Mantomed - õhukese polümeerikattega tablett (5mg)

ATC Kood: N06DX01
Toimeaine: memantiin
Tootja: Medochemie Ltd.

Artikli sisukord

MANTOMED
õhukese polümeerikattega tablett (5mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Mantomed 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Mantomed 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Mantomed 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Mantomed 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Memantiinvesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Mantomed ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Mantomed’i võtmist
 3. Kuidas Mantomed’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Mantomed’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Mantomed milleks seda kasutatakse

Kuidas Mantomed toimib

Mantomed kuulub dementsusevastaste ravimite gruppi.

Alzheimeri tõve korral esinev mälukaotus on tingitud närviimpulsside ülekandehäirest ajus. Ajus on niinimetatud N-metüül-D-aspartaadi (NMDA) retseptorid, mis osalevad õppimise ja mäluga seotud närviimpulsside ülekandes. Mantomed kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse NMDA-retseptorite antagonistideks. Mantomed toimib nendele NMDA-retseptoritele, parandades närviimpulsside ülekannet ja mälu.

Milleks Mantomed’i kasutatakse

Mantomed’i kasutatakse mõõduka kuni raske Alzheimeri tõve raviks.

Mida on vaja teada enne Mantomed’i võtmist

Ärge võtke Mantomed’i:

- kui olete memantiinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Mantomed’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

kui teil on kunagi esinenud epilepsiahoogusid

kui te olete hiljuti põdenud müokardiinfarkti (südamerabandust) või kui teil esineb südame paispuudulikkus või ravile allumatu hüpertensioon (kõrge vererõhk).

Neil juhtudel peab ravi toimuma hoolika järelevalve all ning arst hindab regulaarselt Mantomed’i ravist saadavat kliinilist kasu.

Kui teil esineb neerufunktsiooni häire (neeruhaigus), peab arst hoolikalt jälgima teie neerufunktsiooni ja vajadusel kohandama sellele vastavalt memantiini annust.

Tuleb vältida amantadiini (Parkinsoni tõve ravim), ketamiini (aine, mida enamasti kasutatakse anesteetikumina), dekstrometorfaani (enamasti köha ravimiseks kasutatav ravim) ja teiste NMDA- antagonistide samaaegset kasutamist.

Lapsed ja noorukid

Mantomed’i ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja Mantomed

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Mantomed võib eriti muuta järgnevate ravimite toimeid ja nende ravimite annused võivad vajada teie arsti poolt kohandamist:

amantadiin, ketamiin, dekstrometorfaan;

dantroleen, baklofeen;

tsimetidiin, ranitidiin, prokaiinamiid, kinidiin, kiniin, nikotiin;

hüdroklorotiasiid (või seda sisaldavad kombineeritud preparaadid);

antikolinergilised ravimid (mida üldjuhul kasutatakse motoorsete ehk liigutushäirete või soolespasmide raviks);

krambivastased ravimid (kasutatakse krambihoogude ennetamiseks ja raviks);

barbituraadid (kasutatakse unehäirete korral);

dopamiinergilised agonistid (näiteks L-dopa, bromokriptiin);

neuroleptikumid (kasutatakse vaimsete häirete raviks);

suukaudsed antikoagulandid.

Kui te lähete haiglaravile, teavitage oma arsti, et te võtate Mantomed’i.

Mantomed koos toidu ja joogiga

Informeerige oma arsti sellest, kui te olete hiljuti teinud või kavatsete teha olulisi muutusi oma dieedis (näiteks tavaliselt toidult rangele taimetoidule üleminek) või kui teil esineb renaalne tubulaaratsidoos (RTA, hapet moodustavate ainete liigne sisaldus veres neerufunktsiooni häire tõttu (halb neerufunktsioon)) või kuseteede (see struktuur, kus uriin liigub) raske infektsioon, sest nimetatud juhtudel võib arst muuta teie ravimi annust.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Memantiini kasutamine rasedatel ei ole soovitatav.

Mantomed’i võtvad naised ei tohi last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Arst ütleb teile, kas teie haigus lubab teil ohutult autot juhtida ja masinatega töötada. Samuti võib Mantomed mõjutada reaktsioonikiirust, muutes autojuhtimise ja masinatega töötamise sobimatuks.

