Methotrexate ebewe 100 mgml - infusioonilahuse kontsentraat (100mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: L01BA01
Toimeaine: metotreksaat
Tootja: Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Methotrexate Ebewe 100 mg/ml, infusioonilahuse kontsentraat

Metotreksaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Methotrexate Ebewe ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Methotrexate Ebewe kasutamist
 3. Kuidas Methotrexate Ebewet kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Methotrexate Ebewet säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Methotrexate Ebewe ja milleks seda kasutatakse

Methotrexate Ebewe toimeaine on metotreksaat. Metotreksaat on rakumürk, mida kasutatakse tavaliselt kasvajarakkude hävitamiseks.

Methotrexate Ebewega ravitakse järgmisi kasvajaid:

 • äge lümfoidne leukeemia (vere ja luuüdi haigus, mida iseloomustab lümfotsüütide (teatud vere valgeliblede) vohamine),
 • rinnanäärmevähk,
 • osteosarkoom (luukoe pahaloomuline kasvaja).

Teie arst võib teile selgitada, kuidas Methotrexate Ebewe teie haiguse vastu aitab.

Mida on vaja teada enne Methotrexate Ebewe kasutamist Ärge kasutage Methotrexate Ebewet:

 • kui olete metotreksaadi või Methotrexate Ebewe mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on raske neeruhaigus (arst määrab haiguse raskusastme);
 • kui teil on raske maksahaigus (arst määrab haiguse raskusastme);
 • kui teil on vereloomehäire;
 • kui te tarbite suurtes kogustes alkoholi;
 • kui teil on tõsine infektsioon, nt tuberkuloos või HIV;
 • kui teil on suu ja neelu limaskesta haavandid või haavandid maos ja soolestikus;
 • kui te olete rase või imetate last (vt lõik „Rasedus, imetamine ja viljakus”).

Ravi ajal Methotrexate Ebewega ei tohi teid vaktsineerida elusvaktsiinidega (nt kollapalaviku vastu).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Methotrexate Ebewe kasutamist pidage nõu oma arstiga

 • kui teil on inaktiivne pikaldase kuluga infektsioon (nt tuberkuloos, B või Chepatiit, vöötohatis (herpes zoster));
 • kui teil on või on olnud maksa või neeruhaigus;
 • kui teil on kopsufunktsiooni häire; kui see tekib ravi ajal, teatage sellest oma arstile;
 • kui teil on haiguslik vedeliku kogunemine kõhuõõnde või kopsu ja rindkere vahelisse ruumi (astsiit, pleuraefusioon);
 • kui teil on vedelikuvaegus või seda põhjustav seisund (oksendamine, kõhulahtisus, stomatiit);
 • kui te olete diabeetik ja peate endale insuliini süstima.

Metotreksaadi kasutamisega seoses on reumatoloogilise haigusega patsientidel teatatud ägedast kopsuverejooksust.

Kui teil on pärast kiiritusravi olnud nahaprobleeme (kiirgusdermatiit) ja päikesepõletust, võivad need metotreksaatravi ajal uuesti avalduda (kiiritusjärgse tagasilöögi fenomen).

Vähi raviks metotreksaati saavatel patsientidel on teatatud kõrvaltoimena tekkinud ajukahjustusest (entsefalopaatia/leukoentsefalopaatia).

Lapsed ja noorukid

Alla 3-aastastel lastel ei tohi Methotrexate Ebewet kasutada.

Eakad

Metotreksaadiga ravitavaid eakaid tuleb arstil jälgida eriti hoolikalt, et võimalikud kõrvaltoimed kiiresti avastada.

Ettevaatusabinõud ravi ajal metotreksaadiga

Enne Methotrexate Ebewe kasutamist peate olema veendunud, et te ei ole rase, sest ravim võib olla lapsele kahjulik.

Metotreksaat mõjutab ajutiselt seemnerakkude teket ja munarakkude valmimist. Metotreksaat võib põhjustada raseduse katkemist ja raskeid sünnidefekte. Peate partneriga vältima lapse eostamist metotreksaadi kasutamise ajal ja vähemalt 6 kuu vältel pärast metotreksaatravi lõpetamist. Vt ka lõik „Rasedus, imetamine ja viljakus“.

Naha ja limaskestade kokkupuudet metotreksaadiga tuleb vältida. Kui see siiski juhtub, tuleb ravimiga kokkupuutunud kohti rohke veega loputada.

Ravi ajal Methotrexate Ebewega võivad teie nahk või silmad muutuda äärmiselt tundlikuks päikese- või muu valguse suhtes. Seetõttu peab vältima päikesevalgust ja solaariumi.

