Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Ondansetron bmm pharma - Ravimi Omaduste Kokkuvõte

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE


1.

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ondansetron BMM Pharma, 4 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Ondansetron BMM Pharma, 8 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2.
KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Ondansetron BMM Pharma, 4 mg õhukese polümeerikattega tabletid:
Üks tablett sisaldab 4 mg ondansetrooni (5 mg ondansetroonvesinikkloriiddihüdraadina).

Ondansetron BMM Pharma, 8 mg õhukese polümeerikattega tabletid:
Üks tablett sisaldab 8 mg ondansetrooni (10 mg ondansetroonvesinikkloriiddihüdraadina).

INN. Ondansetronum

Abiained: 4 mg: 46 mg laktoosmonohüdraati.
8 mg: 92 mg laktoosmonohüdraati.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.


3.
RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Ondansetron BMM Pharma 4 mg õhukese polümeerikattega tabletid:
valge, ümmargune, kaksikkumer õhukese polümeerikattega tablett, mille ühele küljele on pressitud
"4" ning teine pool on tühi.

Ondansetron BMM Pharma 8 mg õhukese polümeerikattega tabletid:
valge, ümmargune, kaksikkumer õhukese polümeerikattega tablett, mille ühele küljele on pressitud
"8" ning teisel poolel on poolitusjoon.
Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti
võrdseteks osadeks jagamiseks.


4.

KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Tsütotoksilisest kemoteraapiast ja radioteraapiast põhjustatud iivelduse ja oksendamise ravi ning
operatsioonijärgse iivelduse ja oksendamise profülaktika ja ravi.

4.2
Annustamine ja manustamisviis

Suukaudne.
Erinevate annustamisskeemide jaoks on saadaval sobilikud tugevused ja ravimvormid.

Kemoteraapiast ja radioteraapiast tingitud iiveldus ja oksendamine
Täiskasvanud
Vähktõve ravi emetogeensus on erinev, sõltudes kasutatava kemo- ja radioteraapia annustest ja
ravireziimidest. Ondansetrooni manustamisviis ja annus peavad olema paindlikult valitud ning
lähtuma allpooltoodud põhimõtetest.


Emetogeenne kemo- ja radioteraapia
Emetogeenset kemo- või radioteraapiat saavatele patsientidele võib ondansetrooni manustada kas
suukaudselt või intravenoosselt.

Enamikele emetogeenset kemo- või radioteraapiat saavatele patsientidele tuleb alguses ondansetrooni
manustada intravenoosselt vahetult enne ravi ning seejärel 12 tunni möödumisel suukaudselt 8 mg.

Suukaudne manustamine: 8 mg 1...2 tundi enne ravi algust; seejärel 12 tunni möödumisel veel 8 mg.

Et vältida hilisemat või pikaajalist iiveldust ja oksendamist 24 tundi pärast ravi algust, tuleb
ondansetrooni (seostatakse deksametasooniga) suukaudset või rektaalset manustamist jätkata kuni 5
ööpäeva jooksul pärast ravikuuri lõppu. Soovitatav suukaudne annus on 8 mg 2 korda ööpäevas.

Tugevalt emetogeenne kemoteraapia
Tugevalt emetogeenset kemoteraapiat, näiteks suures annuses tsisplatiini, saavatele patsientidele võib
ondansetrooni manustada intravenoosselt.

Et vältida hilisemat või pikaajalist iiveldust ja oksendamist 24 tundi pärast ravi algust, tuleb
ondansetrooni suukaudset manustamist jätkata kuni 5 ööpäeva jooksul pärast ravikuuri lõppu.
Soovitatav suukaudne annus on 8 mg 2 korda ööpäevas.

Lapsed (vanuses 2 aastat ning üle selle) ja noorukid (alla 18-aastased)
Kogemused ravimi kasutamise kohta pediaatrilistel patsientidel on piiratud. Üle 2-aastastele lastele
võib ondansetrooni manustada mitte rohkem kui 15 minutit vahetult enne kemoteraapia algust
ühekordse intravenoosse annusena annuses 5 mg/m2, millele järgneb 12 tunni möödumisel 4 mg
suukaudse annuse manustamine. Suukaudse raviga, mille annus määratakse vastavalt kehapindalale,
tuleks jätkata 5. ööpäevani pärast kemoteraapia lõppu. Lastele, kelle kehapindala on vahemikus
0,6...1,2 m2, manustatakse 4 mg ravimit 2 korda ööpäevas; samas, kui lapsed, kelle kehapindala on üle
1,2 m2, tuleks manustada 8 mg 2 korda ööpäevas.

