Nebido - süstelahus (250mg 1ml) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: G03BA03
Toimeaine: testosteroon
Tootja: Bayer AG

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nebido, 1000 mg/4 ml, süstelahus

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga ml süstelahust sisaldab 250 mg testosteroonundekanoaati, mis vastab 157,9 mg testosteroonile. Iga 4 ml süstelahusega ampull/viaal sisaldab 1000 mg testosteroonundekanoaati, mis vastab 631,5 mg testosteroonile.

INN. Testosteronum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Süstelahus.

Selge kollakas õline lahus.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Testosterooni asendusravi meestel hüpogonadismi puhul, kui testosterooni puudust kinnitavad kliinilised tunnused ja biokeemilised analüüsid (vt lõik 4.4).

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Üks Nebido ampull/viaal (vastab 1000 mg testosteroonundekanoaadile) süstitakse iga 10...14 nädala tagant. Antud süstimissagedus tagab piisava testosterooni taseme ega vii kumuleerumiseni.

Ravi alustamine

Testosterooni taset tuleb seerumist mõõta enne ravi algust ja ravi algusperioodil. Sõltuvalt testosterooni seerumitasemest ja kliinilistest sümptomitest võib esimese süstimise intervalli vähendada miinimum 6 nädalani, võrreldes säilitusannusena soovitatud 10...14-nädalase vahemikuga. Sellise annusega on võimalik saavutada piisavalt stabiilne testosterooni tase palju kiiremini.

Ravi säilitamine ja individualiseerimine

Süstimisintervall peaks olema soovituslikus 10...14-nädalases vahemikus. Ravi ajal tuleb tähelepanelikult jälgida testosterooni kontsentratsiooni seerumis. Soovitatav on testosterooni kontsentratsiooni regulaarselt mõõta. Mõõtmisi tuleks teha süstimisintervalli lõpus ning arvestada kliinilisi sümptomeid. Seerumist mõõdetud kontsentratsioon peaks olema normaalskaala alumise kolmandiku piires. Kontsentratsioonid allpool normaalskaalat näitavad, et tuleks valida lühem süstimisintervall. Seerumist mõõdetud testosterooni kõrge kontsentratsiooni puhul tuleks kaaluda süstimisintervalli pikendamist.

Patsientide erirühmad

Lapsed

Nebido pole näidustatud lastele ja noorukitele ning ravimit pole kliiniliselt testitud alla 18-aastastel noormeestel (vt lõik 4.4).

Eakad

Piiratud andmed ei viita annuse kohandamise vajalikkuse kohta eakatel patsientidel (vt lõik 4.4).

Maksakahjustusega patsiendid

Maksakahjustusega patsientidel ei ole ametlikke uuringuid läbi viidud. Nebido kasutamine on vastunäidustatud meestel, kes on kunagi põdenud või kellel on hetkel maksavähk (vt lõik 4.3).

Neerukahjustusega patsiendid

Neerukahjustusega patsientidel ei ole ametlikke uuringuid läbi viidud.

Manustamisviis

Intramuskulaarseks kasutamiseks.

Süstida tuleb väga aeglaselt (enam kui 2 minuti jooksul). Nebido on ainult intramuskulaarseks kasutamiseks. Hoolikalt peab jälgima, et pärast harilikke lihasesisese süstimise ettevaatusabinõude järgimist süstitaks Nebido’t sügavale tuharalihasesse. Eriti hoolsalt tuleb hoiduda intravasaalsest süstimisest (vt lõik 4.4, alalõik „Manustamine“). Pärast ampulli/viaali avamist tuleb selle sisu viivitamatult lihasesse süstida (vt lõigust 6.6 kuidas avada ampulli ohutult).

Vastunäidustused

Nebido kasutamine on vastunäidustatud meestel:

  • kellel on androgeensõltuv eesnäärme või rinnanäärmekartsinoom;
  • kes on kunagi põdenud või hetkel põevad maksavähki;
  • kellel on ülitundlikkus ravimi toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

Nebido kasutamine naistel on vastunäidustatud.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Nebido pole soovitatav lastele ja noorukitele.

