Mantomed - õhukese polümeerikattega tablett (5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N06DX01
Toimeaine: memantiin
Tootja: Medochemie Ltd.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Mantomed 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Mantomed 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Mantomed 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Mantomed 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Memantiinvesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Mantomed ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Mantomed’i võtmist
 3. Kuidas Mantomed’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Mantomed’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Mantomed milleks seda kasutatakse

Kuidas Mantomed toimib

Mantomed kuulub dementsusevastaste ravimite gruppi.

Alzheimeri tõve korral esinev mälukaotus on tingitud närviimpulsside ülekandehäirest ajus. Ajus on niinimetatud N-metüül-D-aspartaadi (NMDA) retseptorid, mis osalevad õppimise ja mäluga seotud närviimpulsside ülekandes. Mantomed kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse NMDA-retseptorite antagonistideks. Mantomed toimib nendele NMDA-retseptoritele, parandades närviimpulsside ülekannet ja mälu.

Milleks Mantomed’i kasutatakse

Mantomed’i kasutatakse mõõduka kuni raske Alzheimeri tõve raviks.

Mida on vaja teada enne Mantomed’i võtmist

Ärge võtke Mantomed’i:

- kui olete memantiinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Mantomed’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

kui teil on kunagi esinenud epilepsiahoogusid

kui te olete hiljuti põdenud müokardiinfarkti (südamerabandust) või kui teil esineb südame paispuudulikkus või ravile allumatu hüpertensioon (kõrge vererõhk).

Neil juhtudel peab ravi toimuma hoolika järelevalve all ning arst hindab regulaarselt Mantomed’i ravist saadavat kliinilist kasu.

Kui teil esineb neerufunktsiooni häire (neeruhaigus), peab arst hoolikalt jälgima teie neerufunktsiooni ja vajadusel kohandama sellele vastavalt memantiini annust.

Tuleb vältida amantadiini (Parkinsoni tõve ravim), ketamiini (aine, mida enamasti kasutatakse anesteetikumina), dekstrometorfaani (enamasti köha ravimiseks kasutatav ravim) ja teiste NMDA- antagonistide samaaegset kasutamist.

Lapsed ja noorukid

Mantomed’i ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja Mantomed

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Mantomed võib eriti muuta järgnevate ravimite toimeid ja nende ravimite annused võivad vajada teie arsti poolt kohandamist:

amantadiin, ketamiin, dekstrometorfaan;

dantroleen, baklofeen;

tsimetidiin, ranitidiin, prokaiinamiid, kinidiin, kiniin, nikotiin;

hüdroklorotiasiid (või seda sisaldavad kombineeritud preparaadid);

antikolinergilised ravimid (mida üldjuhul kasutatakse motoorsete ehk liigutushäirete või soolespasmide raviks);

krambivastased ravimid (kasutatakse krambihoogude ennetamiseks ja raviks);

barbituraadid (kasutatakse unehäirete korral);

dopamiinergilised agonistid (näiteks L-dopa, bromokriptiin);

neuroleptikumid (kasutatakse vaimsete häirete raviks);

suukaudsed antikoagulandid.

Kui te lähete haiglaravile, teavitage oma arsti, et te võtate Mantomed’i.

Mantomed koos toidu ja joogiga

Informeerige oma arsti sellest, kui te olete hiljuti teinud või kavatsete teha olulisi muutusi oma dieedis (näiteks tavaliselt toidult rangele taimetoidule üleminek) või kui teil esineb renaalne tubulaaratsidoos (RTA, hapet moodustavate ainete liigne sisaldus veres neerufunktsiooni häire tõttu (halb neerufunktsioon)) või kuseteede (see struktuur, kus uriin liigub) raske infektsioon, sest nimetatud juhtudel võib arst muuta teie ravimi annust.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Memantiini kasutamine rasedatel ei ole soovitatav.

Mantomed’i võtvad naised ei tohi last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Arst ütleb teile, kas teie haigus lubab teil ohutult autot juhtida ja masinatega töötada. Samuti võib Mantomed mõjutada reaktsioonikiirust, muutes autojuhtimise ja masinatega töötamise sobimatuks.

Kuidas Mantomed’i võtta

Mantomed’i alustuspakend on mõeldud kasutamiseks ainult Mantomed’i ravi alguses.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine

Soovituslik raviannus 20 mg päevas saavutatakse Mantomed’i annuse järk-järgulise suurendamisega esimese 3 ravinädala jooksul. Annustamisskeem on näidatud ka alustuspakendil. Võtke üks tablett üks kord ööpäevas.

nädal (1...7. päev)

Võtke üks 5 mg tablett üks kord ööpäevas 7 päeva jooksul.

nädal (8...14. päev)

Võtke üks 10 mg tablett üks kord ööpäevas 7 päeva jooksul.

nädal (15...21. päev)

Võtke üks 15 mg tablett üks kord ööpäevas 7 päeva jooksul.

nädal (22...28. päev)

Võtke üks 20 mg tablett üks kord ööpäevas 7 päeva jooksul.

