Nebido - süstelahus (250mg 1ml)

ATC Kood: G03BA03
Toimeaine: testosteroon
Tootja: Bayer AG

Artikli sisukord

NEBIDO
süstelahus (250mg 1ml)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Nebido, 1000 mg/4 ml süstelahus

Testosteroonundekanoaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Nebido ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Nebido kasutamist
 3. Kuidas Nebido’t kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Nebido’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Nebido ja milleks seda kasutatakse

Nebido sisaldab toimeainena meessuguhormoon testosterooni.

Nebido’t süstitakse lihasesse, kus ta salvestub ja aja jooksul järk-järgult vabaneb.

Nebido’t kasutatakse täiskasvanud meestel testosterooni asendamiseks, et ravida testosterooni puudusest (hüpogonadism meestel) tingitud erinevaid terviseprobleeme. Seda peab kinnitama kaks eraldi võetud vere testosteroonisisalduse analüüsi ning esinema peavad ka järgmised kliinilised sümptomid:

Mida on vaja teada enne Nebido kasutamist

 • impotentsus;
 • viljatus;
 • madal sugutung;
 • väsimus;
 • depressiivne meeleolu;
 • madalast hormoonisisaldusest tingitud luude hõrenemine.

Ärge kasutage Nebido’t:

 • kui olete testosteroonundekanoaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on androgeensõltuv vähk või teil kahtlustatakse eesnäärme või rinnavähki;
 • kui teil on või on olnud maksakasvaja.

Nebido ei ole mõeldud kasutamiseks naistel.

Nebido’t ei kasutata lastel ja noorukitel. Nebido kasutamise kohta alla 18-aastastel meestel andmed puuduvad.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Nebido kasutamist teavitage oma arsti, kui teil on või on kunagi olnud:

 • epilepsia;
 • probleeme südame, neerude või maksaga;
 • migreen;
 • ajutiselt peatuv hingamine magamise ajal (apnoe), sest see võib süveneda;
 • vähk, sest sel juhul võib osutuda vajalikuks regulaarselt mõõta kaltsiumi taset veres;
 • kõrge vererõhk või kui te saate kõrget vererõhku alandavat ravi, sest testosteroon võib põhjustada vererõhu tõusu;
 • probleeme vere hüübimisega:
 • veritsushäired (nt hemofiilia);
 • trombofiilia (vere hüübimishäire, mis suurendab tromboosiriski – verehüüvete teket veresoontes).

Kui teil on raske südame-, maksa- või neeruhaigus, võib Nebido ravi põhjustada raskeid tüsistusi (veepeetus) organismis, millega mõnedel juhtudel kaasneb südame (pais)puudulikkus.

Arst peab enne ravi määramist ja ravi ajal teostama teil järgmisi vereanalüüse: vere testosteroonisisalduse määramine, täisvere analüüs.

Kui teil on maksaprobleeme

Ametlikke uuringuid maksakahjustusega patsientidel ei ole läbi viidud. Teile ei kirjutata välja Nebido’t, kui teil on kunagi olnud maksakasvaja (vt „Ärge kasutage Nebido’t“).

Eakad patsiendid (65-aastased või vanemad)

Kui te olete üle 65-aastane, ei pea arst teie annust kohandama (vt „Arstlik läbivaatus/järelvaatus“).

Lihaskasvu suurendamine ja dopingutestid

Nebido ei sobi tervetele inimestele lihaskasvu suurendamiseks või füüsilise võimekuse tõstmiseks. Nebido kasutamisel võib dopingutesti vastus osutuda positiivseks.

Arstlik läbivaatus/järelvaatus

Meessuguhormoonid võivad stimuleerida eesnäärmevähi vohamist ja eesnäärme suurenemist (healoomuline eesnäärme hüpertroofia). Enne Nebido süstimist teeb arst teile põhjaliku läbivaatuse veendumaks, et teil pole eesnäärmevähki.

Arst kontrollib regulaarselt teie eesnääret ning rindu, eriti juhul kui te olete eakas. Samuti võetakse teilt regulaarselt vereproove.

Hormonaalsete ainete (nagu androgeenid) kasutajatel on esinenud healoomulisi ja pahaloomulisi (vähk) maksakasvajaid.

Muud ravimid ja Nebido

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Vajalikuks võib osutuda annuse kohandamine, kui te kasutate ükskõik millist järgnevast:

 • adrenokortikotroopne hormoon (AKTH) või kortikosteroidid (kasutatakse erinevate haigusseisundite puhul, nagu reuma, artriit, allergilised seisundid ja astma). Nebido võib suurendada organismis vedelikupeetuse riski, eriti kui teie süda ja maks ei tööta korralikult;
 • verd vedeldavad tabletid (kumariinitüüpi, suukaudsed antikoagulandid), kuna nende kasutamine võib tõsta verejooksu riski. Arst kontrollib ravimi annust;
 • diabeedi ravimid. Vajalikuks võib osutuda veresuhkrutaset langetava ravimi annuse kohandamine. Sarnaselt teistele androgeenidele, võib testosteroon suurendada insuliini toimet.

Palun informeerige oma arsti, kui teil on verehüübe häireid, kuna see on Nebido väljakirjutamisel arstile oluline teave.

Nebido võib mõjutada samuti mõningate laboratoorsete analüüside tulemusi (nt kilpnäärme). Öelge oma arstile või laboritöötajatele, et te kasutate Nebido’t.

Rasedus ja imetamine

Nebido ei ole mõeldud kasutamiseks naistel ning seda ei tohi kasutada rasedatel või rinnaga toitvatel naistel.

