Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Ondansetron bmm pharma - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Ondansetron BMM Pharma, 4 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Ondansetron BMM Pharma, 8 mg õhukese polümeerikattega tabletid


Ondansetroon

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-
Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Ondansetron BMM Pharma ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Ondansetron BMM Pharma võtmist
3.
Kuidas Ondansetron BMM Pharma´t võtta
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5.
Kuidas Ondansetron BMM Pharma´t säilitada
6. Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON ONDANSETRON BMM PHARMA JA MILLEKS SEDA
KASUTATAKSE


Ondansetron BMM Pharma kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse iiveldus- ja oksendamisvastasteks
ravimiteks. Ondansetron BMM Pharma pärsib neurotrasmitter serotoniini toimet ajus. Serotoniin
kutsub esile iiveldust ja oksendamist.

Ondansetron BMM Pharma´t kasutatakse kemoteraapiast või radioteraapiast põhjustatud iivelduse ja
oksendamise raviks ja profülaktikaks.

Teie arst võib olla seda määranud teistsugusel näidustusel. Alati järgige arsti poolt määratud juhiseid.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE ONDANSETRON BMM PHARMA VÕTMIST

Ärge võtke Ondansetron BMM Pharma´t
-
kui te olete allergiline (ülitundlik) ondansetrooni või Ondansetron BMM Pharma mõne
koostisosa suhtes.
-
kui te olete ülitundlik teiste selektiivsete 5-HT3- retseptori antagonistide (nt granisetroon,
dolasetroon) suhtes. Sellisel juhul võite te olla allergiline ka ondansetrooni suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ondansetron BMM Pharma
-
kui teil on soolesulgus või raske kõhukinnisus, kuna sel juhul vajate arsti poolt erijälgimist.
-

kui teil plaanitakse eemaldada mandlid või on seda hiljuti tehtud, kuna Ondansetron BMM
Pharma võib maskeerida sisemise verejooksu sümptomeid.
-
kui te olete südamehaige (teil on arütmiad või südamejuhtehäired) ning te saate samaaegselt
ravi anesteetikumide, antiarütmikumide või beeta-blokaatoritega, kuna kogemused sellistel
juhtudel on piiratud.
-
kui te kasutate seda alla 2-aastastel lastel või lastel, kelle kehapindala on väiksem kui 0,6 m2.
-
kui teil on maksakahjustus.

Rääkige otsekohe oma arstiga, kui mõni eelpool nimetatust kehtib teie kohta.
Vere- ja uriinianalüüside andmisel teavitage alati laborit, kui te saate ravi Ondansetron BMM
Pharma´ga.

Võtmine koos teiste ravimitega
Ondansetron BMM Pharma võib omada mõju teiste ravimite toime suhtes või vastupidi.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid, looduslikke toidulisandeid, vitamiine ja
mineraale.

Te peate ütlema, et võtate Ondansetron BMM Pharma´t, kui teie arst soovib teil alustada ravi järgmiste
ravimitega:
Epilepsia ravimid (fenütoiin, karbamasepiin), mis võivad vähendada Ondansetron BMM Pharma
toimet.
Antibiootikumid (rifampitsiin), mis võib vähendada Ondansetron BMM Pharma toimet.
Valuvaigistid (tramadool), mille toime võib Ondansetron BMM Pharma manustamise tõttu väheneda.

Võtke ühendust oma arstiga. Võib olla vajalik annuse kohandamine.

Ondansetron BMM Pharma võtmine koos toidu ja joogiga
Ondansetron BMM Pharma´t võib manustada koos toidu ja jookidega. Tabletid tuleks neelata
klaasitäie veega.

Rasedus ja imetamine
Rasedus:
Ondansetrooni kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Kui te olete rase ning eriti
raseduse esimesel trimestril, tohib Ondansetron BMM Pharma´t kasutada vaid juhul, kui teie arst on
põhjalikult analüüsinud riski/kasu suhet.
Imetamine:
Ravi ajal Ondansetron BMM Pharma´ga ei tohiks last rinnaga toita.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ondansetron BMM Pharma ei mõjuta tööriistade, masinate käsitsemise või autojuhtimise võimet.

Oluline teave mõningate Ondansetron BMM Pharma koostisainete suhtes
Ondansetron BMM Pharma sisaldab laktoosmonohüdraati. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud
suhkruid, peate te enne ravimi võtmist konsulteerima arstiga.


3.
KUIDAS ONDANSETRON BMM PHARMA´t VÕTTA

Võtke Ondansetron BMM Pharma´t alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kemoteraapiast või radioteraapiast tingitud iivelduse ja oksendamise ravi ja profülaktika
Täiskasvanud:
8 mg 1...2 tundi enne kemo- või radioteraapia algust; seejärel 8 mg iga 12 tunni järel 5 ööpäeva
jooksul. Teie arst võib otsustada manustada esimene annus süstena.

Eakad:
Sama annus, mis täiskasvanute puhul.

Lapsed (vanuses 2 aastat ning üle selle) ja alla 18-aastased noorukid:
Annus on individuaalne ja sõltub lapse kehapindala suurusest. Ondansetron BMM Pharma´t ei tohiks
kasutada lastel, kelle kehapindala on väiksem kui 0,6 m2.

