Niquitin mini - pressitud loseng (1,5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N07BA01
Toimeaine: nikotiin
Tootja: Richard Bittner AG

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

NiQuitin Mini, 1,5 mg pressitud losengid

Nikotiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.
 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on NiQuitin Mini ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne NiQuitin Mini kasutamist
 3. Kuidas NiQuitin Mini kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas NiQuitin Mini säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on NiQuitin Mini ja milleks seda kasutatakse

NiQuitin Mini kasutatakse abivahendina suitsetamisest loobumisel. Sellist ravi nimetatakse nikotiinasendusraviks ehk NAR-iks.

Pakend sisaldab NiQuitin Mini 1,5 mg losenge, mis on sobivad suitsetajatele, kes suitsetavad ööpäevas 20 sigaretti või vähem.

Need aitavad teil suitsetamisest loobuda. Samas aitavad need teil ka suitsetamist vähendada, enne sellest täielikult loobumist. Kui te kaalute suitsetamise järsku lõpetamist, peate te seda ka tegema, sest see on tavaliselt parim variant. Aga kui te tunnete, et see on liiga suur samm, võite te enne täielikku loobumist sigarettide arvu vähendada. Vt lõik 3 „Kuidas NiQuitin Mini kasutada”.

Just sigarettides sisalduv nikotiin tekitab füüsilist sõltuvust.

 • NiQuitin Mini losengid aitavad teil suitsetamisest loobumisel asendada mõningal määral sigarettidest saadavat nikotiini.
 • Nikotiin leevendab teatud määral ebameeldivaid sümptomeid, mida suitsetajad võivad kogeda, kui nad püüavad suitsetamisest loobuda. Nende hulka kuuluvad halb enesetunne või ärrituvus.
 • Nikotiin võib vähendada ka suitsetamistungi ja aidata teil sellele vastupanu osutada.

NiQuitin Mini ei kujuta tervisele sellist ohtu nagu tubakas, kuna nad ei sisalda tõrva, süsinikmonooksiidi ega teisi sigarettide suitsus leiduvaid toksiine. Mõned inimesed muretsevad, et pärast seda kui nad loobuvad suitsetamisest, võivad nad muutuda sõltuvaks nikotiinilosengidest. Seda esineb väga harva ja kui see juhtub, on see vähem kahjulik kui suitsetamise jätkamine. Sellest on ka kergem vabaneda.

Teie võimalused suitsetamisest loobumiseks on paremad, kui te võtate osa ka vastavast toetusprogrammist. Neid „suitsetamisest loobumise programme” tuntakse ka käitumuslike toetusprogrammide nime all. Küsige teavet suitsetamisest loobumise programmide kohta tervishoiutöötajalt.

Mida on vaja teada enne NiQuitin Mini kasutamist

Ärge kasutage NiQuitin Mini:

 • kui olete nikotiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui olete mittesuitsetaja või alla 12 aastat vana.

Suitsetamine ei too tervisele mingit kasu. Alati on parem suitsetamisest loobuda. Nikotiinasendusravi (NAR) nagu NiQuitin Mini losengide kasutamine võib aidata. Üldiselt kaalub iga NAR-iga kaasnev kõrvaltoime üles suitsetamise jätkamisest tulenevad kindlakstehtud ohud.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne NiQuitin Mini kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on olnud hiljuti südameatakk või insult või kui teil esineb raske südamerütmihäire, ebastabiilne stenokardia (valu rinnus) või selle ägenemine või rahuolekus stenokardia, peate te püüdma suitsetamisest loobuda nikotiinasendusravi kasutamata, kui just teie arst ei käskinud teil kasutada;
 • kui teil on suhkurtõbi, peate te NiQuitin Mini kasutamise alustamisel tavalisest sagedamini oma veresuhkru taset jälgima. Teie insuliini või muu suhkurtõvevastase ravimi annust tuleb võib olla kohandada;
 • kui teil on kunagi esinenud allergilist reaktsiooni, mis hõlmab huulte, näo ja kõri turset (angioödeem) või sügelevat nahalöövet (nõgestõbi). Need reaktsioonid võivad mõnikord olla põhjustatud NARist.
 • kui tegemist on alla 12aastase lapsega, sest nikotiinasendusraviga (NAR) saadavad nikotiini annused ei sobi alla 12aastastele. Nikotiini toime mõjutab lapsi rohkem kui täiskasvanuid. See võib lastel põhjustada tugevat mürgistust, mis võib lõppeda ka surmaga;
 • suitsetamisest loobumise katse ajal ei tohi NiQuitin Mini losengide asemel hakata kasutama nikotiini sisaldavat närimiskummi.