Viljakus

Ravi testosterooni suuri annuseid sisaldavate preparaatidega võib sageli pöörduvalt peatada või vähendada sperma tootmist (vt ka lõik „Võimalikud kõrvaltoimed“).

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Nebido kasutamisel ei ole täheldatud toimeid auto juhtimise või masinate käsitsemise võimele.

Kuidas Nebido’t kasutada

Arst süstib Nebido (1 ampulli/viaali) väga aeglaselt teile lihasesse. Süstimine toimub üks kord iga 10 kuni 14 nädala tagant. See on piisav, et säilitada veres vajalikku testosterooni taset, ilma et see liialt kuhjuks.

 • Nebido’t võib süstida ainult lihasesse. Erilist tähelepanu tuleb pöörata vältimaks süstimist veresoonde (vt „Märkused murdmiskohaga ampullide (OPC – ONEPOINTCUT) kasutamise kohta“).

Ravi alustamine

Enne ravi alustamist ning ravi varastes staadiumites mõõdab arst teil testosterooni kontsentratsiooni veres. Saavutamaks kiiremini vajalikku testosterooni taset, võib arst teha teile teise süsti juba 6 nädala pärast. See sõltub teie sümptomitest ning vere testosterooni sisaldusest.

Nebido taseme säilitamine ravi ajal

Süstimine peab alati toimuma soovitatud ajavahemiku, 10 kuni 14 nädala järel.

Teie arst mõõdab regulaarselt süsteperioodide lõpus testosterooni kontsentratsiooni, et olla veendunud selle õiges tasemes. Kui teie testosterooni tase osutub liiga madalaks, võib arst määrata teile tihedama süstimisgraafiku. Kui teie testosterooni tase on kõrge, võib arst otsustada süstida teid harvemini. Ärge jätke vahele ühtegi kokkulepitud süstimist, sest sel juhul ei säili teie optimaalne testosterooni tase.

Kui teil on tunne, et Nebido toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Kui te kasutate Nebido’t rohkem kui ette nähtud

Sümptomid, mis tekivad, kui teile on süstitud liiga palju Nebido’t:

 • ärrituvus;
 • närvilisus;
 • kehakaalu tõus;
 • pikka aega kestvad või sagedad erektsioonid.

Kui teil tekib mõni nendest reaktsioonidest, rääkige sellest oma arstile. Teie arst süstib teile siis Nebido’t harvemini või lõpetab ravi.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõige sagedamini esinevad kõrvaltoimed on akne ja valu süstimise kohas.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni ühel patsiendil 10-st):

 • punaste vererakkude tavatult kõrge tase;
 • kehakaalu tõus;
 • kuumahood;
 • akne;
 • suurenenud eesnääre ja sellega seotud probleemid;
 • erinevad reaktsioonid süstimise kohas (nt valu, verevalum või ärritus).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni ühel patsiendil 100-st):

 • allergilised reaktsioonid;
 • söögiisu tõus, muutused vereanalüüsides (nt suurenenud suhkrute või rasvade tase veres);
 • depressioon, emotsionaalsed häired, unetus, rahutus, vaenulikkus või ärrituvus;
 • peavalu, migreen või värin;
 • südameveresoonkonna häired, kõrge vererõhk või pearinglus;
 • bronhiit, sinusiit, köha, hingeldus, norskamine või probleemid häälega;
 • kõhulahtisus või iiveldus;
 • muutused maksafunktsiooni analüüside tulemustes;
 • juuste väljalangemine või erinevad nahareaktsioonid (nt sügelus, punetus või kuiv nahk);
 • liigesevalu, valu jäsemetes, lihasprobleemid (nt spasmid, valu või jäikus) või vere kreatiinfosfokinaasi taseme tõus;
 • kuseteede häired (nt uriinierituse vähenemine, kusepeetus, öine urineerimine);
 • eesnäärme häired (nt prostata intraepiteliaalne neoplaasia või eesnäärme koe kõvastumine või põletik), muutused sugutungis, valulikud munandid, valulikud, kõvastunud või suurenenud rinnad või nais ja meessuguhormoonide taseme tõus;
 • väsimus, üldine nõrkusetunne, liigne või öine higistamine.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni ühel patsiendil 1000-st):

 • Nebido õlilahus võib jõuda kopsudesse (õlilahusest tingitud pulmonaarne mikroembolism) ja harvadel juhtudel põhjustada nähte ja sümptomeid nagu köha, hingeldus, üldine halb enesetunne, liigne higistamine, valu rinnus, pearinglus, torkiv tunne või minestamine. Need reaktsioonid on pöörduvad ning võivad tekkida süstimise ajal või vahetult pärast seda.

Teatatud on kahtlustatavatest anafülaktilistest reaktsioonidest Nebido süstimise järgselt.

Lisaks ülalnimetatud kõrvaltoimetele on testosterooni sisaldavate preparaatidega ravitud patsientidel täheldatud närvilisust, vaenulikkust, ajutiselt katkevat hingamist magamise ajal, erinevaid nahareaktsioone sh kõõma ja rasust nahka, karvakasvu suurenemist, erektsioonisageduse tõusu ning väga harvadel juhtudel naha ja silmade kollaseks värvumist (kollatõbi).

Ravi suuri testosterooniannuseid sisaldavate preparaatidega peatab tavaliselt sperma tootmise või vähendab seda, kuid ravi lõppedes see normaliseerub. Munandite puuduliku talitluse (hüpogonadism) asendusravi testosterooniga võib harvadel juhtudel põhjustada püsivat valulikku erektsiooni (priapism). Suured annused või pikaajaline testosterooni manustamine suurendavad aeg-ajalt veepeetuse ja ödeemi (veepeetusest tingitud turse) esinemist.

