Multivitamin injection - süstelahus (25mg +1000rü +35mg +3mg +15000rü +5mg +10mg +20mg +50mcg 1ml)

ATC Kood: QA11JA89
Toimeaine: retinool +tokoferool +nikotiinamiid +riboflaviin +dekspantenool +tsüanokobalamiin +kolekaltsiferool +püridoksiin +tiamiin
Tootja: Norbrook Laboratories Limited

Artikli sisukord

Multivitamin Injection
süstelahus (25mg +1000RÜ +35mg +3mg +15000RÜ +5mg +10mg +20mg +50mcg 1ml)


PAKENDI INFOLEHT

PAKENDI INFOLEHT

Multivitamin Injection, süstelahus

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

BT35 6JP

Põhja-Iirimaa

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Multivitamin Injection, süstelahus.

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml süstelahust sisaldab:

 

Toimeained:

 

Retinoolpalmitaati (vitamiin A)

15 000 RÜ

Kolekaltsiferooli (vitamiin D3)

1000 RÜ

Tokoferüülatsetaati (vitamiin E)

20 mg

Tiamiinhüdrokloriidi (vitamiin B1)

10 mg

Riboflaviinnaatriumfosfaati (vitamiin B2)

5 mg

Püridoksiinhüdrokloriidi (vitamiin B6)

3 mg

Nikotiinamiidi

35 mg

Dekspantenooli

25 mg

Tsüanokobalamiini (vitamiin B12)

50 µg

Abiained:

 

Klorokresool

1 mg

Butüülhüdroksüanisool (E320)

0,1 mg

Butüülhüdroksütolueen (E321)

0,1 mg

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

NÄIDUSTUS(ED)

Vitamiinide puudus ning sellest tingitud haigusseisundite ennetamine ning ravi.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

KÕRVALTOIMED

Ei ole teada.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Hobune, veis, siga, lammas ja kits.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Intramuskulaarseks või subkutaanseks manustamiseks järgnevates annustes:

Hobused ja veised:

20...

30 ml

Vasikad, varsad, lambad, sead ja kitsed:

5...

10 ml

Võõrdepõrsad ja talled:

2...

5 ml

Põrsad kuni 10 kg:

0,5...

2 ml

Süstimist võib korrata 10...14 päeva pärast.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

V.t. lõik 8.

KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva

Piimale: 0 päeva

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „Kõlblik kuni“.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Vältida preparaadi sattumist nahale ja silma. Pärast preparaadi käsitsemist pesta käed.

Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil:

Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

Sobimatus:

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Märts 2013

LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Magnum Veterinaaria AS

Vae 16, Laagri 76401,

Saue vald, Harjumaa

Tel. 650 1920

[VERSION 8, 10/2012]

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Multivitamin Injection, süstelahus

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml süstelahust sisaldab:

 

Toimeained:

 

Retinoolpalmitaati (vitamiin A)

15 000 RÜ

Kolekaltsiferooli (vitamiin D3)

1000 RÜ

Tokoferüülatsetaati (vitamiin E)

20 mg

Tiamiinhüdrokloriidi (vitamiin B1)

10 mg

Riboflaviinnaatriumfosfaati (vitamiin B2)

5 mg

Püridoksiinhüdrokloriidi (vitamiin B6)

3 mg

Nikotiinamiidi

35 mg

Dekspantenooli

25 mg

Tsüanokobalamiini (vitamiin B12)

50 µg

Abiaine(d):

 

Klorokresool

1 mg

Butüülhüdroksüanisool (E320)

0,1 mg

Butüülhüdroksütolueen (E321)

0,1 mg

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

RAVIMVORM

Süstelahus.

Selge, oranž lahus.

KLIINILISED ANDMED

.Loomaliigid

Hobune, veis, siga, lammas ja kits.

.Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Vitamiinide puudus ning sellest tingitud haigusseisundite ennetamine ning ravi.

.Vastunäidustused

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

.Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Ei ole.

. Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ei rakendata.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Vältida preparaadi sattumist nahale ja silma. Pärast preparaadi käsitsemist pesta käed.

.Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Ei ole teada.

.Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

.Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

.Annustamine ja manustamisviis

Intramuskulaarseks või subkutaanseks manustamiseks järgnevates annustes:

Hobused ja veised:

20...

30 ml

Vasikad, varsad, lambad, sead ja kitsed:

5...

10 ml

Võõrdepõrsad ja talled:

2...

5 ml

Põrsad kuni 10 kg:

0,5...

2 ml

Süstimist võib korrata 10...14 päeva pärast.

. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Ei ole teada.

. Keeluaeg (-ajad)

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.

Piimale: 0 päeva.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: vitamiinide kombinatsioonid

ATCvet kood: QA11JA89

.Farmakodünaamilised omadused

Vitamiin A muundatakse silmas retinooliks, samuti on ta vastutav rakumembraanide stabiilsuse eest. Vitamiin D3 on oluline kaltsiumi ja fosfori plasmakontsentratsioonide reguleerimises. Vitamiin E toimib antioksüdandina ja vaba radikaalina eriti just rakumembraanide fosfolipiidide küllastumata

rasvhapetele.

Vitamiin B1 toimib koensüümina glükoosi ja glükogeeni vähenemisel.

Vitamiin B2 naatriumfosfaat fosforüleeritakse moodustamaks koensüüme riboflaviin-5-fosfaat ja flaviinadeniindinukleotiid (FAD), mis toimivad vesiniku retsipientide ja doonoritena.

Vitamiin B6 muundatakse püridoksaalfosfaadiks, mis osaleb koos transaminaaside ja dekarboksülaasidega valkude ja aminohapete metabolismis.

Nikotiinamiid muundatakse olulisteks koensüümideks nikotiinamiid-adeniin-diinukleotiidiks (NAD) ja nikotiinamiid-adeniin-dinukleotiidfosfaadiks (NADP).

Pantotenool või pantotenoolhape muundatakse koensüümiks A, millel on oluline roll süsivesikute ja aminohapete metabolismis ning rasvhapete, steroidide ja atsetüül-koensüüm A sünteesis.

Vitamiin B12 on vajalik nukleiinhappe komponentide sünteesiks, vere punaliblede sünteesiks ja propionaadi metabolismis.

FARMATSEUTILISED ANDMED

.Abiainete loetelu

Klorokresool

Butüülhüdroksüanisool (E320)

Butüülhüdroksütolueen (E321)

Propüleenglükool

Dinaatriumedetaatdihüdraat

Polüsorbaat 80

Naatriumhüdroksiid

Sidrunhappe monohüdraat

Süstevesi

.Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

.Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.

Kõlblikkusaeg pärast viaali esmast avamist: 28 päeva.

.Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

.Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

II tüüpi merevaikkollased klaasviaalid, suletud bromobutüülkorkidega ja alumiiniumkattega. Pakend: 100 ml N1.

6.6.Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

BT35 6JP

Põhja-Iirimaa

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

06.2002 / 28.03.2007 / 26.03.2013

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Märts 2013

TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

Kuuluvus: Retseptiravim