Nasacort - ninasprei, suspensioon (55mcg 1pihustus) - Pakendi infoleht

ATC Kood: R01AD11
Toimeaine: triamtsinoloon
Tootja: Sanofi-Aventis Estonia OÜ

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Nasacort, 55 mikrogrammi/pihustuses, ninasprei, suspensioon

Triamtsinoloonatsetoniid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Nasacort ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Nasacort’i kasutamist
 3. Kuidas Nasacort’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Nasacort’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Nasacort ja milleks seda kasutatakse

Nasacort sisaldab ravimit, mida nimetatakse triamtsinoloonatsetoniidiks. See kuulub ravimirühma, mida nimetatakse kortikosteroidideks, mis on teatud tüüpi steroid. Seda manustatakse ninna pihustades (nasaalselt), et ravida allergilise riniidi (allergilise nohu) sümptomeid.

Allergilise riniidi sümptomid ninas on aevastamine, sügelus, ninakinnisus, nohu või eritis ninast. Selle põhjused võivad olla järgmised:

 • loomakarvad või tolmulestad; sellist tüüpi allergia võib tekkida igal aastaajal ja seda nimetatakse aastaringseks allergiliseks riniidiks;
 • õietolm; sellist tüüpi allergiat, nt heinanohu, võivad põhjustada erinevad õietolmud erinevatel aastaaegadel ning seda nimetatakse hooajaliseks allergiliseks riniidiks.

Ravimi toime avaldub ainult regulaarse kasutamise korral ja ei pruugi sümptomeid leevendada otsekohe. Mõnel inimesel võib toime avalduda ravi esimesest päevast, samas võib teistel kuluda 3...4 päeva, enne kui on märgata sümptomite taandumist.

Mida on vaja teada enne Nasacort’i kasutamist

Ärge kasutage Nasacort’i:

 • kui olete triamtsinoloonatsetoniidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Allergilise reaktsiooni nähud Nasacort’i suhtes on lööve (nõgestõbi); sügelus, neelamis- või hingamisraskused; huulte, näo, neelu või keele turse.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Nasacort’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on ravimata nina või neeluinfektsioon. Kui teil ravi ajal Nasacort’iga tekib seeninfektsioon, lõpetage ninasprei kasutamine, kuni infektsioon on välja ravitud.
 • kui teil on hiljuti olnud nina operatsioon, teil on olnud ninavigastus või haavand.
 • kui teie süstitavat või tabletina võetavat steroidravimit ollakse asendamas Nasacort’i ninaspreiga.
 • kui teil on olnud glaukoom või katarakt.

Kui te ei ole kindel, kas midagi ülalnimetatust kehtib teie kohta, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil esineb nägemise ähmastumist või muid nägemishäireid, pidage nõu oma arstiga.

Lapsed (alla 6-aastased)

Seda ravimit ei soovitata lastele vanuses alla 6 eluaasta.

Kirurgilised protseduurid või stressirohke aeg

Teie arst võib meditsiinilistel põhjustel soovitada, et manustaksite endale seda ravimit tavalisest suuremas annuses. Kui teie raviannust on suurendatud, rääkige oma arstile, kui teil on tulemas operatsioon või kui te tunnete ennast halvasti. Kuna selle ravimi tavapärasest suuremate annuste korral võib teie organismi taastumisvõime või stressitalumisvõime halveneda. Sel juhul võib arst määrata teile täiendavat ravi teise ravimiga.

Muud ravimid ja Nasacort

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, sh ilma retseptita ostetud ravimeid. Nasacort võib mõjutada mõnede teiste ravimite toimet. Samuti võivad mõned ravimid mõjutada Nasacort’i toimet.

Mõned ravimid võivad tugevdada Nasacort’i toimet ja teie arst võib soovida teid hoolikalt jälgida, kui te neid ravimeid võtate (sh mõned HIV-ravimid: ritonaviir, kobitsistaat).

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Nasacort ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Nasacort sisaldab bensalkooniumkloriidi

Selle ravimi iga pihustus sisaldab 15 mikrogrammi bensalkooniumkloriidi.

Bensalkooniumkloriid võib põhjustada ärritust või turset ninas, eriti kui seda kasutatakse pikka aega.

Kuidas Nasacort’i kasutada

Nasacort’i tohib manustada ainult ninna.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Ravimi toime avaldub ainult regulaarse kasutamise korral. Võib kuluda 3...4 päeva, enne kui märkate sümptomite taandumist.

Kui palju Nasacort’i kasutada

Täiskasvanud ja lapsed (vanemad kui 12 aastat)

 • Tavaline algannus on 2 pihustust kummassegi ninasõõrmesse üks kord ööpäevas.
 • Kui allergiasümptomid on taandunud, võib annust vähendada kuni 1 pihustuseni kummassegi ninasõõrmesse üks kord ööpäevas.

