eritumist rinnapiima pole uuritud. Oksaliplatiinravi ajal on rinnaga toitmine vastunäidustatud.

Oksaliplatiin võib põhjustada viljatust (vt lõik 4.4).

4.7 Toime
reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinatega töötamisele ei ole uuringuid tehtud. Kuna ravi
oksaliplatiiniga võib siiski põhjustada peapööritust, iiveldust ja oksendamist, samuti muid
neuroloogilisi sümptomeid, mis võivad põhjustada kõnnaku ja tasakaalu häireid, võib see mõjutada
kergelt kuni mõõdukalt autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.4.8 Kõrvaltoimed

Kõige sagedasemad oksaliplatiini ja 5-fluorouratsiili/foliinhappe (5-FU/FA) kombinatsioonravi
kõrvaltoimed olid gastrointestinaalsed (diarröa, iiveldus, oksendamine ja mukosiit), hematoloogilised
(neutropeenia, trombotsütopeenia) ja neuroloogilised (äge ja kumulatiivsest annusest sõltuv perifeerne
sensoorne neuropaatia). Kõrvaltoimed esinesid kõige sagedamini ja olid kõige raskemad oksaliplatiini
ja 5-FU/FA kombineerimisel, võrrelduna 5-FU/FA monoteraapiaga.

Allpool olevas tabelis toodud sagedused on saadud metastaatilise vähi raviskeemi ja adjuvantravi
kliinilistel uuringutel (sh 416 ja 1108 patsienti vastavalt oksaliplatiin + 5-FU/FA raviskeemides) ja
turustusjärgsel kogemusprogrammil.

Sagedused selles tabelis on defineeritavad järgmiselt: väga sage (> 1/10), sage (> 1/100, 1/10), aeg-
ajalt (> 1/1000, 1/100), harv (> 1/10000, 1/1000), väga harv ( 1/10000), sealhulgas üksikjuhud.

Täpsemad andmed on toodud tabeli all.


Tabel 1: Kõrvaltoimed organsüsteemide kaupa

Organsüsteem Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
Väga harv
Infektsioonid
Infektsioon Febriilne


ja
neutropeenia /
infestatsioonid
neutropeeniline
sepsis (st 3,4
astme
neutropeenia ja
dokumenteerit
ud
infektsioonid)*

Riniit, ülemiste
hingamisteede
infektsioon
Vere ja
Aneemia,
Immuno-

lümfisüsteemi neutropeenia,
allergiline
häired
trombo-
trombo-
tsütopeenia*
tsütopeenia,

hemolüütiline
Leukopeenia,
aneemia
lümfotsüto-
peenia*
Immuunsüste
Allergia /
emi häired
allergiline
reaktsioon2
Ainevahetus-
Anoreksia
Dehüdratsioon Metaboolne


ja

atsidoos
toitumishäire
Kõrvalekalded
d
veresuhkru
väärtustes,
hüpokaleemia,
kõrvalekalded
naatriumi
väärtustes
Psühhiaatrilis
Depressioon,
Närvilisus

ed häired
unetus

Närvisüsteemi Perifeerne
Pearinglus,
Düsartria

häired
sensoorne
motoorsed
neuropaatia,
neuriidid,
peavalu,
meningism
tundlikkuse
häired, maitse
muutused
Silma
Konjunktiviit,
Ajutine

kahjustused
nägemishäired
nägemisteravus
e langus,
nägemisväljade
häired,
nägemisnärvi
neuriit
Kõrva ja
Ototoksilisus
Kurtus

labürindi
kahjutused
Vaskulaarsed

Epistaksis Hemorraagiad,häired
süvaveenide
tromboflebiit,
kopsuemboolia
, rektaalne
verejooks

Punetus
Respiratoorse
Düspnoe, köha Valu rinnus,
Interstitiaalne

d, rindkere ja
luksumine
kopsuhaigus,
mediastiinumi
kopsufibroos**
häired
Seedetrakti

Kõhulahtisus,
Düspepsia,
Iileus, soole
Koliit, sh
Pankreatiit
häired
iiveldus,
gastro-
obstruktsioon
Clostridium
oksendamine,
ösofageaalne
difficile diarröa
stomatiit /
refluks,
mukosiit,
luksumine
kõhuvalu,
kõhukinnisus
Maksa ja
Alkaalse
Maksa
sapiteede
fosfataasi tõus,
sinusoidide
häired
bilirubiini tõus,
obstruktsiooni
LDH tõus,
sündroom
maksaensüümi
de
(SGPT/ALAT,
SGOT/ASAT)
tõus
Naha ja
Naha-
Nahanahaaluskoe
probleemid,
eksfoliatsioon
kahjustused
alopeetsia
(nn käte ja

jalgade

sündroom),

erütematoosne

lööve, lööve,

suurenenud

higistamine,

küünte

lagunemine

Lihas-skeleti
Seljavalu Artralgia,


ja sidekoe
luuvalu
kahjustused
Neerude ja

Düsuuria,


Äge
kuseteede
liigsage
tubulointerstits
häired
mikturitsioon,
iaalne
kreatiniini
nefropaatia
tõus,
hematuuria
Üldised häired Palavik3,
Kaalulangusja
jõuetus,
(metastaatilise
manustamis-
asteenia, valu,
vähi ravis)
koha
kaalutõus
reaktsioonid
(adjuvantravis)
Reaktsioon
süstekohal1

1Ekstravasatsioon võib anda lokaalset valu ja põletikku, mis võib olla üsna tõsine ning põhjustada
tüsistusi, eriti kui oksaliplatiini infundeeritakse perifeerse veeni kaudu (vt lõik 4.4 ").

