Minirin - tablett (0,1mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: H01BA02
Toimeaine: desmopressiin
Tootja: FERRING GmbH

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

MINIRIN, 0,1 mg tabletid

MINIRIN, 0,2 mg tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

MINIRIN 0,1 mg tablett:

Üks tablett sisaldab 0,1 mg desmopressiinatsetaati, mis vastab 0,089 mg desmopressiinile.

MINIRIN 0,2 mg tablett:

Üks tablett sisaldab 0,2 mg desmopressiinatsetaati, mis vastab 0,178 mg desmopressiinile.

INN. Desmopressinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Tablett.

MINIRIN 0,1 mg:

Valge, ovaalne ja kaksikkumer tablett, mille ühel küljel on poolitusjoon ja teisele küljele on pressitud „0.1“.

MINIRIN 0,2 mg:

Valge, ovaalne ja kaksikkumer tablett, mille ühel küljel on poolitusjoon ja teisele küljele on pressitud „0.2“.

Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Magediabeedi ravi. Primaarse enuresis nocturna ravi üle 5-aastastel lastel, kellel ei esine uriini kontsentratsioonihäireid.

Noktuuria täiskasvanutel.

Annustamine ja manustamisviis

Üldine

Toidu mõju: Toit võib vähendada desmopressiini väikeste annuste toimet ja antidiureetilise toime kestvust (vt lõik 4.5).

Kui esinevad veepeetuse ja/või hüponatreemia nähud või sümptomid (peavalu, iiveldus/oksendamine, kehakaalu suurenemine ja rasketel juhtudel krambid) tuleb ravi katkestada seniks kuni patsient on

täielikult tervistunud. Ravi uuesti alustamisel tuleb rangelt jälgida vedeliku piiratud tarbimist (vt lõik see 4.4).

Kui nelja nädalaga pärast sobiva annuse tiitrimist piisavat ravivastust ei saavutata, tuleb ravi katkestada.

Näidustuse spetsiifiline informatsioon

Tsentraalne magediabeet:

Sobiv algannus lastele ja täiskasvanutele on 0,1 mg kolm korda päevas. Annust korrigeeritakse vastavalt patsiendile. Kliinilised kogemused on näidanud, et päevane annus varieerub 0,2 mg ja 1,2 mg vahel. Optimaalne ravirežiim on 0,1...0,2 mg kolm korda päevas.

Primaarne öine enurees:

Tavaline algannus on 0,2 mg enne magamaminekut. Annust võib suurendada nädala pärast kuni 0,4 mg-ni, kui väiksem annus ei ole piisavalt efektiivne. Vedeliku tarbimist tuleks piirata.

MINIRIN tabletid on ette nähtud kuni 3-kuuliseks raviks. Ravi jätkamise vajalikkust hinnatakse kolme kuu pärast vähemalt ühe ravivaba nädala ajal.

Täiskasvanute noktuuria:

Noktuuriaga patsientidel tuleb öise polüuuria diagnoosimiseks kasutada vähemalt 2 päeva jooksul enne ravi algust urineerimise sageduse/mahu kaarti.

Öise uriini produktsioon, mis ületab põie funktsionaalse mahu või 1/3 24-tunnisest uriini produktsioonist loetakse öiseks polüuuriaks.

Soovitatud algannus on 0,1 mg enne magamaminekut. Kui nimetatud annus ei osutu piisavalt efektiivseks nädala jooksul, võib annust järkjärgult nädala kaupa suurendada 0,2 mg ja hiljem 0,4 mg- ni. Vedeliku tarbimise piiramist tuleb jälgida.

Patsientide erirühmad

Eakad: Üle 65-aastastel patsientidel ei ole soovitatav ravi alustada. Kui arst siiski otsustab eakale desmopressiin-ravi määrata, tuleb nendel patsientidel määrata seerumi naatriumisisaldus enne ravi algust ja 3 päeva pärast ravi algust või annuse suurendamisel või muul ajal ravi jooksul, kui arst peab seda vajalikuks.

Neerukahjustusega patsiendid: vt lõik 4.3

Maksakahujustusega patsiendid: vt lõik 4.5

Lapsed

MINIRIN tabletid on näidustatud tsentraalse magediabeedi sümptomaatilise ja primaarse öise enureesi ravi korral (vt lõik 5.1 ja näidustuse spetsiifiline informatsioon lõik 4.2 üleval). Soovitatav annustamine on sama mis täiskasvanutel.

