Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Oksaliplatiin medac - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Oksaliplatiin medac, 5 mg/ml infusioonilahuse pulber
Oksaliplatiin

Enne, kui teile hakatakse ravimit manustama, lugege hoolikalt infolehte.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik,
isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade:

1.
Mis ravim on Oksaliplatiin medac ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Oksaliplatiin medac"i manustamist
3. Kuidas
Oksaliplatiin medac"t kasutada
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5
Kuidas Oksaliplatiin medac"t säilitada
6. Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON OKSALIPLATIIN MEDAC JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Oksaliplatiin medac on vähivastane ravim ja sisaldab plaatinat. Oksaliplatiin medac"t kasutatakse
jämesoolevähi ravis (käärsoole vähi III staadiumi ravis pärast kasvaja algkolde täielikku eemaldamist,
käärsoole ja pärasoole metastaatilise vähi ravis).

Oksaliplatiin medac"it kasutatakse kombinatsioonis teiste kasvajavastaste ravimitega, mida
nimetatakse 5-fluorouratsiiliks ja foliinhappeks.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE OKSALIPLATIIN MEDAC"I MANUSTAMIST

Ärge kasutage Oksaliplatiin medac"it
·
Kui te olete allergiline (ülitundlik) oksaliplatiini või Oksaliplatiin medaci mõne koostisosa
suhtes
·
Kui te toidate last rinnaga
·
Kui teie vererakkude hulk on eelnevalt vähenenud
·
Kui teil on sõrmedes ja/või varvastes surinad ja tuimus ning peenmotoorikahäired, nt kui te ei
suuda riideid nööpida
·
Kui teil on raske neeruhaigus

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Oksaliplatiin medac
·
Kui teil on varem olnud allergiline reaktsioon plaatinat sisaldava ravimi vastu, nt karboplatiin,
tsisplatiin
·
Kui teil on keskmise raskusega neeruhaigus
·
Kui te tunnete oma sõrmedes või varvastes tuimust või surinat või kui teil tekib
neelamisraskusi. Need sümptomid võivad jätkuda kuni 3 aastat pärast ravi lõpetamist ja võivad
olla pöördumatud. Teie arst viib läbi korrapärased neuroloogilised läbivaatused, eriti sel juhul,
kui teile manustatakse samaaegselt närvidele mõjuvaid ravimeid.
·
Kui teil tekib püsiv või raskekujuline kõhulahtisus, iiveldus või oksendamine.
·
Kui teie huuled valutavad või teil tekivad suus haavandid.
·
Kui teil tekivad ebatavalised verevalumid, veritsused või põletikunähud nagu kurguvalu ja
palavik. Kuna oksaliplatiin võib vähendada teie punaste vereliblede arvu, laseb arst tihti teha
vereanalüüse.
·
Kui teil tekivad seletamatud hingamishäired nagu mitteproduktiivne köha, hingamisraskused
või raginad.
·
Kui teile manustatakse samaaegselt 5-fluorouratsiili, kuna see suurendab kõhulahtisuse,
oksendamise, suuvalu ja veresüsteemi häirete tekkimise võimalust.
·
Kui tunnete süstekohal või selle läheduses ebamugavust (mis võib vihjata lahuse lekkimisele
ümbritsevatesse kudedesse).

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid..

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Oksaliplatiiniga ravi ajal ei tohi rasestuda ja ravi ajal peate kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid
vahendeid. Kui te siiski ravi ajal rasestute, teavitage sellest koheselt oma arsti. Ravi jooksul ja naistel
4 kuu, meestel 6 kuu jooksul pärast ravi lõppu tuleb kasutada efektiivseid rasestumisvastaseid
meetodeid.

Oksaliplatiinravi ajal ei tohi last rinnaga toita.

Oksaliplatiinil võib olla viljakusvastane efekt, mis võib olla pöördumatu. Sellepärast soovitatakse
meespatsientidel mitte eostada lapsi ravi jooksul ega 6 kuu jooksul pärast ravi lõppu, samuti käia
nõustamisel sperma konserveerimise osas enne ravi algust.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Kuna ravi oksaliplatiiniga võib põhjustada peapööritust, iiveldust ja oksendamist, samuti muid
neuroloogilisi sümptomeid, mis võivad põhjustada kõnnaku ja tasakaalu häireid, võib see mõjutada
kergelt kuni mõõdukalt teie autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.