Kuidas Mantomed’i võtta

Mantomed’i alustuspakend on mõeldud kasutamiseks ainult Mantomed’i ravi alguses.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine

Soovituslik raviannus 20 mg päevas saavutatakse Mantomed’i annuse järk-järgulise suurendamisega esimese 3 ravinädala jooksul. Annustamisskeem on näidatud ka alustuspakendil. Võtke üks tablett üks kord ööpäevas.

nädal (1...7. päev)

Võtke üks 5 mg tablett üks kord ööpäevas 7 päeva jooksul.

nädal (8...14. päev)

Võtke üks 10 mg tablett üks kord ööpäevas 7 päeva jooksul.

nädal (15...21. päev)

Võtke üks 15 mg tablett üks kord ööpäevas 7 päeva jooksul.

nädal (22...28. päev)

Võtke üks 20 mg tablett üks kord ööpäevas 7 päeva jooksul.

1. nädal

5 mg tablett

 

 

2. nädal

10 mg tablett

 

 

3. nädal

15 mg tablett

 

 

4. nädal ja edasi

20 mg tablett üks kord

 

ööpäevas

 

 

Säilitusannus

Soovituslik ööpäevane annus on 20 mg üks kord päevas.

Ravi jätkamise osas pidage nõu oma arstiga.

Annustamine neerufunktsiooni häirega patsientidel

Kui teil esineb neerufunktsiooni häire, määrab arst teile sobivama annuse, vastavalt teie seisundile. Sellisel juhul kontrollib arst regulaarsete teie neerufunktsiooni.

Manustamine

Mantomed’i võetakse suu kaudu üks kord ööpäevas. Ravitoime saamiseks tuleb ravimit võtta regulaarselt iga päev samal kellaajal. Tabletid tuleb koos vähese veega alla neelata.

Ravimit võib manustada koos söögiga või ilma.

Ravi kestus

Jätkake Mantomed’i võtmist senikaua, kui see teile kasulikult mõjub. Teie arst hindab ravi regulaarselt.

Kui te võtate Mantomed’i rohkem kui ette nähtud

 • Üldjuhul puudub Mantomed’i üleannustamisel teile kahjulik mõju. Teil võivad ilmneda sümptomid, mida on kirjeldatud lõigus 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“.
 • Mantomed’i suure üleannustamise korral kontakteeruge arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse, kuna te võite vajada arstiabi.

Kui te unustate Mantomed’i võtta

 • Kui teile meenub, et olete unustanud Mantomed’i annuse võtmata, siis oodake ja võtke järgmine annus tavalisel ajal.
 • Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Üldiselt on täheldatud kõrvaltoimed olnud kerged kuni mõõdukad.

Sage (esineb kuni 1 kasutajal 10’st):

Peavalu, unisus, kõhukinnisus, maksafunktsiooninäitajate tõus, pearinglus, tasakaaluhäired, hingeldus, kõrge vererõhk ja ülitundlikkus ravimi suhtes.

Aeg-ajalt (esineb kuni 1 kasutajal 100’st):

Väsimus, seeninfektsioonid, segasus, hallutsinatsioonid, oksendamine, ebanormaalne kõnnak, südamepuudulikkus ja verehüübed veenides (venoosne tromboos/trombemboolia).

Väga harva (esineb kuni 1 kasutajal 10000’st):

Krambid.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

Kõhunäärmepõletik, maksapõletik (hepatiit) ja psühhootilised reaktsioonid.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Mantomed’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Mantomed sisaldab

Toimeaine on memantiinvesinikkloriid. Üks tablett sisaldab 5 mg, 10 mg, 15 mg või 20 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 4,15 mg; 8,31 mg; 12,46 mg või 16,62 mg memantiinile.

Mantomed 5 mg, 10 mg 15 mg ja 20 mg õhukese polümeerikattega tablettide teised koostisosad on: mikrokristalliline tselluloos, naatriumkroskarmelloos, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat.

5 mg 10 mg ja 20 mg tableti kate: hüpromelloos, titaandioksiid (E 171), makrogool 400, kollane raudoksiid (E 172).

