Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Meropenem teva - süste / inf lahuse pulber 1000mg n1; n10 - Pakendi infoleht

ATC Kood: J01DH02
Toimeaine: Meropenem
Tootja: Teva Pharma B.V.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Meropenem Teva, 500 mg süste- või infusioonilahuse pulber

Meropenem Teva, 1000 mg süste- või infusioonilahuse pulber

Meropeneem

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Meropenem Teva ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Meropenem Teva kasutamist

3.Kuidas Meropenem Teva’t kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Meropenem Teva’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Meropenem Teva ja milleks seda kasutatakse

Meropenem Teva kuulub ravimrühma, mida nimetatakse karbapeneem-antibiootikumideks. Meropenem Teva hävitab baktereid, mis võivad põhjustada tõsiseid infektsioone.

-Infektsioon kopsudes (kopsupõletik)

-Infektsioonid kopsudes ja bronhides tsüstilise fibroosiga patsientidel

-Kuseteede tüsistunud infektsioonid

-Kõhuõõne tüsistunud infektsioonid

-Infektsioonid, mis võivad tekkida sünnituse ajal või pärast sünnitust

-Naha ja pehmete kudede tüsistunud infektsioonid

-Aju äge bakteriaalne infektsioon (meningiit)

Meropenem Teva’t võib kasutada palavikuga neutropeeniaga patsientide ravis, kelle puhul kahtlustatakse, et palavik on tekkinud bakteriaalse nakkuse tõttu.

2. Mida on vaja teada enne Meropenem Teva kasutamist

Ärge kasutage Meropenem Teva’t

-kui olete meropeneemi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kui olete allergiline (ülitundlik) teiste antibiootikumide, nt penitsilliinide, tsefalosporiinide või karbapeneemide suhtes, sest sel juhul võite te olla allergiline ka meropeneemi suhtes.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Meropenem Teva kasutamist pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega:

-kui teil on mingeid terviseprobleeme, näiteks maksa- või neeruprobleeme;

-kui teil on tekkinud tugev kõhulahtisus pärast teiste antibiootikumide kasutamist.

Teil võib ilmneda positiivne tulemus teatud testile (Coombsi test), mis kinnitab punaseid vereliblesid hävitavate antikehade olemasolu. Teie arst räägib sellest teiega.

Kui te ei ole kindel, kas midagi eelnevast kehtib teie kohta, pidage enne Meropenem Teva kasutamist nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Muud ravimid ja Meropenem Teva

Teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. See on vajalik seetõttu, et Meropenem Teva võib mõjutada teiste ravimite toimet ning mõned teised ravimid võivad mõjutada Meropenem Teva toimet.

Eeskätt rääkige oma arstile või meditsiiniõele, kui te kasutate mõnda järgmistest ravimitest:

-probenetsiid (kasutatakse podagra raviks);

-naatriumvalproaat (kasutatakse epilepsia raviks). Meropenem Teva’t ei tohi kasutada, kuna see võib vähendada naatriumvalproaadi toimet.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Raseduse ajal on eelistatud vältida meropeneemi kasutamist. Teie arst otsustab, kas te peate kasutama meropeneemi.

On oluline, et te enne meropeneemi saamist teavitaksite oma arsti, kui toidate last rinnaga või plaanite alustada rinnaga toitmist. Väike kogus meropeneemi võib erituda rinnapiima ja see võib mõjutada teie last. Seetõttu otsustab teie arst, kas te peaksite kasutama meropeneemi rinnaga toitmise ajal.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Puuduvad uuringud ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele.

Meropenem Teva sisaldab naatriumkarbonaati

Meropenem Teva 500 mg: See ravim sisaldab ligikaudu 2,0 mEq (45 mg) naatriumi annuse kohta. Sellega tuleb arvestada patsientide puhul, kes on kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil. Meropenem Teva 1000 mg: See ravim sisaldab ligikaudu 4,0 mEq (90 mg) naatriumi annuse kohta. Sellega tuleb arvestada patsientide puhul, kes on kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil.