Vastunäidustused

MINIRIN tabletid on vastunäidustatud järgmistel juhtudel:

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

-Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

  • Harjumuslik ja psühhogeenne polüdipsia (mille tulemusel suureneb uriini eritus 40 ml/kg/24 tunni jooksul);
  • Teadaolev või kahtlustatav südamepuudulikkus ja teised diureetikumravi vajavad seisundid;
  • Mõõdukas ja raske neerupuudulikkus (kreatiniini kliirens alla50 ml/min);
  • Teadaolev hüponatreemia;
  • ADH sekretsiooni häired ( SIADH);

Kui MINIRIN’i kasutatakse primaarse öise enureesi või noktuuria raviks tuleb vedeliku tarbimist piirata miinimumini 1 tund enne ravimi manustamist ja kuni järgmise hommikuni (vähemalt 8 tundi) pärast ravimi manustamist.

Kui ravi ajal ei piirata vedeliku tarbimist võib kujuneda vedeliku peetus ja/või hüponatreemia kaasuvate sümptomitega (peavalu, iiveldus/oksendamine, kehakaalu tõus ja raskel juhul krambid). Kõik patsiendid ja vajadusel patsiendi hooldaja peavad olema hoolikalt juhendatud, et kinni pidada vedeliku tarbimise piirangutest.

See ravim sisaldab laktoosmonohüdraati. Patsiendid, kellel on tegemist selliste harvaesinevate pärilike haigustega nagu galaktoosi talumatus, laktaasi defitsiit või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon, ei tohi antud ravimit kasutada.

Ettevaatusabinõud:

Enne ravi alustamist tuleb välistada tõsised põiefunktsioonihäired ja urineerimistakistuse põhjused.

Eakatel ja vere normaalsest madalama naatriumisisaldusega patsientidel on suurenenud risk hüponatreemia tekkeks.

Desmopressiin-ravi tuleb katkestada ägeda kaasuva haiguse ajal, mida iseloomustab vedeliku ja/või elektrolüütide tasakaalu häired (nt süsteemne infektsioon, palavik, gastroenteriit).

Ettevaatust rakendada patsientidel, kellel on oht intrakraniaalse rõhu tõusule.

Desmopressiini kasutada ettevaatlikult selliste seisundite puhul, kui on häiritud vedeliku ja/või elektrolüütide tasakaal

Hüponatreemia vältimiseks tuleb ravi ajal rakendada ettevaatusabinõusid järgmistel juhtudel: -Seisundid, mille puhul esineb vedeliku ja/või elektrolüütide tasakaalu häire (süsteemsed infektsioonid, palavik ja häiritud ADH (antidiureetiline hormoon) sekretsioon.

-Seisundid, mis nõuavad samaaegset ravi diureetikumidega.

-Juhud, mil kasutatakse ADH sekretsiooni mõjutavaid ravimeid, nt tritsüklilised antidepressandid, selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid, kloorpromasiin ja karbamasepiin.

-Ravi korral mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega (MSPVA).

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ravimid, mis põhjustavad antidiureetilise hormooni vabanemist, nt tritsüklilised antidepressandid, selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid, kloorpromasiin ja karbamasepiin nagu ka sulfonüüluurea grupi antidiabeetikum kloorpropamiid võivad potentseerida antidiureetilist toimet ja suurendada vee retentsiooni riski, vt lõik 4.4.

MSPVA-d võivad indutseerida vee retentsiooni ja/või hüponatreemiat, vt lõik 4.4.

Samaaegne ravi loperamiidiga võib põhjustada kuni kolmekordse desmopressiini kontsentratsiooni tõusu vereplasmas, mis omakorda suurendab vee retentsiooni/hüponatreemia riski.

On vähe tõenäoline, et desmopressiin omaks koostoimet maksa ainevahetust mõjutavate ravimitega. In vitro uuringutes inimese mikrosoomidega on näidatud, et desmopressiin ei metaboliseeru olulisel määral maksas. Siiski vastavaid ametlikke in vivo uuringuid ei ole läbi viidud.

Samaaegne toidu tarbimine MINIRIN tablettidega vähendab tablettide imendumise ulatuse määra 40% võrra.

Samaaegne toidu tarbimine võib vähendada väikestes annustes manustatud MINIRIN suukaudsete tablettide toime tugevust ja antidiureetilise mõju kestvust.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsusuuringuid ei ole veel läbi viidud. Inimese platsenta sagara mudeli in vitro analüüs on näidanud, et desmopressiini manustamisel terapeutilistes kontsentratsioonides, mis vastab soovitatud annustele - transplatsentaarset transporti ei toimu.