Nebido tuleb kasutusele võtta ainult juhul, kui hüpogonadism on tõestatud (hüper- ja hüpogonadotroofne) ning kui enne ravi algust on välistatud samadele sümptomitele vastav teine etioloogia. Testosterooni puudulikkus tuleb selgelt kliiniliste tunnustega ära näidata (sekundaarsete sugutunnuste taandareng, muutus kehaehituses, asteenia, vähenenud sugutung, erektiilne väärtalitlus jne) ning kinnitada kahe eraldi võetud vere testosterooni mõõtmistega.

Eakad

Kogemusi Nebido efektiivsuse ja ohutuse kohta üle 65-aastastel patsientidel on piiratud hulgal. Hetkel ei ole kokku lepitud testosterooni easpetsiifilisi referentsväärtusi. Siiski tuleb arvestada sellega, et vanuse tõustes langeb füsioloogiliselt testosterooni kontsentratsioon seerumis.

Meditsiiniline läbivaatus ja laboratoorsed analüüsid

Meditsiiniline läbivaatus

Enne testosteroonraviga alustamist peavad kõik patsiendid läbima põhjaliku meditsiinilise kontrolli välistamaks kindlalt eesnäärmevähi olemasolu. Patsientidel, kes saavad testosteroonravi, tuleb vähemalt kord aastas tähelepanelikult ja regulaarselt jälgida eesnääret ja rinnanääret soovitatud meetoditega (päraku kontroll sõrmede abil ja seerumi PSA hindamine). Eakaid patsiente ning riskirühma (kellel on kliinilised või perekondlikud soodustavad tegurid) tuleb jälgida kaks korda aastas. Testosteroon-asendusravi saavate patsientide jälgimisel peab arvesse võtma kohalikke ohutusalaseid juhiseid.

Laboratoorsed analüüsid

Testosteroonitaset tuleb jälgida enne ravi algust ning ravi ajal regulaarsete ajavahemike järel. Arstid peavad normaalse testosteroonitaseme püsimiseks annust individuaalselt kohandama.

Pikaajalist androgeenravi saavatel patsientidel tuleb regulaarselt kontrollida ka järgmisi laboratoorseid näitajaid: hemoglobiin ja hematokrit, maksafunktsiooni analüüsid ja lipiidide sisaldus (vt lõik 4.8).

Laboritestide tulemuste varieerumise tõttu tuleks kõik testosterooni mõõtmised läbi viia ühes ja samas laboris.

Tuumorid

Androgeenid võivad kiirendada subkliinilise eesnäärmevähi ja healoomulise eesnäärme hüperplaasia edasiarenemist.

Hüperkaltseemia (ja kaasnev hüperkaltsiuuria) riskiga vähki põdevad patsiendid peavad Nebido kasutamisel olema ettevaatlikud luumetastaaside tõttu. Nendel patsientidel on soovitatav regulaarselt jälgida kaltsiumi kontsentratsiooni seerumis.

Hormonaalsete ainete (nagu androgeenid) kasutajatel on teatatud healoomulise ja pahaloomulise maksavähi juhtudest. Kui Nebido’t kasutavatel meestel esineb tõsiseid vaevusi ülakõhus, maksa suurenemist või märke intraabdominaalsest hemorraagiast, peab diferentsiaaldiagnostikas arvestama maksakasvaja võimalusega.

Südame-, maksa- või neerupuudulikkus

Raske südame-, maksa- või neerupuudulikkusega või südame isheemiatõbe põdevatel patsientidel võib testosteroonravi põhjustada raskeid tüsistusi, nagu tursed koos südame paispuudulikkusega või ilma. Sellisel juhul tuleb ravi kohe lõpetada.

Maksa- või neerupuudulikkus

Antud ravimi tõhusust ja ohutust neeru- või maksakahjustusega patsientidel pole uuritud. Seega tuleb testosterooni asendusravi neil patsientidel läbi viia ettevaatusega.