1. nädal

5 mg tablett

 

 

2. nädal

10 mg tablett

 

 

3. nädal

15 mg tablett

 

 

4. nädal ja edasi

20 mg tablett üks kord

 

ööpäevas

 

 

Säilitusannus

Soovituslik ööpäevane annus on 20 mg üks kord päevas.

Ravi jätkamise osas pidage nõu oma arstiga.

Annustamine neerufunktsiooni häirega patsientidel

Kui teil esineb neerufunktsiooni häire, määrab arst teile sobivama annuse, vastavalt teie seisundile. Sellisel juhul kontrollib arst regulaarsete teie neerufunktsiooni.

Manustamine

Mantomed’i võetakse suu kaudu üks kord ööpäevas. Ravitoime saamiseks tuleb ravimit võtta regulaarselt iga päev samal kellaajal. Tabletid tuleb koos vähese veega alla neelata.

Ravimit võib manustada koos söögiga või ilma.

Ravi kestus

Jätkake Mantomed’i võtmist senikaua, kui see teile kasulikult mõjub. Teie arst hindab ravi regulaarselt.

Kui te võtate Mantomed’i rohkem kui ette nähtud

 • Üldjuhul puudub Mantomed’i üleannustamisel teile kahjulik mõju. Teil võivad ilmneda sümptomid, mida on kirjeldatud lõigus 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“.
 • Mantomed’i suure üleannustamise korral kontakteeruge arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse, kuna te võite vajada arstiabi.

Kui te unustate Mantomed’i võtta

 • Kui teile meenub, et olete unustanud Mantomed’i annuse võtmata, siis oodake ja võtke järgmine annus tavalisel ajal.
 • Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Üldiselt on täheldatud kõrvaltoimed olnud kerged kuni mõõdukad.

Sage (esineb kuni 1 kasutajal 10’st):

Peavalu, unisus, kõhukinnisus, maksafunktsiooninäitajate tõus, pearinglus, tasakaaluhäired, hingeldus, kõrge vererõhk ja ülitundlikkus ravimi suhtes.

Aeg-ajalt (esineb kuni 1 kasutajal 100’st):

Väsimus, seeninfektsioonid, segasus, hallutsinatsioonid, oksendamine, ebanormaalne kõnnak, südamepuudulikkus ja verehüübed veenides (venoosne tromboos/trombemboolia).

Väga harva (esineb kuni 1 kasutajal 10000’st):

Krambid.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

Kõhunäärmepõletik, maksapõletik (hepatiit) ja psühhootilised reaktsioonid.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Mantomed’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Mantomed sisaldab

Toimeaine on memantiinvesinikkloriid. Üks tablett sisaldab 5 mg, 10 mg, 15 mg või 20 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 4,15 mg; 8,31 mg; 12,46 mg või 16,62 mg memantiinile.

Mantomed 5 mg, 10 mg 15 mg ja 20 mg õhukese polümeerikattega tablettide teised koostisosad on: mikrokristalliline tselluloos, naatriumkroskarmelloos, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat.

5 mg 10 mg ja 20 mg tableti kate: hüpromelloos, titaandioksiid (E 171), makrogool 400, kollane raudoksiid (E 172).

15 mg tableti kate: hüpromelloos, titaandioksiid (E 171), makrogool 400, punane raudoksiid (E 172).

Kuidas Mantomed välja näeb ja pakendi sisu

Mantomed 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on kollased, ümmargused, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille läbimõõt on 6 mm.

Mantomed 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on kollased, piklikud, kaksikkumerad, poolitusjoonega mõlemal küljel õhukese polümeerikattega tabletid, mille mõõtmed on 5,6 x 11,1 mm. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Mantomed 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid on roosad, ümmargused, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille läbimõõt on 9,5 mm.

Mantomed 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid on kollased, ümmargused, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille läbimõõt on 10,3 mm.

Kõik MANTOMED’i ravimitugevused on saadaval läbipaistvates PVC/PE/PVDC-Alumiinium blistrites või PA/Alumiinium/PVC-Alumiinium blistrid pappkarpides, mis sisaldavad 14, 28, 30, 50, 56, 60, 70, 100 ja 1000 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Medochemie LTD,

1-10 Constantinoupoleos street,

3011 Limassol, Küpros

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Netdoktor OÜ

Seebi 3 11316 Tallinn tel. 56480207

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2014.