15 mg tableti kate: hüpromelloos, titaandioksiid (E 171), makrogool 400, punane raudoksiid (E 172).

Kuidas Mantomed välja näeb ja pakendi sisu

Mantomed 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on kollased, ümmargused, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille läbimõõt on 6 mm.

Mantomed 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on kollased, piklikud, kaksikkumerad, poolitusjoonega mõlemal küljel õhukese polümeerikattega tabletid, mille mõõtmed on 5,6 x 11,1 mm. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Mantomed 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid on roosad, ümmargused, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille läbimõõt on 9,5 mm.

Mantomed 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid on kollased, ümmargused, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille läbimõõt on 10,3 mm.

Kõik MANTOMED’i ravimitugevused on saadaval läbipaistvates PVC/PE/PVDC-Alumiinium blistrites või PA/Alumiinium/PVC-Alumiinium blistrid pappkarpides, mis sisaldavad 14, 28, 30, 50, 56, 60, 70, 100 ja 1000 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Medochemie LTD,

1-10 Constantinoupoleos street,

3011 Limassol, Küpros

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Netdoktor OÜ

Seebi 3 11316 Tallinn tel. 56480207

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2014.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Mantomed 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Mantomed 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Mantomed 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Mantomed 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 4,15 mg memantiinile.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 8,31 mg memantiinile.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 15 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 12,46 mg memantiinile.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 16,62 mg memantiinile.

INN. Memantinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

5 mg õhukese polümeerikattega tabletid: kollased, ümmargused, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille läbimõõt on 6 mm.

10 mg õhukese polümeerikattega tabletid: kollased, piklikud, kaksikkumerad, poolitusjoonega mõlemal küljel, õhukese polümeerikattega tabletid, mille mõõtmed on 5,6 x 11,1 mm. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

15 mg õhukese polümeerikattega tabletid: roosad, ümmargused, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille läbimõõt on 9,5 mm.

20 mg õhukese polümeerikattega tabletid: kollased, ümmargused, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille läbimõõt on 10,3 mm.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Mõõdukas kuni raske Alzheimeri tõbi.

Annustamine ja manustamisviis

Ravi peab alustama ja juhendama Alzheimeri dementsuse diagnoosimisele ja ravile spetsialiseerunud arst. Ravi tohib alustada vaid juhul, kui patsiendil on olemas hooldaja, kes kontrollib regulaarselt ravimi võtmist. Diagnoos tuleb panna vastavalt kehtivatele juhistele.

Memantiini taluvust ja annustamist tuleb regulaarselt uuesti hinnata, soovitavalt kolme kuu jooksul pärast ravi algust. Seejärel tuleb regulaarselt uuesti hinnata memantiini kliinilist kasu ja patsiendi ravitaluvust vastavalt kehtivatele ravijuhenditele. Säilitusravi võib jätkata seni, kuni ravist on kasu ja patsient talub ravi memantiiniga. Memantiinravi katkestamist tuleks kaaluda siis, kui terapeutilist efekti enam ei esine või kui patsient ei talu ravi.

Mantomed’i manustatakse üks kord ööpäevas ja ravimit peab võtma iga päev samal ajal. Õhukese polümeerikattega tablette võib võtta toiduga või ilma.

Täiskasvanud:

Annuse tiitrimine

Soovituslik algannus on 5 mg ööpäevas, mida soovitusliku säilitusannuse saavutamiseks suurendatakse järk-järgult esimese 4 ravinädala nädala jooksul järgmiselt:

 1. nädal (1....7. päev): Patsient peab võtma ühe 5 mg õhukese polümeerikattega tableti ööpäevas 7 päeva jooksul.
 2. nädal (8....14. päev): Patsient peab võtma ühe 10 mg õhukese polümeerikattega tableti ööpäevas 7 päeva jooksul.
 3. nädal (15....21. päev): Patsient peab võtma ühe 15 mg õhukese polümeerikattega tableti ööpäevas 7 päeva jooksul.
 4. nädal (22...28. päev): Patsient peab võtma ühe 20 mg õhukese polümeerikattega tableti ööpäevas 7 päeva jooksul. .

Maksimaalne ööpäevane annus on 20 mg.

