Neo-angin suhkruvaba - loseng (0,6mg +1,2mg +5,72mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: R02AA95
Toimeaine: amüülmetakresool +diklorobensüülalkohol +levomentool
Tootja: DIVAPHARMA GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

NEO-ANGIN SUHKRUVABA, losengid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Neo-angin Suhkruvaba ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Neo-angin Suhkruvaba võtmist
 3. Kuidas Neo-angin Suhkruvaba´t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Neo-angin Suhkruvaba´t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Neo-Angin Suhkruvaba ja milleks seda kasutatakse

Neo-angin Suhkruvaba on suuõõne ja neelu antiseptiline ja valuvaigistav ravim, mis toimib suu-ja neelupõletikke tekitavatele bakteritele ja seentele.

Neo-angin Suhkruvaba kasutatakse suu-, kurgu-, neelu- ja igemepõletike korral.

Mida on vaja teada enne Neo-Angin Suhkruvaba võtmist

Ärge võtke Neo-angin Suhkruvaba´t:

 • kui te olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Neo-angin Suhkruvaba ei sobi kasutamiseks alla 6-aastastel lastel.

Muud ravimid ja Neo-Angin Suhkruvaba

Koostoimeid teiste ravimitega pole täheldatud.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Neo-angin Suhkruvaba koos toidu ja joogiga

Ravimit võib võtta söögiaegadest sõltumata.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pole asjakohane.

Oluline teave mõningate Neo-angin Suhkruvaba koostisainete suhtes

Neo-angin Suhkruvaba sisaldab suhkruasendajat isomaltitooli. Kui arst on teile öelnud, et teil on talumatus mõnede suhkrute suhtes, pöörduge enne selle ravimi võtmist arsti poole.

Neo-angin Suhkruvaba võib omada kerget lahtistavat toimet. Toiteväärtus: 2,3 kcal/g vedela maltitooli kohta.

Neo-angin Suhkruvaba sisaldab värvainet E 124, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Kuidas Neo-Angin Suhkruvaba´t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle 6-aastased lapsed peavad laskma suus sulada ühe losengi iga 2…3 tunni järel. Suurim päevane annus on 6 losengi.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Kui Teil on tunne, et Neo-angin Suhkruvaba toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate Neo-angin Suhkruvaba´t võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Neo-angin Suhkruvaba võtmise

Pole asjakohane.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga harva võib esineda seedehäireid ja limaskesta ärritusnähte.

Värvaine košenillpunane A (E 124) võib põhjusta allergilisi reaktsioone.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Neo-Angin Suhkruvaba´t säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni:”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Neo-Angin sisaldab

 • Toimeained on 2,4diklorobensüülalkohol, amüülmetakresool, levomentool.

1 loseng (imemistablett) sisaldab toimeainetena: 2,4-diklorobensüülalkoholi 1,2 mg, amüülmetakresooli 0,6 mg, levomentooli 5,72 mg.

 • Abiained on aniisiõli, piparmündiõli, isomaltitool (E953), viinhape, košenillpunane A (E124).

Kuidas Neo-Angin välja näeb ja pakendi sisu

Neo-angin Suhkruvaba loseng on ümmargune, punane, kergelt läbipaistev.

Pakendis on 24 või 48 losengi.

Müügiloa hoidja ja tootja

Divapharma GmbH

Motzener Straße 41

D-12277 Berliin

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

H.Abbe Pharma GmbH

Pirita tee 20T

Tallinn 10127

Tel. +372 646 0980

Infoleht on viimati kooskõlastatud septembris 2014