Südamepuudulikkus

Ettevaatus on vajalik patsientide puhul, kellel võib tekkida turseid, nt raske südame-, maksa- või neerupuudulikkuse või isheemilise südamehaiguse korral, kuna androgeen-ravi võib põhjustada suurenenud naatriumi- ja veepeetust. Raskete tüsistuste ilmnemisel, mida iseloomustavad tursed koos südame paispuudulikkusega või ilma selleta, tuleb ravi koheselt lõpetada (vt lõik 4.8).

Testosteroon võib põhjustada vererõhu tõusu, mistõttu tuleb hüpertensiooniga meestel olla Nebido kasutamisel ettevaatlik.

Hüübimishäired

Üldreeglina peab omandatud või päriliku veritsushäiretega patsientide puhul alati arvestama lihasesisese süstimise piirangutega.

Testosteroonil ja selle derivaatidel on teadaolevalt kumariini-tüüpi suukaudsete antikoagulantide aktiivsust tõstev toime (vt ka lõik 4.5).

Trombofiiliaga patsientidel tuleb testosterooni kasutada ettevaatusega, kuna turuletulekujärgsetes uuringutes ja teatistes on nendel patsientidel esinenud trombide teket testosteroon-ravi ajal.

Muud seisundid

Nebido’t peaksid ettevaatusega kasutama ka patsiendid, kes põevad epilepsiat ja migreeni, kuna ravim võib seisundit raskendada.

Patsientidel, keda on androgeenidega ravitud ja kes on pärast asendusravi saavutanud normaalse testosterooni plasmakontsentratsiooni, võib ilmneda suurenenud insuliinitundlikkus.

Teatud kliinilised tundemärgid nagu ärrituvus, närvilisus, kehakaalu tõus, pikemaajaline või sage erektsioon võivad viidata androgeeni liiasusele ning vajadusele annust kohandada.

Olemasolev uneapnoe võib võimenduda.

Sportlasi, kes saavad primaarse ja sekundaarse meeste hüpogonadismi tõttu testosterooni asendusravi tuleb kindlasti informeerida sellest, et ravimi toimeaine võib dopingutestis anda positiivse tulemuse.

Androgeenid ei sobi tervetele indiviididele lihaste arendamise tõhustamiseks ega füüsilise võimekuse suurendamiseks.

Juhul kui androgeeni liigse mõju sümptomid on püsivad või ilmnevad taas soovitava annustamisrežiimiga ravi ajal, tuleb Nebido’st täielikult loobuda.

Manustamine

Nagu kõiki õlilahuseid, peab ka Nebido’t süstima ainult intramuskulaarselt ja väga aeglaselt (enam kui 2 minuti jooksul). Õlilahustest tingitud pulmonaarne mikroembolism võib harvadel juhtudel põhjustada nähte ja sümptomeid nagu köha, düspnoe, halb enesetunne, hüperhidroos, valu rinnus, pearinglus, paresteesia või sünkoop. Need reaktsioonid on pöörduvad ning võivad tekkida süstimise ajal või vahetult pärast seda. Tuvastamaks võimalikult vara õlilahusest tingitud pulmonaalse mikroembolismi võimalikke nähte ja sümptomeid, peab patsienti iga süste ajal ja vahetult pärast seda jälgima. Ravi on tavaliselt toetav, nt hapniku täiendav manustamine.

Teatatud on kahtlustatavatest anafülaktilistest reaktsioonidest Nebido süstimise järgselt.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Suukaudsed antikoagulandid

Testosteroonil ja selle derivaatidel on kumariini-tüüpi suukaudsete antikoagulantide aktiivsust tõstev toime. Suukaudseid antikoagulante saavaid patsiente on vaja põhjalikult jälgida, eriti androgeenravi alguses või lõpus. Soovitatav on jälgida protrombiini aega ja teostada INR määramisi sagedamini.

Teised koostoimed

Testosterooni samaaegne manustamine koos ACTH või kortikosteroididega võib suurendada ödeemi teket, seega tuleb nende toimeainete manustamisel olla ettevaatlik, eriti patsientide puhul, kes on südame- või maksahaiged või ödeemi suhtes vastuvõtlikud.