Kui te peate oma tervisliku seisundi tõttu jälgima naatriumi tarbimist, palun rääkige sellest oma arstile või meditsiiniõele.

3.Kuidas Meropenem Teva’t kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Soovitatav annus on:

Täiskasvanud

-Annus sõltub teie infektsiooni tüübist, asukohast organismis ning sellest, kui tõsine see on. Teie arst otsustab, millist annust te vajate.

-Täiskasvanute annus on tavaliselt 500 mg (milligrammi) kuni 2 g (grammi). Tavaliselt saate te ühe annuse iga 8 tunni järel. Kui teie neerud ei tööta hästi, võite te saada annuseid harvemini.

Lapsed ja noorukid

-Lastele vanuses 3 kuud kuni 12 aastat määratakse annus vastavalt lapse vanusele ja kehakaalule. Meropenem Teva tavaline annus on 10 kuni 40 mg lapse iga kehakaalu kilogrammi (kg) kohta. Annus manustatakse tavaliselt iga 8 tunni järel. Üle 50 kg kehakaaluga lastel tuleb kasutada täiskasvanu annust.

Manustamisviis

-Meropenem Teva’t süstitakse suurde veeni ühekordse süstena või infusioonina.

-Tavaliselt süstib teile Meropenem Teva’t arst või meditsiiniõde.

-Siiski koolitatakse mõned patsiendid, lapsevanemad ja hooldajad Meropenem Teva’t ise kodus süstima. Selleks on käesolevas infolehes toodud juhised (lõigus „Juhised Meropenem Teva koduseks süstimiseks endale või teisele isikule”). Kasutage Meropenem Teva’t alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

-Teie süsteravimit ei tohi segada või lisada ühelegi muule lahusele, mis sisaldab teisi ravimeid.

-Süste võib kesta ligikaudu 5 minutit või 15 kuni 30 minutit. Teie arst räägib teile, kuidas Meropenem Teva’t manustada.

-Tavaliselt peaksite te saama oma süsted iga päev samal ajal.

Kui te kasutate Meropenem Teva’t rohkem kui ette nähtud

Kui te kogemata kasutasite rohkem ravimit kui teile määratud annus, pöörduge koheselt ühendust oma arsti poole või lähimasse haiglasse.

Kui te unustate Meropenem Teva’t kasutada

Kui te unustasite ravimit süstida, peate te seda tegema niipea kui võimalik. Siiski, kui järgmise süste aeg on peaaegu käes, jätke eelmine süste vahele.

Ärge süstige kahekordset annust (kaks süsti samal ajal), kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

Kui te lõpetate Meropenem Teva kasutamise

Ärge katkestage Meropenem Teva kasutamist, kuni arst ei ole seda soovitanud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Allpool toodud võimalike kôrvaltoimete esinemissagedused on määratletud järgmiselt: väga sage (esineb rohkem kui 1 kasutajal 10st)

sage (esineb 1 kuni 10 kasutajal 100st) aeg-ajalt (esineb 1 kuni 10 kasutajal 1000st) harv (esineb 1 kuni 10 kasutajal 10 000st)

väga harv (esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000st)

teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel, kuid on harv või väga harv).

Rasked allergilised reaktsioonid

Kui teil tekib raske allergiline reaktsioon, lõpetage Meropenem Teva kasutamine ja pöörduge viivitamatult arsti poole. Te võite vajada erakorralist meditsiinilist abi. Nähtude hulka võib kuuluda ägeda algusega:

-raske lööve, sügelus või nõgestõbi nahal;

-näo, huulte, keele või teiste kehaosade turse;

-õhupuudus, vilisev hingamine või hingamisraskused.

Punaste vereliblede kahjustus (esinemissagedus teadmata)

Nähud on:

-ootamatult tekkiv õhupuudus;

-punast või pruuni värvi uriin.

Kui te märkate midagi sellist, pöörduge viivitamatult arsti poole.