3.
KUIDAS OKSALIPLATIIN MEDAC"T KASUTADA

Oksaliplatiin medac"t tohib kasutada ainult täiskasvanutel.

Oksaliplatiin medac"t määrab vähiraviks teile spetsialiseerunud eriarst. Teid ravitakse arstliku
järelvalve all.

Oksaliplatiin medac"t manustatakse veeni infusioonina, mis kestab 2...6 tundi. Ravim valmistatakse,
segades pulbri steriilse vee või 5%-lise glükoosilahusega. Seejärel lahustatakse saadud lahus veelkord
5%-lises glükoosis.
Oksaliplatiin medac"it valmistab manustamiseks professionaalne tervishoiutöötaja.
Oksaliplatiin medac"i annus arvutatakse kehapindala järgi. See arvutatakse teie pikkuse ja kaalu järgi.

Tavapärane täiskasvanu, sh eaka inimese annus on 85 mg/m2 kehapindala kohta kord 2 nädala jooksul
enne teiste vähivastaste ravimite infusiooni.

Annus, mida teile manustatakse, sõltub ka vereanalüüside tulemustest ning sellest, kas teil on varem
Oksaliplatiin medac"it kasutades kõrvaltoimeid tekkinud.

Ravi kestuse määrab teie arst.
Ravi kestab maksimaalselt 6 kuud pärast kasvaja täielikku eemaldamist.

Teie arst tagab, et teile manustatakse sobiv annus. Üleannustamise korral võib esineda kõrvaltoimete
süvenemine. Teie arst määrab ravi vastavalt tekkivatele sümptomitele.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidagege nõu oma arstiga.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Oksaliplatiin medac põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kui teil tekib mingi kõrvaltoime, on oluline et te räägite sellest oma arstile enne uut ravitsüklit.

Rääkige oma arstile kohe, kui te märkate järgmist:
· püsiv või raske kõhulahtisus või oksendamine
· stomatiit/mukosiit (valusad huuled või haavandid suus)
· näo, huulte, suu või kurgu turse
· seletamatud hingamissüsteemi sümptomid nagu mitteproduktiivne köha, hingamisraskused või
raginad
· raskusi
neelamisel
· tuimus või surin sõrmedes või varvastes
· äärmine
jõuetus
· ebatavalised verevalumid või veritsused
· põletikunähud nagu kurguvalu ja palavik
· ebamugavustunne süstekohal või selle juures infusiooni ajal

Järgmised kõrvaltoimed esinevad väga sageli (rohkem kui 1 patsiendil 10-st):
· Närvide häire mis võib põhjustada nõrkust, surinat või tuimust sõrmedes, varvastes, suuümbruses või
kurgus ning see võib vahel esineda koos krampidega. See vallandub sageli külmaga kokkupuutel, nt
külmkapi avamisel või külma joogi hoidmisel. Samuti võib teil esineda probleeme täpsust nõudvate
ülesannete sooritamisel, nt riiete nööpimisel. Kuigi enamasti kaovad need sümptomid täielikult, on
võimalus, et need jäävad püsima pärast ravi lõppu.
· Mõned inimesed on kogenud torkivat tunnet alanevalt piki jäsemeid või kehatüve, kui kael on
painutatud.
· Oksaliplatiin võib vahel põhjustada ebameeldivat tunnet kurgus, eriti neelatades, ja põhjustada ka
õhupuuduse tunnet. See tunne avaldub tavaliselt infusiooni ajal või mõne tunni jooksul pärast
infusiooni ning vallandajaks võib olla külmaga kokkupuude. Kuigi see on ebameeldiv tunne, ei kesta
see kaua ning kaob ilma ravita. Mainitud on ka lõualihase krampi, ebatavalised tunded keelel, mis
võivad mõjutada kõnelemist ning survetunnet rindkeres. Teie arst võib otsustada seetõttu ravi muuta.
· Maitsetundlikkuse häired
· Peavalu
· Põletikunähud nagu kurguvalu ja palavik.
· Vere valgeliblede arvu vähenemine, mis suurendab põletiku tekkimise tõenäolisust.
· Vere punaliblede arvu vähenemine, mis võib muuta naha kahvatuks ja põhjustada nõrkust või
hingeldamist.
· Vereliistakute arvu vähenemine, mis suurendab ebatavaliste veritsuste ja verevalumite tekkimise
riski.

