Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Ondansetron sandoz - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord


PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Ondansetron Sandoz, 8 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Ondansetroonvesinikkloriid-dihüdraat

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-
Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda
kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile
või apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Ondansetron Sandoz ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Ondansetron Sandoz"e kasutamist
3. Kuidas Ondansetron Sandoz"t kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Ondansetron Sandoz"t säilitada
6. Lisainfo


1. MIS RAVIM ON ONDANSETRON SANDOZ JA MILLEKS SEDA
KASUTATAKSE

Ondansetroon kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse antiemeetikumideks ehk iiveldus- ja
oksendamisvastasteks ravimiteks.

Seda ravimit kasutatakse iivelduse või oksendamise ärahoidmiseks ja vähendamiseks, mis on
tekkinud pärast operatsiooni, kiiritusravi või keemiaravi.


2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ONDANSETRON SANDOZ"E KASUTAMIST

Ondasetron Sandoz ei sobi kõikidele patsientidele.

Ärge kasutage Ondansetron Sandoz"t, kui te olete allergiline (ülitundlik) järgmiste
ainete suhtes:
- ondansetroon,
- ondansetrooni sarnased ravimid, nagu granisetroon või dolasetroon,
- Ondansetron Sandoz"e ükskõik missugune koostisosa (vt lõik 6).

Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne Ondansetron Sandoz"e kasutamist nõu oma arsti või
apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ondansetron Sandoz"ega ja teavitage neist oma
arsti:
- kui teil on sooleummistus või tõsine kõhukinnisus;
- kui teil on probleeme maksaga;
- kui teil on eemaldatud kurgumandlid.

Ravimit ei tohi kasutada alla 2-aastastel või väga väikestel lastel, sest kogemus on ebapiisav.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid
muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
· Kui te võtate fenütoiini, karbamasepiini (kasutatakse epilepsia või muude haiguste korral)
või rifampitsiini (kasutatakse teatud infektsioonide raviks), sest ondansetrooni sisaldus
veres võib väheneda.
· Kui te võtate tramadooli (kasutatakse valu raviks), sest tramadooli toime võib tugevneda.

Rasedus ja imetamine
· Raseduse ajal ei soovitata Ondansetron Sandoz"t kasutada, sest kogemus on ebapiisav.
· Ondansetroon imendub rinnapiima, mistõttu ei tohi Ondansetron Sandoz"ega ravi ajal
rinnaga toita.

Enne ükskõik millise ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ondansetroon ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Oluline teave mõne Ondansetron Sandoz"e koostisaine kohta
Ravim sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et teil on teatud suhkrute talumatus, pidage
enne ravimi võtmist nõu oma arstiga.


3. KUIDAS ONDANSETRON SANDOZ"T KASUTADA

Võtke seda ravimit alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

· Neelake iga tablett terveltalla vähese hulga veega.

Arst määrab teile sobiva ondansetrooni annuse. Annused on erinevad, sõltudes ravitavast
haigusest ning teie maksafunktsioonist.

Iiveldamist ja oksendamist põhjustavat keemia- ja/või kiiritusravi saavad patsiendid
· Täiskasvanud
Soovitatav annus on 8 mg 1 kuni 2 tundi enne keemiaravi ning 8 mg 12 tundi pärast
keemiaravi lõppu.
Kui keemiaravist on möödunud esimesed 24 tundi, võib iivelduse ja oksendamise
profülaktikaks kasutada ondansetrooni tablette. Tavaline annus on 8 mg kaks korda
päevas, mida võetakse kuni 5 päeva.
· Lapsed (2-aastased ja vanemad) ja noorukid (alla 18-aastased)
Üle kaheaastastele lastele võib ondansetrooni manustada veenisisese süstena vahetult enne
keemiaravi ning seejärel võib 12 tunni möödudes manustada 4 mg suukaudselt.
Edasi oleneb annus lapse kehakaalust ning selle määrab arst. Tavaline annus on 4 mg või 8
mg kolm korda päevas, mida võetakse kuni 5 päeva.

Iivelduse ja oksendamise ennetamine pärast operatsiooni

· Täiskasvanud
Tavaline täiskasvanute annus on 16 mg enne operatsiooni või 8 mg enne operatsiooni ning
seejärel kaheksatunniste intervallidega kaks 8 mg lisaannust.
· Lapsed ja noorukid
Ondansetrooni on soovitatav manustada veenisisese süstena.

Keskmise raskusega maksa- ja neeruhaigustega patsiendid

· Päevane koguannus ei tohiks olla suurem kui 8 mg.

Kui teil on tunne, et ondasetrooni toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest oma
arstile või apteekrile.

Kui te võtate Ondansetron Sandoz"t rohkem kui ette nähtud
Kui te võtate liiga palju Ondansetron Sandoz"e tablette või on keegi teine kogemata võtnud
teie tablette, pöörduge kohe arsti poole või haigla erakorralisse vastuvõttu. Võtke kaasa
järelejäänud tabletid või ravimipakend, et saaksite seda arstile näidata.