Kui te olete rase või imetate last, on parem, kui loobute suitsetamisest NAR-i kasutamata. Siiski on parem suitsetamisest loobuda NAR-i kasutades, kui suitsetamist jätkata (vt täiendava teabe saamiseks allpool toodud lõiku raseduse ja imetamise kohta).

Pöörduge abi ja nõu saamiseks tervishoiutöötaja poole, kui teil on:

 • südame või vereringehäired, sh südamepuudulikkus, stenokardia, kõrge vererõhk või jäsemearterite ummistus;
 • tõsised maksa või neeruprobleemid, sest teil on suurem oht kõrvaltoimete tekkeks;

ravile allumatu kilpnäärme ületalitlus või feokromotsütoom (neerupealise kasvaja, mis võib mõjutada vererõhku) – teie arst ütleb seda teile - sest nikotiin võib teie sümptomeid süvendada;

 • kaksteistsõrmiku või maohaavand või söögitoru (suu ja mao vahele jääv seedekulgla lõik) põletik, sest nikotiini allaneelamine võib neid sümptomeid süvendada. See võib põhjustada ka suuhaavandeid. Kui teie sümptomid süvenevad, peate pöörduma oma arsti poole. Te võite kasutada mitte suu kaudu manustatavaid NARi vorme, näiteks plaastreid.

Muud ravimid ja Niquitin Mini

Suitsetamisest loobumine võib muuta teiste ravimite toimet, mida te kasutate. Kui teil on selle kohta mingeid küsimusi või tekib probleeme, pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Suitsetamine raseduse ajal on lapsele ohtlik. Suitsetamisest tulenevate ohtude hulka kuuluvad emakasisene kasvupeetus, enneaegne sünnitus või surnult sünd. Suitsetamisest loobumine on parim võimalus teie enda ja teie lapse tervise parandamiseks. Mida varem te suitsetamisest loobute, seda parem.

Kõige parem on, kui te loobute raseduse ajal suitsetamisest ilma NAR-i kasutamata. Aga kui olete püüdnud seda teha ja see ei ole teil õnnestunud, võib tervishoiutöötaja suitsetamisest loobumiseks soovitada kasutada NAR-i. See on teie sündimata lapse jaoks parem kui suitsetamise jätkamine. Otsus NAR-i kasutamise kohta tuleb teha võimalikult varase raseduse ajal. Teie eesmärk peab olema NAR-i kasutamine ainult 2...3 kuu jooksul. Pidage meeles, et kõige tähtsam on suitsetamisest loobuda. Nikotiiniplaastrite kasutamisele tuleks eelistada losenge, sest losengidega ei saa te nikotiini pidevalt. Kui teil aga esineb iiveldus või oksendamine, tuleb eelistada plaastrite kasutamist.

Kui te imetate last, põhjustab tubakasuits imikutel ja lastel hingamisraskusi ning muid probleeme. Kõige parem on suitsetamisest loobuda NAR-i kasutamata. Kuid kui olete püüdnud seda teha ja see ei ole teil õnnestunud, võib tervishoiutöötaja soovitada kasutada NAR-i. Kui te kasutate suitsetamisest loobumise kergendamiseks NAR-i, on teie lapse organismi jõudev nikotiinikogus väike. See on palju vähem kahjulik kui passiivne suitsetamine. Kõige parem on kasutada NAR-i preparaate, mida võetakse päeva jooksul kindlatel aegadel (nagu närimiskumm või loseng, selle asemel et kasutada plaastreid). Samuti on parem last

rinnaga toita vahetult enne ravimi kasutamist. Selle tulemusel saab teie laps väikseima võimaliku nikotiinikoguse.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

NiQuitin Mini-l ei ole toimet autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele. Samas peab arvestama, et suitsetamisest loobumine võib põhjustada keskendumisraskusi ja suurendada ärrituvust.