2 Tavapärased allergilised reaktsioonid nagu nahalööve (enamasti urtikaaria), konjunktiviit, riniit.
Tavapärased anafülaktilised reaktsioonid, sh bronhospasm, angioödeem, hüpotensioon ja
anafülaktiline sokk

3 Väga sage palavik, kas infektsioonist (febriilse neutropeeniaga või ilma) või isoleeritud palavik, mis
on tekkinud immunoloogiliste mehhanismide vahendusel.

* Vt täpsemalt allpool olevat jaotist

** Vt lõik 4.4


Hematoloogiline toksilisus

Tabel 2: Sagedus patsientide kaupa (%), staadiumide kaupa

Oksaliplatiin ja 5-FU/FA
Metastaatilise vähi ravi
Adjuvantravi
85 mg/m2 iga 2 nädala
Kõik
3. st
4. st
Kõik
3. st
4. st
tagant
staadiumi
staadiumi
d
d
Aneemia 82,2
3
<
1
75,6
0,7
0,1
Neutropeenia 71,4
28
14
78,9
28,8
12,3
Trombotsütopeenia 71,6
4 <
1
77,4
1,5
0,2
Febriilne
neutropeenia 5,0 3,6 1,4 0,7 0,7 0,0
Neutropeeniline
sepsis 1,1 0,7 0,4 1,1 0,6 0,4


Toksilisus seedetraktile

Tabel 3: Sagedus patsientide kaupa (%), staadiumide kaupa

Oksaliplatiin ja 5-FU/FA
Metastaatilise vähi ravi
Adjuvantravi
85 mg/m2 iga 2 nädala
Kõik
3. st
4. st
Kõik
3. st
4. st
tagant
staadiumi
staadiumi
d
d
Iiveldus 69,9
8
<
1
73,7
4,8
0,3
Kõhulahtisus 60,8
9
2
56,3
8,3
2,5
Oksendamine 49,0
6
1
47,2
5,3
0,5
Mukosiit/stomatiit 39,9
4
<
1
42,1
2,8
0,1


Näidustatud on profülaktiline ja/või terapeutiline ravi tugevatoimeliste antiemeetikumidega.

Oksaliplatiini kombinatsioon 5-fluorouratsiiliga võib põhjustada profuusset diarröad ja oksendamist
ning nendest tulenevat dehüdratsiooni, paralüütilist iileust, sooleobstruktsiooni, hüpokaleemiat,
metaboolset atsidoosi ja neerupuudulikkust (vt lõik 4.4). Üksikutel juhtudel on teatatud pankreatiidist.

Närvisüsteem:

Oksaliplatiini annust võivad piirata neuroloogilised kõrvaltoimed. See tekitab sensoorse perifeerse
neuropaatia, millele on iseloomulik jäsemete düsesteesia ja/või paresteesia krampidega või ilma.
Neuropaatia vallandajaks on sageli kokkupuude külmaga. Need sümptomid esinevad kuni 95%
patsientidest. Sümptomid tavaliselt vähenevad ravitsüklite vahepeal ning tugevnevad iga järgneva
tsükliga.
Valu ja/või funktsioonihäire teke on sõltuvalt selle kestusest ja tugevusest annuse korrigeerimise või
ravi katkestamise näidustuseks (vt lõik 4.4).

Funktsioonihäire hõlmab peenmotoorikahäireid ning on tõenäoliselt sensoorse neuropaatia tagajärg.
Risk püsivate sümptomite tekkeks kumulatiivse annuse 850 mg/m2 (10 ravitsüklit) puhul on umbes
10% ning 20% kumulatiivse annuse 1020 mg/m2 (12 ravitsüklit) puhul.

Enamikel juhtudest neuroloogilised sümptomid vähenevad või kaovad ravi lõpetamisel täielikult. 6
kuud pärast käärsoolevähi adjuvantravi ei olnud 87% enam ühtegi sümptomit või oli vähe
sümptomeid. 3 aasta pärast oli 3% patsientidest mõõduka intensiivsusega persisteerivad lokaalsed
paresteesiad (2,3%) või funktsioonihäireid tekitavad paresteesiad (0,5%).