Postoperatiivse iivelduse ja oksendamise ravi ja profülaktika
Täiskasvanud, profülaktika ja ravi:
16 mg üks tund enne anesteesia algust või alternatiivselt üks tund enne anesteesia algust manustada 8
mg ning seejärel kaks 8 mg annust 8-tunniste intervallide järel. Teie arst võib soovida teile ravimi
manustamist süstetena.

Eakad, profülaktika ja ravi:
Ondansetrooni kasutamise kohta eakatel patsientidel on kogemused piiratud. Kuid siiski taluvad üle
65-aastased kemoteraapiat saavad patsiendid ondansetrooni hästi (vt eelnevat lõiku).

Ebapiisava maksafunktsiooniga patsiendid:
Mõõduka või raske maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel ei tohi ööpäevane koguannus ületada 8
mg.

Tabletid tuleks neelata klaasitäie veega.

Järgige alati arsti poolt antud juhiseid. Iga patsiendi individuaalsed vajadused on erinevad. Ravi tohib
muuta või katkestada vaid juhul, kui olete oma arstiga nõu pidanud.

Kui te võtate Ondansetron BMM Pharma´t rohkem kui ette nähtud
Võtke otsekohe ühendust oma arsti, kiirabi või apteekriga, kui te olete Ondansetron BMM Pharma´t
võtnud rohkem kui on soovitatud ravimi infolehes või on määranud teie arst või juhul kui tunnete end
halvasti.
Üleannustamise sümptomiteks on nägemishäired, raske kõhukinnisus, hüpotensioon ning
südamerütmihäired.

Kui te unustate Ondansetron BMM Pharma´t võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Ondansetron BMM Pharma põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei
teki.

Väga sage (esinevad rohkem kui 1-l patsiendil 10-st):
Peavalu.

Sage (esinevad 1...10-l patsiendil 100-st):
Sooja- või õhetustunne. Kõhukinnisus.

Aeg-ajalt (esinevad 1...10-l patsiendil 1000-st):
Krambid. Luksumine. Madal vererõhk, südame rütmihäired, valu südames ja aeglane pulss. Tahtmatud
liigutused. Tahtmatud silma liigutused. On täheldatud muutusi maksa funktsioonis.

Harv (esinevad 1...10-l patsiendil 10000-st):
Nõgestõbi (urtikaaria). Pearinglus, mööduvad nägemishäired, mis üldjuhul tekivad kiire intravenoosse
manustamise ajal. Minestamine, mis on tingitud anafülaktilisest sokist, sealhulgas keele- ja
kõripaistetus ja hingamisraskused. Kui ilmneb mõni eelnevalt nimetatud sümptomitest, pöörduge
otsekohe kiirabisse.

Väga harv (esinevad vähem kui 1-l patsiendil 10000-st):
Mööduv pimedus, mis üldjuhul tekib intravenoosse manustamise ajal. Enamik pimeduse juhtumitest
on lahenenud 20 minuti jooksul.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile, misjärel need
kõrvaltoimed registreeritakse Ravimiametis.


5.
KUIDAS ONDANSETRON BMM PHARMA´t SÄILITADA

- Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
- See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
- Ärge kasutage Ondansetron BMM Pharma´t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.
- Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Ondansetron BMM Pharma sisaldab
-
Toimeaine on ondansetroon. Üks tablett sisaldab 4 mg või 8 mg ondansetrooni.
-
Abiained:
Tableti sisu: Mikrokristalne tselluloos, laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat, maisitärklis.
Tableti kate: Hüpromelloos, makrogool, värvaine (titaandioksiid (E171)).

Kuidas Ondansetron BMM Pharma välja näeb ja pakendi sisu
4 mg: valge, ümmargune, kaksikkumer õhukese polümeerikattega tablett, mille ühele küljele on
pressitud "4" ning teine pool on tühi.
8 mg: valge, ümmargune, kaksikkumer õhukese polümeerikattega tablett, mille ühele küljele on
pressitud "8" ning teisel poolel on poolitusjoon.
Pakendi suurused:
4 mg blister: 5, 10, 15, 30, 50, 60 ja 100 õhukese polümeerikattega tabletti.
8 mg blister: 5, 10, 15, 30, 50, 60 ja 100 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja
BMM Pharma AB
Blasieholmsgatan 2
SE-111 48 Stockholm
Rootsi

Tootja
Basic Pharma Manufacturing B.V.
Burgemeester Lemmensstraat 352
6163 JT Geleen
Holland

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:
Taani:
Ondansetron BMM Pharma
Eesti:
Ondansetron BMM Pharma


Ondansetron BMM Pharma
Soome :
Ondansetron BMM Pharma 4 mg tabletti, kalvopäällysteinen


Ondansetron BMM Pharma 8 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Läti:
Ondansetron BMM Pharma 4 mg apvalkots tabletes


Ondansetron BMM Pharma 8 mg apvalkots tabletes
Leedu:
Ondansetron BMM Pharma 4 mg plvele dengtos tablets
Ondansetron BMM Pharma 8 mg plvele dengtos tablets
Norra:
Ondansetron BMM Pharma 4 mg tabletter, filmdrasjerte


Ondansetron BMM Pharma 8 mg tabletter, filmdrasjerte
Rootsi:
Ondansetron BMM Pharma 4 mg filmdragerade tabletter


Ondansetron BMM Pharma 8 mg filmdragerade tabletter


Infoleht on viimati kooskõlastatud jaanuaris 2009.