Säilitusannus

Soovituslik säilitusannus on 20 mg ööpäevas.

Eakad: Kliiniliste uuringute põhjal on soovitatav annus üle 65-aastastele patsientidele 20 mg ööpäevas (20 mg üks kord ööpäevas) nagu eespool kirjeldatud.

Lapsed ja noorukid: Ebapiisavate ohutuse ja efektiivsuse andmete tõttu ei soovitata Mantomed’i kasutada lastel vanuses alla 18 aasta.

Neerufunktsiooni häired: Kerge neerufunktsiooni häirega patsientidel (kreatiniini kliirens

50...80 ml/min) ei ole annuse vähendamine vajalik. Mõõduka neerufunktsiooni häire korral (kreatiniini kliirens 30...49 ml/min) tuleb ööpäevast annust vähendada 10 mg-ni. Kui taluvus on hea pärast vähemalt 7-päevast ravi, siis võib annust suurendada kuni 20 mg-ni ööpäevas vastavalt standardsele tiitrimisskeemile. Raske neerufunksiooni häirega patsientidel (kreatiniini kliirens 5...29 ml/min) peab päevane annus olema 10 mg ööpäevas.

Maksafunktsiooni häired: kerge või keskmise makskahjustusega patsientidel (Child-Pugh A ja Child- Pugh B) pole annuse kohandamine vajalik. Raske maksakahjustusega patsientidel pole memantiini kasutamise kohta andmeid. Mantomed’i ei ole soovitatav manustada raske maksakahjustusega patsientidele.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ettevaatusega peab ravima patsiente, kellel esineb epilepsia, kellel on varem esinenud krampe või kellel esinevad epilepsia teket soodustavad faktorid.

Tuleb vältida N-metüül-D-aspartaadi (NMDA) antagonistide, nagu amantadiin, ketamiin või dekstrometorfaan samaaegset kasutamist. Need ravimid toimivad samade retseptorsüsteemide kaudu nagu memantiin, mistõttu kõrvaltoimeid (peamiselt kesknärvisüsteemiga (KNS) seotud) võib esineda sagedamini või enam väljendunult (vt ka lõik 4.5).

Mõnede tegurite tõttu, mis võivad suurendada uriini pH taset (vt lõik 5.2 „Eliminatsioon“), võib vajalik olla patsiendi hoolikas jälgimine. Nendeks teguriteks on drastilised muutused dieedis, nt üleminek taimetoidule, või maosisu leelistavate puhvrite rohke manustamine. Uriini pH tõusu võivad

põhjustada ka renaalne tubulaaratsidoos (RTA) või Proteus-grupi bakterite poolt põhjustatud kuseteede rasked infektsioonid. Enamikes kliinilistes uuringutes ei osalenud hiljuti müokardiinfarkti põdenud, südame paispuudulikkuse (NYHA III-IV) või ravile allumatu hüpertensiooniga patsiendid. Seetõttu on vastavad andmed vähesed ning nende haigustega patsiente tuleb hoolikalt jälgida.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Memantiini farmakoloogiliste toimete ja toimemehhanismi tõttu võivad ilmneda järgmised koostoimed:

 • Toimemehhanism lubab eeldada, et NMDAantagonistide (sh memantiini) samaaegne manustamine võib tugevdada Ldopa, dopaminergiliste agonistide ja antikolinergiliste ravimite toimet. Väheneda võib barbituraatide ja neuroleptikumide toime. Memantiini manustamine koos spasmolüütikumide, dantroleeni või baklofeeniga võib muuta nende toimet ning vajalikuks võib osutuda annuse kohandamine.
 • Memantiini ja amantadiini koosmanustamist tuleb vältida, kuna on oht farmakotoksilise psühhoosi tekkeks. Mõlemad ravimid on keemiliselt sarnased NMDAantagonistid. Sama võib kehtida ketamiini ja dekstrometorfaani kohta (vt ka lõik 4.4). Avaldatud on üks juhtum memantiini ja fenütoiini kombinatsiooni võimaliku ohtlikkuse kohta.
 • Memantiiniga võivad koostoimeid anda ka teised amantadiiniga sama renaalset katioontransportsüsteemi kasutavad toimeained nagu tsimetidiin, ranitidiin, prokaiinamiid, kinidiin, kiniin ja nikotiin, mille tagajärjel võib suureneda nende ravimite plasmakontsentratsioon.
 • Memantiini manustamisel koos hüdroklorotiasiidi või mõne hüdroklorotiasiidi sisaldava kombineeritud preparaadiga võib väheneda hüdroklorotiasiidi sisaldus seerumis.
 • Samaaegselt varfariiniga ravitud patsientidel teatati turuletuleku järgsete kogemuste põhjal üksikjuhtudel esinenud rahvusvahelise normaliseeritud suhte (INR) väärtuse suurenemisest. Kuigi põhjuslikku seost ei ole välja selgitatud, on samaaegselt suukaudseid antikoagulante saavatel patsientidel soovitatav jälgida protrombiini aega või INR väärtust.