Teatatud on ägedatest neurosensoorsetest reaktsioonidest (vt lõik 5.3). Need tekivad paari tunni
jooksul alates manustamisest ning sageli kokkupuutest külmaga. Need esinevad harilikult mööduvate
paresteesiatena, düsesteesia ja hüpesteesiana.Ägedat farüngolarüngeaalset düsesteesiasündroomi
esineb 1% ... 2% patsientidest ning sellega kaasnevad düsfaagia või düspnoe/lämbumise tunde
subjektiivsed aistingud ilma objektiivsete respiratoorse distressi nähtudeta (ei esine tsüanoosi ega
hüpoksiat),ning larüngo- või bronhospasmita (ei esine striidorit ega vilistavat hingamist). Kuigi
sellistel juhtudel on manustatud antihistamiine ja bronhodilataatoreid, kaovad sümptomid kiiresti ka
ilma ravita. Infusiooniaja pikendamine aitab selle sündroomi esinemissagedust vähendada (vt lõik 4.4
). Vahel on täheldatud ka teisi sümptomeid, sh lõualihase spasm/lihaste spasm/tahtevastased
lihaskontraktsioonid/lihaste tõmblemine/müokloonus, koordinatsioonihäired/ebanormaalne
kõnnak/ataksia/tasakaaluhäired, kitsus-/surumis-/ebamugavus-/valutunne kurgus või rinnus. Sellega
seoses või ka sõltumatult võib esineda koljunärvi häireid, sh ptoos, diploopia,
afoonia/düsfoonia/kähedus, vahel kirjeldatud häälepaelte halvatusena, ebanormaalne keeletundlikkus
või düsartria, vahel kirjeldatud afaasiana, kolmiknärvineuralgia/näovalu/silmavalu, nägemisteravuse
langus, nägemisväljade häired.

Oksaliplatiinravi ajal on neuroloogilistest sümptomitest teatatud veel kõõlusreflekside kadumisest ja
Lhermitte"i sümptomi tekkest. Harva on teatatud nägemisnärvi neuriidi juhtumitest.

Allergilised reaktsioonid:

Tabel 4: Sagedus patsientide kaupa (%), staadiumide kaupa

Oksaliplatiin ja 5-FU/FA
Metastaatilise vähi ravi
Adjuvantravi
85 mg/m2 iga 2 nädala
Kõik
3. st
4. st
Kõik
3. st
4. st
tagant
staadiumi
staadiumi
d
d
Allergilised reaktsioonid /
9,1
1 <
1
10,3
2,3
0,6
allergia


Maksa ja sapiteede häired:

Teatatud on maksa sinusoidide obstruktsiooni sündroomist ehk maksa veenide oklusiooni haigusest
või sellise maksakahjustuse patoloogiliste manifestatsioonidest, sh maksa pelioos, nodulaarne
regeneratiivne hüperplaasia, perisinusoidne fibroos. Kliiniliste manifestatsioonidena võib esineda
portaalhüpertensiooni ja/või transaminaaside aktiivsuse tõusu.

Neerude ja kuseteede häired:

Teatatud on ägeda neerupuudulikkuseni viivast ägedast tubulo-interstitsiaalsest nefropaatiast.


4.9 Üleannustamine


Oksaliplatiinile pole teadaolevat spetsiifilist antidooti. Üleannustamise puhul võib oodata
kõrvaltoimete tugevnemist. Tuleks jälgida hematoloogilisi parameetreid ning ravida sümptomaatiliselt.


5. FARMAKOLOOGILISED
OMADUSED

5.1

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Plaatina ühendid,
ATC kood: L01XA 03

Oksaliplatiin on kasvajavastane aine, mis kuulub uude plaatinaühendite klassi, kus plaatina-aatom on
ühendatud 1,2-diaminotsükloheksaani (DACH) ja oksalaadigrupiga.

Oksaliplatiin on üksik enantiomeer, Cis-[oksalaato(trans-l-1,2- DACH)plaatina].

Oksaliplatiinil on laia spektriga nii in vitro tsütotoksilisus kui ka in vivo kasvajavastane aktiivsus
mitmete kasvajate mudelsüsteemidel, sh inimese kolorektaalvähi mudelis. Oksaliplatiinil on leitud nii
in vitro kui ka in vivo aktiivsust mitmetel tsisplatiin-resistentsetel mudelitel.
Kombinatsioonis 5-fluorouratsiiliga on leitud sünergistlikku tsütotoksilisust nii in vitro kui ka in vivo.
Oksaliplatiini toimemehhanismi kohta tehtud uuringud, mis pole veel lõpuni lahti seletatud, on
näidanud, et oksaliplatiini biotransformatsioonist tulenevad vee-derivaadid toimivad DNA-le,
moodustades nii ahelatevahelisi kui ka ahelatesiseseid ristühendusi, mille tulemuseks on DNA sünteesi
häire, mis annab tsütotoksilise ja kasvajatevastase toime.

Metastaatilist kolorektaalvähki põdevatel patsientidel on oksaliplatiini (85 mg/m2 iga kahe nädala
tagant) ja 5-fluorouratsiili/foliinhappe (5-FU/FA) kombinatsiooni efektiivsust näidanud kolm kliinilist
uuringut:

- Esmase ravitsükli käigus viidi läbi 2-suunaline III faasi uuring (de Gramont, A. et al., 2000), kus
420 patsienti randomiseeriti järgmistesse gruppidesse: 5-FU/FA üksi (LV5FU2, N=210) või
oksaliplatiini kombinatsioon 5-FU/FA-ga (FOLFOX4, N=210).

