Masterflox - süstelahus (40mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QJ01MA93
Toimeaine: marbofloksatsiin
Tootja: Fatro S.p.A

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Masterflox, 40 mg/ml süstelahus sigadele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

FATRO S.p.A.

Via Emilia, 285

Ozzano Emilia - Bologna

Itaalia

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Masterflox, 40 mg/ml süstelahus sigadele

Marbofloksatsiin.

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml sisaldab:

Toimeaine: marbofloksatsiin 40 mg

Abiained: dinaatriumedetaat 0,1 mg

Läbipaistev kollane süstelahus.

NÄIDUSTUS

Marbofloksatsiinile tundlike Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae tüvede põhjustatud hingamisteede infektsioonide ravi.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada ravimit juhul kui patogeen on marbofloksatsiini ja teiste (fluoro)kinoloonide (ristresistentsus) suhtes resistentne.

Mitte manustada loomadele, kes on teadaolevalt ülitundlikud marbofloksatsiini, teiste kinoloonide või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

KÕRVALTOIMED

Manustamine lihasesse võib süstekohas põhjustada mööduvaid paikseid reaktsioone, näiteks ödeemi, valu või turset, samuti võivad tekkida põletikulised haiguskolded, mis võivad püsida kuni 6 päeva.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Siga (nuumsiga).

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Intramuskulaarne.

Soovitatav annus on 2 mg marbofloksatsiini kg kehamassi kohta (vastab 0,5 ml preparaadile 10 kg kehamassi kohta) manustatuna lihasesisese süstina üks kord päevas 3-5 järjestikuse päeva jooksul.

Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et vältida alaannustamist.

Soovitatav manustamiskoht on kaelal.

Viaali korki võib läbistada kuni 20 korda.

Kasutaja peab vastavalt ravitavate loomade arvule ja kehamassile valima sobiva suurusega viaali.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Puuduvad.

KEELUAEG

Sead

Lihale ja söödavatele kudedele: 6 päeva.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida originaalpakendis. Hoida valguse eest kaitstult.

See veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil ja karbil pärast " Kõlblik kuni ". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 28 päeva

Viaali esmakordsel avamisel tuleb etiketil selleks ette nähtud kohta kirjutada kuupäev, millal viaali jäänud kasutamata ravim tuleb hävitada.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravim ei sisalda antimikroobset säilitusainet.

Eriettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ravimi kasutamisel tuleb järgida ametlikke ja kohalikke antimikrobiaalse ravi printsiipe. Fluorokinoloonid tuleb jätta selliste kliiniliste seisundite raviks, mis alluvad halvasti või eeldatavalt alluvad halvasti ravile teiste klasside antibiootikumidega.

Alati kui võimalik, peab fluorokinoloone kasutama ainult vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse testidele. Ravimi kasutamine erinevalt infolehel toodud juhistest võib suurendada fluorokinoloonidele resistentsete bakterite esinemist ning vähendada ristresistentsuse tõttu ka ravi tulemuslikkust teiste kinoloonidega.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Inimesed, kes on (fluoro)kinoloonide või ravimi mistahes abiainete suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

Vältige ravimi sattumist nahale või silma. Ravimi juhuslikul sattumisel nahale või silma loputage saastunud ala koheselt rohke veega.

Vältige juhuslikku enesele süstimist, see võib põhjustada paikset ärritust.

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale või allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. Pärast kasutamist peske käsi.

Tiinus, laktatsioon

Laboratoorsed uuringud rottidel ja küülikutel ei ole näidanud teratogeenset, fetotoksilist, maternotoksilist toimet.

Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

Üleannustamine (nähud, esmaabi, antidoodid)

Kuni 3-kordse soovitatud annuse ületamise korral ei ole täheldatud marbofloksatsiini üleannustamise sümptomeid.

Üleannustamine võib põhjustada ägedaid neuroloogilisi nähte, mida tuleb ravida sümptomaatiliselt. Mitte ületada soovitatud annust.

Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Oktoober 2015

LISAINFO

Pakendi suurused: 50 ml viaal

100 ml viaal

250 ml viaal

6 x 100 ml viaali

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa number: 1831

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

AS Dimedium

Emajõe 1a

51008 Tartu

Eesti Vabariik