Mõju laboratoorsetele analüüsidele: androgeenid võivad alandada türoksiini siduva globuliini taset, mille tulemusena langevad totaalse T4 seerumi tasemed ja tõuseb T3 ning T4 resiini tagasihaare. Vaba türeoidhormooni tase siiski ei muutu, ka pole kliiniliselt tõendatud türeoidi väärtalitlust.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsus

Testosteroon-asendusravi võib pöörduvalt vähendada spermatogeneesi (vt lõigud 4.8 ja 5.3).

Rasedus ja imetamine

Nebido pole näidustatud kasutamiseks naistel ning seda ei tohi kasutada rasedad või last rinnaga toitvad naised (vt lõik 4.3).

Toime reaktsioonikiirusele

Nebido ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Androgeenide kasutamisega seotud kõrvaltoimetega seonduvat vt ka lõigust 4.4.

Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed Nebido kasutamise ajal on akne ja valu süstekohas.

Õlilahustest tingitud pulmonaalne mikroembolism võib harvadel juhtudel põhjustada nähte ja sümptomeid nagu köha, düspnoe, halb enesetunne, hüperhidroos, valu rinnus, pearinglus, paresteesia või sünkoop. Need reaktsioonid on pöörduvad ning võivad tekkida süstimise ajal või vahetult pärast seda. Õlilahusest tingitud kahtlustatavatest pulmonaalse mikroembolismi juhtudest on teatatud firma või raporteerija poolt harva (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000 süsti kohta) nii kliinilistes uuringutes, kui ka turuletulekujärgsel perioodil (vt lõik 4.4).

Teatatud on kahtlustatavatest anafülaktilistest reaktsioonidest Nebido süstimise järgselt.

Androgeenid võivad kiirendada subkliinilise eesnäärmevähi ja healoomulise eesnäärme hüperplaasia edasiarenemist.

Allpool toodud tabelis 1 on esitatud Nebido’ga esinenud kõrvaltoimed MedDRA organsüsteemi klasside kaupa (MedDRA SOC). Kõrvaltoimete esinemissagedused on saadud kliiniliste uuringute andmetest ning need on määratletud kui sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100) ja harv (1/10 000 kuni <1/1000). Kõrvaltoimeid täheldati 6 kliinilise uuringu käigus (N=422) ja neid peetakse tõenäoliselt põhjuslikult seotuks Nebido’ga.

Kõrvaltoimete tabelkokkuvõte

Tabel 1. MedDRA SOC-i järgi liigitatud kõrvaltoimete suhtelised sagedused meestel, mis põhinevad kuue kliinilise uuringu kogutud andmetel, N=422 (100,0%), so 302 hüpogonadaalset meest, keda raviti 4 ml ja 120 meest, keda raviti 3 ml 250 mg/ml i.m. süstidega.

Organsüsteemi

Sage

Aeg-ajalt

Harv

klass

(≥1/100 kuni <1/10 )

(≥1/1000 kuni <1/100 )

(1/10 000 kuni

 

 

 

<1/1000)

Vere ja

polütsüteemia,

 

 

lümfisüsteemi

hematokriti tõus*,

 

 

häired

vere punaliblede arvu

 

 

 

tõus*,

 

 

 

hemoglobiini taseme

 

 

 

tõus*

 

 

Immuunsüsteemi

 

ülitundlikkus

 

häired

 

 

 

Ainevahetus- ja

kehakaalu tõus

söögiisu tõus,

 

toitumishäired

 

glükoseeritud hemoglobiini

 

 

 

taseme tõus,

 

 

 

hüperkolesteroleemia,

 

 

 

vere triglütseriidide taseme

 

 

 

tõus,

 

 

 

vere kolesteroolitaseme

 

 

 

tõus

 

Psühhiaatrilised

 

depressioon,

 

häired

 

emotsionaalsed häired,

 

 

 

unetus,

 

 

 

rahutus,

 

 

 

vaenulikkus,

 

 

 

ärrituvus

 

Närvisüsteemi

 

peavalu,

 

häired

 

migreen,

 

 

 

treemor

 

Vaskulaarsed

kuumahood

südame-veresoonkonna

 

häired

 

häired,

 

 

 

hüpertensioon,

 

 

 

pearinglus

 