- Eelnevalt ravitud patsientide puhul teostati kolmesuunaline III faasi võrdlusuuring (Rothenberg,
M. L. et al., 2003), kus 821 patsienti randomiseeriti järgmistesse gruppidesse: irinotekaan (CPT-
11) + 5-FU/FA kombinatsioon ja 5-FU/FA üksi (LV5FU2, N=275), oksaliplatiin üksi (N=275) või
kombineerituna 5-FU/FA-ga (FOLFOX4, N=271).

- Kontrollimata II faasi uuringusse (André, T. et al., 1999) võeti patsiendid, kes ei allunud 5-FU/FA
monoteraapiale ning keda nüüd raviti oksaliplatiini ja 5-FU/FA kombinatsiooniga (FOLFOX4,
N=57)

Kaks randomiseeritud kliinilist uuringut esmase ravi kohta (de Gramont, A. et al.) ja eelnevalt ravitud
patsientide kohta (Rothenberg, M. L. et al.) näitasid märkimisväärselt suuremat ravivastust ning
pikemat haiguse progresseerumiseta elulemust (progression free survival, PFS) ja pikemat aega
haiguse progresseerumiseni (time to progression, TTP) kui monoteraapia 5-FU/FA-ga. Rothenbergi jt
teostatud uuringus, kus uuriti eelnevalt ravitud ja ravile raskesti alluvaid patsiente, ei paranenud üldine
elulemus (overall survival, OS) oksaliplatiini ja 5FU/FA kombinatsioonravi võrreldes 5-FU/FA
monoteraapiaga statistiliselt olulisel määral.


Tabel 5: Ravivastuse võrdlus FOLFOX4 ja LV5FU2 puhul

Ravivastuse määr,%
LV5FU2
FOLFOX4
Oksaliplatiin
(95% CI)sõltumatu radioloogilise
monoteraapia
ülevaatuse ITT analüüs

Esmane ravi
22
49
NA*
(de Gramont, A. et al.,
(16-27)
(42-46)
2000)

Ravivastuse hindamine iga
p väärtus = 0,0001
8 nädala järel
Eelnevalt ravitud patsiendid
0,7
11,1
1,1
(Rothenberg, M. L. et al.,
(0,0-2,7)
(7,6-15,5)
(0,2-3,2)
2003)


(resistentne
p väärtus = 0,0001
kombinatsioonile
CPT-11 + 5-FU/FA)
Ravivastuse hindamine iga
6 nädala järel

Eelnevalt ravitud patsiendid
NA* 23 NA*
(André, T. et al., 1999)
(13-36)
(resistentne 5-FU/FA-le)
Ravivastuse hindamine iga
12 nädala järel

* NA: Ei ole kohaldatav


Tabel 6: Keskmine haiguse progresseerumiseta elulemus (PFS) / keskmine aeg
progresseerumiseni (TTP)
FOLFOX4 võrdlus LV5FU2-ga


Keskmine PFS/TTP,
LV5FU2
FOLFOX4
Oksaliplatiin
Kuudes (95% CI)


monoteraapia
sõltumatu radioloogilise
ülevaatuse ITT-analüüs

Esmane ravi
6,0
8,2
NA*
(de Gramont, A. et al.,
(5,5-6,5)
(7,2-8,8)
2000) (PFS)
Log-rank p väärtus = 0,0003
Eelnevalt ravitud patsiendid(Rothenberg, M. L. et al.,
2,6
5,3
2,1
2003) (TTP)
(1,8-2,9)
(4,7-6,1)
(1,6-2,7)
(resistentne
Log-rank p väärtus = 0,0001

kombinatsioonile
CPT-11 + 5-FU/FA)
(Eelnevalt ravitudpatsiendid
NA*
5,1
NA*
(André, T. et al., 1999)
(3,1-5,7)
(resistentne 5-FU/FA-le)
* NA: Ei ole kohaldatav


Tabel 7:
Keskmine üldine suremus (OS) FOLFOX4 võrreldes LV5FU2-ga

Keskmine OS, kuudes
LV5FU2
FOLFOX4
Oksaliplatiin
(95% CI)


monoteraapia
ITT-analüüs
Esmane ravi
14,7
16,2
NA*
(de Gramont, A. et al., 2000)
(13,0-18,2)
(14,7-18,2)
Log-rank p väärtus = 0,12

Eelnevalt ravitud patsiendid
8,8
9,9
8,1
(Rothenberg, M. L. et al., 2003)
(7,3-9,3)
(9,1-10,5)
(7,2-8,7)
(TTP)
Log-rank p väärtus = 0,09

(resistentne kombinatsioonile
CPT-11 + 5-FU/FA)
Eelnevalt ravitud patsiendid
NA* 10,8 NA*
(André, T. et al., 1999)
(9,3-12,8)
(resistentne 5-FU/FA-le)

* NA: Ei ole kohaldatav

Eelnevalt ravitud patsientide puhul (Rothenberg, M. L. et al., 2003), kellel sümptomid esinesid enne
ravi algust, tekkis suurem paranemine haigusega seotud sümptomite osas oksaliplatiini ja 5-FU/FA
kombinatsioonravigrupis, võrreldes patsientidega 5-FU/FA monoteraapia grupist (27,7% ja 14,6%,
p = 0,0033).