Testosterooni sisaldavate toodete kasutamisel üldiselt esineb sageli risk vere punaliblede hulga, hematokriti (punaliblede protsentuaalne osakaal veres) ja hemoglobiini (vere punaliblede hapnikku transportiv osa) sisalduse suurenemiseks veres, mida täheldatakse regulaarselt tehtavate vereanalüüside abil.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Nebido’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja etiketil peale märget „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Nebido sisaldab

 • Toimeaine on testosteroonundekanoaat; iga ml sisaldab seda 250 mg (vastab 157,9 mg testosteroonile). Üks ampull/viaal sisaldab 1000 mg testosteroonundekanoaati (vastab 631,5 mg testosteroonile).
 • Abiained on bensüülbensoaat ja rafineeritud kastoorõli.

Kuidas Nebido välja näeb ja pakendi sisu

Nebido on selge, kollakas, õline lahus.

Pakendis on 1 pruuni värvi klaasist ampull/viaal 4 ml süstelahusega.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen Saksamaa

Tootja

Bayer AG

Müllerstraße 178

13353 Berlin

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Bayer OÜ

Lõõtsa 2 11415 Tallinn

Tel. +372 655 8565

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Küpros, Tšehhi Vabariik, Kreeka, Taani, Eesti, Läti, Luksemburg, Malta, Poola ja Portugal: Nebido

Austria: Nebido 1000 mg/4 ml Injektionslösung Belgia: Nebido 1000 mg/4 ml, oplossing voor injectie Horvaatia: Nebido 1000 mg/4 ml otopina za injekciju Soome: Nebido 1000 mg/4 ml injektioneste, liuos Prantsusmaa: Nebido 1000 mg/4 ml, solution injectable Saksamaa: Nebido 1000 mg Injektionslösung

Ungari: Nebido 250 mg/ml oldatos injekció Island: Nebido 1000 mg/4 ml stungulyf, lausn Itaalia: NEBID 1000 mg/4ml soluzione iniettabile Leedu: Nebido 1000 mg/4 ml injekcinis tirpalas Holland: Nebido 1000 mg/4 ml

Norra: Nebido 1000 mg/4 ml injeksjonsvæske, oppløsning Slovakkia: Nebido 1000 mg/4 ml injekčný roztok Sloveenia: Nebido 1000 mg/4 ml raztopina za injiciranje

Hispaania: REANDRON 1000 MG/ 4 ML SOLUCIÓN INYECTABLE Rootsi: Nebido, 1000 mg/4 ml injektionsvätska, lösning Ühendkuningriik ja Iirimaa: Nebido 1000mg/4ml, solution for injection

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2017.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele

Intramuskulaarset süstelahust tuleb enne kasutamist visuaalselt kontrollida ja kasutada tohib ainult selget ilma nähtavate osakesteta lahust.

Pärast ampulli/viaali avamist tuleb selle sisu viivitamatult lihasesse süstida.

Ravim on ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata lahus tuleb ära visata.

Manustamine

Eriti hoolsalt tuleb hoiduda intravasaalsest süstimisest.

Nagu kõiki õlilahuseid, peab ka Nebido’t süstima ainult intramuskulaarselt ja väga aeglaselt. Õlilahustest tingitud pulmonaarne mikroembolism võib harvadel juhtudel põhjustada nähte ja sümptomeid nagu köha, düspnoe, halb enesetunne, hüperhidroos, valu rinnus, pearinglus, paresteesia või sünkoop. Need reaktsioonid on pöörduvad ning võivad tekkida süstimise ajal või vahetult pärast seda. Ravi on tavaliselt toetav, nt hapniku täiendav manustamine.

Teatatud on kahtlustatavatest anafülaktilistest reaktsioonidest Nebido süstimise järgselt.

Hoiatused

Patsientidel, kes saavad testosteroonravi, tuleb vähemalt kord aastas tähelepanelikult ja regulaarselt jälgida eesnääret ja rinnanääret soovitatud meetoditega (päraku kontroll sõrmede abil ja seerumi PSA hindamine). Eakaid patsiente ning riskirühma (kellel on kliinilised või perekondlikud soodustavad tegurid) tuleb jälgida kaks korda aastas.

Lisaks laboratoorsetele testosterooni kontsentratsiooni mõõtvatele testidele tuleb pikaajalist androgeenravi saavatel patsientidel regulaarselt kontrollida ka järgmisi laboratoorseid näitajaid: hemoglobiin, hematokrit, maksafunktsiooni analüüsid ja lipiidide sisaldus.

Raske südame-, maksa- või neerupuudulikkusega või südame isheemiatõbe põdevatel patsientidel võib testosteroonravi põhjustada raskeid tüsistusi, nagu tursed koos südame paispuudulikkusega või ilma. Sellisel juhul tuleb ravi kohe lõpetada.

 • Märkused murdmiskohaga ampulli (OPC – ONEPOINTCUT) kasutamise kohta

Ampullil on värvitäpist allpool märgistatud murdmiskoht, mistõttu ampullikaela viilimine ei ole vajalik.

Enne avamist kindlustage, et ampulli kaelaosas olev lahus oleks valgunud ampulli alaossa. Avamiseks kasutage mõlemat kätt. Ühe käega hoidke ampulli alaosast, teise käega murdke ära ampulli ülaosa, suunaga värvitäpist eemale.

Märkused viaali kasutamise kohta

Viaal on ainult ühekordseks kasutamiseks. Lahus tuleb lihasesse süstida vahetult pärast viaali sisu süstlasse tõmbamist. Pärast plastist katte (A) eemaldamist ärge eemaldage metallist rõngast (B) ega punnkorki (C).