Rasedus:

Andmed piiratud arvu (n=53) magediabeeti põdevate rasedate naistega nagu ka andmed piiratud arvu (n=54) von Willebrand’i haigust põdevate rasedate naistega ei näita mingeid desmopresiini kõrvaltoimeid rasedusele või loote/vastsündinu tervisele. Käesolevaks ajaks pole muid asjakohaseid epidemioloogilisi andmeid saadaval. Loomkatsed ei viita otsestele või kaudsetele kahjulikele toimetele, rasedusele, loote arengule, sünnitusele ega postnataalsele arengule.

Rasedatele patsientidele tuleb MINIRIN’i tablette manustada ettevaatusega.

Imetamine: Imetavatelt emadelt, kes said desmopressiini intranasaalselt annuses 300 µg, võetud rinnapiima analüüsi tulemused näitasid et desmopressiini kogused, mis võivad kanduda üle lapsele, on märkimisväärselt väiksemad, kui kogused, mis on vajalikud diureesi mõjutamiseks.

Toime reaktsioonikiirusele

MINIRIN ei avalda mõju võimele juhtida liiklusvahendeid või töötada masinatel.

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte:

Desmopressiini kõige tõsisem kõrvaltoime on hüponatreemia, mis võib põhjustada peavalu, kõhuvalu, iiveldust, oksendamist, kehakaalu tõusu, pearinglust, segasust, üldist halba enesetunnet, mäluhäireid, tasakaaluhäireid, minestamist ja rasketel juhtudel krampe ja koomat. Võimaliku hüponatreemia põhjuseks on desmopressiini antidiureetiline toime. Hüponatreemia on pöörduv ning lastel täheldatakse sageli see tekkivat seoses päevarežiimi muutustega, mis mõjutavad ka vedeliku tarbimist ja/või higistamist. Enamus täiskasvanud patsiente, kellel ravitakse noktuuriat ja kellel tekib hüponatreemia, tekib naatriumi madal sisaldus pärast kolme-päevast annustamist. Täiskasvanutel suureneb hüponatreemia tekke võimalus koos desmopressiini annuse suurendamisega ja risk on on leitud olevat väljendunum naistel. Nii täiskasvanutel kui lastel tuleb erilist tähelepanu pöörata lõigus 4.4 toodud hoiatustele.

Ravi ajal kõige sagedamini teatatud kõrvaltoime täiskasvanutel oli peavalu ( 12%). Teised sagedamad kõrvaltoimed olid hüponatreemia (6%), pearinglus (3%), hüpertensioon (2%) ja gastrointestinaaltrakti häired (iiveldus (4%), oksendamine (1%), kõhuvalu (3%), diarröa (2%) ja kõhukinnisus (1%). Vähema sagedusega esineb mõju une kvaliteedile/teadvuse tasemele, mis väljendub näiteks unetusena (0,96%), unisusena (0,4 %) või väsimusena (0,06 %). Kliinilistes uuringutes ei ole anafülaktilisi reaktsioone esinenud, kuid sellekohaseid teateid on saadud spontaansetest kõrvaltoime teatistest.

Ravi ajal kõige sagedamini teatatud kõrvaltoime lastel oli peavalu ( 1%), vähem sagedamini esines emotsionaalseid häireid ( avaldades mõju labiilsusele ( 0,1% ), agressiivsusele ( 0,1% ), ärevusele ( 0,05% ), meeleolu kõikumisele ( 0,05% ), õudusunenägudele ( 0,05 %)), mis üldjuhul ravi katkestamisel kaovad ja gastrointestinaaltrakti häired ( kõhuvalu ( 0,65%), iiveldus ( 0,35% ), oksendamine ( 0,2% ) ja diarröa ( 0,15% ). Kliinilistes uuringutes ei ole anafülaktilisi reaktsioone esinenud, kuid sellekohaseid teateid on saadud spontaansetest kõrvaltoime teatistest.

Kõrvaltoimete tabelkokkuvõte

Täiskasvanud:

Kõrvaltoimete esinemissageduste välja toomisel on tuginetud täiskasvanutel (N=1557) suukaudse desmopressiiniga läbiviidud noktuuria-ravi kliinilistest uuringutest saadud kõrvaltoimete sagedusele, mida on kombineeritud turuletulekujärgsete kogemustega kõikide täiskasvanutel olevate näidustuse korral (sh tsentraalne magediabeet). Ainult turuletulekujärgselt täheldatud kõrvaltoimete esinemissagedust ei ole võimalik määrata, seega on need lisatud kategooriasse „Teadmata“.