Eelnevalt mitteravitud patsientide puhul (de Gramont, A. et al., 2000) ei leitud kahe ravigrupi vahel
statistiliselt olulist erinevust elukvaliteedi osas. Elukvaliteedi skoor oli kontrollgrupis üldise tervis ja
valu osas siiski üldiselt kõrgem ning oksaliplatiini grupis madalam oksendamise ja iivelduse tõttu.

Adjuvantravi puhul randomiseeriti III faasi MOSAIC-uuringu 2246 patsienti (899 II staadium / Duke"i
B2 ja 1347 III staadium / Duke"i C) gruppidesse: käärsoolevähi primaarse tuumori täielik vaheltlõige
5-FU/FA monoteraapia foonil (LV5FU2, N=1123 (B2 / C = 448 / 675) või oksaliplatiini ja 5-FU/FA
kombinatsioonravi foonil (FOLFOX4, N=1123 (B2 / C) = 451 / 672).


Tabel 8: MOSAIC-3-aastane haigusvaba elulemus (ITT-analüüs)* üldpopulatsiooni kohta

Ravigrupp
LV5FU2
FOLFOX4

3-aastane haigusvaba elulemus,
73,3
78,7
% (95% CI)
(70,6-75,6)
(76,2-81,1)
Riskisuhe (95% CI)
0,76
(0,64-0,89)
Stratifitseeritud log-rank-test
p = 0,0008

* keskmine järelkontroll kuni 44,2 kuu jooksul (kõiki patsiente jälgiti vähemalt 3 aastat)

Uuring näitas haigusvaba elulemuse üldist märkimisväärset paranemist oksaliplatiini ja 5-FU/FA
kombinatsioonravi puhul (FOLFOX4) rohkem kui 5-FU/FA monoteraapia puhul (LV5FU2).


Tabel 9: MOSAIC-3-aastane haigusvaba elulemus (ITT-analüüs)* vastavalt haiguse
staadiumile

Haiguse staadium

II staadium
III staadium

(Duke"i B2)
(Duke"i C)
Ravigrupp LV5FU2
FOLFOX4 LV5FU2 FOLFOX4


3-aastane haigusvaba elulemus,
84,3
87,4
65,8
72,8
% (95% CI)
(80,9-87,7)
(84,3-90,5)
(62,1-69,5)
(69,4-76,2)

Riskisuhe (95% CI)
0,79
0,75
(0,57-1,09)
(0,62-0,90)

Stratifitseeritud log-rank-test
p = 0,151
p = 0,002

* keskmine järelkontroll kuni 44,2 kuu jooksul (kõiki patsiente jälgiti vähemalt 3 aastat)


Üldine elulemus (ITT-analüüs)

3-aastase haigusvaba elulemuse analüüsi ajal, mis oli MOSAIC-uuringu esmane lõpp-punkt, olid
85,1% FOLFOX4 grupi patsiente endiselt elus, võrreldes 83,8%-ga LV5FU2 grupist. Üldine suremus
vähenes 10% FOLFOX4 kasuks, mis polnud statistiliselt oluline (riskisuhe = 0,90). FOLFOX4 ja
LV5FU2 gruppide II staadiumi (Duke"i B2) grupis olid numbrid vastavalt 92,2% ja 92,4% (riskisuhe =
1,01) ja III staadiumi (Duke"i C) grupis vastavalt 80,4% ja 78,1% (riskisuhe = 0,87).

5.2 Farmakokineetilised
omadused

Aktiivsete toimeainete farmakokineetikat pole uuritud. Oksaliplatiini infusiooni järgselt annuses
130 mg/m2 iga kolme nädala järel 1 kuni 5 tsükli jooksul ja oksaliplatiini infusiooni järgselt annuses
85 mg/m2 on ultrafiltreeritava plaatina farmakokineetika (vastab kõikidele sidumata, aktiivsete ja
mitteaktiivsetele plaatinasegudele) järgmine:


Tabel 10:
Kokkuvõte plaatina farmakokineetiliste parameetrite umbkaudsetest väärtustest
ultrafiltraadi puhul oksaliplatiini mitmekordse manustamise järgselt annuses
85 mg/m2 iga kahe nädala järel või 130 mg/m2 iga kolme nädala järel


Annus Cmax

AUC0-48
AUC t1/2
t1/2
t1/2
Vss
CL


µg/ml
µg * h / ml µg * h / ml h
h
h
l
l/h
85 mg/m2

Keskmine
0,814
4,19
4,68
0,43
16,8
391
440
17,4
SD 0,193
0,647
1,40
0,35
5,74
406
199
6,35
130 mg/m2