Arst teeb enne ravi alustamist ja enne iga uut ravitsüklit vereanalüüsi, et kontrollida, kas teil on
piisavalt vererakke.

· Verejooks ninast
· Allergilised reaktsioonid ­ nahalööbed, sh punetav sügelev nahk, käte, jalgade, sääre alumise osa,
näo, huulte, suu või kurgu turse (mis võib põhjustada neelamis- või hingamisraskusi) ning tunne, et
hakkate minestama.
· Õhupuudus, köha
· Söögiisu langus või kadumine
· Iiveldus (tunne, et hakkate oksendama), oksendamine ­ Selle ärahoidmiseks võib arst teile enne ravi
alustamist anda vastavat ravimit, mille võtmist võib jätkata ka pärast ravi lõpetamist.
· Kõhulahtisus ­ Kui teil tekib püsiv või raske kõhulahtisus või oksendamine, pöörduge kohe arsti
poole.
· Valusad huuled või valus suu, suus haavandid
· Kõhuvalu, kõhukinnisus
· Naha kahjustused
· Juuste väljalangemine
· Seljavalu
· Väsimus, jõu kadumine/nõrkus, üldine valutunne
· Valu või punetus süstekohal või selle läheduses infusiooni ajal
· Palavik
· Kehakaalu tõus
· Normist erinev glükoosi (suhkru) tase veres, nt liiga kõrge tase, mis võib põhjustada tugevat janu,
suukuivust ja sagedat urineerimisvajadust
· Vere kaaliumisisalduse vähesus, mis võib põhjustada südame rütmihäireid.
· Normist erinev naatriumi tase veres, nt liiga madal tase, mis võib põhjustada väsimust ja segasust,
lihaste tõmblemist, krambihoogusid või koomat.
· Normist erinev tulemused maksafunktsiooni näitavates vereanalüüsides (leelisfosfataasi, bilirubiini,
LDH ja maksaensüümide aktiivsuse tõus).

Järgmised kõrvaltoimed esinevad sageli (vähem kui 1 patsiendil 10-st aga rohkem kui 1
patsiendil 100-st):
· Spetsiaalsete valgeliblede arvu vähenemine koos palaviku ja/või üldise infektsiooniga
· Dehüdratsioon
· Depressioon
· Uinusmiraskused
· Peapööritus
· Närvipõletik, mis põhjustab lihaste spasme, krampe ja teatud reflekside kadu
· Kaela jäikus, sallimatus/vastumeelsus heleda valguse suhtes ja peavalu
· Silma sidekesta põletik, nägemishäired
· Ebatavalised veritsused, veri uriinis ja väljaheites
· Jala veresoontes esinev verehüüve, mis põhjustab valu, paistetust või punetust
· Kopsus esinev verehüüve, mis põhjustab valu rinnus ja hingeldamist
· Vesine nina
· Ülemiste hingamisteede infektsioon
· Punetus
· Valu rinnus, luksumine
· Seedehäired ja kõrvetised
· Kehakaalu langus
· Ketendav nahk, nahalööve, suurenenud higistamine ja küünte lagunemine
· Luu- ja liigestevalu
· Valulik urineerimine ja urineerimissageduse muutused
· Muutused maksafunktsiooni näitavates vereanalüüsides (nt kreatiniini tõus)

Järgmised kõrvaltoimed esinevad aeg-ajalt (vähem kui 1 patsiendil 100-st aga rohkem kui 1
patsiendil 1000-st):
· Närvilisus
· Kuulmisprobleemid
· Soole ahenemine või sulgus
· Organismi happe-leelise tasakaalu häired

Järgmised kõrvaltoimed esinevad harva (vähem kui 1 patsiendil 1000-st aga rohkem kui 1
patsiendil 10 000-st):
· Allergilisest reaktsioonist tulenev vereliistakute arvu langus
· Rakkude hävitamisest tingitud punaliblede arvu langus
· Ebaselge hääldamine
· Ajutine nägemisteravuse langus; nägemisväljade häired
· Kurtus
· Selgitamata sümptomid hingamissüsteemis, hingamisraskused, kopsude armistumisest tingitud
õhupuudus
· Soolepõletik, mis põhjustab kõhuvalu või kõhulahtisust, sh raskekujulist bakteriaalset infektsiooni
(Clostridium difficile)
· Nägemisnärvi põletik