Kuidas NiQuitin Mini kasutada

Juhised NiQuitin Mini kasutamiseks sõltuvad sellest, kas te:

(a)lõpetate suitsetamise järsult,

(b)vähendate suitsetamist enne täielikku loobumist.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma tervishoiutöötajaga.

See ravim on mõeldud oromukosaalseks kasutamiseks. See tähendab, et losengides sisalduv nikotiin vabaneb aeglaselt teie suus, kust see vereringesse imendub.

Igal juhul peate te NiQuitin Mini kasutama nii, et asetate selle oma suhu ja liigutate suus ühelt küljelt teisele, kuni loseng on täielikult lahustunud. Selleks võib kuluda ligikaudu 10 minutit. Losengi ei tohi närida ega tervelt alla neelata. Ärge kasutage üle 15 losengi ööpäevas. Kui te tunnete vajadust NiQuitin Mini kasutamise järele rohkem kui 9 kuu jooksul, peate nõu küsimiseks tervishoiutöötaja poole pöörduma.

(a) Suitsetamise järsk lõpetamine

Täiskasvanud (18-aastased ja vanemad)

 • Alustage 8 kuni 12 losengi kasutamisega ööpäevas. Kasutage losengi alati, kui tunnete suitsetamistungi.
 • Kasutage losenge niimoodi kuni 6 nädalat, seejärel vähendage ööpäevas kasutatavate losengide arvu järkjärgult.
 • Kui te kasutate ööpäevas 1 või 2 losengi, võib nende kasutamise lõpetada.

Kui te olete suitsetamisest loobunud, võib teil aeg-ajalt tekkida tung sigarettide suitsetamise järele. Sellisel juhul võite te uuesti kasutada losenge.

(b) Suitsetamise vähendamine enne täielikku loobumist

Täiskasvanud (18-aastased ja vanemad)

Kui teil on tugev tung suitsetada, kasutage selle leevendamiseks sigareti asemel NiQuitin Mini. Vähendage ööpäevas suitsetatavate sigarettide arvu nii palju kui võimalik. Kui teil ei ole olnud võimalik iga päev suitsetatavate sigarettide arvu vähendada ka pärast 6 nädalat, pöörduge tervishoiutöötaja poole.

Loobuge sigarettidest niipea, kui te tunnete, et olete selleks võimeline. Järgige ülaltoodud juhiseid, mis puudutavad järsku suitsetamisest loobumist. Tehke seda niipea kui võimalik. Kui teil ei ole õnnestunud suitsetamisest täielikult loobuda 6 kuu jooksul alates NiQuitin Mini kasutamise alustamisest, rääkige sellest tervishoiutöötajaga.

Noorukid (12…17-aastased)

Te peate NiQuitin Mini losenge kasutama ainult tervishoiutöötaja soovitusel.

Ärge ületage teile määratud annust. Järgige hoolikalt juhiseid ja ärge kasutage ööpäevas (24 tunni jooksul) üle 15 losengi.

Alla 12-aastased lapsed ei tohi NiQuitin Mini kasutada.

Kui teil on uuesti kiusatus suitsetama hakata

Kui te olete:

 • mures, et te võite uuesti suitsetama hakata,
 • raskustes losengide kasutamise täieliku lõpetamisega, rääkige sellest tervishoiutöötajaga.

Kui te hakkate ikkagi uuesti suitsetama, võib ta teile nõu anda, kuidas järgmiste nikotiinasendusravi (NAR) kuuridega paremaid tulemusi saavutada.