Keskmine
1,21
8,20
11,9
0,28
16,3
273
582
10,1
SD
0,10 2,40
4,60 0,06 2,90 19,0 261 3,07

Keskmised AUC0-48 ja Cmax väärtused määrati tsüklis 3 (85 mg/m2) või tsüklis 5 (130 mg/m2).
Keskmised AUC, Vss , CL, ja CLR0-48 väärtused määrati tsüklis 1.
Cend, Cmax, AUC, AUC0-48, Vss ja CL väärtused määrati mitte-kompartmentanalüüsi abil.
t1/2, t1/2, t1/2 määrati kompartmentanalüüsi abil (kombineeriti tsüklid 1­3).


2-tunnise infusiooni lõpul on 15% manustatud plaatinast vereringes, ülejäänud 85% jaguneb kiiresti
kudedesse või eritatakse uriiniga. See seondub pöördumatult erütrotsüütide ja plasmaga, millest
tulenevalt on nende ainete poolväärtusajad võrdsed erütrotsüütide loomuliku eluea ja seerumi
albumiini elueaga. Pärast annuse 85 mg/m2 iga kahe nädala järel või 130 mg/m2 iga kolme nädala järel
manustamist ei leitud plasma ultrafiltraadis kuhjumist, selles maatriksis saavutati püsiv
kontsentratsioon esimese tsükliga. Variaablus isikute vahel ja sama isiku puhul on üldiselt madal.

In vitro biotransformatsioon arvatakse olevat mitteensümaatilise lagunemise tulemus ning pole
tõendeid, et diaminotsükloheksaanrõnga (DACH) lagundaks tsütokroom-P450.

Oksaliplatiin läbib patsiendi organismis ulatusliku biotransformatsiooni ning 2-tunnise infusiooni
lõpus ei tuvastatud plasma ultrafiltraadis ravimit muutumatul kujul. Vereringest on hiljem leitud
mitmeid tsütotoksilisi biotransformatsiooniprodukte, sh monokloro-, dikloro- ja diakvo-DACH
plaatinaühendeid koos mitmete inaktiivsete konjugaatidega.

Plaatina eritub peamiselt uriiniga, kliirens toimub umbes 48 tunni jooksul pärast manustamist.

5. päeva lõpuks on uriini eritunud 54% kogudoosist ning <3% on eritunud roojaga.

Neerupuudulikkuse puhul on kliirens märkimisväärselt vähenenud, olles langenud väärtuselt
17,6 ± 2,18 l/h väärtusele 9,95 ± 1,91 l/h ning sellele kaasnes statistiliselt oluline jaotusruumala
vähenemine väärtuselt 330 ± 40,9 väärtusele 241 ± 36,1 l. Plaatina kliirensit raske neerupuudulikkuse
korral pole uuritud.

5.3 Prekliinilised
ohutusandmed

Mittekliinilistel liikidel (hiired, rotid, kassid ja/või ahvid) ühekordse- ja korduvate annuste puhul olid
sihtorganid luuüdi, seedetrakt, neerud, munandid, närvisüsteem ja süda. Loomadel uuritud toksilisus
sihtorganite suhtes ühtib teiste plaatina sisaldavate ja DNA-d kahjustavate tsütotoksiliste, inimese vähi
ravis kasutatud ravimite toksilisusega, v.a toksilisus südamele. Mõju südamele leiti vaid koertel ning
see ilmnes elektrofüsioloogilistest häiretest kuni letaalse ventrikulaarse fibrillatsioonini.
Kardiotoksilisus arvatakse olevat spetsiifiline koertele, mitte ainult seetõttu, et seda leiti vaid koertel,
vaid ka seetõttu, et teiste ravimite koertel letaalsena mõjuvad annused (150 mg/m2) on inimesele hästi
talutavad. Mittekliinilised uuringud, kus uuriti roti sensoorseid neuroneid, näitavad, et oksaliplatiini
tekitatud ägedad neurosensoorsed sümptomid võivad olla tingitud toimest Na+ -kanalitele.

Oksaliplatiin osutus imetajate testsüsteemides mutageenseks ja klastogeenseks ning põhjustas rottidel
embrüofetaalset toksilisust. Oksaliplatiin arvatakse olevat kantserogeen, kuigi kantserogeensuse
uuringuid pole teostatud.


6. FARMATSEUTILISED
ANDMED

6.1 Abiainete
loetelu

Laktoosmonohüdraat.