Soovitatavad lisauuringud ja ettevaatusabinõud

Isegi väikestes annustes metotreksaadi manustamisel võivad tekkida tõsised kõrvaltoimed. Nende õigeaegseks diagnoosimiseks peab arst teid uurima ja määrama laboratoorseid proove.

Enne ravi alustamist

Enne ravi alustamist võtab arst vereproovid ja samuti kontrollib, et teie maks ja neerud töötavad korralikult. Teile võidakse teha ka rindkere röntgenuuring.

Ravi ajal ja pärast seda võidakse teha ka täiendavaid analüüse (alguses iga nädal, siis iga kahe nädala tagant, seejärel olenevalt sellest, kui hästi te ravi talute). Kui te saate ravimit pikka aega, võidakse lisaks ülalnimetatud uuringutele kontrollida ka teie suuõõnt ja kurku ning võtta luuüdiproovi (biopsia). Kui annust suurendatakse, võib olla vaja teid sagedamini kontrollida.

Ärge jätke kokkulepitud vereproovi ega teisi uuringuid vahele!

Muud ravimid ja Methotrexate Ebewe

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Eriti oluline on rääkida arstile, kui te kasutate:

 • teisi reumatoidartriidi või psoriaasi ravimeid, nt leflunomiid, sulfasalasiin (kasutatakse ka haavandilise koliidi korral), valuvaigisteid (sealhulgas metamisool), aspiriini, fenüülbutasooni või amidopüriini;
 • asatiopriini (kasutatakse siirdatud elundi äratõukereaktsiooni ärahoidmiseks);
 • retinoide (kasutatakse nahahaiguste raviks);
 • antikonvulsante (krambivastased ravimid);
 • vähiravimeid leukeemia vastu;
 • barbituraate (uinutid);
 • trankvillisaatoreid (rahustid);
 • suukaudseid rasestumisvastaseid ravimeid;
 • probenetsiidi (podagra ravim);
 • antibiootikume;
 • pürimetamiini (kasutatakse malaaria ennetamiseks ja raviks);
 • foolhapet sisaldavaid vitamiinpreparaate;
 • prootonpumba inhibiitoreid (kasutatakse raskekujuliste kõrvetiste või haavandtõve raviks);
 • teofülliini (kasutatakse astma raviks);
 • merkaptopuriini (kasutatakse kroonilise soolehaiguse raviks);
 • teile on kavas teha üldnarkoosis operatsioon;
 • kolestüramiini (suure kolesteroolisisalduse raviks);
 • teisi vähivastaseid tsütostaatilisi ravimeid;
 • kui te saate ravi ajal kiiritusravi.

Methotrexate Ebewe koos toidu, joogi ja alkoholiga

Ravi ajal Methotrexate Ebewega ei tohi tarbida alkoholi ning peab vältima kohvi, kofeiini sisaldavate karastusjookide ja musta tee joomist suurtes kogustes.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Ärge kasutage Methotrexate Ebewet raseduse ajal, välja arvatud juhul, kui arst on selle teile välja kirjutanud vähi raviks. Metotreksaat võib põhjustada sünnidefekte, kahjustada veel sündimata last või põhjustada raseduse katkemist. Seda seostatakse kolju, näopiirkonna, südame ja veresoonte, aju ja jäsemete väärarengutega. Seetõttu on väga tähtis, et metotreksaati ei antaks rasedatele ega naistele, kes kavatsevad rasestuda, välja arvatud juhul, kui seda kasutatakse vähi raviks.

Mitteonkoloogilistel näidustustel tuleb viljakas eas naistel enne ravi alustamist välistada rasedus, näiteks rasedustesti abil.

Ärge kasutage Methotrexate Ebewet, kui te kavatsete rasestuda. Te ei tohi rasestuda ravi ajal metotreksaadiga ja vähemalt 6 kuu vältel pärast ravi lõpetamist. Seetõttu peate kogu selle perioodi vältel kasutama tõhusat rasestumisvastast meetodit (vt ka lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Kui te ravi ajal siiski rasestute või arvate, et võite olla rase, rääkige sellest võimalikult kiiresti oma arstile. Kui te rasestute ravi ajal, räägib arst teiega ravi võimalikest kahjulikest toimetest lapsele.

Kui soovite rasestuda, pidage nõu oma arstiga, kes võib teid enne ravi kavandatavat algust suunata spetsialisti konsultatsioonile.

Imetamine

Ärge imetage ravi ajal. Kui teie arst peab ravi metotreksaadiga imetamise ajal absoluutselt vajalikuks, peate lõpetama rinnaga toitmise.