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nebido, 1000 mg/4 ml, süstelahus

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga ml süstelahust sisaldab 250 mg testosteroonundekanoaati, mis vastab 157,9 mg testosteroonile. Iga 4 ml süstelahusega ampull/viaal sisaldab 1000 mg testosteroonundekanoaati, mis vastab 631,5 mg testosteroonile.

INN. Testosteronum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Süstelahus.

Selge kollakas õline lahus.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Testosterooni asendusravi meestel hüpogonadismi puhul, kui testosterooni puudust kinnitavad kliinilised tunnused ja biokeemilised analüüsid (vt lõik 4.4).

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Üks Nebido ampull/viaal (vastab 1000 mg testosteroonundekanoaadile) süstitakse iga 10...14 nädala tagant. Antud süstimissagedus tagab piisava testosterooni taseme ega vii kumuleerumiseni.

Ravi alustamine

Testosterooni taset tuleb seerumist mõõta enne ravi algust ja ravi algusperioodil. Sõltuvalt testosterooni seerumitasemest ja kliinilistest sümptomitest võib esimese süstimise intervalli vähendada miinimum 6 nädalani, võrreldes säilitusannusena soovitatud 10...14-nädalase vahemikuga. Sellise annusega on võimalik saavutada piisavalt stabiilne testosterooni tase palju kiiremini.

Ravi säilitamine ja individualiseerimine

Süstimisintervall peaks olema soovituslikus 10...14-nädalases vahemikus. Ravi ajal tuleb tähelepanelikult jälgida testosterooni kontsentratsiooni seerumis. Soovitatav on testosterooni kontsentratsiooni regulaarselt mõõta. Mõõtmisi tuleks teha süstimisintervalli lõpus ning arvestada kliinilisi sümptomeid. Seerumist mõõdetud kontsentratsioon peaks olema normaalskaala alumise kolmandiku piires. Kontsentratsioonid allpool normaalskaalat näitavad, et tuleks valida lühem süstimisintervall. Seerumist mõõdetud testosterooni kõrge kontsentratsiooni puhul tuleks kaaluda süstimisintervalli pikendamist.

Patsientide erirühmad

Lapsed

Nebido pole näidustatud lastele ja noorukitele ning ravimit pole kliiniliselt testitud alla 18-aastastel noormeestel (vt lõik 4.4).

Eakad

Piiratud andmed ei viita annuse kohandamise vajalikkuse kohta eakatel patsientidel (vt lõik 4.4).

Maksakahjustusega patsiendid

Maksakahjustusega patsientidel ei ole ametlikke uuringuid läbi viidud. Nebido kasutamine on vastunäidustatud meestel, kes on kunagi põdenud või kellel on hetkel maksavähk (vt lõik 4.3).

Neerukahjustusega patsiendid

Neerukahjustusega patsientidel ei ole ametlikke uuringuid läbi viidud.

Manustamisviis

Intramuskulaarseks kasutamiseks.

Süstida tuleb väga aeglaselt (enam kui 2 minuti jooksul). Nebido on ainult intramuskulaarseks kasutamiseks. Hoolikalt peab jälgima, et pärast harilikke lihasesisese süstimise ettevaatusabinõude järgimist süstitaks Nebido’t sügavale tuharalihasesse. Eriti hoolsalt tuleb hoiduda intravasaalsest süstimisest (vt lõik 4.4, alalõik „Manustamine“). Pärast ampulli/viaali avamist tuleb selle sisu viivitamatult lihasesse süstida (vt lõigust 6.6 kuidas avada ampulli ohutult).

Vastunäidustused

Nebido kasutamine on vastunäidustatud meestel:

 • kellel on androgeensõltuv eesnäärme või rinnanäärmekartsinoom;
 • kes on kunagi põdenud või hetkel põevad maksavähki;
 • kellel on ülitundlikkus ravimi toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

Nebido kasutamine naistel on vastunäidustatud.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Nebido pole soovitatav lastele ja noorukitele.

Nebido tuleb kasutusele võtta ainult juhul, kui hüpogonadism on tõestatud (hüper- ja hüpogonadotroofne) ning kui enne ravi algust on välistatud samadele sümptomitele vastav teine etioloogia. Testosterooni puudulikkus tuleb selgelt kliiniliste tunnustega ära näidata (sekundaarsete sugutunnuste taandareng, muutus kehaehituses, asteenia, vähenenud sugutung, erektiilne väärtalitlus jne) ning kinnitada kahe eraldi võetud vere testosterooni mõõtmistega.

Eakad

Kogemusi Nebido efektiivsuse ja ohutuse kohta üle 65-aastastel patsientidel on piiratud hulgal. Hetkel ei ole kokku lepitud testosterooni easpetsiifilisi referentsväärtusi. Siiski tuleb arvestada sellega, et vanuse tõustes langeb füsioloogiliselt testosterooni kontsentratsioon seerumis.

Meditsiiniline läbivaatus ja laboratoorsed analüüsid

Meditsiiniline läbivaatus

Enne testosteroonraviga alustamist peavad kõik patsiendid läbima põhjaliku meditsiinilise kontrolli välistamaks kindlalt eesnäärmevähi olemasolu. Patsientidel, kes saavad testosteroonravi, tuleb vähemalt kord aastas tähelepanelikult ja regulaarselt jälgida eesnääret ja rinnanääret soovitatud meetoditega (päraku kontroll sõrmede abil ja seerumi PSA hindamine). Eakaid patsiente ning riskirühma (kellel on kliinilised või perekondlikud soodustavad tegurid) tuleb jälgida kaks korda aastas. Testosteroon-asendusravi saavate patsientide jälgimisel peab arvesse võtma kohalikke ohutusalaseid juhiseid.