6.2 Sobimatus

Lahustatud ravimit mitte kasutada samas infusioonikotis või -voolikus koos teiste ravimitega.
Oksaliplatiini võib Y-toru kaudu manustada samaaegselt foliinhappega, jälgides lõik 6.6 antud
kasutusjuhiseid.
- MITTE segada aluseliste ravimite või lahustega, eriti 5-fluorouratsiili, abiainena trometamooli
sisaldavate foliinhappe toodete ja muude ravimite trometamoolsooladega. Aluselised ravimid ja
lahused kahjustavad oksaliplatiini stabiilsust (vt lõik 6.6).
- MITTE lahjendada oksaliplatiini soola- või muu klooriioone sisaldava lahusega (sh kaltsium-,
kaalium- või naatriumkloor).
- MITTE kasutada samas infusioonikotis või -voolikus koos tesite ravimitega (vt lõik 6.6, kus leiate
juhiseid samaaegseks manustamiseks foliinhappega).
- MITTE kasutada alumiiniumi sisaldavaid süstimisvahendeid.

6.3 Kõlblikkusaeg


Ravim müügipakendis:
2 aastat

Valmistatud kontsentraatlahus originaalviaalis:
Valmistatud kontsentraatlahus tuleb viivitamatult lahjendada.

Infusioonilahus pärast lahjendamist:
On näidatud, et lahus on pärast valmistatud lahuse lahjendamist 5%-lises glükoosilahuses keemiliselt
ja füüsikaliselt stabiilne 24 tundi temperatuurivahemikus 2 °C...8 °C.

Mikrobioloogilise ohu tõttu tuleb infusioonilahust kasutada viivitamatult.

Kui lahust kohe ei kasutata, jäävad hoiustamisaeg ja ­tingimused kasutaja vastutusele ning
hoiustamisaeg ei tohi olla pikem kui 24 tundi temperatuurivahemikus 2 °C...8 °C.

6.4 Säilitamise
eritingimused

Ravim müügipakendis: See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Manustmiskõlblikuks muudetud ja lahjendatud ravimpreparaadi säilitamistingimusi vt lõik 6.3.

6.5
Pakendi iseloomustus ja sisu

I tüüpi klaasviaalid klorobutüülelastomeerist kaanega.
Pakendis 1 viaal, milles 50 mg, 100 mg või 150 mg oksaliplatiini.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6
Erihoiatused ravimi hävitamiseks käsitlemiseks

Nagu teistegi potentsiaalselt toksiliste ainetega, tuleb oksaliplatiini lahuse käitlemisel ja valmistamisel
olla ettevaatlik.

Käitlemisjuhised

Selle tsütotoksilise aine käitlemine nõuab meditsiiniõe või meediku ja teda ümbritseva keskkonna
kaitset tagavate ettevaatusabinõude rakendamist.

Tsütotoksiliste ainete süstelahuseid tohivad valmistada koolitatud spetsialistid, kes oskavad ravimit
kasutada tingimustes, mis tagavad keskkonnakaitse ning eriti ravimiga kokkupuutuva personali kaitse,
vastavalt haigla reeglitele. Selleks on vaja spetsiaalselt selleks eesmärgiks mõeldud piirkonda. Selles
alas on keelatud suitsetada, süüa või juua.

Personalil peavad olemas olema vastavad vahendid, nagu pikkade käistega kitlid, kaitsemaskid,
mütsid, kaitseprillid, steriilsed ühekordselt kasutatavad kindad, tööpiirkonna kaitsekatted, prügi jaoks
kogumiskotid ja -kastid.

Ekskrementide ja oksega tuleb ettevaatlikult ümber käia.

Rasedaid naisi tuleb hoiatada, et nad väldiksid tsütotoksiliste ainetega töötamist.

Iga katkise jäätmekasti käsitsemisel tuleb arvestades samu ettevaatusabinõusid kui kontamineeritud
prügi korral. Kontamineeritud jäätmed tuleb vastavalt sildistatud tugevates konteinerites põletada. Vt
lõik "Jäätmekäitlus" allpool.

Kui oksaliplatiini pulber, valmistatud lahus või infusioonilahus puutub kokku nahaga, peske nahka
kohe rohke veega.

Kui oksaliplatiini pulber, valmistatud lahus või infusioonilahus puutub kokku limaskestadega, peske
neid kohe rohke veega.

Manustamise eritingimused

- MITTE kasutada alumiiniumi sisaldavat süstematerjali.
- MITTE manustada ravimit lahjendamata.
- Lahustina kasutada ainult 5%-list glükoosi infusioonilahust (50 mg/ml).
- MITTE valmistada ega lahjendada infusiooniks naatriumkloori või kloori sisaldavate lahustega.
- MITTE manustada ekstravaskulaarselt.
- MITTE segada samas infusioonikotis teiste ravimitega ega manustada samas infusioonivoolikus
koos teiste ravimitega.
- MITTE segada aluseliste ravimite ega lahustitega, eriti 5-fluorouratsiili, abiainena trometamooli
sisaldavate foliinhappe toodete või muude ravimite trometamoolsooladega. Aluselised ravimid ja
lahustid kahjustavad oksaliplatiini stabiilsust.
-

Juhised oksaliplatiini kasutamiseks foliinhappega (kaltsiumfolinaat või dinaatriumfolinaat)

250 ... 500 ml 5%-lises glükoosilahuses (50 mg/ml) oksaliplatiini 85mg/m² veenisisene infusioon
manustatakse koos 5%-lises glükoosilahuses lahustatud foliinhappe veenisisese infusiooniga 2...6
tunni jooksul, kasutades selleks kohe süstekoha ette paigutatud Y-toru.
Neid kahte ravimit ei tohi panna koos samasse infusioonikotti. Foliinhape ei tohi sisaldada abiainena
trometamooli ja seda tuleb lahustada ainult isotoonilise 5%-lise glükoosilahusega ja mitte kunagi
aluselise lahuse ega naatriumkloori või kloori sisaldava lahusega.