Respiratoorsed,

 

bronhiit,

 

rindkere ja

 

sinusiit,

 

mediastiinumi

 

köha,

 

häired

 

düspnoe,

 

 

 

 

norskamine,

 

 

 

 

düsfoonia

 

Seedetrakti häired

 

kõhulahtisus,

 

 

 

 

iiveldus

 

Maksa ja sapiteede

 

maksafunktsioonide testide

 

häired

 

hälbed,

 

 

 

 

aspartaataminotransferaasi

 

 

 

 

taseme tõus

 

Naha ja

akne

alopeetsia,

 

nahaaluskoe

 

erüteem,

 

kahjustused

 

lööve,

 

 

 

 

pruuritus,

 

 

 

 

kuiv nahk

 

Lihas-skeleti ja

 

artralgia,

 

sidekoe

 

valu jäsemes,

 

kahjustused

 

lihashäired,

 

 

 

 

lihas-skeleti jäikus,

 

 

 

 

vere kreatiinfosfokinaasi

 

 

 

 

taseme tõus

 

Neerude ja

 

vähenenud uriinieritus,

 

kuseteede häired

 

kusepeetus,

 

 

 

 

kuseteede häired,

 

 

 

 

noktuuria,

 

 

 

 

düsuuria

 

Reproduktiivse

prostata spetsiifilise

prostata intraepiteliaalne

 

süsteemi ja

antigeeni taseme tõus,

neoplaasia,

 

rinnanäärme

ebatavalised nähud

prostata induratsioon,

 

häired

prostata läbivaatusel,

prostatiit,

 

 

 

prostata healoomuline

prostata häired,

 

 

 

hüperplaasia

muutused libiidos,

 

 

 

 

valu munandites,

 

 

 

 

rindade induratsioon,

 

 

 

 

valu rindades,

 

 

 

 

günekomastia,

 

 

 

 

östradiooli taseme tõus,

 

 

 

 

testosterooni taseme tõus

 

Üldised häired ja

erinevad süstekoha

väsimus,

 

manustamiskoha

reaktsioonid

asteenia,

 

reaktsioonid

 

hüperhidroos

 

Vigastus, mürgistus

 

 

õlilahusest tingitud

ja protseduuri

 

 

pulmonaalne

tüsistused

 

 

mikroembolism**

*

Vastavaid esinemissagedusi on täheldatud seoses testosterooni sisaldavate ravimite kasutamisega.

  • **Esinemissagedus põhineb süstide arvul.

Kindla kõrvaltoime kirjeldamiseks on kasutatud kõige sobivamat MedDRA terminit. Sünonüüme või seotud reaktsioone ei ole tabelisse kantud, kuid ka neid tuleks arvesse võtta.

Lööve sh papulaarne lööve.

Lihashäired: lihasspasmid, lihaspinge ja müalgia

Erinevad süstekoha reaktsioonid: valu, ebamugavustunne, pruuritus, erüteem, hematoom, ärritus ja

reaktsioon süstekohal.

Hüperhidroos: hüperhidroos ja öine higistamine.

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Õlilahustest tingitud pulmonaalne mikroembolism võib harvadel juhtudel põhjustada nähte ja sümptomeid nagu köha, düspnoe, halb enesetunne, hüperhidroos, valu rinnus, pearinglus, paresteesia või sünkoop. Need reaktsioonid on pöörduvad ning võivad tekkida süstimise ajal või vahetult pärast seda. Oletatavatest õlilahusest tingitud pulmonaarse mikroembolismi juhtudest on teatatud harva (firma või teataja poolt) nii kliinilistes uuringutes (≥ 1/10 000 ja < 1/1000 süsti kohta) kui ka turuletuleku järgselt (vt lõik 4.4).

Lisaks ülalnimetatud kõrvaltoimetele on testosterooni sisaldavate preparaatidega ravitud patsientidel täheldatud ka närvilisust, vaenulikkust, uneapnoed, erinevaid nahareaktsioone sh seborröad, karvakasvu suurenemist, erektsioonisageduse tõusu ja väga harvadel juhtudel kollatõbe.