Laboratoorsed analüüsid

Testosteroonitaset tuleb jälgida enne ravi algust ning ravi ajal regulaarsete ajavahemike järel. Arstid peavad normaalse testosteroonitaseme püsimiseks annust individuaalselt kohandama.

Pikaajalist androgeenravi saavatel patsientidel tuleb regulaarselt kontrollida ka järgmisi laboratoorseid näitajaid: hemoglobiin ja hematokrit, maksafunktsiooni analüüsid ja lipiidide sisaldus (vt lõik 4.8).

Laboritestide tulemuste varieerumise tõttu tuleks kõik testosterooni mõõtmised läbi viia ühes ja samas laboris.

Tuumorid

Androgeenid võivad kiirendada subkliinilise eesnäärmevähi ja healoomulise eesnäärme hüperplaasia edasiarenemist.

Hüperkaltseemia (ja kaasnev hüperkaltsiuuria) riskiga vähki põdevad patsiendid peavad Nebido kasutamisel olema ettevaatlikud luumetastaaside tõttu. Nendel patsientidel on soovitatav regulaarselt jälgida kaltsiumi kontsentratsiooni seerumis.

Hormonaalsete ainete (nagu androgeenid) kasutajatel on teatatud healoomulise ja pahaloomulise maksavähi juhtudest. Kui Nebido’t kasutavatel meestel esineb tõsiseid vaevusi ülakõhus, maksa suurenemist või märke intraabdominaalsest hemorraagiast, peab diferentsiaaldiagnostikas arvestama maksakasvaja võimalusega.

Südame-, maksa- või neerupuudulikkus

Raske südame-, maksa- või neerupuudulikkusega või südame isheemiatõbe põdevatel patsientidel võib testosteroonravi põhjustada raskeid tüsistusi, nagu tursed koos südame paispuudulikkusega või ilma. Sellisel juhul tuleb ravi kohe lõpetada.

Maksa- või neerupuudulikkus

Antud ravimi tõhusust ja ohutust neeru- või maksakahjustusega patsientidel pole uuritud. Seega tuleb testosterooni asendusravi neil patsientidel läbi viia ettevaatusega.

Südamepuudulikkus

Ettevaatus on vajalik patsientide puhul, kellel võib tekkida turseid, nt raske südame-, maksa- või neerupuudulikkuse või isheemilise südamehaiguse korral, kuna androgeen-ravi võib põhjustada suurenenud naatriumi- ja veepeetust. Raskete tüsistuste ilmnemisel, mida iseloomustavad tursed koos südame paispuudulikkusega või ilma selleta, tuleb ravi koheselt lõpetada (vt lõik 4.8).

Testosteroon võib põhjustada vererõhu tõusu, mistõttu tuleb hüpertensiooniga meestel olla Nebido kasutamisel ettevaatlik.

Hüübimishäired

Üldreeglina peab omandatud või päriliku veritsushäiretega patsientide puhul alati arvestama lihasesisese süstimise piirangutega.

Testosteroonil ja selle derivaatidel on teadaolevalt kumariini-tüüpi suukaudsete antikoagulantide aktiivsust tõstev toime (vt ka lõik 4.5).

Trombofiiliaga patsientidel tuleb testosterooni kasutada ettevaatusega, kuna turuletulekujärgsetes uuringutes ja teatistes on nendel patsientidel esinenud trombide teket testosteroon-ravi ajal.

Muud seisundid

Nebido’t peaksid ettevaatusega kasutama ka patsiendid, kes põevad epilepsiat ja migreeni, kuna ravim võib seisundit raskendada.

Patsientidel, keda on androgeenidega ravitud ja kes on pärast asendusravi saavutanud normaalse testosterooni plasmakontsentratsiooni, võib ilmneda suurenenud insuliinitundlikkus.

Teatud kliinilised tundemärgid nagu ärrituvus, närvilisus, kehakaalu tõus, pikemaajaline või sage erektsioon võivad viidata androgeeni liiasusele ning vajadusele annust kohandada.

Olemasolev uneapnoe võib võimenduda.

Sportlasi, kes saavad primaarse ja sekundaarse meeste hüpogonadismi tõttu testosterooni asendusravi tuleb kindlasti informeerida sellest, et ravimi toimeaine võib dopingutestis anda positiivse tulemuse.

Androgeenid ei sobi tervetele indiviididele lihaste arendamise tõhustamiseks ega füüsilise võimekuse suurendamiseks.

Juhul kui androgeeni liigse mõju sümptomid on püsivad või ilmnevad taas soovitava annustamisrežiimiga ravi ajal, tuleb Nebido’st täielikult loobuda.

Manustamine

Nagu kõiki õlilahuseid, peab ka Nebido’t süstima ainult intramuskulaarselt ja väga aeglaselt (enam kui 2 minuti jooksul). Õlilahustest tingitud pulmonaarne mikroembolism võib harvadel juhtudel põhjustada nähte ja sümptomeid nagu köha, düspnoe, halb enesetunne, hüperhidroos, valu rinnus, pearinglus, paresteesia või sünkoop. Need reaktsioonid on pöörduvad ning võivad tekkida süstimise ajal või vahetult pärast seda. Tuvastamaks võimalikult vara õlilahusest tingitud pulmonaalse mikroembolismi võimalikke nähte ja sümptomeid, peab patsienti iga süste ajal ja vahetult pärast seda jälgima. Ravi on tavaliselt toetav, nt hapniku täiendav manustamine.

Teatatud on kahtlustatavatest anafülaktilistest reaktsioonidest Nebido süstimise järgselt.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Suukaudsed antikoagulandid

Testosteroonil ja selle derivaatidel on kumariini-tüüpi suukaudsete antikoagulantide aktiivsust tõstev toime. Suukaudseid antikoagulante saavaid patsiente on vaja põhjalikult jälgida, eriti androgeenravi alguses või lõpus. Soovitatav on jälgida protrombiini aega ja teostada INR määramisi sagedamini.

