Neo-angin suhkruvaba - loseng (0,6mg +1,2mg +5,72mg)

ATC Kood: R02AA95
Toimeaine: amüülmetakresool +diklorobensüülalkohol +levomentool
Tootja: DIVAPHARMA GmbH

Artikli sisukord

NEO-ANGIN SUHKRUVABA
loseng (0,6mg +1,2mg +5,72mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

NEO-ANGIN SUHKRUVABA, losengid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Neo-angin Suhkruvaba ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Neo-angin Suhkruvaba võtmist
 3. Kuidas Neo-angin Suhkruvaba´t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Neo-angin Suhkruvaba´t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Neo-Angin Suhkruvaba ja milleks seda kasutatakse

Neo-angin Suhkruvaba on suuõõne ja neelu antiseptiline ja valuvaigistav ravim, mis toimib suu-ja neelupõletikke tekitavatele bakteritele ja seentele.

Neo-angin Suhkruvaba kasutatakse suu-, kurgu-, neelu- ja igemepõletike korral.

Mida on vaja teada enne Neo-Angin Suhkruvaba võtmist

Ärge võtke Neo-angin Suhkruvaba´t:

 • kui te olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Neo-angin Suhkruvaba ei sobi kasutamiseks alla 6-aastastel lastel.

Muud ravimid ja Neo-Angin Suhkruvaba

Koostoimeid teiste ravimitega pole täheldatud.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Neo-angin Suhkruvaba koos toidu ja joogiga

Ravimit võib võtta söögiaegadest sõltumata.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pole asjakohane.

Oluline teave mõningate Neo-angin Suhkruvaba koostisainete suhtes

Neo-angin Suhkruvaba sisaldab suhkruasendajat isomaltitooli. Kui arst on teile öelnud, et teil on talumatus mõnede suhkrute suhtes, pöörduge enne selle ravimi võtmist arsti poole.

Neo-angin Suhkruvaba võib omada kerget lahtistavat toimet. Toiteväärtus: 2,3 kcal/g vedela maltitooli kohta.

Neo-angin Suhkruvaba sisaldab värvainet E 124, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Kuidas Neo-Angin Suhkruvaba´t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle 6-aastased lapsed peavad laskma suus sulada ühe losengi iga 2…3 tunni järel. Suurim päevane annus on 6 losengi.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Kui Teil on tunne, et Neo-angin Suhkruvaba toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate Neo-angin Suhkruvaba´t võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Neo-angin Suhkruvaba võtmise

Pole asjakohane.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga harva võib esineda seedehäireid ja limaskesta ärritusnähte.

Värvaine košenillpunane A (E 124) võib põhjusta allergilisi reaktsioone.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Neo-Angin Suhkruvaba´t säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni:”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Neo-Angin sisaldab

 • Toimeained on 2,4diklorobensüülalkohol, amüülmetakresool, levomentool.

1 loseng (imemistablett) sisaldab toimeainetena: 2,4-diklorobensüülalkoholi 1,2 mg, amüülmetakresooli 0,6 mg, levomentooli 5,72 mg.

 • Abiained on aniisiõli, piparmündiõli, isomaltitool (E953), viinhape, košenillpunane A (E124).

Kuidas Neo-Angin välja näeb ja pakendi sisu

Neo-angin Suhkruvaba loseng on ümmargune, punane, kergelt läbipaistev.

Pakendis on 24 või 48 losengi.

Müügiloa hoidja ja tootja

Divapharma GmbH

Motzener Straße 41

D-12277 Berliin

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

H.Abbe Pharma GmbH

Pirita tee 20T

Tallinn 10127

Tel. +372 646 0980

Infoleht on viimati kooskõlastatud septembris 2014

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

NEO-ANGIN SUHKRUVABA, losengid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 loseng (imemistablett) sisaldab:

 

Toimeaine:

 

2,4-diklorobensüülalkoholi

1,20 mg

amüülmetakresool

0,60 mg

levomentool

5,72 mg

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Loseng.

Ümmargused punased kergelt läbipaistvad losengid.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Suuõõne ja neelu antiseptika.