MedDRA organ-

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Teadmata

süsteemi klass

(> 10%)

(1-10%)

(0,1-1%)

(0,1- 0,01%)

 

Immuunsüsteemi

 

 

 

 

Anafülaktiline

häired

 

 

 

 

reaktsioon

Ainevahetus- ja

 

Hüponatreemia*

 

 

Dehüdratatsioon**

toitumishäired

 

 

 

 

Hüpernatreemia**

Psühhiaatrilised

 

 

Unetus

Segasustunne*

 

häired

 

 

 

 

 

Närvisüsteemi

Peavalu*

Pearinglus*

Unisus

 

Krambid*

häired

 

 

Paresteesia

 

Asteenia**

 

 

 

 

 

Kooma*

Silma kahjustused

 

 

Nägemise

 

 

 

 

 

halvenemine

 

 

Kõrva ja labürindi

 

 

Vertiigo*

 

 

kahjustused

 

 

 

 

 

Südame häired

 

 

Palpitatsioonid

 

 

Vaskulaarsed häired

 

Hüpertensioon

Ortostaatiline

 

 

 

 

 

hüpotensioon

 

 

Respiratoorsed,

 

 

Düspnoe

 

 

rindkere ja

 

 

 

 

 

mediastiinumi

 

 

 

 

 

häired

 

 

 

 

 

Seedetrakti häired

 

Iiveldus*,

Düspepsia (HLT),

 

 

 

 

Kõhuvalu*,

Gaasid, puhitus,

 

 

 

 

Diarröa,

(kõhuseina)

 

 

 

 

Kõhukinnisus,

pingsus

 

 

 

 

Oksendamine*

 

 

 

Naha ja nahaaluskoe

 

 

Higistamine,

Allergiline

 

kahjustused

 

 

Pruuritus, Lööve,

dermatiit

 

 

 

 

Urtikaaria

 

 

Lihas-skeleti ja

 

 

Lihasspasmid,

 

 

sidekoe kahjustused

 

 

Müalgia

 

 

Neerude ja

 

(HLT) Põie ja

 

 

 

kuseteede häired

 

kuseteede

 

 

 

 

 

sümptomid

 

 

 

Üldised häired ja

 

(HLT) Ödeem,

Ebamugavus-

 

 

manustamiskoha

 

Väsimus

tunne*,

 

 

reaktsioonid

 

 

Valu rinnus,

 

 

 

 

 

Gripitaoline

 

 

 

 

 

haigus

 

 

Uuringud

 

 

Kaalutõus*,

 

 

 

 

 

Maksaensüümide

 

 

 

 

 

aktiivsuse tõus

 

 

 

 

 

Hüpokaleemia

 

 

* Hüponatreemia võib põhjustada peavalu, kõhuvalu, iiveldust, oksendamist, kaalutõusu, pearinglust, segasust, ebamugavustunnet, mäluhäireid, vertiigot, minestamist ning rasketel juhtudel krampe ja koomat.

** Täheldatud ainult tsentraalse magediabeedi ( CDI) näidustuse korral

Lapsed ja noorukid:

Kõrvaltoimete esinemissageduste väljatoomisel on tuginetud lastel ja noorukitel suukaudse desmopressiiniga primaarse öise enureesi raviks läbi viidud kliinilistest uuringutest saadud kõrvaltoimete sagedusele (N = 1923). Ainult turuletulekujärgselt täheldatud kõrvaltoimete esinemissagedust ei ole võimalik määrata, seega lisati need kategooriasse „Teadmata“.