Teised võimalikud kõrvaltoimed:

Sage

-kõhuvalu;

-iiveldus;

-oksendamine;

-kõhulahtisus;

-peavalu;

-nahalööve, naha sügelus;

-valu ja põletik;

-trombotsüütide hulga suurenemine veres (nähtav vereanalüüsis);

-muutused vereanalüüsides, kaasa arvatud analüüsides, mis näitavad, kui hästi teie maks töötab.

Aeg-ajalt

-muutused veres. See hõlmab trombotsüütide hulga vähenemist (verevalumid võivad tekkida kergemini), mõnda tüüpi valgete vereliblede hulga suurenemist ja teiste vähenemist, samuti bilirubiiniks nimetatava aine hulga suurenemist. Teie arst võib aeg-ajalt teha teile vereanalüüse;

-muutused vereanalüüsides, kaasa arvatud analüüsides, mis näitavad, kui hästi teie neerud töötavad;

-torkimistunne (torkiv ja kipitav tunne);

-suuõõne või tupe seenpõletik (soor).

Harv

-krambid (konvulsioonid).

Teised võimalikud kõrvaltoimed, mille esinemissagedus on teadmata

-kõhulahtisusega kulgev soolepõletik;

-valu Meropenem Teva süstekohtades veenides;

-teised muutused veres. Haigustunnusteks võivad olla sagedased infektsioonid, palavik ja kurguvalu. Teie arst võib aeg-ajalt teha teile vereanalüüse;

-ägeda algusega raske lööve, villide teke või naha irdumine. See võib olla seotud kõrge palaviku ja liigesvaludega.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5.Kuidas Meropenem Teva’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „Kõlblik kuni:. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Lahuse valmistamise järgselt: intravenoosseks süsteks või infusiooniks valmistatud lahused tuleb otsekohe ära kasutada. Ajavahemik lahustamise alguse ning veenisisese süste või infusiooni lõppemise vahel ei tohi olla pikem kui üks tund.

Valmislahust tuleb enne kasutamist raputada ning kontrollida enne manustamist visuaalselt, et selles ei oleks osakesi. Kasutada tohib ainult selget kahvatukollast lahust, mis ei sisalda nähtavaid osakesi.

Valmislahus: Mitte lasta külmuda.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Meropenem Teva sisaldab

-Toimeaine on meropeneem.

Meropenem Teva 500 mg: Üks viaal sisaldab meropeneemtrihüdraati koguses, mis vastab 500 mg veevabale meropeneemile.

Meropenem Teva 1000 mg: Üks viaal sisaldab meropeneemtrihüdraati koguses, mis vastab 1000 mg veevabale meropeneemile.

-Teine koostisosa on veevaba naatriumkarbonaat (vt ka lõik 2 „Meropenem Teva sisaldab naatriumkarbonaati“).

Kuidas Meropenem Teva välja näeb ja pakendi sisu

Meropenem Teva on valge kuni helekollane kristalliline süste- või infusioonilahuse pulber I tüüpi või III tüüpi värvitust klaasist viaalides, millel on (I tüüpi) butüülkummist kork ja alumiiniumist äratõmmatav kaas. Pakendis on 1 või 10 viaali.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht Holland

Tootjad

Pharmathen - Pharmaceutical Industry, S.A.

6, Dervenakion Street,

15351 Pallini, Attikis,

Kreeka

Merckle GmbH

Graf-Arco-Strasse 3,

89079 Ulm,

Saksamaa

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem,

Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Lõõtsa 8

11415 Tallinn Tel.: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2013.

MEROPENEM TEVA_28572_PIL_285726x1

Juhis/meditsiiniline õpetus

Antibiootikume kasutatakse bakterite poolt põhjustatud infektsioonide raviks. Neil puudub toime viiruste poolt põhjustatud infektsioonidele.