Viljakus

Metotreksaat võib ravi ajal ja lühikest aega pärast ravi vähendada ka teie rasestumis- või eostamisvõimet.

Kui te soovite rasestuda, pidage nõu arstiga. Ta võib teid suunata spetsialisti konsultatsioonile.

Mehe viljakus

Olemasolevate tõendite kohaselt ei ole juhul, kui meespartner on kasutanud metotreksaati annuses vähem kui 30 mg nädalas, väärarengute või raseduse katkemise risk suurem. Sellegipoolest ei saa seda riski täielikult välistada ning suuremate metotreksaadi annuste kasutamise kohta andmed puuduvad.

Metotreksaadil võib olla genotoksiline toime. See tähendab, et ravim võib põhjustada geenimutatsioone. Metotreksaat võib kahjustada seemnerakkude teket, mis võib põhjustada sünnidefekte.

Metotreksaatravi ajal ja vähemalt 6 kuu vältel pärast ravi lõpetamist ei ole soovitatav eostada last ega olla spermadoonoriks. Kuna vähiraviks kasutatakse metotreksaati tavaliselt suuremates annustes ning see võib põhjustada viljatust ja geenimutatsioone, on meespatsientidel, kes kasutavad metotreksaati suuremas annuses kui 30 mg nädalas, soovitatav kaaluda enne ravi alustamist sperma säilitamise võimalusi (vt ka lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravi ajal Methotrexate Ebewega võivad tekkida väsimus ja pearinglus, mis võivad avalduda tugevamalt, kui te olete tarvitanud alkoholi. Kui tunnete end väsinuna või teil on pearinglus, siis ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid.

Methotrexate Ebewe sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab 0,43 mmol (9,7 mg) naatriumi ühes ml kontsentraadis.

Sellega tuleb arvestada piiratud naatriumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

Kuidas Methotrexate Ebewet kasutada

Methotrexate Ebewet manustab teile tervishoiutöötaja. Ravimit ei tohi ise manustada.

Ravimi annus sõltub ravitavast haigusest, teie seisundist, vanusest, kehakaalust või keha pindalast ja neerude seisundist.

Kui teie neerud ei tööta korralikult, võib teie arst vähendada ravimi annust.

Kui teie maks on haige, eriti alkoholitarbimise tõttu, võib arst loobuda teie ravist Methotrexate Ebewega või teeb seda äärmise ettevaatusega.

Ravi vältel võetakse teilt vereproove, mille alusel arst kontrollib teie vererakkude arvu ning neerude ja maksa tööd. On tähtis, et te ei jäta ühtki vereproovi vahele.

Kui teile tundub, et Methotrexate Ebewe toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest oma arstiga.

Kui te kasutate Methotrexate Ebewet rohkem kui ette nähtud

Järgige oma raviarsti antud soovitusi annuse kohta. Ärge muutke ise annust.

Kui te kahtlustate, et teie (või keegi teine) on kasutanud Methotrexate Ebewet ettenähtust suuremas annuses, peate otsekohe võtma ühendust arsti või lähima haiglaga erakorralise meditsiini osakonnaga. Arst otsustab vajalike ravimeetmete üle, sõltuvalt mürgistuse tõsidusest.

Metotreksaadi üleannustamine võib põhjustada raskeid mürgistusnähte. Üleannustamise sümptomid võivad olla kergelt tekkivad verevalumid või verejooks, ebatavaline nõrkus, suuõõne haavandid, iiveldus, oksendamine, mustjas või verine väljaheide, veriköha või kohvipaksutaoline okse ja uriini koguse vähenemine. Vt ka lõik 4.

Haiglasse või arsti juurde minnes võtke kaasa oma ravimi pakend. Üleannustamise korral on vastumürgiks kaltsiumfolinaat.

Kui te unustate Methotrexate Ebewet kasutada

Kasutage seda kohe, kui see meenub, kui möödas ei ole üle kahe päeva. Ent kui vahele on jäänud rohkem kui kaks päeva, pidage nõu oma arstiga. Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui te lõpetate Methotrexate Ebewe kasutamise

Ärge katkestage või lõpetage ravi Methotrexate Ebewega ilma sellest arstiga eelnevalt rääkimata. Tõsiste kõrvaltoimete kahtluse korral võtke koheselt ühendust oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Methotrexate Ebewe põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Rääkige viivitamatult oma arstile kui teil tekib järsku hingamisraskus, heliline (vilistav) hingamine, silmalaugude, näo või huulte turse, lööve või sügelus (eriti kogu kehal), sest need võivad olla raske allergilise reaktsiooni tundemärgid.