Ühekordse annuse manustamise farmakokineetika uuringutes noortel ja tervetel inimestel ei täheldatud olulisi toimeainetevahelisi koostoimeid memantiini ja gliburiidi/metformiini või donepesiili vahel.

Kliinilises uuringus noortel ja tervetel inimestel ei täheldatud memantiini mõju galantamiini farmakokineetikale.

Memantiin ei inhibeeri CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, flaviini sisaldavat monooksügenaasi, epoksiidhüdrolaasi või sulfiteerumist in vitro.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Puuduvad kliinilised andmed memantiini kasutamise kohta rasedatel. Loomkatsetes on ilmnenud intrauteriinset kasvu vähendav toime kontsentratsioonide korral, mis on võrdsed või veidi suuremad inimesel saavutatavast kontsentratsioonist (vt lõik 5.3). Potentsiaalne oht inimestele ei ole teada. Memantiini tohib raseduse ajal kasutada vaid äärmisel vajadusel.

Imetamine

Ei ole teada, kas memantiin eritub inimese rinnapiima, kuid võttes arvesse ravimi lipofiilsust, on see tõenäoline. Memantiini kasutavad naised ei tohi last rinnaga toita.

Toime reaktsioonikiirusele

Mõõdukas kuni raske Alzheimeri tõbi kahjustab tavaliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Peale selle on Mantomed’il vähene kuni keskmine mõju autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele, mistõttu tuleb patsiente hoiatada, et nad oleksid eriti ettevaatlikud.

Kõrvaltoimed

Kerge kuni raske dementsuse kliinilistes uuringutes 1784 ja 1595 patsiendiga, kes said vastavalt memantiini või platseebot, ei olnud memantiiniga tekkinud kõrvaltoimete üldine esinemissagedus platseebo omast erinev, kõrvaltoimed olid oma raskusastmelt enamasti kerged kuni mõõdukad. Kõige sagedamini esinenud kõrvaltoimetest olid memantiini grupis kõrgema esinemissagedusega kui platseebogrupis pearinglus (vastavalt 6,3% vs 5,6%), peavalu (5,2% vs 3,9%), kõhukinnisus (4,6% vs 2,6%), unisus (3,4% vs 2,2%) ja hüpertensioon (4,1% vs 2,8%).

Alljärgnevas tabelis on esitatud memantiini kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgselt kogunenud kõrvaltoimed. Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Kõrvaltoimed on jaotatud organsüsteemi klasside kaupa, kasutades esinemissageduse tähistamiseks järgmist konventsiooni: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni < 1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteem

Väga

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Väga

Teadmata

 

 

 

sage

(≥1/100 kuni

(≥1/1000 kuni <1/100)

(≥1/10000

harv

(sagedust

ei

 

 

(≥1/10)

<1/10)

 

kuni

(<

saa

hinnata

 

 

 

 

 

<1/1000)

1/10000)

olemasolevate

 

 

 

 

 

 

 

andmete

 

 

 

 

 

 

 

 

alusel)

 

 

Infektsioonid

ja

 

 

Seeninfektsioonid

 

 

 

 

 

infestatsioonid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immuunsüs-

 

 

Ülitundlikkus-

 

 

 

 

 

 

teemi häired

 

 

reaktsioonid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ravimile

 

 

 

 

 

 

Psühhiaatrilised

 