Järgmised kõrvaltoimed esinevad väga harva (vähem kui 1 patsiendil 10 000-st):
· Kõhunäärme põletik
· Maksahaigus, mille tekkimist arst jälgib
· Neerufunktsiooni muutused

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Oksaliplatiin medac ei tohi sattuda silma ega nahale. Kui see siiski juhtub, öelge seda kohe arstile või
õele.


5.
KUIDAS OKSALIPLATIIN MEDAC"T SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu
viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Valmistatud kontsentraatlahus originaalviaalis:
Valmistatud kontsentraatlahust tuleb kohe lahjendada.

Infusioonilahus pärast lahjendamist:
On näidatud, et kontsentraatlahus on pärast lahjendamist 5%-lises glükoosilahuses keemiliselt ja
füüsikaliselt stabiilne 24 tundi temperatuurivahemikus +2ºC...+8ºC.
Mikrobioloogilise ohu tõttu tuleb infusioonilahust kasutada viivitamatult.
Kui lahust kohe ei kasutata, jäävad hoiustamisaeg ja ­tingimused kasutaja vastutusele ning
hoiustamisaeg ei tohi olla pikem kui 24 tundi temperatuurivahemikus +2°C...+8°C.


6. LISAINFO

Mida Oksaliplatiin medac sisaldab

- Toimeaine on oksaliplatiin.
50 mg viaal: Üks viaal sisaldab 50 mg oksaliplatiini, millele tuleb lisada 10 ml lahustit.
100 mg viaal: Üks viaal sisaldab 100 mg oksaliplatiini, millele tuleb lisada 20 ml lahustit.
150 mg viaal: Üks viaal sisaldab 150 mg oksaliplatiini, millele tuleb lisada 30 ml lahustit.

Üks milliliiter valmistatud kontsentraatlahust sisaldab 5 mg oksaliplatiini.

- Abiaine on laktoosmonohüdraat

Kuidas Oksaliplatiin medac välja näeb ja pakendi sisu
See ravimpreparaat on infusioonilahuse pulber.
Iga viaal sisaldab infusioonilahuse valget kuni määrdunudvalget pulbrit, milles on 50 mg, 100 mg või
150 mg oksaliplatiini. Viaalid turustatakse ühekaupa (1) pakendis.

Enne veeni manustamist tuleb Oksaliplatiin medac lahustada ja lahjendada.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:
Tootja:
medac
medac
Gesellschaft für klinische
Gesellschaft für klinische
Spezialpräparate mbH
Spezialpräparate mbH
Fehlandtstr. 3
Fehlandtstr. 3, D-20354 Hamburg,
D-20354 Hamburg, Saksamaa
Saksamaa
Tel.: +49 / 4103 / 8006-0
Toodetud:
Faks: +49 / 4103 / 8006-100
Theaterstr. 6, D-22880 Wedel,

Saksamaa
Tel.: +49 / 4103 / 8006-0
Faks: +49 / 4103 / 8006-100
Müügiloa hoidja esindaja:

UAB ,,Viasana"
Zukausko str. 17a
LT-08234 Vilnius
Leedu

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:

Austria

Oxaliplatin medac 5 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung
Belgia

Oxaliplatine medac 5 mg/ml poudre pour solution pour perfusionOxaliplatine medac 5 mg/ml poeder voor oplossing voor infusie
Oxaliplatin
medac
5
mg/ml
Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung
Küpros

medac 5 mg/ml µ
Tsehhi Vabariik
Oxaliplatinum medac 5 mg/ml prásek pro pípravu infuzního roztoku
Taani
Oxaliplatin
medac

Eesti
Oksaliplatiin
medac
Soome
Oxaliplatin
medac
5
mg/ml
infuusiokuiva-aine, liuosta vartenOxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning
Prantsusmaa

Oxaliplatine medac 5 mg/ml poudre pour solution pour perfusion
Saksamaa Medoxa® 5 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung
Ungari