Võtke kohe arstiga ühendust ka siis, kui teil tekib mõni järgmistest kõrvaltoimetest:

 • kopsudega seotud vaevused (sümptomid võivad olla üldine haigestumine, kuiv, ärritav köha, hingeldus, hingeldus rahuolekus, valu rindkeres või palavik);
 • sellised sümptomid nagu palavik, kurguvalu, haavandid suus, üldine halb enesetunne ja tugev kurnatus; ninaverejooks või väikesed punased täpid nahal, sest need võivad viidata sellele, et teie luuüdi talitlus on häiritud;
 • raskekujuline naha irdumine või villide teke;
 • ebatavaline verejooks (sh veriokse) või verevalumite teke;
 • raskekujuline kõhulahtisus;
 • mustjas või tume väljaheide;
 • veri uriinis või väljaheites;
 • kollane nahavärvus (kollatõbi);
 • valu või raskus urineerimisel;
 • janu ja/või sage urineerimine;
 • tõmblused (krambid);
 • teadvusekaotus;
 • hägune nägemine või nägemishäired;
 • oksendamine ja lihasfunktsiooni kadumine (näiteks liikumisvõimetus), sest need võivad olla meningiidi (ajukelmepõletik) sümptomid.

Teatatud on samuti järgmistest kõrvaltoimetest:

Väga sage: võib esineda enam kui 1 kasutajal 10-st

Sage: võib esineda kuni 1 kasutajal 10-st

Aeg-ajalt: võib esineda kuni 1 kasutajal 100-st

Harv: võib esineda kuni 1 kasutajal 1000-st

Väga harv: võib esineda kuni 1 kasutajal 10 000-st

Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Väga sage

Söögiisu kaotus, iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, suu ja neelu põletik ning haavandid, maksaensüümide aktiivsuse tõus (tuvastatakse vereprooviga, mida määrab arst).

Sage

Vererakkude ja trombotsüütide arvu muutused (tuvastatakse analüüsidega, mida määrab arst), peavalu, väsimus, unisus, kõhulahtisus, leetritele sarnane lööve (üksikult), punetus, sügelus, kopsuvaevused (sümptomiteks võivad olla haiglane enesetunne, kuiv ärritusköha, hingeldus, õhupuudus rahuolekus, valu rindkeres või palavik).

Aeg-ajalt

Pööritustunne, segasus, depressioon, tõmblused (krambid), kopsukahjustus, nagu fibroos (sidekoestumine), seedetrakti haavandid ja verejooks, maksahäired (tuvastatakse uuringutega, mida

määrab arst), nt rasvdegeneratsioon, fibroos (sidekoestumine), tsirroos (maksa kootumine ja normaalse struktuuri kadu), diabeet, valgusisalduse vähenemine veres (tuvastatakse vereprooviga, mida määrab arst) ja teised muutused veres, teatud tüüpi vähk, mida nimetatakse lümfoomiks*, nõgestõbi (üksikult), valgustundlikkus, naha tumenemine, raskekujuline naha irdumine või villid, juuste väljalangemine, reumaatiliste sõlmede arvu suurenemine (koekühmud), vöötohatis, valulik psoriaas, veresoonte põletik (vaskuliit), villikogumid, mis meenutavad herpesviiruse põhjustatud nahakahjustust, lihas- või liigesvalu, luude haprus, kusepõie põletik ja haavandid (võimalik veri uriinis), valulik urineerimine, tõsised allergilised reaktsioonid, tupepõletik ja -haavandid.

Harv

Põletik südant ümbritsevas koes, vedelik südame ümbruses, tõsine nägemishäire, meeleolu muutused, madal vererõhk, veenides ja arterites tekkinud verehüüvetest tingitud tüsistused, kurguvalu, hingamisraskus, astmataolised sümptomid, seedetrakti põletik, must või tõrvataoline väljaheide (veriroe), igemepõletik, seedehäire, küünte värvuse muutus, küünte irdumine, akne, punased või violetsed täpid, verevalumid, nahapõletik, luumurd, neerupuudulikkus, uriini vähesus või puudus, ebanormaalselt kõrge jääkainete sisaldus veres, vere punaliblede arvu vähenemine, naha kollasus (ikterus), janu ja/või sage urineerimine, muutused menstruaaltsüklis, vähenenud spermaproduktsioon.