Unisus

Segasus

 

 

Psühhootilised

häired

 

 

 

Hallutsinatsioonid

 

 

reaktsioonid

 

Närvisüsteemi

 

 

Pearinglus

Ebakindel kõnnak

 

Krambid

 

 

 

häired

 

 

Tasakaalu-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

häired

 

 

 

 

 

 

Südame häired

 

 

 

Südamepuudulikkus

 

 

 

 

 

Vaskulaarsed

 

 

Hüpertensioon

Venoosne

 

 

 

 

 

häired

 

 

 

tromboos/trombem-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

boolia

 

 

 

 

 

Respiratoorsed,

 

Düspnoe

 

 

 

 

 

 

rindkere

ja

 

 

 

 

 

 

 

 

mediastiinumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

häired

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seedetrakti

 

 

Kõhukinnisus

Oksendamine

 

 

Pankreatiit

 

häired

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksa

ja

 

Maksaensüü-

 

 

 

Hepatiit

 

sapiteede häired

 

mide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktiivsuse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tõus

 

 

 

 

 

 

Üldised häired

 

Peavalu

Väsimus

 

 

 

 

 

ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manustamiskoha

 

 

 

 

 

 

 

 

reaktsioonid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Hallutsinatsioone on peamiselt täheldatud raske Alzheimeri tõvega patsientidel.
 2. Turuletulekujärgsetele kogemustele tuginevad üksikjuhud.

Alzheimer’i tõbe on seostatud depressiooni, suitsidaalsete mõtete ja suitsiidiga. Turuletulekujärgsest kogemusest on sellistest juhtumitest Mantomed’iga ravitud patsientidel ka teatatud.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Kliiniliste uuringute ja turuletulekujärgsete andmete põhjal on kogemused üleannustamisega piiratud.

Sümptomid: Suhteliselt suurte üleannustega (vastavalt 200 mg ja 105 mg/päevas 3 päeva jooksul) seostatud sümptomid on olnud kas ainult väsimus, nõrkus ja/või kõhulahtisus või ei olnud üldse ühtegi sümptomit. Juhul kui üleannuse suurus polnud teada või oli alla 140 mg, ilmnesid patsientidel kesknärvisüsteemi (segasus, uimasus, unisus, vertigo, ärrituvus, agressiivsus, hallutsinatsioonid ja kõnnaku häired) ja/või gastrointestinaaltraktiga (oksendamine ja kõhulahtisus) seotud sümptomid. Kõige ekstreemsema üleannustamise juhtumi puhul jäi patsient 2000 mg memantiini suukaudsel manustamisel ellu. Tekkisid kesknärvisüsteemi nähtud (kooma 10 päeva, hiljem diploopia ja agiteeritus). Patsient sai sümptomaatilist ravi ja plasmafereesi. Patsient paranes ilma püsiva kahjustuseta.

Teise suure üleannustamise juhtumi puhul jäi samuti patsient elama ning paranes. Patsient oli saanud suukaudu 400 mg memantiini. Patsiendil tekkisid kesknärvisüsteemi nähud nagu rahutus, psühhoos, nägemishallutsinatsioonid, krambivalmidus, unisus, stuupor ja teadvusetus.

Ravi: Üleannustamise puhul peab ravi olema sümptomaatiline. Intoksikatsiooni või üleannustamise puhul pole olemas spetsiifilist antidooti. Vajadusel tuleks rakendada toimeaine eemaldamiseks standardseid kliinilisi protseduure, st maoloputust, aktiivsütt (potentsiaalse entero-hepaatilise ringe takistamine), uriini happeliseks muutmist, forsseeritud diureesi.

Kesknärvisüsteemi (KNSi) üldise ülestimulatsiooni tunnuste ja sümptomite puhul tuleks kaaluda hoolikat sümptomaatilist kliinilist ravi.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: teised dementsusevastased ained, ATC-kood: N06DX01.

Üha rohkem on andmeid selle kohta, et glutamaatergilise neurotransmissiooni häired (eriti NMDA- retseptorite tasemel) soodustavad nii haigusnähtude avaldumist kui haiguse progresseerumist neurodegeneratiivse dementsuse korral.

