Multivitamin injection - süstelahus (25mg +1000rü +35mg +3mg +15000rü +5mg +10mg +20mg +50mcg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QA11JA89
Toimeaine: retinool +tokoferool +nikotiinamiid +riboflaviin +dekspantenool +tsüanokobalamiin +kolekaltsiferool +püridoksiin +tiamiin
Tootja: Norbrook Laboratories Limited

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

PAKENDI INFOLEHT

Multivitamin Injection, süstelahus

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

BT35 6JP

Põhja-Iirimaa

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Multivitamin Injection, süstelahus.

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml süstelahust sisaldab:

 

Toimeained:

 

Retinoolpalmitaati (vitamiin A)

15 000 RÜ

Kolekaltsiferooli (vitamiin D3)

1000 RÜ

Tokoferüülatsetaati (vitamiin E)

20 mg

Tiamiinhüdrokloriidi (vitamiin B1)

10 mg

Riboflaviinnaatriumfosfaati (vitamiin B2)

5 mg

Püridoksiinhüdrokloriidi (vitamiin B6)

3 mg

Nikotiinamiidi

35 mg

Dekspantenooli

25 mg

Tsüanokobalamiini (vitamiin B12)

50 µg

Abiained:

 

Klorokresool

1 mg

Butüülhüdroksüanisool (E320)

0,1 mg

Butüülhüdroksütolueen (E321)

0,1 mg

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

NÄIDUSTUS(ED)

Vitamiinide puudus ning sellest tingitud haigusseisundite ennetamine ning ravi.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

KÕRVALTOIMED

Ei ole teada.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Hobune, veis, siga, lammas ja kits.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Intramuskulaarseks või subkutaanseks manustamiseks järgnevates annustes:

Hobused ja veised:

20...

30 ml

Vasikad, varsad, lambad, sead ja kitsed:

5...

10 ml

Võõrdepõrsad ja talled:

2...

5 ml

Põrsad kuni 10 kg:

0,5...

2 ml

Süstimist võib korrata 10...14 päeva pärast.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

V.t. lõik 8.

KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva

Piimale: 0 päeva

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „Kõlblik kuni“.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Vältida preparaadi sattumist nahale ja silma. Pärast preparaadi käsitsemist pesta käed.

Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil:

Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

Sobimatus:

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Märts 2013

LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Magnum Veterinaaria AS

Vae 16, Laagri 76401,

Saue vald, Harjumaa

Tel. 650 1920