Ravi suuri testosterooniannuseid sisaldavate preparaatidega põhjustab sageli pöörduvat katkenud või vähenenud spermatogeneesi, mille tõttu kahaneb ka munandite suurus; hüpogonadismi asendusravi testosterooniga võib harvadel juhtudel põhjustada püsivat valulikku erektsiooni (priapism). Suured annused või pikaajaline testosterooni manustamine kutsub aeg-ajalt esile veepeetuse ja ödeemi esinemissageduse tõusu.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Pärast üleannustamist pole vaja mingeid spetsiaalseid ravimeetmeid kasutusele võtta, peale antud ravimiga teraapia lõpetamise või doosi vähendamise.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: androgeenid, 3-oksoandrosteen-4-derivaadid;

ATC kood: G03BA03

Testosteroonundekanoaat on organismis esineva androgeeni, testosterooni ester, mille aktiivne vorm testosteroon saadakse pärast kõrvalahela lõhustamist.

Testosteroon on meessoo kõige olulisem androgeen, mida sünteesitakse põhiliselt testistes. Vähesel määral sünteesitakse testosterooni ka neerupealise koores.

Testosteroon on vastutav meessoole iseloomulike tunnuste avaldumise eest fetaalse arengu, varase lapsepõlve ning puberteediaegse arengu ajal, misjärel on testosteroon vastutav juba meessoole omase fenotüübi säilitamise ning androgeensõltuvate funktsioonide (nt spermatogenees, lisasugunäärmed) eest. Samuti täidab ta mitmeid funktsioone näiteks nahas, lihastes, skeletis, neerus, maksas, luuüdis ja kesknärvisüsteemis.

Sõltuvalt sihtorganist on testosterooni toimete spekter peamiselt androgeenne (nt eesnääre, seemnepõiekesed, munandimanus) või valkude sünteesi soodustav (lihas, luu, hematopoees, neerud, maks).

Mõnedes elundites tulevad testosterooni mõjud esile pärast testosterooni perifeerset muutust östradiooliks, mis seejärel seondub östrogeeni retseptoritega märklaudraku tuumas. Märklaudrakkudeks on nt ajuripatsi, rasva-, aju-, luurakud ja munandi Leydigi rakud.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Nebido on intramuskulaarselt manustatav testosteroonundekanoaadi depoopreparaat ja seega ei läbi esmast passaaži. Pärast testosteroonundekanoaadi õlilahuse lihasesse süstimist vabaneb ühend järk- järgult ning lõhustatakse peaaegu täielikult seerumis olevate esteraaside poolt testosterooniks ja undekanoahappeks. Ühe päeva möödumisel manustamisest võib seerumis oleva testosterooni tase olla basaalsest kõrgem.

Tasakaalu tingimused

Hüpogonadismi all kannatavale meesterahvale esmase 1000 mg testosteroonundekanoaadi intramuskulaarse süstimise järel saadi 7 päeva möödudes keskmiseks Cmax väärtuseks 38 nmol/l (11 ng/ml). Teine annus manustati 6 nädalat pärast esimest süsti ning testosterooni maksimaalseks kontsentratsiooniks saadi ligikaudu 50 nmol/l (15 ng/ml). Järgneva kolme manustamise ajal säilitati konstantne 10-nädalane annustamisintervall ning tasakaaluseisund saavutati kolmanda ja viienda manustamiskorra vahel. Keskmised testosterooni Cmax ja Cmin väärtused tasakaalu tingimustes olid vastavalt ligikaudu 37 (11 ng/ml) ja 16 nmol/l (5 ng/ml). Cmin väärtuste intra- ja interindividuaalse varieeruvuse aritmeetiline keskmine (variatsioonikoefitsient %) oli vastavalt 22% (vahemik: 9...28%) ja 34% (vahemik: 25...48%).

Jaotumine

Ligikaudu 98% meeste seerumis ringlevast testosteroonist on seondunud suguhormooni siduva globuliiniga (SHSG) ja albumiiniga. Bioloogiliselt aktiivne on ainult testosterooni mitteseondunud, vaba fraktsioon. Eakatel meestel tuvastati pärast testosterooni intravenoosset infusiooni testosterooni eliminatsiooni poolväärtusajaks ligikaudu üks tund ja näiliseks jaotusruumalaks määrati ligikaudu 1,0 l/kg.