Puudub kogemus ravimi kasutamise kohta alla 2-aastastel lastel.

Ondansetron BMM Pharma´t ei tohi kasutada lastel, kelle kehapindala on väiksem kui 0,6 m2.

Eakad
Üle 65-aastased patsiendid taluvad ondansetrooni hästi ning seetõttu ei ole ravimi annust,
manustamissagedust ega manustamisviisi vaja muuta.
Vt lõik ,,Patsientide erigrupid".

Postoperatiivne iiveldus ja oksendamine
Täiskasvanud
Postoperatiivse iivelduse ja oksendamise profülaktikaks.
Postoperatiivse iivelduse ja oksendamise profülaktikaks võib ondansetrooni manustada suukaudselt
või intravenoosselt.

Suukaudne manustamine:
16 mg üks tund enne anesteesia algust.

Alternatiivselt võib üks tund enne anesteesia algust manustada 8 mg ning seejärel kaks 8 mg annust 8-
tunniste intervallide järel.

Olemasoleva postoperatiivse iivelduse ja oksendamise ravi
Olemasoleva postoperatiivse iivelduse ja oksendamise raviks soovitatakse ondansetrooni manustada
intravenoosselt.

Lapsed (vanuses 2 aastat ja üle selle) ja noorukid (alla 18-aastased)
Postoperatiivse iivelduse ja oksendamise profülaktikaks ja raviks soovitatakse ondansetrooni
manustada aeglase intravenoosse süstena.

Eakad
Ondansetrooni kasutamise kohta eakatel patsientidel postoperatiivse iivelduse ja oksendamise
profülaktikaks ja raviks on kogemused piiratud, kuid siiski taluvad üle 65-aastased kemoteraapiat
saavad patsiendid seda hästi.
Vt lõik ,, Patsientide erigrupid".

Patsientide erigrupid
Neerukahjustusega patsiendid
Ööpäevase annuse, manustamissageduste või manustamisviisi muutmine ei ole vajalik.

Maksakahjustusega patsiendid
Mõõduka või raske maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel on ondansetrooni kliirens
märkimisväärselt vähenenud ning poolväärtusaeg vereseerumis oluliselt pikem. Sellistel patsientidel ei
tohi ööpäevane koguannus ületada 8 mg.

Sparteiini/debrisokviini aeglase ainevahetusega patsiendid
Patsientidel, kellel on aeglane sparteiini ja debrisokviini ainevahetus, ei ole ondansetrooni
eliminatsiooni poolväärtusaeg muutunud. Seetõttu ei erine nendel patsientidel ravimi ekspositsioon
korduval manustamisel ekspositsioonist üldpopulatsioonis. Ööpäevaseid annuseid või ravimi
manustamise sagedust ei ole vaja muuta.

4.3
Vastunäidustused

Ülitundlikkus ondansetrooni või teiste selektiivsete 5-HT3- retseptori antagonistide (nt granisetroon ja
dolasetroon) või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kuna ondansetroon pikendab teadaolevalt soolesisu viibimise aega jämesooles, tuleb alaägeda
sooleobstruktsiooni nähtudega patsiente pärast ravimi manustamist jälgida. Ondansetrooni kasutamine
pärast adenoidide või mandlite operatsiooni võib maskeerida verejooksu. Seetõttu tuleb selliseid
patsiente pärast ondansetrooni manustamist hoolikalt jälgida.

Arütmiaga, südamejuhtehäiretega ning antiarütmikume ja beeta-blokaatoreid manustavatele
patsientidele, tuleb koos anesteetikumidega ondansetrooni manustamisel olla ettevaatlik, kuna
ondansetrooni kasutamisest südamahaigetel patsientidel on vähe kogemusi.

Harvaesineva päriliku galaktoositalumatusega, laktaasidefitsiidiga või glükoosi-galaktoosi
malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

Ondansetron BMM Pharma´t ei tohi kasutada lastel, kelle kehapindala on väiksem kui 0,6 m2.

Ravimit ei tohiks kasutada alla 2-aastastel lastel, kuna kogemus ravimi kasutamisest sellel patsientide
grupil on piiratud.

4.5 Koostoimed
teiste
ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole andmeid, et ondansetroon indutseeriks või inhibeeriks teiste temaga tavaliselt samaaegselt
manustatavate ravimpreparaatide metabolismi. Spetsiaalsed uuringud on näidanud, et ondansetroon ei
oma koostoimeid alkoholi, temasepaami, furosemiidi, alfentaniili, propofooli ega tiopentaaliga.