Kui te kasutate NiQuitin Mini rohkem kui ette nähtud

Kui te kasutate liiga palju NiQuitin Mini losenge, võib teil tekkida iiveldus, pearinglus ja te tunnete end haigena. Lõpetage losengide võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole või haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võimaluse korral näidake neile pakendit või seda infolehte.

Losenge ei tohi kasutada alla 12-aastased lapsed või mittesuitsetajad. Kui losenge kasutavad alla 12-aastased lapsed või mittesuitsetajad, võivad neil tekkida nikotiini üleannustamise sümptomid. Nende hulka kuuluvad peavalu, iiveldus, kõhuvalu ja kõhulahtisus. Kui losenge on kasutanud või alla neelanud laps, pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võimaluse korral näidake neile pakendit või seda infolehte.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Ei ole leitud, et NiQuitin Mini kasutamine soovitatavates annustes põhjustab mingeid tõsiseid kõrvaltoimeid.

Suitsetamisest loobumine ise võib põhjustada sümptomeid, nagu pearinglus, peavalu, unehäired, köha ja külmetusetaolised sümptomid. Sellised sümptomid, nagu depressioon, ärrituvus, ärevus, rahutus, söögiisu suurenemine ja unetus võivad samuti olla seotud suitsetamisest loobumisega kaasnevate ärajätunähtudega.

Teised kõrvaltoimed on toodud allpool – need on rühmitatud esinemise tõenäosuse järgi.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (tekib rohkem kui 1 kasutajal 10-st):

 • Losengid võivad põhjustada suu või keele kerget valu või ärritust. Te võite tunda ka iiveldust.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (tekivad vahemikus 1 kasutajal 10-st kuni 1 kasutajal 100-st):

 • Kurguvalu
 • Iiveldus
 • Ebamugavustunne kõhus
 • Kõhulahtisus
 • Seedehäired/kõrvetised
 • Kõhupuhitus
 • Luksumine

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (tekivad vahemikus 1 kasutajal 100-st kuni 1 kasutajal 1000-st):

 • Närvilisus
 • Depressioon
 • Palpitatsioonid (südamepekslemine)
 • Südame löögisageduse kiirenemine
 • Valu rinnus
 • Nahalööve
 • Väsimus ja üldine halb enesetunne

Väga-harva esinevad kõrvaltoimed (tekivad vähem kui 1 kasutajal 10 000-st):

 • Raske allergiline reaktsioon, mille sümptomiteks on äkiline hingeldus või pigistustunne rinnus, nahalööve ja minestustunne.

Kõrvaltoimetest teavitamine

 1. Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada WWW.RAVIMIAMET.EE kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.
 2. Kuidas NiQuitin Mini säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage pakendit millekski muuks, sest see võib sisaldada tabletikatte peent tolmu.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida NiQuitin Mini sisaldab

 • Toimeaine on nikotiin. Üks loseng sisaldab 1,5 mg nikotiini (vaigukompleksina, mida kutsutakse nikotiinresinaadiks).
 • Teised koostisosad on mannitool (E421), naatriumalginaat, ksantaankummi, kaaliumvesinikkarbonaat, kaltsiumpolükarbofiil, veevaba naatriumkarbonaat, kaaliumatsesulfaam, maitseained, magneesiumstearaat.

NiQuitin Mini ei sisalda suhkrut.

Kuidas NiQuitin Mini välja näeb ja pakendi sisu

Valged kuni kahvatuvalged kumera pinnaga pressitud imemistabletid (losengid), mille ühel küljel on pressitud „L”.

Iga tabletipurk sisaldab 20 losengi. Pakendis võib olla üks või kolm tabletipurki. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Richard Bittner AG

Reisnerstraße 55-57

A-1030 Wien

Austria

Tootja:

Wrafton Laboratories Limited Exeter Road, Wrafton Braunton, Devon EX33 2DL Ühendkuningriik

NiQuitin on Elan Pharma International Ltd registreeritud kaubamärk.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Omega Pharma Baltics SIA

K. Ulmaņa 119

Mārupe LV-2167 Läti

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2018.