Mõnikord ei allu bakterite poolt põhjustatud infektsioon antibiootikumi ravikuurile. Üheks tavalisemaks põhjuseks on see, et infektsiooni tekitavad bakterid on resistentsed manustatud antibiootikumide suhtes. See tähendab, et bakterid jäävad ellu ning isegi paljunevad hoolimata antibiootikumist.

Bakterid võivad muutuda resistentseks antibiootikumide suhtes mitmel põhjusel. Antibiootikumide ettevaatlik kasutamine vähendab võimalust, et bakterid muutuvad nende vastu resistentseteks.

Kui teie arst on teile määranud antibiootikumi, on see ette nähtud ainult teie praeguse haiguse raviks. Kui te pöörate tähelepanu järgmistele nõuannetele, aitab see ennetada resistentsete bakterite tekkimist, mis muudavad antibiootikumide toime olematuks.

1.On väga tähtis, et te kasutate antibiootikumi õiges annuses, õigetel aegadel ning õige arvu päevade jooksul. Palun lugege juhist ning kui midagi jääb arusaamatuks, küsige selgitust oma arstilt või apteekrilt.

2.Te ei tohi kasutada antibiootikumi, välja arvatud juhul, kui see on konkreetselt teile välja kirjutatud, samuti kasutage seda ainult selle haiguse raviks, milleks see teile määrati.

3.Ärge võtke teistele inimestele välja kirjutatud antibiootikume, isegi kui neil on teie haigusele sarnane haigus.

4.Ärge andke teistele inimestele antibiootikume, mis olid välja kirjutatud teile.

5.Kui pärast arsti määratud ravi lõppemist jääb teil antibiootikume üle, tagastage kõik kasutamata jäänud ravimid apteeki või sobivasse jäätmete punkti.

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Juhised Meropenem Teva koduseks süstimiseks endale või teisele isikule

Mõned patsiendid, lapsevanemad ja hooldajad saavad koolituse, et nad Meropenem Teva’t ise kodus süstiksid.

Hoiatus – pärast seda, kui arst või meditsiiniõde on teid koolitanud, võite te seda ravimit vastavalt koolitusele süstida ainult iseendale või abivajajale.

-Ravim peab olema segatud teise vedelikuga (lahusti). Teie arst ütleb teile, kui palju lahustit kasutada.

-Kasutage ravim ära otsekohe pärast selle valmistamist. Ärge laske sellel külmuda.

Meropenem Teva manustamine süstena

Intravenoosse boolussüstena manustatav meropeneem tuleb lahjendada steriilse süsteveega lõpliku kontsentratsioonini 50 mg/ml.

Kuidas seda ravimit valmistada

1.Peske ja kuivatage hoolikalt oma käed. Valmistage ette puhas tööpind.

2.Võtke Meropenem Teva pudel (viaal) pakendist välja. Kontrollige viaali ja selle kõlblikkusaega. Kontrollige, et viaal on terve ega ole kahjustatud.

3.Eemaldage värviline kate (1 g viaalidel hall ja 500 mg viaalidel roheline) ja puhastage halli kummikorki alkoholis niisutatud tampooniga. Laske kummikorgil kuivada.

4.Ühendage uus steriilne nõel uue steriilse süstlaga, ilma et te puudutaksite otsi.

5.Tõmmake soovitatav annus steriilset süstevett süstlasse. Allolevas tabelis on toodud vajamineva vedeliku hulk:

Meropenem Teva annus

Lahustamiseks vajalik

 

süstevee hulk

 

 

500 mg (milligrammi)

10 ml (milliliitrit)

1 g (gramm)

20 ml

1,5 g

30 ml

2 g

40 ml

Palun pange tähele: kui teile välja kirjutatud Meropenem Teva annus on suurem kui 1 g, peate te kasutama rohkem kui ühte Meropenem Teva viaali. Sel juhul tõmmake viaalides olev vedelik ühte süstlasse.

6.Torgake süstlanõel läbi kummikorgi keskpaiga ning süstige soovitatav hulk süstevett Meropenem Teva viaali või viaalidesse.