Ondansetroon metaboliseerub mitmete maksa tsütokroom P-450 ensüümide vahendusel nagu
CYP3A4, CYP2D6 ja CYP1A2. Ondansetrooni metaboliseerivate ensüümide rohkuse tõttu
kompenseeritakse ühe ensüümi inhibeerimine või vähenenud aktiivsus (nt CYP2D6 geneetiline
defitsiit) tavaliselt teiste ensüümide poolt ja sellega peaks kaasnema vähene või ebaoluline
ondansetrooni üldise kliirensi muutus või annuse muutmise vajadus.

Fenütoiin, karbamasepiin ja rifampitsiin: Patsientidel, kes said ravi tugevate CYP3A4 indutseerijatega
(nt fenütoiin, karbamasepiin ja rifampitsiin), pikenes ondansetrooni oraalne kliirens ja vähenes
plasmakontsentratsioon.

Tramadool: Väikestest uuringutest saadud andmed näitavad, et ondansetroon võib vähendada
tramadooli valuvaigistavat toimet.

4.6
Rasedus ja imetamine

Rasedus
Kasutamisest raseduse ajal ei ole teada ning see ei ole soovitatav.
Vähesel arvul ravimile eksponeeritud rasedustel baseeruvad andmed viitavad sellele, et ondansetrooni
manustamine raseduse ajal ei põhjusta kahjulikke toimeid raseduse kulule ega mõjuta
loote/vastsündinu tervist. Tänaseni puuduvad asjakohased epidemioloogilised andmed. Katseloomadel
teostatud uuringutes ei ole täheldatud viiteid otseste ega kaudsete kahjulike toimete kohta tiinusele,
embrüo või loote arengule, sünnitusele ega ka postnataalsele arengule. Kasutamisest inimesel raseduse
ajal ei ole teada ning see ei ole soovitatav. Kui ondansetrooni kasutamine raseduse ajal on absoluutselt
vajalik, tuleb olla ettevaatlik, eriti raseduse esimesel trimestril. Samuti tuleks teha põhjalik riski/kasu
analüüs.

Imetamine
Uuringud on näidanud, et imetavatel loomadel tungib ondansetroon rinnapiima (vt lõik 5.3). Seetõttu
ei soovitata ondansetrooni saavatel emadel last rinnaga toita.

4.7 Toime

reaktsioonikiirusele

Ondansetroon ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8 Kõrvaltoimed

Allpool on kõrvatoimed toodud organsüsteemide klasside ja esinemissageduse järgi.
Esinemissagedused on defineeritud järgmiselt: väga sage (>1/10), sage (1/100, <1/10), aeg-ajalt
(1/1000, <1/100), harv (1/10000, <1/1000), väga harv (<1/10000), sh üksikjuhud. Andmed väga
sageli, sageli ja aeg-ajalt esinevate kõrvaltoimete kohta pärinevad kliiniliste uuringute andmetest. Info
harva ja väga harva esinevate kõrvaltoimete kohta on saadud spontaansetest turustamisjärgsetest
uuringutest.

Immuunsüsteemi häired
Harv: Varased ülitundlikkusreaktsioonid, mis on mõnikord rasked ­ sh anafülaksia.

Närvisüsteemi häired
Väga sage: Peavalu.
Aeg-ajalt: Ekstrapüramidaalreaktsioonid (nagu okulogüüriline kriis/düstoonilised reaktsioonid), mille
puhul ei ole aga ilmnenud kindlaid tõendeid püsivate kliiniliste tüsistuste/hoogude kohta.
Harva: Pearinglus kiire intravenoosse manustamise ajal.

Silma kahjustused
Harv: Mööduvad nägemishäired (nt nägemise ähmastumine), mis üldjuhul tekivad kiire intravenoosse
manustamise ajal.
Väga harv: Mööduv pimedus, mis üldjuhul tekib intravenoosse manustamise ajal.
Enamik pimeduse juhtumitest on lahenenud 20 minuti jooksul. Enamik neist patsientidest olid saanud
kemoterapeutilisi aineid, mis sisaldas ka tsisplatiini. Mõnedel juhtudel teatati mööduva pimeduse
tekkest kui ajukoore eripärast.

Südame häired
Aeg-ajalt: Arütmiad, valu rindkeres koos ST-segmendi depressiooniga või ilma, bradükardia.

Vaskulaarsed häired
Sage: Sooja- või õhetustunne.
Aeg-ajalt:
Hüpotensioon.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Aeg-ajalt: Luksumine.