Teised koostoimed

Testosterooni samaaegne manustamine koos ACTH või kortikosteroididega võib suurendada ödeemi teket, seega tuleb nende toimeainete manustamisel olla ettevaatlik, eriti patsientide puhul, kes on südame- või maksahaiged või ödeemi suhtes vastuvõtlikud.

Mõju laboratoorsetele analüüsidele: androgeenid võivad alandada türoksiini siduva globuliini taset, mille tulemusena langevad totaalse T4 seerumi tasemed ja tõuseb T3 ning T4 resiini tagasihaare. Vaba türeoidhormooni tase siiski ei muutu, ka pole kliiniliselt tõendatud türeoidi väärtalitlust.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsus

Testosteroon-asendusravi võib pöörduvalt vähendada spermatogeneesi (vt lõigud 4.8 ja 5.3).

Rasedus ja imetamine

Nebido pole näidustatud kasutamiseks naistel ning seda ei tohi kasutada rasedad või last rinnaga toitvad naised (vt lõik 4.3).

Toime reaktsioonikiirusele

Nebido ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Androgeenide kasutamisega seotud kõrvaltoimetega seonduvat vt ka lõigust 4.4.

Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed Nebido kasutamise ajal on akne ja valu süstekohas.

Õlilahustest tingitud pulmonaalne mikroembolism võib harvadel juhtudel põhjustada nähte ja sümptomeid nagu köha, düspnoe, halb enesetunne, hüperhidroos, valu rinnus, pearinglus, paresteesia või sünkoop. Need reaktsioonid on pöörduvad ning võivad tekkida süstimise ajal või vahetult pärast seda. Õlilahusest tingitud kahtlustatavatest pulmonaalse mikroembolismi juhtudest on teatatud firma või raporteerija poolt harva (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000 süsti kohta) nii kliinilistes uuringutes, kui ka turuletulekujärgsel perioodil (vt lõik 4.4).

Teatatud on kahtlustatavatest anafülaktilistest reaktsioonidest Nebido süstimise järgselt.

Androgeenid võivad kiirendada subkliinilise eesnäärmevähi ja healoomulise eesnäärme hüperplaasia edasiarenemist.

Allpool toodud tabelis 1 on esitatud Nebido’ga esinenud kõrvaltoimed MedDRA organsüsteemi klasside kaupa (MedDRA SOC). Kõrvaltoimete esinemissagedused on saadud kliiniliste uuringute andmetest ning need on määratletud kui sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100) ja harv (1/10 000 kuni <1/1000). Kõrvaltoimeid täheldati 6 kliinilise uuringu käigus (N=422) ja neid peetakse tõenäoliselt põhjuslikult seotuks Nebido’ga.

Kõrvaltoimete tabelkokkuvõte

Tabel 1. MedDRA SOC-i järgi liigitatud kõrvaltoimete suhtelised sagedused meestel, mis põhinevad kuue kliinilise uuringu kogutud andmetel, N=422 (100,0%), so 302 hüpogonadaalset meest, keda raviti 4 ml ja 120 meest, keda raviti 3 ml 250 mg/ml i.m. süstidega.

Organsüsteemi

Sage

Aeg-ajalt

Harv

klass

(≥1/100 kuni <1/10 )

(≥1/1000 kuni <1/100 )

(1/10 000 kuni

 

 

 

<1/1000)

Vere ja

polütsüteemia,

 

 

lümfisüsteemi

hematokriti tõus*,

 

 

häired

vere punaliblede arvu

 

 

 

tõus*,

 

 

 

hemoglobiini taseme

 

 

 

tõus*

 

 

Immuunsüsteemi

 

ülitundlikkus

 

häired

 

 

 

Ainevahetus- ja

kehakaalu tõus

söögiisu tõus,

 

toitumishäired

 

glükoseeritud hemoglobiini

 

 

 

taseme tõus,

 

 

 

hüperkolesteroleemia,

 

 

 

vere triglütseriidide taseme

 

 

 

tõus,

 

 

 

vere kolesteroolitaseme

 

 

 

tõus

 

Psühhiaatrilised

 

depressioon,

 

häired

 

emotsionaalsed häired,

 

 

 

unetus,

 

 

 

rahutus,

 

 

 

vaenulikkus,

 

 

 

ärrituvus

 

Närvisüsteemi

 

peavalu,

 

häired

 

migreen,

 

 

 

treemor

 

Vaskulaarsed

kuumahood

südame-veresoonkonna

 

häired

 

häired,

 

 

 

hüpertensioon,

 

 

 

pearinglus

 

Respiratoorsed,

 

bronhiit,

 

rindkere ja

 

sinusiit,

 

mediastiinumi

 

köha,

 

häired

 

düspnoe,

 

 

 

 

norskamine,

 

 

 

 

düsfoonia

 

Seedetrakti häired

 

kõhulahtisus,

 

 

 

 

iiveldus

 

Maksa ja sapiteede

 

maksafunktsioonide testide

 

häired

 

hälbed,

 

 

 

 

aspartaataminotransferaasi

 

 

 

 

taseme tõus

 

Naha ja

akne

alopeetsia,

 

nahaaluskoe

 

erüteem,

 

kahjustused

 

lööve,

 

 

 

 

pruuritus,

 

 

 

 

kuiv nahk

 

Lihas-skeleti ja

 

artralgia,

 

sidekoe

 

valu jäsemes,

 

kahjustused

 

lihashäired,

 

 

 

 

lihas-skeleti jäikus,

 

