Noqturina - suukaudne lüofilisaat (25mcg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: H01BA02
Toimeaine: desmopressiin
Tootja: FERRING GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Noqturina 25 mikrogrammi suukaudsed lüofilisaadid

Noqturina 50 mikrogrammi suukaudsed lüofilisaadid

desmopressiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-

Hoidke infoleht alles, et seda vajaduse korral uuesti lugeda.

-

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

 

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Noqturina ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Noqturina võtmist
 3. Kuidas Noqturinat kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Noqturinat säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Noqturina ja milleks seda kasutatakse

Noqturina sisaldab desmopressiini, antidiureetikumi, mis vähendab uriini tootmist.

Noqturinat kasutatakse öisest polüuuriast (uriini rohke tootmine öösiti) tingitud noktuuria (sage vajadus öösiti urineerida) ravimiseks täiskasvanutel.

Mida on vaja teada enne Noqturina võtmist

Ärge kasutage Noqturinat

 • kui olete desmopressiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on polüdipsia (ülemäärane janu ja suurenenud vedelikutarbimine) või psühhogeenne polüdipsia (psühholoogilistel põhjustel suurenenud janu ja suurenenud vedelikutarbimine);
 • kui teil on teadaolev või kahtlustatav südamepuudulikkus (südameprobleem, mille puhul süda ei suuda verd piisavalt pumbata kogu kehasse);
 • kui teil on mõni haigus, mis nõuab diureetikumravi;
 • kui teil on mõõdukas või tugev neerufunktsiooni häire;
 • kui teil on või on olnud hüponatreemia (vere madal naatriumitase);
 • kui teil on SIADH (antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroom).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Noqturina kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Eriti oluline on enne Noqturina võtmist pidada nõu oma arstiga juhul, kui:

 • teil on tõsine põiefunktsioonihäire ja probleeme urineerimisega;
 • te olete 65aastane või vanem, et arst teaks jälgida naatriumitaset teie veres (vt allpool lõik 3 „Kuidas Noqturinat kasutada”);
 • teil on vere madal naatriumisisaldus;
 • teil on terviseseisund, mis põhjustab vedeliku ja/või elektrolüütide tasakaalu häireid;
 • teil on terviseseisund, mis võib vedeliku ja/või elektrolüütide tasakaalu häirimisest halveneda;
 • teil tekib äge haigus (näiteks süsteemne nakkus, palavik ja kõhugripp), kuna sellisel juhul võib olla vajalik, et arst katkestaks/muudaks ravi Noqturinaga;
 • teil on tsüstiline fibroos, südame isheemiatõbi, kõrge vererõhk, krooniline neeruhaigus või preeklampsia.

Vedelikutarbimist tuleb piirata vähemalt 1 tund enne Noqturina manustamist ja kuni 8 tundi pärast Noqturina manustamist. Ravi ilma samaaegse vedelikutarbimise vähendamiseta võib põhjustada vee kogunemist organismi või mineraalainete tasakaalu häireid koos või ilma kaasnevate hoiatavate tunnuste ja sümptomiteta, nagu peavalu, iiveldus ja/või oksendamine, kehakaalu suurenemine ja raskematel juhtudel krambid.

Muud ravimid ja Noqturina

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Eriti oluline on oma arstile öelda, kui kasutate järgmisi ravimeid:

 • tritsüklilisi antidepressante, mis on ravimid, mida kasutatakse näiteks depressiooni ravimiseks (nt klomipramiin, imipramiin, desipramiin);
 • selektiivseid serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid (SSRId), mis on ravimid, mida kasutatakse näiteks depressiooni või ärevushäirete ravimiseks (nt tsitalopraam, paroksetiin, sertraliin);
 • kloorpromasiini, mis on psühhoosivastane ravim, mida kasutatakse näiteks skisofreenia ravimiseks;
 • diureetikume (vee väljaajamistablette nagu tiasiide või teist tüüpi diureetikume);
 • karbamasepiini, mida kasutatakse näiteks bipolaarse häire ja epilepsia ravimiseks;
 • diabeediravimeid, mida kasutatakse II tüübi diabeedi korral (sulfonüüluurea rühma kuuluvad ravimid), eriti kloorpropamiidi;
 • mittesteroidseid põletikuvastaseid aineid (MSPVA), mis on ravimid, mida kasutatakse valu ja põletiku ravimiseks (näiteks aspiriin ja ibuprofeen);
 • oksütotsiini, mis on ravim, mida kasutatakse sünnitusel;
 • liitiumit, mida kasutatakse näiteks bipolaarse häire ravimiseks;
 • loperamiidi, mis on ravim, mida kasutatakse kõhulahtisuse ravimiseks.

Noqturina koos toidu ja joogiga

Noqturinat ei tohi võtta koos toiduga, sest selle toime võib nõrgeneda.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase või imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Teie arst otsustab, kas te võite seda ravimit raseduse või rinnaga toitmise ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Noqturina ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

Kuidas Noqturinat kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovituslik annus

 • Naised 25 mikrogrammi ööpäevas, tund enne magamaminekut, manustatuna keele alla, ilma veeta.
 • Mehed 50 mikrogrammi ööpäevas, tund enne magamaminekut, manustatuna keele alla, ilma veeta.

Noqturina asetatakse keele alla, kus see lahustub, ilma et tekiks vajadus vee järele.