Kui te unustate Ondansetron Sandoz"t võtta
Kui olete unustanud ravimit võtta ja tunnete iiveldust või oksendate, võtke tablett nii pea kui
võimalik ja jätkake siis ravimi võtmist endisel viisil. Kui olete unustanud ravimit võtta, kuid
ei tunne iiveldust, võtke järgmine annus pakendi infolehes soovitatud ajal.

Kui te lõpetate Ondansetron Sandoz"e võtmise
Ärge lõpetage ravi enne kui teie arst ütleb seda, isegi kui teie enesetunne võib olla paranenud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Ondansetron Sandoz põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid
ei teki.

Tõsised kõrvaltoimed
Pöörduge arsti poole, kui teil peaks tekkima järgmisi kõrvaltoimeid:
· rasked allergilised reaktsioonid, mis põhjustavad näo või kõri turset, hingamisraskust,
pearinglust, tugevat nahasügelust koos kupladega;
· valu rindkeres või ebaühtlane südamerütm;
· krambid;
· silma liigutuste häired;
· lihaste või pea-kaela piirkonna spasmid (krambid)

Muud kõrvaltoimed

Teavitage oma arsti, kui teil tekib mõni alltoodud kõrvaltoimetest:

Sagedased kõrvaltoimed (tekivad vähem kui ühel inimesel kümnest): peavalu, kõhukinnisus,
luksumine, õhetus- või kuumahood.

Aeg-ajalt tekkivad kõrvaltoimed (tekivad vähem kui ühel inimesel sajast):
maksafunktsiooni näitavate vereanalüüside muutused.

Harva esinevad kõrvaltoimed
(tekivad vähem kui ühel inimesel tuhandest): madal vererõhk,
aeglane südamerütm.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5. KUIDAS ONDANSETRON SANDOZ"T SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Ondansetron Sandoz"t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Ondansetron Sandoz sisaldab

Ondansetron Sandoz 8 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Toimeaine on ondansetroonvesinikkloriid-dihüdraat. Iga tablett sisaldab 8 mg-le
ondansetroonile vastavas koguses ondansetroonvesinikkloriid-dihüdraati.

- Abiained on:
Tableti sisu: veevaba laktoos, mikrokristalne tselluloos, eelzelatiniseeritud (maisi)tärklis,
magneesiumstearaat.
Tableti kate: hüpromelloos, laktoosmonohüdraat, titaandioksiid (E171), glütserooltriatsetaat,
kollane raudoksiid (E172).

Kuidas Ondansetron Sandoz välja näeb ja pakendi sisu

Ondansetron Sandoz õhukese polümeerikattega tabletid on kollased, ovaalsed mille mõlemad
küljed on siledad.

Ondansetron Sandoz tabletid on pakendatud PVC/PVDC//alumiinium blisteritesse.

Pakendid sisaldavad 2, 4, 6, 10, 15, 30, 50 või100 tabletti.
Üheannuselised blisterid sisaldavad 10, 30, 50 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl
Austria

Tootja
Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
39179 Barleben
Germany

või

Salutas Pharma GmbH
Dieselstraße 5
70839 Gerlingen
Saksamaa

või

Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovkova 57
1526 Ljubljana
Sloveenia

või

Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl
Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Sandoz d.d. Eesti filiaal
Pärnu mnt 105
11312 Tallinn
Tel: 6 652 400

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides
järgmiste nimetustega:

Austria:

Ondansetron Sandoz 4 mg - FilmtablettenOndansetron Sandoz 8 mg - Filmtabletten
Belgia:

Ondansetron Sandoz 8 mg filmomhulde tabletten
Tsehhi :

ONDANSETRON SANDOZ 4 mg potahované tabletyONDANSETRON SANDOZ 8 mg potahované tablety
Eesti
:
Ondansetron
Sandoz
Saksamaa

Ondansetron Sandoz 4 mg FilmtablettenOndansetron Sandoz 8 mg Filmtabletten
Ungari:

OndantorTM 4 mg filmtablettaOndantorTM 8 mg filmtabletta
Läti
:

Ondansetron
Sandoz


Leedu:
Ondansetron
Sandoz


Holland

Ondansetron Sandoz 4, filmomhulde tabletten 4 mgOndansetron Sandoz 8, filmomhulde tabletten 8 mg
Poola
OndaLEK
4

OndaLEK
8
Portugal:

ONDANSETROM SANDOZ 4 MG COMPRIMIDOS REVESTIDOSONDANSETROM SANDOZ 8 MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS
Slovakkia:

Ondansetron Sandoz 4 mg filmom obalené tabletyOndansetron Sandoz 8 mg filmom obalené tablety
Sloveenia

ONILAT 4 MG FILMSKO OBZOLENE TABLETEONILAT 8 MG FILMSKO OBZOLENE TABLETE
Ühendkuningriik
Ondansetron 4 mg TabletsOndansetron 8 mg Tablets

Infoleht on viimati kooskõlastatud jaanuaris 2009