Oxaliplatin medac 5 mg/ml por oldatos infúzióhoz
Iirimaa

Oxaliplatin medac 5 mg/ml powder for solution for infusion
Leedu

Oksaliplatina medac 5 mg/ml milteliai infuziniam tirpalui
Norra

Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver til infusjonsvæske, oppløsning
Poola

Oksaliplatyna medac 5 mg/ml proszek do sporzdzania roztworu do infuzji
Portugal Oxaliplatina
medac
Slovaki Vabariik
Oxaliplatin medac 5 mg/ml prások na infúzny roztok
Hispaania Oxaliplatino
medac
5
mg/ml polvo para solución para perfusión
Rootsi

Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösningInfoleht on viimati kooskõlastatud juunis 2007


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Järgnev informatsioon on mõeldud ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajale:

Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Nagu teistegi potentsiaalselt toksiliste ainetega, tuleb oksaliplatiini lahuse käitlemisel ja valmistamisel
olla ettevaatlik.

Käitlemisjuhised

Selle tsütotoksilise aine käitlemine nõuab meditsiiniõe või meediku ja teda ümbritseva keskkonna
kaitset tagavate ettevaatusabinõude rakendamist.

Tsütotoksiliste ainete infusioonilahuseid tohivad valmistada koolitatud spetsialistid, kes oskavad
ravimit kasutada tingimustes, mis tagavad keskkonnakaitse ning eriti ravimiga kokkupuutuvate
meedikute kaitse, vastavalt haigla reeglitele. Selleks on vaja spetsiaalselt selleks eesmärgiks mõeldud
piirkonda. Selles alas on keelatud suitsetada, süüa või juua.
Personalil peavad olemas olema vastavad vahendid, nagu pikkade käistega kitlid, kaitsemaskid,
mütsid, kaitseprillid, steriilsed ühekordselt kasutatavad kindad, tööpiirkonna kaitsekatted, prügi jaoks
kogumiskotid ja -kastid.

Ekskrementide ja oksega tuleb ettevaatlikult ümber käia.

Rasedaid naisi tuleb hoiatada, et nad väldiksid tsütotoksiliste ainetega töötamist.

Iga katkise jäätmekasti käsitsemisel tuleb arvestades samu ettevaatusabinõusid kui kontamineeritud
prügi korral. Kontamineeritud jäätmed tuleb vastavalt sildistatud tugevates konteinerites põletada. Vt
jaotist "Jäätmekäitlus" allpool.

Kui oksaliplatiini pulber, valmistatud lahus või infusioonilahus puutub kokku nahaga, peske nahka
kohe rohke veega.

Kui oksaliplatiini pulber, valmistatud lahus või infusioonilahus puutub kokku limaskestadega, peske
neid kohe rohke veega.

Manustamise eritingimused

- MITTE kasutada alumiiniumi sisaldavat süstematerjali.
- MITTE manustada ravimit lahjendamata.
- Lahustina kasutada ainult 5%-list glükoosi infusioonilahust (50 mg/ml).
- MITTE valmistada ega lahjendada infusiooniks naatriumkloori või kloori sisaldavate lahustega.
- MITTE manustada ekstravaskulaarselt.
- MITTE segada samas infusioonikotis teiste ravimitega ega manustada samas infusioonivoolikus
koos teiste ravimitega.
- MITTE segada aluseliste ravimite ega lahustitega, eriti 5-fluoruratsiili, abiainena trometamooli
sisaldavate foliinhappe toodete või muude ravimite trometamoolsooladega. Aluselised ravimid ja
lahustid kahjustavad oksaliplatiini stabiilsust.

Juhised oksaliplatiini kasutamiseks foliinhappega (kaltsiumfolinaadi või dinaatriumfolinaadi kujul)

250 ... 500 ml 5%-lises glükoosilahuses (50 mg/ml) oksaliplatiini 85mg/m² veenisisene infusioon
manustatakse koos 5%-lises glükoosilahuses lahustatud foliinhappe veenisisese infusiooniga 2...6
tunni jooksul, kasutades selleks kohe süstekoha ette paigutatud Y-toru.
Neid kahte ravimit ei tohi panna koos samasse infusioonikotti. Foliinhape ei tohi sisaldada abiainena
trometamooli ja seda tuleb lahustada ainult isotoonilise 5% glükoosilahusega ja mitte kunagi aluselise
lahuse ega naatriumkloriidiga või kloriidi sisaldava lahusega.

