Nobilis diluent fd - süsteravimi lahusti (ad 1 ml) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: QV07AB81
Toimeaine: süstevesi
Tootja: Intervet International B.V.

Artikli sisukord

[Version 5.1, 12/2002]

LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARPREPARAADI NIMETUS

Diluent FD Poultry Vaccines

Süstevesi kuni

1 ml

Abiained:

 

1 ml süstelahust sisaldab:

 

Sahharoos

20 mg

Kaalium-divesinikfosfaat

0,52 mg

Dinaatrium-fosfaat-dihüdraat

1,28 mg

Fenool-sulfoonftaleiin

0,004 mg

Naatriumkloriid

5,69 mg

RAVIMVORM

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Toimeaine(d):

Süstelahus

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Puuduvad. Kasutatakse lindude vaktsiinide lahustamiseks. Farmakoterapeutiline grupp: lahustid ja lahjendid, k.a. loputusvedelikud ATC-vet kood: QV07AB81

KLIINILISED ANDMED

Loomaliigid

Kana, part

Näidustused

Lahusti lindude vaktsiinide lahustamiseks.

Vastunäidustused

Ei ole.

Kõrvaltoimed

Ei ole.

Erihoiatused

Ei ole.

Kasutamine tiinuse ja laktatsiooniperioodil

Ei rakendata.

Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Lahusti lindude vaktsiinide lahustamiseks.

Annustamine ja manustamisviis

Enne lahusti kasutamist lugeda hoolikalt vaktsiiniga kaasasolevat juhendit. Vaktsiinid lahustada vastava koguse lahustiga.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Ei rakendata.

Erihoiatused loomaliigiti

Ei ole.

Keeluajad

Ei rakendata.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimi manustajale

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Sobimatus

Ei ole teada.

Segada ainult selleks ette nähtud preparaatidega.

Kõlblikkusaeg

3 aastat

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril 15°C…25°C.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Klaasviaal tüüp II või polüetüleenkott, suletud halogeenbutüülkummist korgiga. Pakend: 200 või 400 ml, 1 tk. pakendis

Erinõuded kasutamata jäänud ravimi või jäätmematerjali hävitamiseks

Erinõuded puuduvad. Lahustatud vaktsiini jäägid hävitada vastavalt juhendile.

MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS VÕI FIRMA REGISTREERITUD

ASUKOHT

Intervet International B. V. Wim de Körverstraat 35 P.O. Box 31

5830 AA Boxmeer Holland

Müügi-, tarnimise ja/või kasutamise keeld

Ei rakendata.

Müügiloa number(numbrid):

Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev: 11.06.2004

Teksti läbivaatamise kuupäev: Juuni 2004

Kuuluvus: retseptiravim