Memantiin on pingesõltuv, mõõduka afiinsusega mittekonkureeriv NMDA-retseptorite antagonist. Ta moduleerib glutamaadi patoloogiliselt kõrgenenud toonilise taseme toimed, mis võivad põhjustada neuronaalseid funktsioonihäireid.

Kliiniline efektiivsus:

Mõõduka kuni raske Alzheimeri tõvega (MMSE (mini mental state examination) algskoor 3...14) patsientide grupi olulise tähtsusega monoteraapia uuringus osales kokku 252 ambulatoorset patsienti. Uuringus ilmnesid memantiini eelised võrreldes platseeboga 6 kuu jooksul (jälgitud parameetrid: tajutav muutus arsti intervjuu põhjal (CIBIC-Plus): p=0,025; Alzheimeri tõve ühisuuring - igapäevategevused (ADCS-ADLsev): p=0,003; raske häire kogum (SIB): p=0,002).

Kerge kuni mõõduka Alzheimeri tõve (MMSE algskooridega 10 kuni 22 punkti) memantiini olulise tähtsusega monoteraapia uuring hõlmas 403 patsienti. Esmased uuringu tulemused 24. nädalal pärast viimast tehtud hindamist memantiiniga ravitud patsientidel on näidanud statistiliselt oluliselt paremat toimet, kui platseebot saanud patsientidel järgmiste testide osas: Alzheimeri tõve hindamise skaala (ADAS-cog) (p=0,003) ja CIBIC-plus (p=0,004). Teises kerge kuni mõõduka raskusega Alzheimeri tõve monoteraapia randomiseeritud uuringus oli 470 patsienti (MMSE algskooridega 11...23). Prospektiivses esmases analüüsis ei täheldatud 24. nädalal esmase tulemusnäitaja statistiliselt olulist erinevust.

Kuue III-faasi, platseebokontrolliga, 6-kuulistes kliinilistes uuringutes (kaasa arvatud monoteraapia ja atsetüülkoliinesteraasi inhibiitorite püsiva annusega uuringud) osalenud mõõduka kuni raske Alzheimeri’i tõvega (st MMSE algskoor alla 20) patsientide metaanalüüs näitas memantiinravi statistiliselt olulist eelist kognitiivsete, üldiste ja funktsionaalsete parameetrite osas.

Kui patsiendid identifitseeriti kõigi kolme eelpool nimetatud parameetri halvenemise järgi, siis tulemused näitasid memantiini statistiliselt olulist halvenemist vältivat toimet, st platseebogrupi patsientidel halvenesid kõik kolm parameetrit poole rohkem kui memantiini grupi patsientidel (21% vs 11% p<0,0001)

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Memantiini absoluutne biosaadavus on ligikaudu 100%. TMAX on 3...8 tundi. Ei ole viiteid sellele, et toit mõjutaks memantiini imendumist.

Jaotumine

Ööpäevase annuse 20 mg kasutamisel on memantiini tasakaalukontsentratsioon plasmas 70...150 ng/ml (0,5...1 mikromol), mis on indiviiditi väga erinev. Ööpäevase annuse 5...30 mg kasutamisel oli keskmine ravimi sisalduse suhe tserebrospinaalvedelikus (TSV)/seerumis 0,52. Jaotusruumala on ligikaudu 10 l/kg. Memantiini seonduvus plasmavalkudega on ligikaudu 45%.

Biotransformatsioon

Inimesel esineb ligikaudu 80% tsirkuleerivast memantiinist muutumatul kujul. Põhimetaboliidid on N- 3,5-dimetüülgludantaan, 4- ja 6-hüdroksümemantiini isomeerne segu, ning 1-nitroso-3,5- dimetüüladamantaan. Ühelgi neist metaboliitidest ei ole NMDA-antagonisti aktiivsust. In vitro ei ole täheldatud tsütokroom P450 poolt katalüüsitud metabolismi. C-memantiini suukaudse manustamise uuringus leiti keskmiselt 84% annusest 20 päeva jooksul, üle 99% eritus neerude kaudu.

Eritumine

 1. Memantiini eritumine on ühefaasiline terminaalse poolväärtusajaga 60...100 tundi. Normaalse neerufunktsiooniga vabatahtlikel on kogukliirens 170 ml/min/1,73 m2 ja osa renaalsest kogukliirensist saavutatakse tubulaarsekretsiooni teel.

