Nobilis diluent fd - süsteravimi lahusti (ad 1 ml)

ATC Kood: QV07AB81
Toimeaine: süstevesi
Tootja: Intervet International B.V.

Artikli sisukord

Nobilis Diluent FD
süsteravimi lahusti (ad 1 ml)


B. PAKENDI INFOLEHT

PAKENDI INFOLEHT

VETERINAARPREPARAADI NIMETUS

Diluent FD Poultry Vaccines

TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

ml süstelahust sisaldab:

Süstevesi kuni

1 ml

Sahharoos

20 mg

Kaaliumdivesinikfosfaat

0,52 mg

Dinaatriumfosfaatdihüdraat

1,28 mg

Fenoolsulfoonftaleiin

0,004 mg

Naatriumkloriid

5,69 mg

MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS JA PARTII VABASTAMISE EEST

VASTUTAV MÜÜGILOAHOIDJA EMP-s

Müügiloahoidja ja tootja: Intervet International B. V. Wim de Körverstraat 35 P.O. Box 31

5830 AA Boxmeer Holland

LOOMALIIGID

Kana, part.

NÄIDUSTUS(ED)

Lahusti lindude vaktsiinide lahustamiseks.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI

Enne lahusti kasutamist lugeda hoolikalt vaktsiiniga kaasasolevat juhendit. Vaktsiinid lahustada vastava koguse lahustiga.

MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Enne lahusti kasutamist lugeda hoolikalt vaktsiiniga kaasasolevat juhendit.

TÄPNE KASUTUSJUHEND

Enne lahusti kasutamist lugeda hoolikalt vaktsiiniga kaasasolevat juhendit. Vaktsiinid lahustada vastava koguse lahustiga.

VASTUNÄIDUSTUSED

Ei ole.

KÕRVALTOIMED

Ei ole.

KEELUAJAD

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas Hoida temperatuuril 15°C…25°C

Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.

ERIHOIATUSED

Ei ole.

Sobimatus

Ei ole teada.

Segada ainult selleks ette nähtud preparaatidega.

ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI

HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

Erinõuded puuduvad. Lahustatud vaktsiini jäägid hävitada vastavalt juhendile.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Juuni 2004

LISAINFORMATSIOON

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Intervet Baltic States Vasario 16-osios 9-6a, LT-44251 Kaunas Leedu

+370 37 321660

Edasimüüja:

AS Interfarm

Västriku 2a

11312 Tallinn

Tel.: 6 55 33 67

[Version 5.1, 12/2002]

LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARPREPARAADI NIMETUS

Diluent FD Poultry Vaccines

Süstevesi kuni

1 ml

Abiained:

 

1 ml süstelahust sisaldab:

 

Sahharoos

20 mg

Kaalium-divesinikfosfaat

0,52 mg

Dinaatrium-fosfaat-dihüdraat

1,28 mg

Fenool-sulfoonftaleiin

0,004 mg

Naatriumkloriid

5,69 mg

RAVIMVORM

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Toimeaine(d):

Süstelahus

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Puuduvad. Kasutatakse lindude vaktsiinide lahustamiseks. Farmakoterapeutiline grupp: lahustid ja lahjendid, k.a. loputusvedelikud ATC-vet kood: QV07AB81

KLIINILISED ANDMED

Loomaliigid

Kana, part

Näidustused

Lahusti lindude vaktsiinide lahustamiseks.

Vastunäidustused

Ei ole.

Kõrvaltoimed

Ei ole.

Erihoiatused

Ei ole.

Kasutamine tiinuse ja laktatsiooniperioodil

Ei rakendata.

Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Lahusti lindude vaktsiinide lahustamiseks.

Annustamine ja manustamisviis

Enne lahusti kasutamist lugeda hoolikalt vaktsiiniga kaasasolevat juhendit. Vaktsiinid lahustada vastava koguse lahustiga.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Ei rakendata.

Erihoiatused loomaliigiti

Ei ole.

Keeluajad

Ei rakendata.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimi manustajale

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Sobimatus

Ei ole teada.

Segada ainult selleks ette nähtud preparaatidega.

Kõlblikkusaeg

3 aastat

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril 15°C…25°C.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Klaasviaal tüüp II või polüetüleenkott, suletud halogeenbutüülkummist korgiga. Pakend: 200 või 400 ml, 1 tk. pakendis

Erinõuded kasutamata jäänud ravimi või jäätmematerjali hävitamiseks

Erinõuded puuduvad. Lahustatud vaktsiini jäägid hävitada vastavalt juhendile.

MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS VÕI FIRMA REGISTREERITUD

ASUKOHT

Intervet International B. V. Wim de Körverstraat 35 P.O. Box 31

5830 AA Boxmeer Holland

Müügi-, tarnimise ja/või kasutamise keeld

Ei rakendata.

Müügiloa number(numbrid):

Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev: 11.06.2004

Teksti läbivaatamise kuupäev: Juuni 2004

Kuuluvus: retseptiravim