 

 

 

vere kreatiinfosfokinaasi

 

 

 

 

taseme tõus

 

Neerude ja

 

vähenenud uriinieritus,

 

kuseteede häired

 

kusepeetus,

 

 

 

 

kuseteede häired,

 

 

 

 

noktuuria,

 

 

 

 

düsuuria

 

Reproduktiivse

prostata spetsiifilise

prostata intraepiteliaalne

 

süsteemi ja

antigeeni taseme tõus,

neoplaasia,

 

rinnanäärme

ebatavalised nähud

prostata induratsioon,

 

häired

prostata läbivaatusel,

prostatiit,

 

 

 

prostata healoomuline

prostata häired,

 

 

 

hüperplaasia

muutused libiidos,

 

 

 

 

valu munandites,

 

 

 

 

rindade induratsioon,

 

 

 

 

valu rindades,

 

 

 

 

günekomastia,

 

 

 

 

östradiooli taseme tõus,

 

 

 

 

testosterooni taseme tõus

 

Üldised häired ja

erinevad süstekoha

väsimus,

 

manustamiskoha

reaktsioonid

asteenia,

 

reaktsioonid

 

hüperhidroos

 

Vigastus, mürgistus

 

 

õlilahusest tingitud

ja protseduuri

 

 

pulmonaalne

tüsistused

 

 

mikroembolism**

*

Vastavaid esinemissagedusi on täheldatud seoses testosterooni sisaldavate ravimite kasutamisega.

 • **Esinemissagedus põhineb süstide arvul.

Kindla kõrvaltoime kirjeldamiseks on kasutatud kõige sobivamat MedDRA terminit. Sünonüüme või seotud reaktsioone ei ole tabelisse kantud, kuid ka neid tuleks arvesse võtta.

Lööve sh papulaarne lööve.

Lihashäired: lihasspasmid, lihaspinge ja müalgia

Erinevad süstekoha reaktsioonid: valu, ebamugavustunne, pruuritus, erüteem, hematoom, ärritus ja

reaktsioon süstekohal.

Hüperhidroos: hüperhidroos ja öine higistamine.

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Õlilahustest tingitud pulmonaalne mikroembolism võib harvadel juhtudel põhjustada nähte ja sümptomeid nagu köha, düspnoe, halb enesetunne, hüperhidroos, valu rinnus, pearinglus, paresteesia või sünkoop. Need reaktsioonid on pöörduvad ning võivad tekkida süstimise ajal või vahetult pärast seda. Oletatavatest õlilahusest tingitud pulmonaarse mikroembolismi juhtudest on teatatud harva (firma või teataja poolt) nii kliinilistes uuringutes (≥ 1/10 000 ja < 1/1000 süsti kohta) kui ka turuletuleku järgselt (vt lõik 4.4).

Lisaks ülalnimetatud kõrvaltoimetele on testosterooni sisaldavate preparaatidega ravitud patsientidel täheldatud ka närvilisust, vaenulikkust, uneapnoed, erinevaid nahareaktsioone sh seborröad, karvakasvu suurenemist, erektsioonisageduse tõusu ja väga harvadel juhtudel kollatõbe.

Ravi suuri testosterooniannuseid sisaldavate preparaatidega põhjustab sageli pöörduvat katkenud või vähenenud spermatogeneesi, mille tõttu kahaneb ka munandite suurus; hüpogonadismi asendusravi testosterooniga võib harvadel juhtudel põhjustada püsivat valulikku erektsiooni (priapism). Suured annused või pikaajaline testosterooni manustamine kutsub aeg-ajalt esile veepeetuse ja ödeemi esinemissageduse tõusu.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Pärast üleannustamist pole vaja mingeid spetsiaalseid ravimeetmeid kasutusele võtta, peale antud ravimiga teraapia lõpetamise või doosi vähendamise.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: androgeenid, 3-oksoandrosteen-4-derivaadid;

ATC kood: G03BA03

Testosteroonundekanoaat on organismis esineva androgeeni, testosterooni ester, mille aktiivne vorm testosteroon saadakse pärast kõrvalahela lõhustamist.

Testosteroon on meessoo kõige olulisem androgeen, mida sünteesitakse põhiliselt testistes. Vähesel määral sünteesitakse testosterooni ka neerupealise koores.

Testosteroon on vastutav meessoole iseloomulike tunnuste avaldumise eest fetaalse arengu, varase lapsepõlve ning puberteediaegse arengu ajal, misjärel on testosteroon vastutav juba meessoole omase fenotüübi säilitamise ning androgeensõltuvate funktsioonide (nt spermatogenees, lisasugunäärmed) eest. Samuti täidab ta mitmeid funktsioone näiteks nahas, lihastes, skeletis, neerus, maksas, luuüdis ja kesknärvisüsteemis.

Sõltuvalt sihtorganist on testosterooni toimete spekter peamiselt androgeenne (nt eesnääre, seemnepõiekesed, munandimanus) või valkude sünteesi soodustav (lihas, luu, hematopoees, neerud, maks).

Mõnedes elundites tulevad testosterooni mõjud esile pärast testosterooni perifeerset muutust östradiooliks, mis seejärel seondub östrogeeni retseptoritega märklaudraku tuumas. Märklaudrakkudeks on nt ajuripatsi, rasva-, aju-, luurakud ja munandi Leydigi rakud.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Nebido on intramuskulaarselt manustatav testosteroonundekanoaadi depoopreparaat ja seega ei läbi esmast passaaži. Pärast testosteroonundekanoaadi õlilahuse lihasesse süstimist vabaneb ühend järk- järgult ning lõhustatakse peaaegu täielikult seerumis olevate esteraaside poolt testosterooniks ja undekanoahappeks. Ühe päeva möödumisel manustamisest võib seerumis oleva testosterooni tase olla basaalsest kõrgem.