Lapsed (vanuses 6...12 aastat)

 • Tavaline annus on 1 pihustus kummassegi ninasõõrmesse üks kord ööpäevas.
 • Kui sümptomid ei taandu, võib annust suurendada kuni 2 pihustuseni kummassegi ninasõõrmesse üks kord ööpäevas.
 • Seejärel võib annust jälle vähendada kuni 1 pihustuseni kummassegi ninasõõrmesse üks kord ööpäevas.
 • Alla 12 aastased lapsed ei tohi kasutada Nasacort’i kauem kui 3 kuud.

Kuidas ninaspreid kasutada

Enne ninasprei kasutamist nuusake nina ettevaatlikult puhtaks.

Pudeli ettevalmistamine

Kui kasutate ninaspreid esmakordselt

Ninasprei kasutamine

4.

 

õige asend

vale asend

Seejärel hingake suu kaudu välja

 

5.

Korrake samme 3 ja 4, kui peate uuesti

 

 

pihustama samasse või teise

 

 

ninasõõrmesse.

 

6.

Pärast ninasprei kasutamist

 

 

-

Et otsik püsiks puhtana, pühkige

 

 

 

seda õrnalt puhta lapiga või

 

 

 

taskurätiga pärast igat

 

 

 

kasutuskorda.

 

 

-

Pange kate pihusti otsa tagasi.

 

 • Eemaldage kate, tõmmates seda ülespoole.
 • Enne kasutamist loksutage pudelit õrnalt.
 • Hoidke pudelit püstasendis, otsaga ülespoole.
 • Seda tehes suunake pihusti endast eemale.
 • Täitke pihustipump otsikut korduvalt alla surudes. Seda nimetatakse töökorda seadmiseks.
 • Vajutage ja vabastage 5 korda.
 • Korrake seda kuni väljub udutaoline sprei.
 • Nüüd on pihusti valmis kasutamiseks.
 • Vajutage sõrmega üks ninasõõre kinni.
 • Hoidke pudelit püsti ja pange pihusti ühte ninasõõrmesse nii sügavale kui mugav tundub.
 • Hoidke suu kinni ja hingake rahulikult läbi nina.
 • Sel ajal vajutage pihustit, et pihustada ravimit ninna üks kord.

Kui ninaspreid ei ole kasutatud rohkem kui 2 nädalat

 • See tuleb uuesti töökorda seada, et täita pihustiotsik.
 • Seda tehes suunake pihusti endast eemale.
 • Töökorda seadmiseks pihustage enne kasutamist üks kord õhku.
 • Enne kasutamist loksutage alati pudelit õrnalt.

Pihusti puhastamine

Kui pihusti ei tööta, võib otsik olla ummistunud. Ärge kunagi üritage seda lahti urgitseda ega pihustiava nööpnõela või terava esemega laiendada, sest pihusti võib lakata lõplikult töötamast.

Pihustit tuleb puhastada vähemalt üks kord nädalas. Ummistumise korral võib seda sagedamini puhastada.

Juhised pihusti puhastamiseks:

 1. Eemaldage kate
 2. Tõmmake ainult pihustiotsik ettevaatlikult küljest ära
 3. Leotage katet ja pihustiotsikut soojas vees mõni minut
 4. Loputage külma jooksva vee all
 5. Raputage või koputage allesjäänud vee eemaldamiseks
 6. Laske õhu käes kuivada
 7. Pange pihustiotsik külge tagasi
 8. Vajutage pihustiotsikut korduvalt alla, kuni väljub peen udu
 9. Kasutage nagu tavaliselt

Kui te kasutate Nasacort’i rohkem kui ette nähtud

On oluline, et te manustaksite ravimit annuses, nagu on märgitud apteekri juhises või määratud arsti poolt. Võite manustada ainult nii palju, nagu arst on soovitanud. Kui te manustate rohkem või vähem, võivad teie sümptomid süveneda.

Tõenäoliselt ei põhjusta üleannustamine probleeme, kuid pudeli kogu sisu manustamine eksitusena suu kaudu võib põhjustada ebamugavustunnet maos või soolestikus. Rääkige arstiga, kui kasutasite Nasacort’i rohkem kui vajalik.