Seedetrakti häired
Sage: Kõhukinnisus.

Maksa ja sapiteede häired
Aeg-ajalt: Maksafunktsiooni näitajate asümptomaatiline suurenemine.
Neid juhtumeid täheldati patsientidel, kes olid saanud kemoteraapiat tsisplatiiniga.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Sage: Intravenoosse süste manustamiskoha reaktsioonid.

4.9 Üleannustamine

Ondansetrooni üleannustamise kohta on praeguseks andmeid vähe. Vähesed patsiendid on
ondansetrooni saanud liiga suures annuses. On teatatud sellistest ilmingutest nagu nägemishäired,
raske kõhukinnisus, hüpotensioon ning vasovagaalne episood koos ajutise teise astme
atrioventrikulaarse blokaadiga. Kõigil neil juhtudel lahenesid probleemid täielikult. Ondansetroonile
spetsiifiline antidoot puudub, seetõttu tuleb üleannustamise kahtlusel rakendada vastavalt vajadusele
sümptomaatilist ja toetavat ravi.5. FARMAKOLOOGILISED
OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused


Farmakoterapeutiline grupp: Iiveldus- ja oksendamisvastased ained, Serotoniini (5-HT3) antagonistid
ATC-kood: A04AA01

Ondansetroon on tugevatoimeline ja suure selektiivsusega 5HT3-retseptorite antagonist.
Tema iiveldus- ja oksendamisvastase toime täpne mehhanism ei ole teada. Kemoterapeutilised ained ja
kiiritusravi võivad põhjustada 5-HT vabanemist peensooles, mis aktiveerib 5HT3-retseptorite kaudu
uitnärvi aferentseid kiude ning kutsub esile okserefleksi. Ondansetroon blokeerib nimetatud refleksi
vallandumist. Uitnärvi aferentsete kiudude aktiveerimine võib põhjustada 5-HT vabanemist ka IV
ajuvatsakese põhjas paiknevas area postrema"s, seega võib oksendamine olla indutseeritud ka
tsentraalse mehhanismi kaudu. Seega on ondansetrooni tsütotoksilisest kemoteraapiast ja
radioteraapiast põhjustatud iivelduse ja oksendamise vastane toime tõenäoliselt tingitud nii perifeerses
kui kesknärvisüsteemis paiknevate neuronite 5HT3-retseptorite antagonismist.

Ravimi toimemehhanism operatsioonijärgse iivelduse ja oksendamise korral ei ole teada, kuid see võib
olla seotud samade radadega, mis tsütotoksilise ravi puhul.
Tervetel vabatahtlikel läbi viidud psühhofarmakoloogilises uuringus ei täheldatud ondansetroonil
sedatiivset toimet.
Ondansetroon ei mõjuta prolaktiini kontsentratsioone vereplasmas.
Ondansetrooni rolli opiaatidest põhjustatud oksendamise ravis ei ole veel kindlaks tehtud.

5.2 Farmakokineetilised
omadused

Suukaudse manustamise järel imendub ondansetroon seedetraktist passiivselt ja täielikult ning allub
seejärel esmase passaazi metabolismile (biosaadavus on ligikaudu 60%). Maksimaalne
plasmakontsentratsioon (30 ng/ml) saabub ligikaudu 1,5 tundi pärast 8 mg annuse manustamist.
Suuremate kui 8 mg annuste korral pole organismi süsteemne ekspositsioon ondansetroonile
proportsionaalne, vaid suurem; see võib olla tingitud esmase passaazi metabolismi mõningasest
vähenemisest suuremate suukaudsete annuste manustamisel. Toit suurendab vähesel määral
suukaudselt manustatud ravimi biosaadavust; antatsiidid seda ei mõjuta. Uuringud tervetel eakatel
vabatahtlikel on näidanud ondansetrooni suukaudse manustamise biosaadavuse vähest, kliiniliselt
ebaolulist vanusest tingitud suurenemist (65%) ja poolväärtusaja pikenemist (5 tundi). Ondansetrooni
farmakokineetilistes omadustes on täheldatud soolisi erinevusi. Naistel imendub suukaudsel
manustamisel ravim kiiremini ja suuremas ulatuses, süsteemne kliirens ja jaotusruumala (kehamassile
kohandatud) on neil aga väiksemad.

Ondansetrooni jaotuvus organismis on nii suukaudse, intramuskulaarse kui intravenoosse manustamise
korral sarnane, terminaalne poolväärtusaeg on ligikaudu 3 tundi ning püsiseisundi jaotusruumala
ligikaudu 140 l. Ondansetrooni intramuskulaarsel ja intravenoossel manustamisel saavutatakse
samaväärne süsteemne ekspositsioon.