Tasakaalu tingimused

Hüpogonadismi all kannatavale meesterahvale esmase 1000 mg testosteroonundekanoaadi intramuskulaarse süstimise järel saadi 7 päeva möödudes keskmiseks Cmax väärtuseks 38 nmol/l (11 ng/ml). Teine annus manustati 6 nädalat pärast esimest süsti ning testosterooni maksimaalseks kontsentratsiooniks saadi ligikaudu 50 nmol/l (15 ng/ml). Järgneva kolme manustamise ajal säilitati konstantne 10-nädalane annustamisintervall ning tasakaaluseisund saavutati kolmanda ja viienda manustamiskorra vahel. Keskmised testosterooni Cmax ja Cmin väärtused tasakaalu tingimustes olid vastavalt ligikaudu 37 (11 ng/ml) ja 16 nmol/l (5 ng/ml). Cmin väärtuste intra- ja interindividuaalse varieeruvuse aritmeetiline keskmine (variatsioonikoefitsient %) oli vastavalt 22% (vahemik: 9...28%) ja 34% (vahemik: 25...48%).

Jaotumine

Ligikaudu 98% meeste seerumis ringlevast testosteroonist on seondunud suguhormooni siduva globuliiniga (SHSG) ja albumiiniga. Bioloogiliselt aktiivne on ainult testosterooni mitteseondunud, vaba fraktsioon. Eakatel meestel tuvastati pärast testosterooni intravenoosset infusiooni testosterooni eliminatsiooni poolväärtusajaks ligikaudu üks tund ja näiliseks jaotusruumalaks määrati ligikaudu 1,0 l/kg.

Biotransformatsioon

Pärast estri lõhustamist testosteroonundekanoaadist tekkiv testosteroon metaboliseeritakse ja eritatakse samamoodi kui endogeenne testosteroon. Undekanoahape metaboliseeritakse ß-oksüdatsiooni teel, samamoodi kui teised alifaatsed karboksüülhapped. Peamised testosterooni aktiivsed metaboliidid on östradiool ja dihüdrotestosteroon.

Eritumine

Testosterooni metaboliseeritakse ulatuslikult nii maksas kui ka väljaspool seda. Radioaktiivselt märgistatud testosterooni manustamisel leidub ligikaudu 90% radioaktiivsusest uriinis glükuroonhappe ja väävelhappe konjugaatidena ja 6% radioaktiivsusest esineb väljaheidetes pärast enterohepaatilist tsirkulatsiooni. Kuseteede ravimid sisaldavad androsterooni ja etiokolanolooni. Sellise depoopreparaadi intramuskulaarse manustamise järgselt iseloomustab vabanemise kiirust poolväärtusaeg 90±40 päeva.

Prekliinilised ohutusandmed

Toksikoloogiliste uuringutega ei ole näidatud teisi mõjusid peale nende, mida saab põhjendada Nebido hormoonprofiiliga.

Katsed pöördmutatsiooni mudeliga (Ames’i test) või hamstri munasarjarakke kasutades on näidanud, et in vitro ei ole testosteroon mutageenne. Laboriloomadel sooritatud katsete tulemused on näidanud seost androgeenravi ja teatud liiki vähkkasvajate vahel. Rottidega läbiviidud katsete andmed on näidanud, et eesnäärmevähi esinemissagedus tõusis pärast testosteroonravi.

Suguhormoonid hõlbustavad teatud kartsinogeensete ühendite poolt indutseeritud kindlate tuumoriliikide arenemist. Viimase tähelepaneku kliiniline tähtsus on teadmata.

Viljakusuuringud närilistel ja primaatidel on näidanud, et testosteroonravi võib kahjustada fertiilsust, pärssides annusest sõltuvalt spermatogeneesi.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Bensüülbensoaat, rafineeritud kastoorõli.

Sobimatus

Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

Kõlblikkusaeg

5 aastat.

Ravim tuleb koheselt pärast ampulli esmast avamist ära kasutada.

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Ampull

5 ml pruuni värvi klaasist (tüüp I) ampull, täitemahuga 4 ml. Pakendi suurus: 1 x 4 ml.

Viaal

6 ml pruuni värvi klaasist (tüüp I) viaal halli bromobutüülist punnkorgi (fooliumiga-kaetud ETFE) ja äärisega korgiga, täitemahuga 4 ml.

Pakendi suurus: 1 x 4 ml.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Intramuskulaarset süstelahust tuleb enne kasutamist visuaalselt kontrollida ja kasutada tohib ainult selget ilma nähtavate osakesteta lahust.

Ravim on ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata lahus tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

Ampull

Märkused murdmiskohaga ampullide (OPC – One-Point-Cut) kasutamise kohta

Ampullil on värvitäpist allpool märgistatud murdmiskoht, mistõttu ampullikaela viilimine ei ole vajalik. Enne avamist kindlustage, et ampulli kaelaosas olev lahus oleks valgunud ampulli alaossa. Avamiseks kasutage mõlemat kätt. Ühe käega hoidke ampulli alaosast, teise käega murdke ära ampulli ülaosa, suunaga värvitäpist eemale.

Viaal

Viaal on ainult ühekordseks kasutamiseks. Lahus tuleb lihasesse süstida vahetult pärast viaali sisu süstlasse tõmbamist. Pärast plastist katte (A) eemaldamist ärge eemaldage metallist rõngast (B) ega punnkorki (C).

MÜÜGILOA HOIDJA

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1

51373 Leverkusen

Saksamaa

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 12.05.2005

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 06.02.2009

10 TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

märts 2017