Juhised oksaliplatiini kasutamiseks 5-fluorouratsiiliga

Oksaliplatiini tuleb alati manustada enne fluoropürimidiine - st 5-fluorouratsiil.
Pärast oksaliplatiini manustamist tuleb infusioonivoolikut loputada ja siis manustada 5-fluorouratsiili.
Lisainformatsiooni saamiseks oksaliplatiiniga koosmanustatavate ravimite kohta vaadake tootja poolt
välja antud ravimi omaduste kokkuvõtet.

Valmistatud lahust, milles esineb sade, ei tohi kasutada ja see tuleb hävitada vastavalt ohtlike jäätmete
hävitamist reguleerivate õigusaktide nõuetele (vt allpool).

Pulbrist lahuse valmistamine

- Kontsentraatlahuse valmistamiseks tuleks kasutada süstevett või 5%-list glükoosilahust (50
mg/ml).
- 50 mg viaal: lisage 10 ml lahustit, saades lahuse kontsentratsiooniga 5 mg oksaliplatiini/ml.
- 100 mg viaal: lisage 20 ml lahustit, saades lahuse kontsentratsiooniga 5 mg oksaliplatiini/ml.
- 150 mg viaal: lisage 30 ml lahustit, saades lahuse kontsentratsiooniga 5 mg oksaliplatiini/ml.

Enne kasutamist vaadake lahus üle. Kasutada tohib vaid selget, ilma hõljuvate osakesteta lahust.
Ravim on mõeldud vaid ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata lahus tuleb hävitada (vt allpool
"Jäätmekäitlus").

Infusioonieelne lahjendamine

Tõmmake vajalik annus kontsentraatlahust viaalist süstlasse ning lahjendage see 250 ml ... 500 ml
5%-lises glükoosilahuses, et saada oksaliplatiini lahuse kontsentratsiooni vahemikus 0,2 mg/ml ...
0,7 mg/ml, kuna selles kontsentratsioonivahemikus on tõestatud oksaliplatiini füüsiline-keemiline
stabiilsus..
Manustamine veenisisese infusioonina.
On näidatud, et lahus on pärast lahjendamist 5%-lises glükoosilahuses keemiliselt ja füüsikaliselt
stabiilne 24 tundi temperatuurivahemikus +2ºC...+8ºC.
Mikrobioloogilise ohu tõttu tuleb infusioonilahust kasutada viivitamatult.
Kui lahust kohe ei kasutata, jäävad hoiustamisaeg ja ­tingimused kasutaja vastutusele ning
hoiustamisaeg ei tohi olla pikem kui 24 tundi temperatuurivahemikus 2 °C... 8 °C.
Enne kasutamist vaadake lahus üle. Kasutada tohib vaid selget, ilma hõljuvate osakesteta lahust.
Ravim on mõeldud vaid ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata lahus tuleb hävitada.
MITTE KUNAGI ärge kasutage kontsentraadi valmistamisel ega lahjendamisel füsioloogilist lahust.
Oksaliplatiini infusioonilahuse sobivust on testitud tüüpiliste polüvinüülkloriidist
manustamiskomplektidega.

Infusioon

Oksaliplatiini manustamine ei nõua eelhüdreerimist.
250­500 ml 5%-lises glükoosilahuses lahustatud oksaliplatiini, mille kontsentratsioon ei ole väiksem
kui 0,2 mg/ml, tuleb kindlasti 2 ... 6 tunni jooksul infundeerida tsentraalse või perifeerse kateetri
kaudu veeni. Kui oksaliplatiini manustatakse koos 5-fluorouratsiiliga, peab oksaliplatiini infusioon
eelnema 5-fluorouratsiili infusioonile.

Jäätmekäitlus

Meditsiinitoote jäägid, samuti kõik lahuse ja kontsentraadi valmistamisel ning lahjendamisel kasutatud
materjalid tuleb hävitada vastavalt haigla tavapärastele protseduurireeglitele, mis kehtivad
tsütotoksiliste ainete puhul ning mis vastavad kohalikele ohtlike jäätmete käitlust puudutavatele
seadustele.