Väga harv

Rasked infektsioonid (veremürgistus), näärmete turse, unetus, valu, lihasnõrkus, torkiv tunne, maitsetundlikkuse muutus (metallimaitse), teadvuse kadu, paralüüsi või oksendamist põhjustav aju ümbritseva koe põletik (meningiit), silmade punetus, silma võrkkesta kahjustus, bakteriaalne ja seennakkusest tingitud kopsupõletik, vedelik kopsus, veriokse, lümfoproliferatiivsed häired (vere valgeliblede vohamine), immuunsüsteemi häired, külmavillid, valk uriinis (tuvastatakse uuringuga, mida määrab arst), suguiha kadumine, erektsioonihäire, küünevalli põletik, seedetrakti tõsine kahjustus, tõsine äge või krooniline maksakahjustus, paised, seennakkus, naha veresoonte kahjustus, kühmud kaenla all või kubemes, eritis tupest, viljatus, meestel rinnanäärmete suurenemine, rakkude lagunemisel kiiresti tekkiv suur kaaliumi- ja teiste ainete sisaldus veres, mis võib kahjustada maksa ja neerusid (tuumorilahustussündroom).

Teadmata

Lõualuu kahjustused (mis on tekkinud vere valgeliblede vohamise tõttu).

* Täheldatud on üksikuid lümfoomijuhte, mis taandusid pärast ravi lõpetamist metotreksaadiga. Hiljutine uuring ei tõendanud, et ravi metotreksaadiga suurendaks lümfoomide esinemissagedust.

Kõrvaltoimete ilmnemine ja raskusaste oleneb annuse suurusest ning manustamissagedusest. Kuna rasked kõrvaltoimed võivad siiski tekkida ka väiksemate annuste korral, jälgib arst teid sageli ja regulaarsete ajavahemike tagant.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Methotrexate Ebewet säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.

Hoida viaale originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt raviasutuse standardprotseduurile tsütotoksiliste ainete käsitsemise kohta ja vastavuses kohalike seadustega.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Methotrexate Ebewe sisaldab

 • Toimeaine on metotreksaat. Üks ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 100 mg metotreksaati.
 • Abiained on naatriumhüdroksiid ja süstevesi.

Kuidas Methotrexate Ebewe välja näeb ja pakendi sisu

Methotrexate Ebewe on selge tumekollane lahus.

Pakendi suurused:

Üksikpakendid, mis sisaldavad 1 viaali (500 mg/5 ml, 1000 mg/10 ml, 5000 mg/50 ml) Multipakendid, mis sisaldavad 5 viaali (500 mg/5 ml, 1000 mg/10 ml, 5000 mg/50 ml)

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Sandoz d.d.

Verovškova 57

SI-1000 Ljubljana

Sloveenia

Tootja

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG

Mondseestrasse 11

A-4866 Unterach

Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105 11312 Tallinn Tel 6652400

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2018.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Metotreksaat parenteraalseks manustamiseks ei sisalda antibakteriaalseid säilitusaineid. Kasutamata lahus tuleb seetõttu hävitada.

Parenteraalseid metotreksaadi preparaate võib valmistada järgmiste intravenoossete infusioonilahustega: 0,9% naatriumkloriidi, 5% glükoosi, 10% glükoosi ja ringer-laktaadi lahust. Teisi ravimeid ei tohi segada metotreksaadiga samas mahutis.

Metotreksaadi 100 mg/ml infusioonilahus on intravenoosseks manustamiseks.

Metotreksaadi 100 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat ei sobi intratekaalseks, intramuskulaarseks või intraarteriaalseks manustamiseks, sest selle tarvis peaks seda äärmiselt tugevasti lahjendama. Nimetatud manustamisviiside jaoks peab kasutama madalama kontsentratsiooniga preparaati.

Keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 24 tunni jooksul. Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja.

Tsütostaatikumide käsitsemine

Tsütostaatikume võivad käsitseda ainult spetsiaalse koolituse saanud töötajad ning ainult selleks ettenähtud spetsiaalses kohas. Tööpinnad peavad olema kaetud imava paberiga plastikalusel, mis tuleb pärast kasutamist hävitada.

Et vältida võimalikku kokkupuudet naha või silmadega, peab kandma kaitsekindaid ja –prille.

Metotreksaat ei tekita nahale sattudes ville ega kahjusta seetõttu nahka. Sellele vaatamata tuleb metotreksaadi kokkupuutel nahaga seda otsekohe veega loputada. Mööduvat kipitust võib leevendada lahja kreemiga. Suuremate metotreksaadi koguste imendumise kahtluse korral (sõltumata imendumisteest) peab rakendama ravi leukovoriiniga.

Rasedad ei tohi tsütostaatikume käsitseda.

Jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt raviasutuse standardprotseduuridele tsütotoksiliste ainete hävitamise kohta ja vastavuses kohalike seadustega