Ondansetroon seondub valkudega 70...76%- i ulatuses. Otsene seos plasmakontsentratsiooni ja
antiemeetilise toime vahel pole teada. Süsteemsest vereringest elimineerub ondansetroon peamiselt
hepaatilise metabolismi teel, millesse on kaasatud mitmesugused ensümaatilised metabolismi rajad.
Vähem kui 5% imendunud annusest eritub muutumatul kujul uriiniga. Isoensüümi CYP2D6 puudus
organismis ei mõjuta ondansetrooni farmakokineetikat. Korduval manustamisel ondansetrooni
farmakokineetilised omadused ei muutu.

Uuringus, millesse oli kaasatud 21 pediaatrilist patsienti vanuses 3...12 eluaastat ning kellel teostati
plaaniline kirurgiline operatsioon üldanesteesiaga, vähenesid ondansetrooni ühekordse 2 mg-se (3...7-
aastastel) või 4 mg-se (8...12-aastastel) annuse intravenoossel manustamisel nii ravimi kliirens kui ka
jaotusruumala. Erinevus sõltus vanusest- kliirens, mis 12-aastastel oli umbes 300 ml/min, vähenes
järk-järgult ning oli 3-aastastel 100 ml minutis. Jaotusruumala oli 12-aastastel lastel 75 l ning 3-
aastastel 17 l. Rakendades kehamassil põhinevat annustamist (0,1 mg/kg kuni maksimaalselt 4 mg),
saab eeltoodud erinevusi kompenseerida ning normaliseerida ravimi süsteemset ekspositsiooni lastel.

Mõõduka neerupuudulikkusega patsientidel (kreatiniini kliirens 15...60 ml/min) vähenesid
ondansetrooni intravenoossel manustamisel nii ravimi süsteemne kliirens kui jaotusruumala, mille
tulemuseks oli mõningane, kiiniliselt mitteoluline eliminatsiooni poolväärtusaja tõus (5,4 tundi).
Raske neerupuudulikkusega patsientidel, kes vajasid regulaarset hemodialüüsi (ravimi
farmakokineetikat uuriti hemodialüüsiseansside vahel), ondansetrooni farmakokineetika
intravenoossel manustamisel oluliselt ei muutunud.

Raske maksakahjustusega patsientidel oli ravimi suukaudse, intravenoosse või intramuskulaarse
manustamise järel ondansetrooni süsteemne kliirens märgatavalt vähenenud ning eliminatsiooni
poolväärtusaeg pikenenud (15...32 tundi), samuti oli ravimi presüsteemse metabolismi vähenemise
tõttu ondansetrooni suukaudse manustamise biosaadavus suurenenud peaaegu 100%-ni.

5.3 Prekliinilised
ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, kroonilise toksilisuse, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse prekliinilised
uuringud ei ole näidanud erilist kahjulikku toimet inimesele.

Ondansetroon ja tema metaboliidid kogunevad rottide rinnapiima, piima/plasma suhe oli 5,2. Inimese
südame kloonitud ioonikanalitel teostatud uuring näitas, et ondansetroonil on HERG kaaliumikanalite
blokeerimise tõttu kardiaalset repolarisatsiooni mõjutav toime. Selle leiu kliiniline tähtsus ei ole teada.


6. FARMATSEUTILISED
ANDMED

6.1 Abiainete
loetelu

Tableti sisu:
Mikrokristalne tselluloos
Laktoosmonohüdraat
Magneesiumstearaat
Maisitärklis

Tableti kate:
Hüpromelloos
Makrogool
Titaandioksiid (E171)

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4. Säilitamise
eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5.
Pakendi iseloomustus ja sisu

Ondansetron BMM Pharma 4 mg:
PVC/Alumiiniumblistrid 5, 10, 15, 30, 50, 60 ja 100 õhukese polümeerikattega tabletti sisaldavas
välispakendis.

Ondansetron BMM Pharma 8 mg:
PVC/Alumiiniumblistrid 5, 10, 15, 30, 50, 60 ja 100 õhukese polümeerikattega tabletti sisaldavas
välispakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.


7. MÜÜGILOA
HOIDJA

BMM Pharma AB
Blasieholmsgatan 2
SE-111 48 Stockholm
Rootsi


8.
MÜÜGILOA NUMBRID

4 mg: 570908
8 mg: 5710089.
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE KUUPÄEV

08.02.2008


10.
TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud veebruaris 2008