MedDRA

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Teadmata

organsüsteemi klass

(> 10%)

( 1-10%)

(0,1-1%)

(0,1-0,01%)

 

Immuunsüsteemi

 

 

 

 

Anafülaktiline

häired

 

 

 

 

reaktsioon

Ainevahetus- ja

 

 

 

 

Hüponatreemia****

toitumishäired

 

 

 

 

 

Psühhiaatrilised häired

 

 

Mõju

(HLT) Ärevuse

Ebanormaalne

 

 

 

labiilsusele**,

sümptomid,

käitumine,

 

 

 

Agressiivsus***

Õudusunenäod*,

Emotsionaalne häire,

 

 

 

 

Meeleolu

Depressioon,

 

 

 

 

kõikumised*

Hallutsinatsioonid,

 

 

 

 

 

Unetus

Närvisüsteemi häired

 

Peavalu

 

Unisus

Keskendumishäire,Ps

 

 

 

 

 

ühhomotoorne

 

 

 

 

 

hüperaktiivsus,

 

 

 

 

 

Krambid*

Vaskulaarsed häired

 

 

 

Hüpertensioon

 

Respiratoorsed,

 

 

 

 

Epistaksis

rindkere ja

 

 

 

 

 

mediastiinumi häired

 

 

 

 

 

Seedetrakti häired

 

 

Kõhuvalu,

 

 

 

 

 

Iiveldus,

 

 

 

 

 

Oksendamine,

 

 

 

 

 

Diarröa

 

 

Naha ja nahaaluskoe

 

 

 

 

Allergiline dermatiit,

kahjustused

 

 

 

 

Lööve, Higistamine,

 

 

 

 

 

Urtikaaria

Neerude ja kuseteede

 

 

(HLT) Põie ja

 

 

häired

 

 

kuseteede

 

 

 

 

 

sümptomid

 

 

Üldised häired ja

 

 

Perifeerne ödeem,

Ärrituvus

 

manustamiskoha

 

 

Väsimus

 

 

reaktsioonid

 

 

 

 

 

* Hüponatreemia võib põhjustada peavalu, kõhuvalu, iiveldust, oksendamist, kaalutõusu, pearinglust, segasust, ebamugavustunnet, mäluhäireid, vertiigot, minestamist ning rasketel juhtudel krampe ja koomat.

  • **Turuletulekujärgselt täheldatud võrdselt lastel ja noorukitel ( <18 aastat)
  • ***Turuletulekujärgselt täheldatud peaagu ainult lastel ja noorukitel ( <18 aastat)

****Turuletulekujärgselt täheldatud peamiselt lastel (<12 aastat)

Teised patsientide erirühmad:

Eakatel ja vere normaalsest madalama naatriumisisaldusega patsientidel on suurenenud risk hüponatreemia tekkeks (vt lõik 4.4).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

MINIRIN tablettide üleannustamine prolongeerib toimet ja suurendab vedeliku retentsiooni ja hüponatreemia ohtu.

Ravi:

Kuigi hüponatreemia ravi peab olema individuaalne, võib järgnevalt anda mõned üldised soovitused. Asümptomaatilise hüponatreemia puhul lõpetada ravi desmopressiiniga ja vedeliku piiramine, vajadusel sümptomaatiline ravi.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Vasopressiin ja analoogid, ATC kood: H01BA02

MINIRIN sisaldab desmopressiini, mis on struktuurilt sarnane naturaalse hormooni arginiinvasopressiiniga.

Naturaalses hormoonis on tehtud kaks keemilist muudatust: 1-tsüsteiini desaminatsioon ja 8-L- arginiini substitutsioon 8-D-arginiiniga. Selliste struktuurimuutuste tõttu on toime märkimisväärselt prolongeeritud isegi intranasaalsel manustamisel ja raviannuste kasutamisel puuduvad pressoorseid kõrvalmõjud.

  1. Desmopressiin on tugevatoimeline ühend, mille EC50 väärtus antidiureetilise toimele on 1,6 pg/ml. Pärast suukaudset manustamist on eeldatav toimekestvus 6…14 tundi või enam.

Kliinilised uuringud desmopressiini tablettidega noktuuria patsientidel on näidanud järgmist:

Vähemalt 50% öiste põietühjenduste keskmise arvu langus saavutati 39% desmopressiini patsientidest võrreldes 5% platseebo grupis (p<0.0001).

Keskmine põietühjenduste arv langes desmopressiini grupis 44% võrra võrreldes 15% platseebo grupis (p<0.0001).

Keskmine häirimatu uneperioodi pikkus pikenes desmopressiini grupis 64% võrreldes 20% platseebo grupis (p<0.0001).

Keskmine esimese häirimatu uneperioodi pikkus pikenes desmopressiini grupis 2 tunnini võrreldes 31 minutiga platseebo grupis (p<0.0001).

Ravi efekt MINIRIN tablettide individuaalsete suukaudsete annustega vahemikus 0,1 ja 0,4 mg kolme nädala jooksul võrreldes platseeboga (ühendandmed).