Renaalne eritumine hõlmab ka tagasiimendumist neerutorukestest, mida arvatavasti vahendavad katioontransportvalgud. Memantiini neerude kaudu eritumise kiirus võib aluselise uriini puhul väheneda 7...9 korda (vt lõik 4.4). Uriin võib muutuda aluseliseks dieedi drastilise muutuse tagajärjel (nt üleminekul taimetoidule) või maosisu leelistavate puhvrite rohkel tarbimisel.

Lineaarsus

Vabatahtlikega läbiviidud uuringutest on ilmnenud lineaarne farmakokineetika annusevahemikus 10...40 mg.

Farmakokineetika/farmakodünaamika suhe

Memantiini 20 mg ööpäevase annuse puhul on ravimi sisaldus tserebrospinaalvedelikus võrdne memantiini -väärtusegaIk (kI = inhibitsioonikonstant), mis inimese frontaalkorteksis on 0,5 mikromol.

Prekliinilised ohutusandmed

Rottidel teostatud lühiajalistes uuringutes on memantiin (nagu ka teised NMDA-antagonistid) kutsunud esile neuronaalse vakuolisatsiooni ja nekroosi (Olney kolded) vaid annuste kasutamisel, mille tulemusena saavutatavad maksimaalsed kontsentratsioonid seerumis on väga kõrged. Vakuolisatsiooni ja nekroosi tekkele on eelnenud ataksia ja muud prekliinilised nähud. Kuna neid toimeid ei ole täheldatud pikaajalistes uuringutes närilistel ega mittenärilistel, on nende leidude kliiniline tähtsus teadmata.

Muutusi silmades on leitud korduva annuse toksilisuse uuringutes närilistel ja koertel, kuid mitte ahvidel. Memantiini kliiniliste uuringute raames teostatud spetsiifilistes silmauuringutes ei leitud muutusi silmades.

Närilistel täheldati fosfolipidoosi kopsumakrofaagides memantiini kogunemise tõttu lüsosoomides. See toime on teada teiste katioonamfifiilsete omadustega toimeainete puhul. Esineb võimalik seos memantiini kogunemise ja kopsudes täheldatud vakuolisatsiooni vahel. See on ilmnenud vaid suurte annuste kasutamisel närilistel. Nende leidude kliiniline tähtsus ei ole teada.

Standardtestides ei ole memantiini genotoksilist toimet täheldatud. Hiirte ja rottide eluaegsetes uuringutes ei ilmnenud ravimi kartsinogeenset toimet. Memantiin ei olnud teratogeenne rottidel ja küülikutel, isegi emasloomale toksiliste annuste kasutamisel, samuti ei leitud memantiini ebasoodsat toimet fertiilsusele. Rottidel täheldati loote kasvupeetust kontsentratsioonide puhul, mis on samad või veidi kõrgemad inimesel saavutatavatest kontsentratsioonidest.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Tableti sisu (5 mg, 10 mg, 15 mg ja 20 mg):

Mikrokristalliline tselluloos

Naatriumkroskarmelloos

Kolloidne veevaba ränidioksiid

Magneesiumstearaat

Tableti kate (5 mg, 10 mg ja 20 mg) õhukese polümeerikattega tablettide kate:

Hüpromelloos Titaandioksiid (E 171) Makrogool 400

Kollane raudoksiid (E 172)

Tableti kate (15 mg):

Hüpromelloos

Titaandioksiid (E 171)

Makrogool 400

Punane raudoksiid (E 172)

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

2 aastat

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Läbipaistvad PVC/PE/PVDC-alumiinium blistrid või PA/alumiinium/PVC-alumiinium blistrid pappkarpides, mis sisaldavad 14, 28, 30, 50, 56, 60, 70, 100 ja 1000 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Medochemie LTD,

1-10 Constantinoupoleos street,

3011 Limassol,

Küpros

MÜÜGILOA NUMBRID

5 mg: 857714

10 mg: 857614

15 mg: 857814

20 mg: 857914

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 03.11.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud novembris 2014.