7.Eemaldage nõel viaalist ja raputage viaali tugevasti ligikaudu 5 sekundi jooksul või seni, kuni kogu pulber on lahustunud. Puhastage kummikorki veelkord uue alkoholis niisutatud tampooniga ning laske kummikorgil kuivada.

8.Lükake süstlakolb lõpuni süstla sisse ning torgake süstlanõel jälle läbi kummikorgi. Hoidke kinni nii süstlast kui viaalist ja keerake viaal tagurpidi.

9.Hoides nõelaotsa vedeliku sees, tõmmake süstlakolbi süstla sisse ning imege kogu viaalis olev vedelik süstla sisse.

10.Eemaldage nõel ja süstal viaali küljest ning pange tühi viaal ohutusse kohta.

11.Hoidke süstalt püstises asendis, nii et nõela ots osutaks ülespoole. Koputage süstla klaasile, et kõik võimalikud õhumullid vedelikus tõuseksid pinnale.

12.Eemaldage õhk süstlast niimoodi, et ettevaatlikult surute süstlakolbi, kuni kogu õhk on süstlaotsa kaudu väljunud.

13.Kui te kasutate Meropenem Teva’t kodus, visake kõik kasutatud nõelad ja infusioonivoolikud ära selleks ettenähtud viisil. Kui teie arst otsustab teie ravi lõpetada, hävitage kasutamata jäänud Meropenem Teva selleks ettenähtud viisil.

Süstimine

Te saate seda ravimit süstida läbi lühikese kanüüli või venflon-kanüüli, läbi süstimispordi või tsentraalveenikateetri.

Meropenem Teva süstimine läbi lühikese kanüüli või venflon-kanüüli

1.Eemaldage nõel süstla küljest ning visake nõel ettevaatlikult ära teravate esemete konteinerisse.

2.Pühkige lühikese kanüüli või venflon-kanüüli otsa alkoholis niisutatud tampooniga ning laske sel kuivada. Avage oma kanüüli kate ning ühendage süstal kanüüliga.

3.Vajutage aeglaselt süstlakolbi, et manustada antibiootikumi ühtlaselt ligikaudu 5 minuti jooksul.

4.Kui te olete lõpetanud antibiootikumi süstimise ning süstal on tühi, eemaldage süstal ning loputage kanüüli, nagu teie arst või meditsiiniõde on teile soovitanud.

5.Sulgege oma kanüüli kate ning visake süstal ettevaatlikult ära teravate esemete konteinerisse.

Meropenem Teva süstimine läbi süstimispordi või tsentraalveenikateetri

1.Eemaldage pordi või kateetri kate, puhastage selle otsa alkoholis niisutatud tampooniga ning laske sel kuivada.

2.Ühendage süstal otsaga ning vajutage aeglaselt süstlakolbi, et manustada antibiootikumi ühtlaselt ligikaudu 5 minuti jooksul.

3.Kui te olete lõpetanud antibiootikumi süstimise ning süstal on tühi, eemaldage süstal ning loputage porti või kateetrit, nagu teie arst või meditsiiniõde on teile soovitanud.

4.Asetage tsentraalveenikateetrile uus puhas kate ning visake süstal ettevaatlikult ära teravate esemete konteinerisse.

Meropenem Teva manustamine infusioonina

Meropeneemi manustatakse intravenoosse infusioonina ligikaudu 15 kuni 30 minuti jooksul. Intravenoosse infusiooni teostamiseks võib Meropenem Teva viaali sisu lahjendada vahetult 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi infusioonilahuses või 50 mg/ml (5%) glükoosi infusioonilahuses lõpliku kontsentratsioonini 1 kuni 20 mg/ml.

Lahust tuleb enne kasutamist raputada. Enne manustamist tuleb lahust visuaalselt kontrollida, et see ei sisaldaks osakesi. Kasutada tohib ainult selget kahvatukollast lahust, milles ei ole nähtavaid osakesi. Viaalid on ainult ühekordseks kasutamiseks.