Kui te unustate Nasacort’i kasutada

Kui te unustasite kasutada Nasacort’i, kasutage seda kohe, kui see teile meenub. Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

Kui te lõpetate Nasacort’i kasutamise

Kui te lõpetate selle ravimi kasutamise, võivad sümptomid taastuda mõne päeva jooksul.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage Nasacort’i kasutamine ja pöörduge viivitamatult arsti poole või minge haiglasse:

 • kui teil tekib allergiline reaktsioon Nasacort’i suhtes. Nähtudeks (esinemissagedus on teadmata) võivad olla: lööve (nõgestõbi), sügelus, neelamis või hingamisprobleemid, huulte, näo, neelu või keele turse.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st)

 • eritis ninast, peavalu, kurguvalu ja/või köha;
 • ninaverejooks;
 • hingamisteede põletik/ärritus (bronhiit);
 • kõrvetised või seedehäired;
 • gripisarnased sümptomid (palavik, lihasvalu, nõrkus ja/või jõuetus);
 • hambaprobleemid.

Muud kõrvaltoimed (teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

 • ninasisene ärritus ja kuivus;
 • põskkoobaste turse või umbumine;
 • aevastamine;
 • maitse või lõhnatundlikkuse muutused;
 • iiveldus;
 • unehäired, pearinglustunne või väsimus;
 • hingeldus (düspnoe);
 • kortisooli taseme langus veres (vereanalüüsis);
 • silmaläätse tuhmumine (katarakt), silmasisese rõhu tõus (glaukoom);
 • nägemise ähmastumine.

Mõnel inimesel võib Nasacort tekitada kahjustust nina keskosas (nimetatakse ninavaheseinaks). Kui teil on mingeid muresid, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiendavad kõrvaltoimed lastel

Kui teie laps on kasutanud seda ravimit, võib see mõjutada lapse kasvukiirust. See tähendab, et arst peab regulaarselt mõõtma teie lapse pikkust ja võib seetõttu vähendada annust. Lisaks võib arst saata teie lapse lastearsti juurde konsultatsioonile.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Nasacort’i säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

 • Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
 • Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil pärast „Kõlblik kuni“ või „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
 • Hoida temperatuuril kuni 25°C.
 • Pärast Nasacort’i esmakordset avamist võib seda kasutada 1 kuu jooksul, kui tegemist on 30 pihustust sisaldava pakendiga või 2 kuu jooksul 120 pihustust sisaldava pakendiga.
 • Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Mida Nasacort sisaldab

 • Toimeaine on triamtsinoloonatsetoniid. Üks pihustus sisaldab 55 mikrogrammi triamtsinoloonatsetoniidi.
 • Teised koostisosad on:
 • mikrokristalliline tselluloos ja naatriumkarmelloos (lahustuv tselluloos)
 • polüsorbaat 80
 • puhastatud vesi
 • veevaba glükoos
 • bensalkooniumkloriid (50% v/m lahus)
 • dinaatriumedetaat
 • vesinikkloriidhape või naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks).

Kuidas Nasacort välja näeb ja pakendi sisu

Nasacort on ninasprei suspensioon. See on pakendatud valgesse plastikpudelisse, millel on pump Nasacort’i pihustamiseks läbi pihustiotsiku ninasõõrmetesse. Pudelil on kate pihusti puhtana hoidmiseks ja juhusliku pihustamise vältimiseks.

Üks spreipudel võimaldab pihustada vähemalt 120 korda (16,5 g suspensiooni sisaldab 9,075 mg triamtsinoloonatsetoniidi) või vähemalt 30 korda (6,5 g suspensiooni sisaldab 3,575 mg triamtsinoloonatsetoniidi).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt. 139 E/2 11317 Tallinn

Eesti

Tootja:

Aventis Pharma, Holmes Chapel,

72 London Road, Holmes Chapel , Crewe, Cheshire, CW4 8BE, Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole: sanofi-aventis Estonia OÜ

Pärnu mnt. 139 E/2 11317 Tallinn

Tel 6273488

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste

nimetustega:

 

Austria:

Nasacort Nasenspray

Belgia:

Nasacort

Bulgaaria:

Nasacort

Tšehhi Vabariik:

Triamcinolone sanofi 55 mikrogramů/dávka

Taani:

Nasacort

Eesti:

Nasacort

Soome:

Nasacort

Saksamaa:

Nasacort 55 Mikrogramm/Dosis

Kreeka:

Nasacort

Ungari:

Nasacort

Iirimaa:

Nasacort nasal spray

Itaalia:

Nasacort

Läti:

Nasacort

Leedu:

Triamcinolone acetonide Sanofi 55µg/dose nasal spray, suspension

Luksemburg:

Nasacort

Holland:

Nasacort

Poola:

Nasacort

Portugal:

Nasacort

Rumeenia:

Nasacort 55 micrograme/doza spray nazal, suspensie

Slovakkia:

Nasacort 55 mikrogramov/dávka

Sloveenia:

Nasacort

Hispaania:

Nasacort

Rootsi:

Nasacort

Ühendkuningriik:

Nasacort nasal spray

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2018.