No-spa - süstelahus (20mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: A03AD02
Toimeaine: drotaveriin
Tootja: Sanofi-Aventis Estonia OÜ

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

No-Spa, 40mg /2ml süstelahus

Drotaveriinvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on No-Spa ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne No-Spa kasutamist
 3. Kuidas No-Spa’d kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas No-Spa’d säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on No-Spa ja milleks seda kasutatakse

No-Spa on spasmolüütikum, mis toimib otse silelihaskoele.

Ravim on näidustatud seedetrakti, sapi- ja kuseteede silelihasspasmide korral.

Mida on vaja teada enne No-Spa kasutamist

Ärge kasutage No-Spa’d

 • kui olete drotaveriini või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6.1) või sojaletsitiini suhtes allergiline;
 • kui teil on raske neeru, maksa või südamepuudulikkus;
 • kui te toidate last rinnaga.

No-Spa ei ole mõeldud lastele manustamiseks.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kuna kõrvaltoimena võib tekkida vererõhu langus, tuleb madala vererõhu korral ravimit kasutada ettevaatusega.

Intravenoosse süstena võib ravimit manustada vaid lamavas asendis patsientidele.

Muud ravimid ja No-Spa

Levodopa samaaegsel kasutamisel on vajalik ettevaatus, kuna levodopa parkinsonismivastane toime võib väheneda ning lihasjäikus ja värinad süveneda.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Raseduse ajal tuleb ravimit kasutada ettevaatusega.

Ravimit ei tohi kasutada tuhude ajal.

Imetamise ajal pole ravimi kasutamine soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pärast intravenosset manustamist ei ole umbes 1 tunni jooksul soovitatav juhtida autot või käsitseda tähelepanu nõudvaid masinaid.

No-Spa sisaldab bisulfitit

Kuna ravim sisaldab bisulfitit, võib ta tundlikel isikutel, eriti eelneva allergia või bronhiaalastma esinemise korral, põhjustada allergilist tüüpi reaktsioone (k.a anafülaksia, bronhospasm). Teadaoleva ülitundlikkuse korral naatriummetabisulfiti suhtes tuleb No-Spa parenteraalsest manustamisest hoiduda.

Kuidas No-Spa’d kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud.

 • Tavaliseks ööpäeva annuseks on 40…240 mg drotaveriinvesinikkloriidi lihasesiseselt, jagatuna 1…3 manustamiskorrale.
 • Erakorralises meditsiinis: ägedate neeru või sapikoolikute korral 40…80 mg drotaveriinvesinikkloriidi veenisiseselt.

Kui te kasutate No-Spa-d rohkem kui ette nähtud

Kirjanduses avaldatud andmete ja kõrvaltoime teatiste põhjal võivad drotaveriini üleannustamisel tekkida nõrkus, halb enesetunne, pearinglus, oksendamine, peavalu, vererõhu langus ja unisus. Teatatud on ka südame rütmi ja ülejuhtehäiretest, sh täielikust His’i kimbu blokaadist ja südameseiskusest, mis võib lõppeda surmaga.

Juhusliku või tahtliku üleannustamise korral võtke otsekohe ühendust arstiga.

Kui te unustate No-Spa’d kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harva võib ravimi kasutamise ajal tekkida peavalu, pearinglus, iiveldus, tahhükardia (südamepekslemine), unetus, kõhukinnisus, vererõhu langus, allergilised reaktsioonid (lokaalne nahaturse, nõgestõbi, lööve, naha sügelus), süstekoha reaktsioonid.

Teatatud on anafülaktilisest šokist, mis on harva lõppenud surmaga.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline,, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kuidas No-Spa’d säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage No-Spa’d pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooniega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida No-Spa sisaldab

 • Toimeaine on drotaveriinvesinikkloriid. Üks ml süstelahust sisaldab 20 mg drotaveriinvesinikkloriidi.
 • Abiained on: naatriummetabisulfit, etanool, süstevesi.

Kuidas No-Spa välja näeb ja pakendi sisu

No-Spa on läbipaistev, rohekas-kollane spetsiifilise lõhnaga steriilne lahus. 5 või 25 pruuni klaasampulli (2 ml) karbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt. 139 E/2 11317 Tallinn

Eesti

Tootja

CHINOIN Pharmaceuticals and Chemical Works Private Co.Ltd.,

H-3510 Miskolc,

Csanyikvölgy

Ungari

või

sanofi-aventis Zrt. Campona u.1. (Harbor Park) 1225 Budapest Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt. 139 E/2 11317 Tallinn

Tel 627 3488

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2012