Annustamine ja manustamisviis

Juhul kui pole teisiti näidustatud, peavad täiskasvanud ja üle 6-aastased lapsed laskma suus sulada ühe losengi iga 2…3 tunni järel. Suurim päevane annus on 6 losengi.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes. Ei sobi kasutamiseks alla 6-aastastel lastel.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Neo-Angin N suhkruvabad losengid sisaldavad värvainet E 124, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Samuti sisaldab ravim 2,58 g isomaltitooli (suhkruasendaja) ühe losengi kohta. Seda tuleb arvesse võtta diabeediga patsientide puhul. Patsiendid, kellel esineb harva pärilikku fruktoositalumatust, ei tohi seda ravimit võtta.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Suukaudsel manustamisel esinevaid asjassepuutuvaid koostoimeid pole teada.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Neo-Angin N suhkruvaba losengi kohta pole saadaval kliinilisi andmeid selle mõju kohta rasedusele. Loomkatsed ei viita samuti otsestele või kaudsetele kahjulikele toimetele rasedusele, embrüo/loote arengule, sünnitusele või sünnijärgsele arengule. Kuna ebapiisava informatsiooni tõttu pole täielikult võimalik välistada riski lootele, peavad rasedad naised seetõttu enne selle ravimi võtmist konsulteerima arstiga. Ettevaatust tuleb rakendada juhul, kui ravimit kirjutatakse välja rasedatele või imetamise ajal.

Toime reaktsioonikiirusele

Pole asjakohane.

Kõrvaltoimed

Väga harva võivad tekkida suu- ja seedetrakti limaskesta ärritusnähud. Teoreetiliselt on võimalikud ka allergilised reaktsioonid.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Kurguhaiguste raviks kasutatavad preparaadid, antiseptikumid, ATC- kood: R02AA95.

Neo-Angin suhkruvaba loseng on antiseptilise ja kerge valuvaigistava toimega, mis baseerub 2,4- diklorobensüülalkoholi, amüülmetakresooli ja levomentooli kombinatsioonil. Antiseptikumid on efektiivsed suu- ja neelu limaskesta kahjustavate patogeenide (nii grampositiivsete kui gramnegatiivsete bakterite ja seente (CANDIDA, pärmid)) vastu. Levomentool on valuvaigistava toimega, mis põhineb limaskesta külmaretseptorite stimulatsioonil.

2,4-diklorobensüülalkoholi liigitatakse bensooli ja amüülmetakresooli fenooli derivaatide hulka, levomentooli on tsükliline monoterpeen. 2,4-diklorobensüülalkoholi ja amüülmetakresooli peamine toime tuleneb pinnapealsest toimest, s.t et mõlemad ained reageerivad rakumembraanidega vastavalt rakumembraani lipiididega, mis seletab nende antiseptilise toime.

Tuginedes paljude aastate kogemustele, ei ole põhjust oletada, et toime erinevate patogeenide vastu väheneks.

Suhkruasendaja maltitool ei ole kariogeenne.

Farmakokineetilised omadused

Neo-Angin N suhkruvabad losengid toimivad lokaalse antiseptikumina ja nõrga lokaalse valuvaigistina kui imemistabletti imetakse või lastakse suus aeglaselt sulada. Toimeainete kleepumine

limaskestale võimaldab pikaajalist toimet. Ravimi kõik koostisosad imenduvad ruttu ja väljutatakse kiiresti.

2,4-diklorobensüülalkoholi lagundamine toimub 2,4-diklorobensoidhappe abil, mis väljutatakse hiljem kas happena (nt bensoehape) või glütsiini konjugaadina neerude kaudu. Amüülmetakresool oksüdeeritakse osaliselt vastavaks karboksüülhappeks ja eritatakse neerude kaudu glükuroniididena. Levomentool eritatakse uriini ja sapiga samuti glükuroniididena.

Prekliinilised ohutusandmed

Ravimkombinatsioonil ei ole teadaolevaid spetsiifilisi riske.

 1. ,4-diklorobensüülalkoholi ja amüülmetakresooli uuringute tulemused viitavad, et need kaks antiseptikut, kas eraldi või koos, ei oma mingeid toksilisi või mutageenseid toimeid. 2,4- diklorobensüülalkoholi ja amüülmetakresooli toksilisuse uuringud pole näidanud mutageenset potentsiaali. Toimeainete väikese koguse tõttu losengides ja toimeainete kõrge DL50 väärtuse tõttu puuduvad õigel kasutamisel vähimadki riskid tervisele.

Levomentool on hästi tuntud ja seda võib pidada mittetoksiliseks ja kahjutuks aineks. Reproduktsioonitoksilisuse testides ei näidanud mentool teratogeenseid või embrüotoksilisi riske.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Aniisiõli,

piparmündiõli, isomaltitool (E953) , viinhape,

košenillpunane A (E124).

Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

Kõlblikkusaeg

5 aastat.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Sisepakend: PVC/PVDC alumiiniumblister

Välispakend: pappkarp. Sisaldus: 24 või 48 losengiga pakendid

Kasutamis- ja käsitsemisjuhend ja hävitamise juhend

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Divapharma GmbH

Motzener Straße 41

D-12277 Berliin

Saksamaa

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 20.03.1996

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 27.09.2010

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud septembris 2014