Kasutusjuhised

 1. Eemaldage täielikult blisterpakendi servasakk, rebides seda mööda perforatsiooni. Alustage käe märgiga tähistatud nurgast.
 2. Nüüd eemaldage riba küljest üks blister, rebides mööda perforatsiooni.
 3. Eemaldage igalt blistrilt kile, alustades nurgast, kuhu on trükitud nool.Tõmmake kile ära noolega näidatud suunas. Ärge suruge tabletti läbi kile.
 4. Võtke tablett blistrist ettevaatlikult välja. Asetage tablett keele alla ja laske sellel lahustuda. Ärge närige tabletti ega neelake seda alla.
 5. Kui tablett puruneb blistrist välja võttes rohkem kui kaheks tükiks, siis ärge neid tükke manustage. Võtke teisest blistrist uus tablett.

Vedelikutarbimist tuleb piirata vähemalt 1 tund enne Noqturina manustamist ja kuni 8 tundi pärast Noqturina manustamist. Lõpetage ravi ja võtke ühendust oma arstiga, kui tekib mõni järgmine sümptom: peavalu, iiveldus/oksendamine, kehakaalu tõus ja raskematel juhtudel krambid (vt eespool lõiku „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”). Teie arst otsustab, kas alustada ravi uuesti. Ravi uuesti alustamisel tuleb rangelt piirata vedelikutarbimist. Lisaks sellele tuleb teie arstil jälgida hoolikalt vere naatriumitaset.

Kasutamine eakatel patsientidel (65-aastased ja vanemad)

Kui olete 65-aastane või vanem, siis määrab arst teie vere naatriumitaseme enne ravi algust ravi esimese nädala jooksul (4…8 päeva jooksul pärast ravi alustamist) ja uuesti umbes kuu aega pärast ravi algust.

Neerukahjustus

Ärge võtke Noqturinat, kui teil on mõõdukas või tugev neerufunktsiooni langus. Pidage nõu oma arstiga.

Maksakahjustus

Kui teie maksafunktsioon on kahjustunud, siis pidage enne Noqturina võtmist nõu oma arstiga.

Kasutamine lastel ja noorukitel

See ravim on ette nähtud kasutamiseks ainult täiskasvanutele.

Kui te võtate Noqturinat rohkem kui ette nähtud

Oluline on, et te ei manustaks 24 tunni jooksul rohkem kui ettekirjutatud annuse. Erilist tähelepanu tuleb pöörata keha hüperhüdratsiooni tunnustele (veemürgistus), nt kehakaalu tõus, peavalu, iiveldus ja raskematel juhtudel krambid.

Pöörduge arsti poole, kui olete võtnud Noqturinat rohkem kui ette nähtud.

Kui te unustate Noqturinat võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake järgmisel päeval tablettide võtmist nagu tavaliselt.

Kui te lõpetate Noqturina võtmise

Ravi tohib katkestada või lõpetada ainult arsti nõusolekul.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Liiga rohke vedelikutarbimine võib raskematel juhtudel põhjustada vee kogunemist organismi, mis vähendab soolade kontsentratsiooni kehas. See võib muutuda tõsiseks probleemiks ja põhjustada krampe.

Katkestage kohe ravimi võtmine ja pidage nõu oma arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse, kui teil tekib üks või mitu järgmistest sümptomitest:

erakordselt tugev või pikaajaline peavalu;

segadustunne;

seletamatu kehakaalu tõus;

iiveldus või oksendamine.

Kõrvaltoimed

Väga sage: võib esineda rohkem kui ühel inimesel kümnest

 • Suukuivus

Sage: võib esineda kuni ühel inimesel kümnest

 • Iiveldus, halb enesetunne, lihasnõrkus ja segadustunne, mis on tingitud vähenenud naatriumisisaldusest veres (hüponatreemia)
 • Peavalu
 • Pearinglus
 • Iiveldus
 • Kõhulahtisus

Aeg-ajalt: võib esineda kuni ühel inimesel sajast

 • Kõhukinnisus
 • Ebamugavustunne kõhus
 • Nõrkus (väsimus)
 • Jalgade paistetus (perifeerne ödeem)

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Kõrvaltoimetest teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Noqturinat säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Hoida originaalpakendis, niiskuse ja valguse eest kaitstult.

Kasutada tabletti kohe pärast blistri avamist.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud väliskarbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Noqturina sisaldab

 • Toimeaine on desmopressiin, mis on desmopressiinatsetaadina. Iga suukaudne lüofilisaat sisaldab 25 mikrogrammi desmopressiini. Iga suukaudne lüofilisaat sisaldab 50 mikrogrammi desmopressiini.
 • Teised koostisained on želatiin, mannitool (E 421) ja veevaba sidrunhape.

Kuidas Noqturina välja näeb ja pakendi sisu

Noqturina, 25 mikrogrammi:

valge, ümar, suukaudne lüofilisaat läbimõõduga ligikaudu 12 mm, mille ühel küljel on märgistus „25”.

Noqturina, 50 mikrogrammi:

valge, ümar, suukaudne lüofilisaatläbimõõduga ligikaudu 12 mm, mille ühel küljel on tähistus „50”.

Karbis on lamineeritud alumiiniumblistrid. Igas perforeeritud üheannuselises blistris on kümme lüofilisaati.

Pakendi suurus:

10×1, 30×1, 90×1 või 100×1 suukaudset lüofilisaati.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

FERRING GmbH

Wittland 11

D-24109 Kiel

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. PharmaSwiss Eesti OÜ

Tammsaare tee 47 11316 Tallinn Tel:+372 682 7400

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2016.