Biotransformatsioon

Pärast estri lõhustamist testosteroonundekanoaadist tekkiv testosteroon metaboliseeritakse ja eritatakse samamoodi kui endogeenne testosteroon. Undekanoahape metaboliseeritakse ß-oksüdatsiooni teel, samamoodi kui teised alifaatsed karboksüülhapped. Peamised testosterooni aktiivsed metaboliidid on östradiool ja dihüdrotestosteroon.

Eritumine

Testosterooni metaboliseeritakse ulatuslikult nii maksas kui ka väljaspool seda. Radioaktiivselt märgistatud testosterooni manustamisel leidub ligikaudu 90% radioaktiivsusest uriinis glükuroonhappe ja väävelhappe konjugaatidena ja 6% radioaktiivsusest esineb väljaheidetes pärast enterohepaatilist tsirkulatsiooni. Kuseteede ravimid sisaldavad androsterooni ja etiokolanolooni. Sellise depoopreparaadi intramuskulaarse manustamise järgselt iseloomustab vabanemise kiirust poolväärtusaeg 90±40 päeva.

Prekliinilised ohutusandmed

Toksikoloogiliste uuringutega ei ole näidatud teisi mõjusid peale nende, mida saab põhjendada Nebido hormoonprofiiliga.

Katsed pöördmutatsiooni mudeliga (Ames’i test) või hamstri munasarjarakke kasutades on näidanud, et in vitro ei ole testosteroon mutageenne. Laboriloomadel sooritatud katsete tulemused on näidanud seost androgeenravi ja teatud liiki vähkkasvajate vahel. Rottidega läbiviidud katsete andmed on näidanud, et eesnäärmevähi esinemissagedus tõusis pärast testosteroonravi.

Suguhormoonid hõlbustavad teatud kartsinogeensete ühendite poolt indutseeritud kindlate tuumoriliikide arenemist. Viimase tähelepaneku kliiniline tähtsus on teadmata.

Viljakusuuringud närilistel ja primaatidel on näidanud, et testosteroonravi võib kahjustada fertiilsust, pärssides annusest sõltuvalt spermatogeneesi.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Bensüülbensoaat, rafineeritud kastoorõli.

Sobimatus

Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

Kõlblikkusaeg

5 aastat.

Ravim tuleb koheselt pärast ampulli esmast avamist ära kasutada.

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Ampull

5 ml pruuni värvi klaasist (tüüp I) ampull, täitemahuga 4 ml. Pakendi suurus: 1 x 4 ml.

Viaal

6 ml pruuni värvi klaasist (tüüp I) viaal halli bromobutüülist punnkorgi (fooliumiga-kaetud ETFE) ja äärisega korgiga, täitemahuga 4 ml.

Pakendi suurus: 1 x 4 ml.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Intramuskulaarset süstelahust tuleb enne kasutamist visuaalselt kontrollida ja kasutada tohib ainult selget ilma nähtavate osakesteta lahust.

Ravim on ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata lahus tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

Ampull

Märkused murdmiskohaga ampullide (OPC – One-Point-Cut) kasutamise kohta

Ampullil on värvitäpist allpool märgistatud murdmiskoht, mistõttu ampullikaela viilimine ei ole vajalik. Enne avamist kindlustage, et ampulli kaelaosas olev lahus oleks valgunud ampulli alaossa. Avamiseks kasutage mõlemat kätt. Ühe käega hoidke ampulli alaosast, teise käega murdke ära ampulli ülaosa, suunaga värvitäpist eemale.

Viaal

Viaal on ainult ühekordseks kasutamiseks. Lahus tuleb lihasesse süstida vahetult pärast viaali sisu süstlasse tõmbamist. Pärast plastist katte (A) eemaldamist ärge eemaldage metallist rõngast (B) ega punnkorki (C).

MÜÜGILOA HOIDJA

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1

51373 Leverkusen

Saksamaa

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 12.05.2005

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 06.02.2009

10 TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

märts 2017