 

Desmopressiin

Platseebo

 

Statistiline

 

 

 

 

 

tõenäosus

 

 

 

 

 

võrreldes

 

 

 

 

 

platseeboga

Muutuja

Keskmine

Keskmine

Keskmine

Keskmine

 

 

algväärtus

väärtus 3-

algväärtus

väärtus 3-

 

 

 

nädalase ravi

 

nädalase ravi

 

 

 

ajal

 

ajal

 

Öiste

2,97 (0,84)

1,68 (0,86)

3,03 (1,10)

2,54 (1,05)

p<0,0001

põietühjenduste

 

 

 

 

 

arv

 

 

 

 

 

Öise diureesi maht

1,51 (0,55)

0,87 (0,34)

1,55 (0,57)

1,44 (0,57)

p<0,0001

(ml/min)

 

 

 

 

 

Esimese häirimatu

152 (51)

270 (95)

147 (54)

178 (70)

p<0,0001

uneperioodi

 

 

 

 

 

pikkus (min)

 

 

 

 

 

8% patsientidest katkestas desmopresiini annuse tiitrimise faasi tekkinud kõrvaltoimete tõttu, ja 2% sellele järgnenud topelt-pime faasi ajal (0,63 % desmopressiini ja 1,45% platseebo grupist).

. Farmakokineetilised omadused

MINIRIN tablettide absoluutne biosaadavus on 0,16% standardhälbega 0,17%. Maksimaalne plasma kontsentratsioon saavutatakse 2 tunni jooksul.

Samaagene toidu tarbimine vähendab jaotumise ulatuse määra 40% võrra.

Jaotumine: Desmopressiini jaotumist on kõige paremini kirjeldatud kahekambrilise jaotusmudeli abil jaotusruumalaga eliminatsioonifaasi ajal 0,3…0,5 l/kg.

Biotransformatsioon: In-vivo ei ole desmopressiini metabolismi uuritud. In vitro metabolismi uuringud inimese maksamikrosoomidega on näidanud, et mingeid märkimisväärseid koguseid maksas tsütokroom P450 süsteemi kaudu ei lammutata. Seega on ebatõenäoline, et in vivo esineks inimesel maksametabolismi tsütokroom P450 süsteemi kaudu. Desmopressiini toime teiste ravimite farmakokineetikale on tõenäoliselt minimaalne, sest puudub inhibeeriv toime tsütokroom P450 ravimeid metaboliseerivale süsteemile.

Eliminatsioon: Desmopressiini kogukliirensiks on arvutatud 7,6 l/tunnis. Desmopressiini lõplik poolväärtusaeg on hinnanguliselt 2,8 tundi. Tervetel isikutel oli muutumatult erituva fraktsiooni suurus 52% (44%...60%)

Lineaarsus/mittelineaarsus: Desmopressiini mis tahes farmakokineetilistes parameetrites puuduvad viited mittelineaarsusele.

Parameetrid patsientide erirühmades:

Neerufunktsioonihäire

Sõltuvalt neerukahjustuse astmest suurenevad AUC väärtus ja poolväärtusaeg neerukahjustuse raskusastme suurenedes. Mõõduka ja raske neerufunktsioonihäirega patsientidel (kreatiniini kliirens alla 50 ml/min) on desmopressiin vastunäidustatud.

Maksafunktsioonihäire:

Uuringuid ei ole läbi viidud.

Lapsed:

MINIRIN tablettide populatsiooni farmakokineetikat on uuritud primaarse öise enureesiga lastel ning olulisi erinevusi võrreldes täiskasvanutega ei leitud.

Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, kroonilise toksilisuse, genotoksilisuse, reproduktsioonitoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Kartsinogeensuse uuringuid ei ole desmopressiiniga läbi viidud, sest see on väga sarnane looduslikult esinevale peptiid-hormoonile.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Laktoos, kartulitärklis, povidoon, magneesiumstearaat.

Sobimatus

Ei ole teada.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi. Hoida originaalpakendis, niiskuse ja valguse eest kaitstult.

Pakendi iseloomustus ja sisu

30 ml HDPE-pudel/PP lastekindla korgiga, 30 tabletti pakendis.

Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Ferring GmbH

Wittland 11

24109 Kiel

Saksamaa

MÜÜGILOA NUMBRID

MINIRIN 0,1 mg: 167497

MINIRIN 0,2 mg: 167597

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa kuupäev: 9.05.1997

Müügiloa uuendamise kuupäev: 29.10.2012

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

September 2016