Juhised oksaliplatiini kasutamiseks 5-fluorouratsiiliga

Oksaliplatiini tuleb alati manustada enne fluoropürimidiine - st 5-fluorouratsiil.
Pärast oksaliplatiini manustamist tuleb infusioonivoolikut loputada ja siis manustada 5-fluorouratsiili.
Lisainformatsiooni saamiseks oksaliplatiiniga koosmanustatavate ravimite kohta vaadake tootja poolt
välja antud ravimi omaduste kokkuvõtet.

Valmistatud lahust milles esineb sade, ei tohi kasutada ja see tuleb hävitada vastavalt ohtlike jäätmete
hävitamist reguleerivate õigusaktide nõuetele (vt allpool).

Pulbrist lahuse valmistamine

- Kontsentraatlahuse valmistamiseks tuleks kasutada süstevett või 5%-list glükoosilahust (50
mg/ml).
- 50 mg viaal: lisage 10 ml lahustit, saades lahuse kontsentratsiooniga 5 mg oksaliplatiini/ml.
- 100 mg viaal: lisage 20 ml lahustit, saades lahuse kontsentratsiooniga 5 mg oksaliplatiini/ml.
- 150 mg viaal: lisage 30 ml lahustit, saades lahuse kontsentratsiooniga 5 mg oksaliplatiini/ml.

Enne kasutamist vaadake lahus üle. Kasutada tohib vaid selget, ilma hõljuvate osakesteta lahust.
Ravim on mõeldud vaid ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata lahus tuleb hävitada (vt allpool
"Jäätmekäitlus").
Infusioonieelne lahjendamine

Tõmmake vajalik annus valmistatud kontsentraatlahust viaalist süstlasse ning lahjendage see 250 ml ...
500 ml 5%-lises glükoosilahuses, et saada oksaliplatiini lahuse kontsentratsioon vahemikus 0,2 mg/ml
... 0,7 mg/ml, kuna selles kontsentratsioonivahemikus on tõestatud oksaliplatiini füüsiline-keemiline
stabiilsus.

Manustamine veenisisese infusioonina.
On näidatud, et lahus on pärast lahjendamist 5%-lises glükoosilahuses keemiliselt ja füüsikaliselt
stabiilne 24 tundi temperatuurivahemikus +2ºC...+8ºC.
Mikrobioloogilise ohu tõttu tuleb infusioonilahust kasutada viivitamatult.
Kui lahust kohe ei kasutata, jäävad hoiustamisaeg ja ­tingimused kasutaja vastutusele ning
hoiustamisaeg ei tohi olla pikem kui 24 tundi temperatuurivahemikus 2 °C...8 °C.
Enne kasutamist vaadake lahus üle. Kasutada tohib vaid selget, ilma hõljuvate osakesteta lahust.
Ravim on mõeldud vaid ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata lahus tuleb hävitada.
MITTE KUNAGI ärge kasutage kontsentraadi valmistamisel ega lahjendamisel füsioloogilist lahust.
Oksaliplatiini infusioonilahuse sobivust on testitud tüüpiliste polüvinüülkloriidist
manustamiskomplektidega.

Infusioon
Oksaliplatiini manustamine manustamine ei nõua eelnevat hüdreerimist.
250 ... 500 ml 5%-lises glükoosilahuses lahjendatud oksaliplatiini kontsentratsioonis mitte alla 0,2
mg/ml tuleb kindlasti infundeerida kas perifeersesse või tsentraalsesse veeni 2 ... 6 tunni vältel.
Oksaliplatiini manustamisel koos 5-fluorouratsiiliga peab oksaliplatiini infusioon eelnema 5-
fluorouratsiili manustamisele.

Jäätmekäitlus

Meditsiinitoote jäägid, samuti kõik lahuse ja kontsentraadi valmistamisel ning lahjendamisel kasutatud
materjalid tuleb hävitada vastavalt haigla tavapärastele protseduurireeglitele, mis kehtivad
tsütotoksiliste ainete puhul ning mis vastavad kohalikele ohtlike jäätmete käitlust puudutavatele
seadustele.


7. MÜÜGILOA
HOIDJA

medac
Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
Fehlandtstraße 3
20354 Hamburg
Saksamaa
Telefon: +49 4103 8006-0
Telefaks: +49 4103 8006-100

8. MÜÜGILOA
NUMBER

530406

9.
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE KUUPÄEV

15.12.2006

10.
TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

05/2007
Ravimiametis kinnitatud juunis 2007